HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID11031
ime P., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, red. sveuč. prof. u Sarajevu
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11031)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

apsolvirao1931.
diplomirao11. 2. 1932.

 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao 11.2.1932. godine.
 Zaposlio se u šumarskoj operativi: radio je kod "Šipada" u Oštrelju i u direkcijama šuma u Vinkovcima i u Tuzli (1933.-1946.). Od 1946. do 1950. upravitelj je ŠIP-a u Zavidovićima i "Šipada" u Sarajevu, načelnik zemaljske uprave drvne industrije i pomoćnik ministra drvne ind. NR BiH te pomoćnik ministra šumarstva FNRJ.
 Od 1950. izabran je za izvanrednog, a zatim i redovitog profesora Poljoprivredno-šum., a od 1962. Mašinskoga fakulteta u Sarajevu. Osnovao je Drvnoindustrijski odsjek na Šum. fakultetu (1959.) i predavao kolegij pilanska prerada drveta, furniri i šperovano drvo. Nakon prelaska odsjeka na Mašinski fakultet (1962.), osnovao je Zavod za tehnol. drv. i njime rukovodio do umirovljenja (1977.)
 Uz redovnu nastavu bio je u tijeku radnog vijeka šef odsjeka, prodekan, predsjednik fakultetskog savjeta i prorektor Univerziteta u Sarajevu. Bio je vrlo aktivan u stručnodruštvenim organizacijama. Počasni je član Saveza ITŠID, bivše Jugoslavije.
 Napisao je i objavio veći broj radova pretežito iz područja drvne industrije i drvne tehnologije.
 Nositelj je više odlikovanja i dobitnik 27-julske nagrade BIH (1963).

 *** ŠL 1938., s. 533; 1941., s. 18, 45; 1942., s. 270.
 Borošić, J.: s. 8, 149.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija II. Zagreb 1958., s. 144, 189, 430.
 *** ŠN, s. 357, 595: SŠN 2, s. 683.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoist. Slavonije. Vinkovci Slav. Brod 1974., s. 547.
 *** ŠE 3, 1987., s. 22.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM