HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11033
ime POTOČIĆ, Zvonimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, dr. sc.
      redoviti sveuč. prof. Ekonomike drvne industrije i Trgovine drvetom, šumarski stručnjak i leksikograf

                                                                IZBOR      (knjiga3/11033)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen20. 1. 1912.Fuka /Vrbovec/
niže obr.1923.
srednje obr.1931.ZagrebDržavna klasična gimnazija
apsolvirao1934.
diplomirao10. 10. 1935.
doktorirao1956.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1937.Tuzla
djelovao Tuzla, Busovača, Belje, Mostar, Travnik, St. Mikanovci, Zagreb
umirovljen1993.
umro31. 12. 1999.
dodatne listepredsjednici HŠD Osnovnu školu polazi 1919-1923, a Državnu klasičnu gimnaziju završava u Zagrebu 1931.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 10.10.1935. godine.
 U šumarskoj struci radi na području Ravnateljstva šuma u Tuzli (1937-1938), na drž.dobru Belje (1938-1939), u šumskoj upravi Busovača (1939-1940), Ravnateljstvu šuma Mostar (1940-1942), u šumariji Travnik (1942), šumariji St. Mikanovci (1942-1945), u Minist. polj. i šum. Zagreb (1947), Planskoj komisiji NRH (1947-1950), Upravi za unapređenje proizvodnje (1950-1951), a od 1951. god. na Ekonomskom fakultetu Zagreb do 1958. god. (kao stariji asistent).
 Sa Ekonomskog fakulteta prelazi na Šum. odsjek Polj.-šum. fakulteta 1958. god. gdje radi sve do umirovljenja 1974. god. Na Polj.-šumarskom fakultetu 1949. god. izabran je za predavača predmeta Planiranje šumarstva i drvne industrije kao honorarni nastavnik. Godine 1951. izabran je za asistenta na Ekon. fakultetu u Zagrebu, te ubrzo preuzima predmet Ekonomika šumarstva i predaje ga sve do 1961. god. Nekoliko je godina vanjski suradnik Ekon. instituta u Zagrebu i honorarni nastavnik na Polj. šumfakultetu (od 1954. za predmet Ekonomika šumarstva, a od 1955. i za predmet Ekonomika drvne industrije, Trgovina drvom i Politička ekonomija). Od 1958. predaje Ekonomiku šumarstva na tada osnovanoj Visokoj privrednoj školi u Zagrebu, koja je kasnije ušla u sastav fakulteta Ekonomskih znanosti u Zagrebu.
 Doktorsku disertaciju Proizvodnja i potrebe drveta kao elementi šumsko privredne politike brani 1956. na Polj.šumarskom fakultetu, a 1957. habilitira na istom fakultetu sa temom Zakon vrijednosti u šumarstvu.
 U međuvremenu sudjeluje s glavnim referatima na I kongresu Saveza IT šumarstva i drvne industrije Jugoslavije (Sarajevo 1953). i na Jugoslavenskom savjetovanju o kršu (Split 1958). God. 1956. boravio 6 tjedana na studijskom putovanju u SR Njemačkoj i Austriji. Na Polj.-šum. fakultet dolazi 1958. u svojstvu sveuč.docenta. God. 1961. postaje izvanredni, a 1972. redovni profesor.
 Nakon smrti akademika dr. A. Ugrenovića (1958), nastavlja, kao glavni urednik, rad na izdavanju Šum. enciklopedije (prvo izdanje u dva sveska 1958-63), a nakon dva desetljeća uređuje i drugo izdanje (tri sveska 1980-87).
 Bio je vrlo aktivan u stručnodruštvenim organizacijama. U razdoblju od 1950. do 1962. bio je odbornik, a neko vrijeme i tajnik Šum. društva, zatim, bio je predsjednik Saveza ITŠID Hrvatske (1964. 66.) i urednik Šum. lista (1965. 69.) te predsjednik Zajednice šumarskih fakulteta SFRJ (1968.-71.).
 Nakon umirovljenja, do 1993., zabilježena je njegova aktivnost u radu društvenih sjednica i skupština te u Šum. društvu Zagreb.
 Suradnik Šum. lista bio je više od četrdeset godina (1949.-1990.).
 Uredništvo HŠŽ Leksikona izražava posebnu zahvalnost za obilje podataka koje je objavio u Šum. enciklopediji prof. dr. sc. Zvonimir Potočić sa suradnicima.
 Za tako zaslužan rad primio je malo priznanja: 1976. primio je povelju i zlatnu medalju Saveza ITŠDI Hrvatske, a Znanstveno nastavno vijeće Šum. fakulteta u Zagrebu dodijelilo mu je Počasnu diplomu (1985.) "za doprinos razvoju Šum. fakulteta", (ŠL 1986., s. 111.). Ipak, glavno priznanje su njegove šumarske enciklopedije.
 Zaslužni je i počasni član Saveza ITŠID Hrvatske i bivše Jugoslavije.
 Umro je 31.12.1999. godine.

1Potrošnja drveta u FNRJ. Drvna industrija Jugoslavije od 1945 1955. jubilarna edicija, Zagreb 1956.
2Prirodni i privredni uvjeti šumarstva Jugoslavije. Razvitak šumarstva i drvne industrije FNRJ 1945 1955, jubilarna edicija, Beograd 1956.
3Potrošnja drveta u FNRJ, Drvna industrija Jugoslavije od 1945-1953, Zagreb, 1956.
4Prirodni i privredni uvjeti šumarstva jugoslavije, Razvitak šumarstva i drvne industrije FNRJ 1945-1955, jubilarna edicija, Beograd, 1956.
5Ing. Z. Potočić, 1949: Planiranje šumarstva. Š.L. 3-4, s.65 PDF
6Z. Potočić, 1951: Prof. dr. ing. Milan Marinović: Problem svjetske proizvodnje drveta. Š.L. 3-4, s.176 PDF
7Problemi organizacije šumarske službe. I. kongres, Sarajevo 1952.
8Ing. Z. Potočić., 1952: Orijentacija šumske privrede u svijetu i kod nas. Š.L. 5-6, s.139 PDF
9Tendencije kretanja udjela i strukture izvoza drveta. U publikaciji "Da li FNRJ postaje agrarno uvozna i industrijski izvozna zemlja", Ekonomski fakultet, Zagreb 1953.
10Metodologija izračunavanja narodnog dohotka u šumarstvu. Glavna komisija za plan, Zagreb 1953.
11Potočić ing. Zvonko, 1954: Plenum Saveza šumarskih društava FNRJ. Š.L. 2-3, s.125 PDF
12Potočić ing. Zvonko, 1954: Izvještaj o 75-god. skupštini. Š.L. 2-3, s.130 PDF
13Šumarstvo i drva industrija NRH u narodnoj privredi. Ekonomski pregled 1955.
14Proizvodnja i potrebe drveta u NRH kao elementi šumske privredne politike, (disertacija). Zagreb 1956.
15Neke političko ekonomske kategorije u šumarstvu. Ekonomsko financijski problemi šumarstva i drvne industrije FNRJ, Beograd 1956.
16Ekonomska problematika krša NRH. Savjetovanje o kršu FNRJ, Split 1957.
17Zakon vrijednosti u šumarstvu. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta, Zagreb 1958.
18Šumarska enciklopedija; IZDANJE I NAKLADA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA FNRJ, ZAGREB 1959. BIB
19Zakon vrijednosti u šumarstvu, prikaz, Šumarski list, 1959. 188.
20Zakonitosti u formiranju cijena drveta, (metodološko razmatranje). Stručno savjetovanje o 100-god. šumarske nastave, Zagreb 1960.
21Potočić Zvonko, 1960: Iz Šumarskog društva Hrvatske. Š.L. 1-2, s.42 PDF
22Potočić Zvonko, 1960: Šumarska sekcija Poljoprivredno-šumarske komore — sastanak. Š.L. 5-6, s.186 PDF
23Dr Z. Potočić, 1961: Priroda i funkcija rente u šumskoj privredi. Š.L. 9-10, s.348 PDF
24Quelques tendances du mouvement economique dans la region du Karst en Yugoslavie. Potkomisija FAO za Mediteran, Dubrovnik 1962.
25Z. Potočić, 1962: Neke tendencije ekonomskog kretanja na području Krša Jugoslavije. Š.L. 7, s.217 PDF
26EKONOMIKA ŠUMARSTVA; Zajednica Studenata Ekonomskog fakulteta - Osijek, Osijek 1965. BIB
27Potočić Z., 1965: O integraciji u šumskoj proizvodnji i industriji za preradu drva. Š.L. 9-10, s.438 PDF
28Potočić Z., 1965: Društveni rad od oslobođenja do danas. Š.L. 11-12, s.583 PDF
29Zv. Potočić, 1965: Oreščaninin, dr.inž. Dušan: Trgovina drvetom. Š.L. 11-12, s.615 PDF
30Potočić Z., 1966: 65 godina istraživačkog rada madžarskog šumarstva. Š.L. 9-10, s.476 PDF
31Potočić Z., 1967: XIV IUFRO-Kongres (Minhen, 1967). Š.L. 3-4, s.177 PDF
32Z. Potočić, 1969: Đuro Knežević. Š.L. 1-2, s.83 PDF
33Z. Potočić, 1969: Projekcija dugoročnog razvoja šumarstva i drvne industrije Jugoslavije .. Š.L. 3-4, s.131 PDF
34Potočić, Z., 1970: Borivoj Emrović. Š.L. 11-12, s.444 PDF
35Z. Potočić, 1971: Političko-ekonomska suština Barthine formule. Š.L. 11-12, s.355 PDF
36Potočić, Z., 1972: Šuma — ekonomski fenomen. Š.L. 1-2, s.31 PDF
37Potočić, Z., 1972: Stvaranje i raspodjela viška vrijednosti u šumskoj proizvodnji. Š.L. 3-4, s.116 PDF
38Potočić, Z., 1972: Neki privredno politički problemi šumarstva i drvne industrije Hrvatske.. Š.L. 9-10, s.374 PDF
39Potočić, Z., 1972: Trilogija povijesti šumarstva i drvne industrije Crne Gore, prikaz. Š.L. 11-12, s.482 PDF
40Ekonomika šumske privrede, (udžbenik). Osijek 1977.
41
42Z. Potočić, 1978: 1978. GODINA U SVJETLU ZAKONA O UDRUŽENOM RADU. Š.L. 1-3, s.3 PDF
43Šumarska enciklopedija; JUGOSLAVENSKI LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD, ZAGREB 1980. BIB
44Potočić, Z., 1980: Sudbonosna povezanost sa šumama. Š.L. 11-12, s.505 PDF
45Potočić, Z., 1980: Šumarska enciklopedija (iz časopisa »OKO«).. Š.L. 11-12, s.505 PDF
46Potočić, Z., 1989: Privredna reforma u šumskoj proizvodnji. Š.L. 9-10, s.476 PDF
47Potočić, Z., 1990: Laudonov Gaj. Š.L. 3-5, s.195 PDF

nedeterminirano:
48VAŽNIJI RADOVI
49Šumarstvo Hrvatske. Jug. encikloped.
50Šumarstvo i drvna industrija Hrvatske. Ekonomski institut NRH.
51Ekonomski elementi organizacije šumarske službe. Stručno udruženje šumskoprivrednih organizacija NRH.
52Više stručnih članaka u "Biltenu", mjesečn. Šum. sekcije Poljopr. šum. komore Zagreb i ŠE.
53Ekonomika. Ekonomska teorija. Šumsko zakonodavstvo. Porezi. Statistika. Agrarna reforma. U "Povij. šum. Hrv. 1846-1976." s. 171-188, 200, Zagreb.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 Borošić, J.: ŠIS, s. 9 (II. god.)
 *** ŠL 1941., s. 18; 1942., s. 93, 335; 1943., s. 24; 1952., s. 132; 1953., s. 231; 1965., s. 593; 1976., s. 367.
 Uredništvo: Društv. vijesti. Naš novi doktor. Šum. list 9-10, 1956., s. 331.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. II, s. 189.
 *** ŠN, s. IX, X, XII, 180, 181, 233, 234, 257-260, 294, 303, 304, 306, 352, 358,382, 385, 386, 495, 594.
 *** Sa sjednice Savjeta Šum. fakulteta u Zagrebu. Šum. list 1974., s. 435-436.
 *** Povij. šumarstva Hrvatske 1846 1976., s. 1, 2, 12, 174, 177, 178, 184, 190, 261, 299, 307, 382, 384, 385, 388.
 Piškorić, O.: 25. obljetnica JLZ izd. Šum. enciklop. ŠL 1976., s. 548-551.
 *** ŠE 3, 1987., s. 26.
 *** HŠD 1846 1996, s. 248, 250, 251, 253, 255, 257, 271, 275-281, 283, 288, 289, 295, 299, 305, 307, 310, 314, 324, 329, 330, 342, 343, 351, 371, 379, 417, 421, 431, 440, 441.
 Maričević, I.: Kazalo autora i strukt. sadržaja Šum. lista 1976 1995. ŠL 3-4, 1997., s. 182, 188.
 *** SŠN, sv. 2, 1998., s. 289, 525, 527, 553-555, 653, 677; sv. 3, s. 92, 278-280, 324, 325, 332, 364.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PRPIĆ, Branimir: Prof. dr. sc. Zvonimir Potočić (1912 – 1999), ŠL 1-2/2000, s.120 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM