HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11038
ime PRANJIĆ, Ankica
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, dr. sc., redovna sveuč. profesorica, znanstvena savjetnica
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/11038)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođena7. 3. 1932.Sunja /Posavska Graduša/
apsolvirala1956.
diplomirala14. 10. 1958.
magistrirala24. 6. 1970.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirala1975.Šumarski fakultet u Zagrebu
umrla2. 7. 2022.
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

1958

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva Osnovnu školu pohađala je u Letini, a gimnaziju u Sisku i Zagrebu. Maturirala je u Zagrebu 1952. Iste se godine upisala na ŠG odsjek Poljoprivredno šumarskog fakulteta u Zagrebu. Apsolvirala je škol.g. 1955.-56., a diplomirala 14.10.1958.
 Godine 1959. zaposlila se na Šumarskom fakultetu u Zagrebu u svojstvu asistenta iz znanstvene discipline dendrometrija s biometrikom. Vodila je vježbe iz više znanstvenih disciplina: dendrometrije, biometrike i mjerenja u drvnoj industriji. Škol.g. 1967.-68. uzima neplaćeni godišnji odmor i boravi godinu dana u SAD.
 Magistrirala je 24.6.1970. iz područja uređivanje šuma na temelju magistarskog rada pod naslovom "Sastojinske visinske krivulje hrasta lužnjaka". Godine 1975. obranila je disertaciju pod naslovom "Odnos visinskog i debljinskog prirasta u sastojinama hrasta lužnjaka".
 Za docenta iz predmeta dendrometrija s biometrikom izabrana je 1976. godine, a u znanstveno zvanje znanstveni suradnik 1978. U znanstveno nastavno zvanje izvanredni profesor izabrana je 1981. Iste godine postaje viši znanstveni suradnik.
 U znanstveno nastavno zvanje redoviti profesor, znanstveno područje šumarstvo, predmet dendrometrija i predmet biometrika izabrana je 1987.g. Služi se engleskim, francuskim i ruskim jezikom.
 Završila je više seminara iz elektronske obrade podataka i programiranja.
 Birana je u gotovo sva rukovodna tijela Šumarskog fakulteta. Učestvovala je na šumarskim kongresima i simpozijima u zemlji i inozemstvu (München 1967., Oslo 1976., Bukurešt 1978., Brijuni 1985., Rab 1986.).
 Od 1977. pa sve do odlaska u mirovinu 1994. godine vodi nastavni i znanstveni rad Katedre za dendrometriju. U toj katedri izrađen je velik broj diplomskih radova pod rukovodstvom profesorice A. Pranjić. Pored toga njen doprinos na odgoju mladih znanstvenih kadrova posebno dolazi do izražaja pri radu s budućim magistrima i doktorima znanosti.
 Napisala je velik broj znanstvenih i stručnih radova, u kojima istražuje nove metode izmjere šuma, rast i prirast stabala i sastojina. Izradila je znatan broj dvoulaznih i jednoulaznih tablica (regresijskog modela). Ukazala je na pogreške u inventuri šuma i njihov utjecaj na rezultate inventure. Metodom simuliranja izradila je modele rasta i prirasta hrasta lužnjaka. Dendrokronološkim istraživanjima upozorila je na zbivanja prirodnih pojava u prošlosti naših glavnih vrsta drveća.
 Napisala je udžbenike iz den drometrije i biometrike i niz uputstava za vježbe i terensku nastavu za oba predmeta.

1Tablice drvnih masa za poljski jasen, (sa B. Emrovićem i V. Glavačem). Zagreb 1962., s. 1-8.
2Šber die Stammform der spitzblattrigen Esche in verschiedenen Auenwaldgesellschaften des Savagebietes in Kroatien. Zürich 1964., Schweiz. Z. Forstw. 3, s. 143-162.
3Pranjić A., 1965: Korelaciona analiza između prsnog promjera, promjera krošnje, visine i drvne mase kod nekih tipova jelovih šuma poljskog jasena. Š.L. 1-2, s.58 PDF
4Dvoulazne tablice za johu, (sa B. Emrovićem). Šumarsko tehnički priručnik, Zagreb 1966., s. 100-102.
5Dopunjene Spieckerove tarife za jednodobne šume. Šumarsko tehnički priručnik, Zagreb 1966., s. 152-156.
6Pranjić A., 1966: Interpolirane Šurićeve jednoulazne tablice za jelu/smreku i bukvu. Š.L. 3-4, s.185 PDF
7A Nomogram for determining the standard deviation by means of range. München 1967., IUFRO Congres Sect. 25.
8Sastojinske visinske krivulje hrasta lužnjaka, (magistarski rad). Šum. fakultet Zagreb, 1970., s. 1-30.
9Pranjić, A., 1970: Sastojinske visinske krivulje hrasta lužnjaka. Š.L. 7-8, s.201 PDF
10A. Pranjić, 1973: Korelacijske analize visinskog prirasta, visine, prsnog promjera i debljinskog prirasta u nekim sastojinama jele. Š.L. 7-8, s.261 PDF
11Dendrometrija kroz stranice Šumarskog lista. Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976., Zagreb 1976., s. 131-136.
12A. Pranjić, 1976: M. Špiranec: Drvno-gromadne tablice, Zagreb 1975. . .. Š.L. 3-4, s.183 PDF
13A. Pranjić, V. Hitrec, 1976: Analiza stabla na elektronskom računaru. Š.L. 5-6, s.198 PDF
14Dendrometrija. SIZ odgoja i usmjerenog obrazovanja šumarstva i drvne industrije SRH, Zagreb 1977., s. 1-274.
15Standard Height of pedunculate oak (Quercus robur L.). Oslo 1978., XVI IUFRO Congress, s 1-7.
16Sistem of the forest inventory in Yugoslavia. IUFRO, Bukurešt 1978.
17Pranjić, A., 1979: Standardne visinske krivulje i jednoulazne tablice hrasta lužnjaka. Š.L. 7-8, s.349 PDF
18Ankica Pranjić, 1980: Odnos visinskog i debljinskog prirasta u sastojinama hrasta lužnjaka. GŠP vol. 20 s. 5
19Primjena uzoraka promjenljive vjerojatnosti selekcije, (skripta). Zagreb 1980., s. 1-15.
20Odnos visinskog i debljinskog prirasta u sastojinama hrasta lužnjaka. Glas. za šum. pokuse 20, Zagreb 1980., s. 5-92.
21Biomasa, Bonitet, Dendrometar, Den drometrija. Šumarska enciklopedija 1, 1980., s. 101-102, 140-142, 303-304, 304-305.
22Pranjić, A., 1981: Stogodišnjica prvog udžbenika iz dendrometrije (1881—1981). Š.L. 3-4, s.167 PDF
23Ksilometar, Oblični broj, Obujam. Šum. enciklopedija 2, 1983., s. 328-329, 519-522, 527-540,
24Ankica Pranjić, 1985: Hipotetski razvoj sastojina hrasta lužnjaka. GŠP vol. 23 s. 1
25Hipotetski razvoj sastojina hrasta lužnjaka. Glas. za šum. pokuse 23, Zagreb 1985., s. 1-23.
26Ankica Pranjić, Nikola Lukić, 1986: Oblični broj i dvoulazne tablice volumena crnike (Quercus ilex L.). GŠP vol. P2 s. 169
27Širina goda glavnih vrsta drveta u G.J. Kalje, (s grupom autora). "Utjecaj ekoloških i gospodarskih činilaca na sušenje hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici "Kalje" ŠG Sisak", ZIŠ, Zagreb 1986., s. 1-24.
28Šumarska biometrika. Sveuč. naklada Liber, Zagreb 1986., s. 204.
29Oblični broj i dvoulazne tablice volumena crnike (Quercus ilex L.), (sa N. Lukićem). Glas. za šum. pokuse, Pos. izd. 2, Zagreb 1986., s. 169-177.
30Pranjić, A., 1986: Uređenje i izmjera šuma. Š.L. 7-8, s.319 PDF
31Ankica Pranjić, 1987: Pouzdanost rezultata izmjere šuma. GŠP vol. P3 s. 161
32Primjerne plohe, Promjer, Promjerka, Relaskop, Starost, Tablice, Temeljnica, Visine, Visinomjer. Šum. enciklopedija 3, 1987., s. 61-64., 87-90, 90-93, 138-141, 288-290, 432-437, 454-460, 573-576, 576-579.
33Pouzdanost rezultata izmjere šuma. Glas za šum pokuse, Posebno izd. 3, Zagreb 1987., s. 161-176.
34Ankica Pranjić, Vladimir Hitrec, Nikola Lukić, 1988: Praćenje razvoja sastojina hrasta lužnjaka tehnikom simuliranja. GŠP vol. 24 s. 133
35Praćenje razvoja sastojina hrasta lužnjaka tehnikom simuliranja, (sa V. Hitrecom i N. Lukićem). Glas. za šum. pokuse 24, Zagreb 1988., s. 133-149.
36Pranjić, A., 1988: MIROSLAV KUGLER.. Š.L. 9-10, s.478 PDF
37Prirast stabala hrasta lužnjaka kao indikator stanišnih promjena, (sa N. Lukićem). Glas. za šum. pokuse 25, Zagreb 1989., s. 79-94.
38Ankica Pranjić, Nikola Lukić, 1990: Razvoj stabala crnog bora i hrasta medunca istarskog područja. GŠP vol. 26 s. 433
39Razvoj stabala crnog bora i hrasta medunca istarskog područja, (sa N. Lukićem). Glas. šum. pokuse 26, Zagreb 1990., s. 433-446.
40Šime Meštrović, Ana Pranjić, Zvonimir Kalafadžić, Radovan Križanec, Karlo Bezak, Đuro Kovačić, 1992: Uređivanje šuma. Šume u Hrvatskoj, s. 131
41Izvori pogrešaka u inventuri šuma i mogućnost brze kontrole dobivenih rezultata s osvrtom na Levakovićeva istraživanja. Zbornik centra HAZU, Vinkovci 1992., s. 47-55.
42Uređivanje šuma, (grupa autora). Monogr. Šume u Hrvatskoj (Forest of Croatia), Zagreb 1992., s. 131-152.
43Pranjić, A., 1992: KRUNOSLAV KRANJČEVIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 3-5, s.243 PDF
44Ankica Pranjić, 1993: Kontrola podataka inventure šuma. GŠP vol. P4 s. 121
45Reasons for the die back of the Odransko polje lowland forests, (grupa autora). Vol. 95, No 4, Zagreb 1993.
46Kontrola podataka inventure šuma. Glas. za šum. pokuse, Posebno izd. 4, Zagreb 1993., s. 121-132.
47Branimir Prpić, Andrija Vranković, Đuro Rauš, Slavko Matić, Ankica Pranjić, Šime Meštrović, 1994: Utjecaj ekoloških i gospodarskih činilaca na sušenje hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici Kalje šumskog gospodarstva Sisak. GŠP vol. 30 s. 361
48Ankica Pranjić, 1996: Dendrokronologija hrasta lužnjaka. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 299
49Dendrokronološka istraživanja u šumama pokupskog bazena, (sa N. Lukićem, T. Kružićem i S. Babić). Radovi, 31(1-2), 1996., ŠIJ, s. 125-130.
50Izmjera šuma, (sa N. Lukićem). Zagreb 1998., s. 1-410.

nedeterminirano:
51Znanstveni radovi
52Stručni radovi
53Udžbenici i skripta
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠN, s. 18l, 279, 281, 369, 495.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske 1846 1976., s. 1, 134, 135, 136, 418.
 *** ŠE 3, 1987., s. 35.
 *** Zbornik o Antunu Levakoviću. Centar HAZU, Vinkovci 1992., s. 9, 13.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 56.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj, Vinkovci Zgb 1996., s. 522, 530, 532. 553.
 *** HŠD 1846 1996., s. 285.
 *** ŠIB, s. 41, 69.
 Maričević, I.: Kazalo autora Šum. lista 1976 1995. ŠL 3-4,1997., s. 182, 187.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 174, 231.
 *** SŠN 1998., sv. 2, s. 292-295, 356-359, 527, 627, 644, 653, 674, 677; sv. 3, s. 92, 290-291, 332; sv. 4, s. 103, 110.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM