HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11060
ime PRKA, Marinko
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen14. 8. 1965.Bjelovar
apsolvirao1989.
diplomirao5. 7. 1990.
magistrirao11. 5. 2001.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao29. 11. 2005.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera15. 9. 1990.UŠ Bjelovar
1992.Šumarija Križevcirevirnik
1. 10. 1995.Šumarija Bjelovarpom. upravitelja
trenutno, od2. 1. 2006.HŠ Direkcijaured predsjednika uprave
umro23. 6. 2017. Sin Tomislava, dr. sc., docenta i predavača kolegija tehnologija masivnog drveta u dopunskom radu na Šum. fakultetu u Zagrebu, DT odjel i majke Mire dipl. soc. radnice. Hrvatske nacionalnosti. U CUO u Bjelovaru završio je matematičko informatičko usmjerenje 1984.g., a 1985. upisao se na studij šumarstva na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 5.7.1990. iz zaštite šuma, obranivši diplomski rad naslova "Štetnici generativnih organa hrasta lužnjaka i njihova uloga u sušenju šuma".
 Pripravnički staž započeo je u UŠ Bjelovar 15.9.1990., gdje radi do odlaska u Domovinski rat, a nakon razvojačenja, početkom 1992. zapošljava se kao revirnik u Šumariji Križevci, UŠ Koprivnica. Od 1.10.1995. radi na mjestu pomoćnika upravitelja Šumarije Bjelovar, Uprave šuma Bjelovar. U kolovozu 2004. godine zapošljava se na mjestu Stručnog suradnika za unutarnji nadzor, Uprava šuma Podružnica Bjelovar, a od 2. siječnja 2006. godine radi kao Viši stručni suradnik za proizvodne poslove u Uredu predsjednika uprave Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb.
 Na Šum. fakultetu u Zagrebu upisao je 1993. god. poslijediplomski studij iz područja iskorištavanje šuma. Odobrena mu je izradba magistarskog rada (1998.) naslova: "Udio i kakvoća šumskih sortimenata u oplodnim sječama bukovih sastojina Bjelovarske Bilogore". Magistarski rad obranio je 11.05.2001. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom "Čimbenici kakvoće bukovih stabala i struktura sortimenarta iz prorednih i oplodnih sječina Bjelovarske Bilogore" obranio je 29.11.2005. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekao akademski stupanj doktora znanosti.
 Kao istraživač bio je uključen u projekt Ministarstva znanosti i tehnilogije pod nazivom "Razvoj vrhunskih i ostalih tehnologija drva", a trenutno sudjeluje u projektu pod nazivom "Unaprjeđenje tehnologija pridobivanja drva u cilju zaštite okoliša i radnika".
 Fakultetsko vijeće Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 30. lipnja 2009. godine prihvatilo je Izvješće stručnog povjerenstva i donijelo Mišljenje i prijedlog o izboru u znanstveno zvanje znanstveni suradnik. Nacionalno vijeće za znanost RH 22. rujna 2009. godine donosi odluku o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biotehničkih znanosti-polje šumarstvo-šumarske tehnologije i menadžment. Pri Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa u registar znanstvenika zaveden je pod matičnim brojem znanstvenika 280815.
 U Akademiju šumarskih znanosti kao član suradnik izabran je 13. svibnja 2010. godine.
 Aktivno je uključen u rad Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, čiji je član te član Povjerenstva komore za stručne ispite i član ispitnog povjerenstva za strukovno područje šumarstva – stručni smjer: Ovlašteni inženjer šumarstva. Pri Hrvatskom zavodu za norme član je tehničkog odbora HZN/TO 218 Drvo. Aktivno doprinosi radu Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Bjelovar Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

1Krpan A.P.B., Prka M. 2002: Kakvoća bukovih stabala iz oplodnih sječa Bilogorskog područja, Drvna industrija, 4/01, Zagreb, 173-180.
2Prka, M., 2003: Vrijednosne značajke bukovih stabala prema vrsti sijeka u sječinama bjelovarske Bilogore. Š.L. 1-2, s.35 pdf
3Prka, M., 2003: Pojavnost neprave srži kod bukovih stabala i tehničke bukove oblovine iz prorednih i pripremnih sječa na području bjelovarske Bilogore. Š.L. 9-10, s.467 pdf
4Prka, M., 2004: Debljina kore obične bukve (Fagus sylvatica L.) u sječinama bjelovarske bilogore. Š.L. 7-8, s.391 pdf
5Ante P. B. Krpan, Marinko Prka, Željko Zečić, 2006: Pojava i značajke neprave srži u bukovim prorednim i oplodnim sječama gospodarske jedinice «Bjelovarska bilogora». GŠP vol. P5 s. 529
6Prka M., Poršinsky T., 2006: Utrošci vremena u terenskim izmjerama namijenjenim utvrđivanju sortimentne strukture bukovih sječina, Nova mehanizacija šumarstva, 27 (2006), Zagreb, 33-40.
7Prka, Marinko, 2006: Značajke doznačenih bukovih stabala po vrsti sijeka u sječinama Bjelovarske Bilogore i utjecaj na strukturu sortimenata. Š.L. 7-8, s.319 pdf
8Prka, M., 2006: Visina i čistoća debla bukovih stabala po vrsti sijeka i postotak tehničke oblovine u deblima i krošnjama stabala s obzirom na primijenjeni standard. Š.L. 11-12, s.511 pdf
9Krpan A.P.B., Prka M., Zečić Ž.: Pojava i značajke neprave srži u bukovim prorednim i oplodnim sječama gospodarske jedinice Bjelovarska Bilogora, Glasnik za šumske pokuse, Posebno izdanje 5 (2006), Zagreb, 529-542.
10Prka, M., 2007: 130 godina organiziranog šumarstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovarsko-bilogorska županija: Prošlost i sadašnjost – Sažeci radova sa znanstvenog skupa, Vladimir Strugar (ur.), Bjelovar 18. listopada 2007., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, Bjelovar, 15-17.
11Prka, M., A. P. B. Krpan, 2007: Problem određivanja sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina. Š.L. 5-6, s.219 pdf
12Prka, M., 2007: Svima onima koji su bili, a nisu puno napravili . Š.L. 9-10, s.485 PDF
13Prka, M., 2007: Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost. Š.L. 11-12, s.586 PDF
14Prka, M., Anić I., Šikić Ž., Zec S., 2008: Stručni ispiti Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije - dosadašnji tijek i prijedlog mogućih promjena, „Nova mehanizacija šumarstva“ 29(2008), Zagreb, 73-78.
15Prka, M., 2008: Šumarstvo na području Bjelovarsko-bilogorske županije od njezina osnutka do danas, Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2(2008), Bjelovar, 143-167.
16Prka, Marinko, 2008: Određivanje sortimentne strukture jednodobnih bukovih sastojina primjenom norme Hrn En 1316-1:1999. Š.L. 5-6, s.223 pdf
17Krpan A.P.B., Prka M., 2008: Defining assortment structure of even-aged beech stands according to standard HRN EN 1316-1:1999, Formec 2008, KWF, Gro-Umstad: KWF, 2008., 236-237 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
18Prka, M., T. Poršinsky, 2009: Usporedba strukture tehničke oblovine jednodobnih bukovih sječina u sortimentnim tablicama izrađenim primjenom normi HRN (1995) i HRN EN 1316-1: 1999. Š.L. 1-2, s.15 pdf
19Prka, M., Zečić Ž., Krpan A.P.B. , Vusić D., 2009: Characteristic and Share of European Beech False Heartwood in Felling Sites of Central Croatia, Croatian Journal of Forest Engineering, 30(2009)1, Zagreb, 37-49.
20Zečić,Ž., D. Vusić, M. Prka, S. Klepac, 2010: Utjecaj nagiba traktorskog puta na proizvodnost traktora Timberjack 240C pri privlačenju drvnih sortimenata u prebornim šumama. Š.L. 3-4, s.103 pdf
21Bukove šume i bukovina bjelovarskog područja; Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Bjelovar, Bjelovar 2010. BIB
22Prka M. 2010: Bukove šume i bukovina bjelovarskog područja, (pregledna knjiga – priručnik), Hrvatsko šumarsko društvo, Ogranak Bjelovar, Bjelovar, 1- 252.
23Prka M., Krpan A. P. B., 2010: Impact of Tending Measures on Assortment Structure Fellings in Central Croatian Beech Stands, Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, Vol. 6(2010), Sopron, 171-182.
24Marinko Prka, 2016: DA SE NE ZABORAVI (I NIKADA NE PONOVI). Š.L. 11-12, s.606 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 63.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 700.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MAMIĆ, Marina: Dr. sc. MARINKO PRKA, dipl. ing. šum. (1965. – 2017.), ŠL 11-12/2017, s.623 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM