HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1108
ime K., Franjo
zvanje
zanimanje     
nadlugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1108)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Antuna Klepca. Pučku školu završio je u Gerovu. U šumarstvu je radio od 1930. do 1965. Kao lugar, a kasnije nadlugar bio je zaposlen u ŠG "Bitoraj", ŠG "Viševica" i ŠG Delnice – Šumarija Gerovo. Aktivno je radio na ustroju narodne vlasti od 1942. do 1945. U NOR–u je izgubio dva sina.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM