HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID111
ime B., Nikola
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, čuvar šuma i lovišta
     

                                                                IZBOR      (lugari /111)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Velika Gorica

 šum. tehničar, čuvar šuma i lovišta. Zaposlen je u Šumariji Vel. Gorica, UŠP Zagreb.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM