HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11117
ime RADOŠEVIĆ, Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, pomoćnik ministra šumarstva, sveuč. nastavnik
     


lokacija

rođen23. 2. 1906.Sunger
apsolvirao1929.
diplomirao13. 2. 1930.
umro1. 9. 1982.Zagreb
dodatne listepredsjednici HŠD Potječe iz ugledne hrvatske obitelji Radoševića. Pučku školu završio je u Sungeru, a gimnaziju u Zagrebu kao izvrstan učenik. Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je 1928.-29. škol.g., a diplomirao među prvima na godini 13.2.1930.
 Prvo radno mjesto dobiva u UŠ Thurn - Taxis-a, a po njenom utihnuću u Privremenoj upravi ekspropriranih šuma u Delnicama. Radeći u svom Gorskom kotaru, naročit uspjeh postiže na uređenju šuma, točnije: detaljnom mjerenju i utvrđivanju drvne mase i prirasta bivših veleposjedničkih šuma. "Tu se upoznao s Josipom Majnarićem, dr. Žarkom Miletićem, Antunom Jovanovcem i drugim tadaš-njim vrsnim šumarskim stručnjacima s kojima je surađivao i od kojih je mnogo naučio. Naročiti utjecaj na njega imao je Josip Majnarić, naš najpoznatiji uređivač prebornih šuma...", (D. Klepac, 1982.).
 Slijedi njegov premještaj u Odjel za šumarstvo Banovine Hrvatske u Zagrebu, gdje ga je zatekao II. svj. rat. Vraća se u rodni kraj i pridružuje NOB-i. Nakon rata vraća se u Zagreb s više goranskih šumarskih struč-njaka (J. Šafar, B. Čop, B. Matić i dr.). Radeći na uspostavi organiziranoga šumarstva, postaje načelnikom Odjela za plan Ministarstva šuma. "Velika je ovdje zasluga... J. Radoševića, jer je on kao odličan stručnjak znao podmiriti tadašnje goleme potrebe na drvu, a da šume ne budu upropaštene ... pod njegovim rukovodstvom u kratkom se roku izvršila inventarizacija šuma... i tako utvrdilo stanje šumskog fonda na temelju kojeg su se izrađivali planovi sječe poslije rata", (D. Klepac, 1982.).
 Svoju plodnu šumarsku karijeru, kao načelnik Ministarstva šumarstva i pomoćnik ministra šuma, dipl. ing. Josip Radošević nastavio je na zagrebačkom Šum. fakultetu, najprije kao direktor novog Šum. gospodarstva Poljoprivredno-šum. fakulteta (1951.) i voditelj terenske nastave, a zatim kao aktivni nastavnik iz predmeta organizacija šumarstva i uređivanje šuma.
 Duže je vrijeme bio predsjednik ispitnog državnog povjerenstva za stručne ispite za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva, predsjednik Šum. društva NRH (1950.-1953.) i njegov revnosni član.
 Za svoj rad dobio je više odličja i priznanja.
 Umirovljen je 1976., a umro je u Zagrebu u 76. godini života. Sahranjen je na Mirogoju.

1Ing. J. Radošević, 1939: Prilog proučavanju taksacionih elemenata u prebirnim šumama.. Š.L. 4-5, s.228 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 149.
 *** ŠL 1.,1940., s. 270; 1943., s. 24; 1965., s. 586.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 126.
 *** ŠN, s. IX-XII, 181, 227, 234, 279, 280, 281, 294, 356, 384, 386, 496-497; SŠN, sv. 1, s. 176; sv. 2, s. 616, 619-620; sv. 3, s. 291; sv. 4, s. 74.
 Klepac, D.: Uređivanje šuma. Zagreb 1965., s. 211.
 *** Povij. šum. Hrvatske 1846 - 1976., Zagb 1976., s. 162, 381, 382, 388, 413.
 Klepac, D.: In memoriam. Josip Rado-šević, dipl. ing. šum. ŠL 9-10, 1982., s. 429-431.
 Klepac, D.: Iz šum. povij. Gorskoga kotara..., s. 52, 57, 59, 135, 138, 209.
 *** HŠD 1846 - 1996., Zagreb 1996. s. 236, 241, 242, 246, 251, 253, 254.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KLEPAC, Dušan: Josip Radošević, dipl. inž. šum., ŠL 9-10/1982, s.429 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM