HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11119
ime RADOŠEVIĆ, Mijo
zvanje
zanimanje     
šumarnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11119)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1850.Lokve
umro1. 8. 1908.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Mije, posjednika i drvotršca, člana HSŠD. Šumarstvo je apsolvirao na Šum. akademiji u Tharandtu (Saska, Njemačka).
 Započeo je raditi u struci kao šum. vježbenik kod Kralj. državnog šumarskog ureda u Fužinama. Od 1873. do 1880. radio je kod Brodske imovne općine kao procjenitelj, te kao nadšumar i privremeni upravitelj Gospodarstvenog ureda. God. 1875. sastavio je prvu šumskogospodarsku osnovu Brodske imov. opć. u Vinkovcima.
 Zbog neslaganja s pretpostavljenim šumarskim nadzorništvom zahvaljuje se na službi i 1880. vraća se na očevinu u Lokve, gdje se bavio šumsko - trgovačkim poslovanjem, nastojeći pospješiti gospodarski razvitak toga kraja, poglavito drvorezbarske kućne radinosti. U tu svrhu osnovao je posebnu školu za drvorezbarstvo, pletarstvo i tokarstvo. God. 1882., sa bratom, podigao je parnu tvornicu za okrugle palice.
 God. 1883. povjerena mu je, kao šumarniku, uprava više od 21.000 jutara hrastovih i bukovih šuma Kutjevačkoga vlastelinstva, gdje je - sređujući šumsko - gospodarske i lo-vačke prilike - dao doprinos gospodarskom razvoju vlastelinstva. Svoju je stručnost pokazao i uređivanjem paviljona toga vlastelinstva na jubilarnoj Gospodarsko - šum. izložbi u Zagrebu 1891.
 God. 1895.-96. otvorio je u Zagrebu privatni šumarski taksacijski ured, nadajući se osnivanju posebnog odjela za te poslove pri Šum. odsjeku Kralj. zemaljske vlade, što se tada nije ostvarilo.
 Od 1897. do 1900. služio je kao šumarnik kod plemenitog Komposesorata turopoljskog u Vel. Gorici. Nezadovoljan nesređenim odnosima, na koje nije mogao utjecati, preuzima ponovno šumsku upravu Kutjevačkog vlastelinstva, gdje je podizao šumske kulture, gradio šumske ceste i protupožarne prosjeke, držeći se načela da treba šumariti "ne samo na decenije nego na stoljeća unaprijed".
 God 1904. vraća se u Lokve i radi na njihovom unapređenju. Zaslu-žan je za osnivanje zadružne mljekare i sirane te udruge za paljenje vapna. Nastojao je da se sve zemljišne zajednice Gorskoga kotara udruže u jednu imovinsku zadrugu koja bi otkupila veliki šumski posjed kneza Thurn - Taxisa.
 Posljednje dvije godine života (1906.-1908.) obnašao je službu šumarnika Čabarskoga vlastelinstva. Umro je u Zagrebu, gdje je i sahranjen.
 Bio je dugogodišnji suradnik Šum. lista (1877.- 1900.), suradnik u tadašnjim dnevnicima o temama znakovitim za razvitak hrvatskoga šumarstva, a povremeno i suradnik LRV (1892., 1904.).
 U Šum. listu objavio je oko 40 članaka i priloga iz raznih područja šumarstva (uzgajanje i iskorišćivanje šuma, entomologija, trgovina i industrija, uređivanje šuma, povijest šumarstva). U članku "Pabirci za povijest..." (ŠL 1891, 1892.) objavio je vrijedne podatke o stanju iskorišćivanja šuma. prerade drva i stanju trgovine u Hrvatskoj u XIX. stoljeću (pilane, bačvarska građa, izvoz drva, drvarsko oruđe).
 Bio je član HSŠD od obnove god. 1876. i Obćeg hrv. društva za gojenje lova i ribarstva u Zagrebu. Bio je aktivan u radu Upravnog odbora i društvenih skupština HSŠD. Jedan je od pokretača izgradnje Šum. doma.
 Svojim je ukupnim radom zaslužan za unapređenje hrv. šumarstva.

1Haranje gubara u brodskom okružju. Ibid. 1878., s. 236-237.
2Poziv na hrvatsko - slavonske šumare u svrhu tamanjenja najškodljivijih zareznika u hrasticih i prve nagrade tamanjenja istih. Ibid. 1879.
3Bagrena u diluvijalnoj naplavini. Ibid. 1879.
4???, 1880: Amerikanska pila (Drag-saw-Ziehsäge). Š.L. 1, s.42 PDF
5piše M. Radošević, 1882: Izlet na Risnjak i koješta o šumarskom obrtništvu u hrvatskoj Švici. Š.L. 1, s.41 PDF
6piše N. Radošević, 1882: Kako da dignemo svoje bačvarstvo ?. Š.L. 3, s.135 PDF
7Piše šumarnik Mijo Radošević., 1884: Javor sa hrvatsko-švicarskoga kraja.. Š.L. 2, s.61 PDF
8Piše M. Radošević šumarnik, 1884: Plodomjer. Š.L. 6, s.288 PDF
9Tko ima hajkom upravljati. Ibid. 1885.
10Plodored i sjetve. Ibid., 1885.
11Piše šumarnik Mijo Radošević, 1885: Nuzgredni užitci i njihova važnost.. Š.L. 3, s.109 PDF
12Nuzgredni užici. Ibid. 1885., s. 233-4.
13Piše M. Radošević, šumarnik, 1885: Tvorenje palica.. Š.L. 10, s.415 PDF
14Piše M. Radošević, šumarnik, 1886: Još jedna o plodomjeru.. Š.L. 2, s.57 PDF
15Sjetva i pretvorba listača u mješovitu šumu. Ibid. 1887.
16Podnio vlast. šumarnik Mijo Radošević, 1887: Predstavka na predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva glede tamanenja grabežljive zvjeradi.. Š.L. 8-9, s.384 PDF
17Piše šumarnik Mijo Radošević., 1888: Nješto o procjeni žira.. Š.L. 11, s.473 PDF
18Lovstvo u Kutjevačkom vlastelinstvu. Ibid. 1889.
19Moguće je kraš pošumiti. Ibid. 1889.
20Piše M. Radošević, 1889: Žirovina i prodaja svinja u god. 1889./90.. Š.L. 8, s.349 PDF
21Gubar. Ibid., 1890.
22Prebiranje u dozrelih šumah kitnjaka u Slavoniji. Viestnik za gospodarstvo i šumarstvo I-IV, Križevci 1890., s. 75-90.
23???, 1890: Šumarski dom. Š.L. 5, s.226 PDF
24M. M. R., 1890: Šumska sjetva. Š.L. 8, s.349 PDF
25Nazori o šumskoj presadnji i njenih posljedicah. Zagreb 1891.
26Prociena hrastovine za prodaju. Šum. list 1891., s. 249-256.
27Piše vlastel. šumarnik Mijo Radošević, 1891: Pabirci za šumarsku poviest hrvatsko - srbskih šuma.. Š.L. 7, s.324 PDF
28Piše vlastel. šumarnik Mijo Radošević. (Nastavak. Vidi Šum. 1. br. 12. od god. 1891.), 1892: Pabirci za šumarsku povjest hrvatsko-srbskih šuma.. Š.L. 1, s.3 PDF
29Lovske prilike vlastelinstva kutjevačkog i našičkog. LRV 1892., I, 9, s. 106-110.
30, 1893: V. Razvitak drvarskog obrta, trgovine i industrije. Š.L. 2, s.47 PDF
31Razvijanje drvar. obrta, trgovine i industr. Ibid. 1893., s. 91-115, 128-148.
32M. Radošević, 1893: II. Lovstvo. Š.L. 7, s.293 pdf
33M. Radošević, 1893: III. Nekoji važniji šumski nuzužitci.. Š.L. 7, s.302 PDF
34, 1894: Prometna sredstva. M. M. R.. Š.L. 4, s.181 PDF
35M. M. K., 1894: Izbojna snaga listačah.. Š.L. 8, s.349 PDF
36Piše Mijo Radošević., 1895: Procjena šumskog ploda.. Š.L. 8-9, s.347 PDF
37Piše M. Radošević, šumarnik., 1898: Prociene hrastovine za prodaju.. Š.L. 7, s.249 PDF
38Piše . ć., 1900: Šumska žirovina i žiropaša (rov).. Š.L. 8, s.466 PDF
39Uzgoj šuma i lovstvo. LRV 1904., XIII, 5, s. 49-51.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1877., s. 128, 272; 1880., s. 144, 148; 1882., s. 227; 1886., s. 228; 1890., s. 375; 1893., s. 254; 1894., s. 556: 1895., s. 503; 1896., s. 564; 1897., s. 588; 1901., s. 48.
 *** Umro je poznati hrvatski šumar Mihajlo M. Radošević. LRV 1908., XVII, 8, s. 94-95.
 Uredništvo: Mihajlo Radošević. In memoriam. ŠL 8-9, 1908., s. 338-343.
 Kauders, A.: Šum. bibl. I, s. 58, 78, 87, 89, 92, 106, 107, 126, 190, 213, 239.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šum. jugoist. Slavonije. Vinkovci - Sl. Brod 1974., s. 13, 40, 269, 484, 539, 704.
 *** PŠH 1846 - 1976., s. 61, 80, 148, 205, 206, 209, 210, 218, 219, 221, 232, 234-236, 238-240, 243, 244, 313, 314, 320, 321, 357, 360, 409.
 *** ŠE 3, 1987., s. 118.
 Lukić, N.: Još nešto o jubilarnoj Gospodarsko - šum. izložbi 1891. u Zagrebu. ŠL 6-8, 1992., s. 329.
 Frković, A.: Bibliogr. LRV 1892 - 1991., Zagreb 1993., s. 199, 285, 359, 434.
 *** HŠD 1846 - 1996., Zagreb 1996., s. 65, 68, 71, 76-78, 82, 83, 87.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj. Vinkovci - Zagreb, 1996., s. 533, 553.
 Klepac, D.: Iz šum. povij. Gorskoga kot..., Zagreb, 1997., s. 200, 209, 231.
 Klepac, D.: Hrvatsko šumarstvo u drugoj polovici XIX stoljeća. ŠL 3-4, 1997., s. 122.
 *** SŠN sv. 1, 1998., s. 13; sv. 2, s. 14.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM