HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11131
ime R., Dominik
zvanje
zanimanje     
dr. sc., izv. sveuč. profesor, dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11131)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1958.
diplomirao1959.
magistrirao1974.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao12. 2. 1979.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera Jelen Bilje
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

2004

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva Sin Boška i Cvije r. Bošković. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu bili zemljoradnici. Osnovnu školu pohađao je u Stocu i Iloku, a niže razrede gimnazije u Osijeku. Srednju šumarsku školu polazio je u Plaškom, Somboru i Čačku, gdje je maturirao 1953. god. Kao šum. tehničar godinu dana radi na području Direkcije šuma Mostar, Šumarija Prozor.
 Studij šumarstva upisuje 1954. god. na Šum. fakultetu u Sarajevu. Diplomirao je 1959. na Šum. fakultetu u Skopju.
 Nakon diplomiranja prvo zaposlenje dobiva u Lovno-šumskom i poljopr. gospodarstvu "Jelen" u Baranji, radeći u šumarijama Apatin, Beli Manastir i Darda, pretežno na poslovima lovstva. Šest je godina rukovodio fazanerijom u Čemincu. Kao suradnik Instituta "Dr Ilija Đuričić" Bilje postupno se uključuje u znanstvenoistraživački rad, objavivši svoje prve radove u internom biltenu "Jelen".
 Zbog zdravstvenih razloga, nakon 10 godina rada u Baranji, odlazi u Hrv. primorje, zaposlivši se u ŠG Delnice, u Šumariji Klana (1970.-1985.). U to vrijeme na Šum. fakultetu u Zagrebu postiže akademski stupanj magistra znanosti iz područja ekonomike i organizacije lovstva i lovne privrede s magistarskim radom "Kalkulacioni ključevi za raspodjelu troškova ishrane jelenske divljači po spolu i klasama starosti" (1974.), a pet godina kasnije, 12.2.1979. i stupanj doktora znanosti radom pod naslovom "Financijska odstrelna zrelost jelenske divljači".
 Kad je osnovano Goranskoprim. ŠG Delnice (1985.), dr. sc. Dominik Raguž izabran je za člana Poslovodnog odbora gospodarstva na kojoj dužnosti ostaje do kraja 1986. godine, kad je zasnovao radni odnos u zvanju docenta na Šum. fakultetu u Zagrebu pri Katedri za lovstvo - za dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu. Lipnja mjeseca 1993. izabran je za izv. profesora iz predmeta lovstvo, s koje dužnosti krajem 1997. odlazi u mirovinu.
 Bio je mentor za doktorat iz lovstva i više magistarskih radova.
 Objavio je više od 50 znanstvenih i stručnih radova te elaborata samostalno i u suradnji. Sudjelovao je na više domaćih i stranih znanstvenostručnih skupova, od kojih bilježimo: 7., 11., 16. i 17. kongres International Unions of Game Biologists (IUGB) u Beogradu (1965.), Stockholmu (1973.), Visokim Tatrama (1983.) i Bruxelesu (1985.), 18. IUFRO kongresu u Ljubljani (1986.); savjetovanju Tehnical consultation on game farming in Europa u Nitri (1993.).
 Član je Stručnog savjeta Hrvatskoga lovačkoga saveza (HLS) i predsjednik Komisije za znanstveni rad Lo vačkog saveza Hrvatske u ranijim sazivima. Ekspert je delegacije za krupnu divljač CIC-a (Conseil international de la chasse et de la conservation du Gibiek).
 Član je HŠD, član Akademije šum. znanosti, član Savjeta i urednik stručnoznanstvenog područja lovstvo Šumarskoga lista u Zagrebu.
 Za svoj uspješan rad dobio je odličja Lovačkog saveza Hrvatske i Lovačke zveze Slovenije.

1Kalkulacioni ključevi za raspodjelu troškova ishrane jelenske divljači po spolu i klasama starosti. Magistarski rad, Šum. fakultet Sveuč. u Zagrebu, 1973., s. 1-116.
2D. Raguž, 1978: Stanje i uloga divljači u zaštiti čovjekova okoliša ekosistema krša .. Š.L. 4-5, s.159 PDF
3Financijska odstrelna zrelost jelenske divljači. Disertacija. Šum. fakultet Sveuč. u Zagrebu, 1979., s. 1-524.
4Dugoročni društvenoekonomski razvoj Zajednice općina Rijeka 1980-2000. Projekt znanstvene osnove dugoročnog razvoja SR Hrvatske do 2000. godine. Sveučilište u Rijeci, Rijeka 1983., s. 1-433.
5Stanje i uloga lovne divljači ekosistema krša. I. savjetovanje na temu čovjek i zelenilo. Zbornik radova sa savjetovanja, Rijeka 1980., s. 76-80.
6Lovnoto stopanisuvanje kako del od proizvodstveniot potencial na organizacijata na združeniot trud na Šumskoto stopanstvo. Zbornik radova sa savjetovanja. Skopje 1982., s. 110-133.
7Šume hrasta crnike i jelen lopatar, (s Matić, S.). Treći kongres biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, (The third Congress of Croatian biologists), Mali Lošinj, 5.-10.10.1987. Zbornik sažetaka priopćenja. Mali Lošinj 1987., s. 114.
8Raguž, D., 1990: Alojzije Frković: LOVAČKE TROFEJE — OBRADA OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE, Lovački savez Hrvatske, Zagreb 1989. str. 240.. Š.L. 6-8, s.212 PDF
9Raguž, D., 1990: Odstrelna zrelost srneće divljači. Š.L. 11-12, s.475 PDF
10Lovstvo, (u suradnji). Program razvoja i mjere ekonomske politike šumarstva i prerade drveta, Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb 1991., s. 1-14.
11Dominik RAGUŽ, 1991: Obvezatni i dobrovoljni rad lovaca u lovačkim društvima Hrvatske. Š.L. 6-9, s.285 PDF
12Dominik Raguž, Marijan Grubešić, 1992: Lovna fauna hrvatskih šuma. Šume u Hrvatskoj, s. 181
13Mikrobiološka kontaminiranost vanjskog pokrivača i unutarnjih organa divljači (divlje svinje), (s Tucak, Z.). Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, Osijek 1992.
14Lovački psi u Hrvatskoj - kao troškovi i osnovna sredstva lova. Veterinarska stanica 23, 1992., s. 297-303.
15Lovna fauna hrvatskih šuma, (s M. Grubešićem). Šume u Hrvatskoj. ŠF Zagreb i JP "Hrvatske šume", Zagreb 1992., s. 181-196.
16Ovisnost fizioloških karakteristika (osobina) osjetila njuha pasmine oštrodlaki jazav-čar o biološkim supstratima u određenom staništu te o drugim unutarnjim i vanjskim faktorima, (u suradnji). The I. International Symposium on "Scientific studies of hunting cynology", Osijek 1992., s. 7-11.
17Lovstvo i lovački kapaciteti Republike Hrvatske. I. Međunarodni simpozij "Razvoj ovčarske proizvodnje u Europi i svijetu nakon 1992. godine". Zbornik radova, Zagreb 1991., s. 84-91.
18Raguž, D., 1992: Procjena lovačke opreme te kalkulacija odnosnih godišnjih troškova za lovstvo u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.87 PDF
19Predračun troškova za uzgoj pasa do navršenih 12 mjeseci života, (u suradnji). Veterinarska stanica 23, 1992., s. 223-228.
20Raguž, D., 1992: Prof. dr. DRAGUTIN ANDRAŠIĆ. Š.L. 3-5, s.235 PDF
21Raguž, D., 1992: Istraživanje lovnoturističke djelatnosti na području Republike Hrvatske. Š.L. 9-10, s.431 PDF
22Dominik Raguž, Marijan Grubešić, 1993: Posljedice agresije na Republiku Hrvatsku u lovnom gospodarstvu. GŠP vol. P4 s. 147
23Prirodno naseljavanje divokoze u planinske predjele koji graniče s LD Biokovo, (u suradnji). Referat sa izlaganja u Makarskoj, Makarska 1993. Game Management of Croatian Forests, (s Grubešić, M.). Review of Forestry and Forest industries sector in Republic of Croatia. Ministry of Agriculture and Forestry. Public Corporation "Hrvatske šume", Zagreb 1994., s. 68.
24Hunting fauna management in Croatia, (s Grubešić, M.). Proceedings of the Technical consultation. Nitra 1993, Food and Agriculture organization of the United nations, Rome 1994, s. 81-84.
25Raguž, D., Grubešić, M., 1993: Stanje farmskog uzgoja divljači u Europi. Š.L. 11-12, s.519 PDF
26Uzgoj muflona u mediteranu - alternativa za stočarstvo, (s Grubešić, M.). 100. obljetnica znanstvenoistraživačkog rada poljodjelskoprehrambenog sustava i šumarstva mediterana Republike Hrvatske. 100. obljetnica neprekidnog rada Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Split 12.-14.10. 1994., Zagreb 1994.
27How to continue the Development of hunting. Bulletin 2:15-17.Sekcija za poljoprivredu i ekologiju. Hrvatskoameričko društvo, Zagreb 1994.
28Raguž, D., 1994: ALOJZIJE FRKOVIĆ, kao pisac iz Šumarstva i lovstva. Š.L. 1-2, s.51 PDF
29Raguž, D., Grubešić, M., Tomljanović, J. i Markota, I., 1994: Usporedba trofejne vrijednosti nekih populacija muflona (Ovis ammon musimon Pallas.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.91 pdf
30Lovnogospodarski potencijali NP "Paklenica" i njegov značaj za okolna područja, (u suradnji). Simpozij povodom 45. obljetnice NP Paklenica, Starigrad - Paklenica 19.-22. 10.1994. Paklenički zbornik 1, Starigrad-Paklenica 1994., s. 189-193.
31Dominik Raguž, 1996: Značenje šuma hrasta lužnjaka za obitavanje divljači. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 90
32Podgrlac kao mjerilo starosti srneće divljači. "Jelen" br. 27, Beograd 1996.
33Istraživanje mogućnosti lovnog gospodarenja na prostoru Mediterana, (s Grubešić, M.). Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, Knjiga 1, Zagreb 1996., s. 187-193.
34Istraživanje stabilnosti populacije tetrijeba gluhana (velikoga tetrijeba) - Tetrao urogallus L, (s Grubešić,M.). Zaštita šuma i pridobivanje drva. Knjiga 2, Zagreb 1996., s. 169-178.
35Smjernice lovnog gospodarenja u Pokupskom bazenu, (s Grubešić, M.). Radovi ŠIJ 31, 1-2, 1996., s. 139-148.
36Neugestaltung des Jagdwesens in der Republik Kroatien, (u suradnji). Zbornik referatov z konferencie "Menagement des Wildes in den sich ändernden ökologischen und gesellschaftlichen Bedinungen", Nitra, R. Slovačka, 12.-13.3.1996., s. 201-208.
37Rezultati ponovnog naseljavanja dabra (Castor fiber L.) u Hrvatsku, (u suradnji). Poster 6. Kongres biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, Hrvatska, 22-26. rujna 1997. (Poster br. 91.), Opatija 1997.
38Wiederansiedlung des Bibers in Kroatien, (u suradnji). 1. European beaver symposium, Bratislava, Slovakia, 15-19. September 1997, Abstracts of lectures and posters, Bratislava ,97., s. 9.
39Raguž, D., 1999: Stjepan Puljak. Š.L. 9-10, s.513 PDF
40Raguž, D., 2000: Andrija Kristić, dipl. ing. šum.. Š.L. 1-2, s.99 PDF
41Raguž, D., Grubešić, M., Starčević, T., 2002: Tradicija obrazovanja šumarskih kadrova za potrebe lovstva u Republici Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.613 pdf
42Raguž, D., 2004: Mr. sp. Marin Tomaić, dipl. ing. šum.. Š.L. 5-6, s.332 PDF
43Raguž, D., 2004: Mr. sp. Vlado Jumić, dipl. ing. šum.. Š.L. 5-6, s.333 PDF
44Raguž, D., 2004: Mr. sc. Darko Beuk, dipl. ing. šum.. Š.L. 9-10, s.579 PDF
45Raguž, Dominik, 2006: Frković A.: Priručnik za ocjenjivane lovačkih trofeja. Š.L. 7-8, s.379 PDF
46Šime Meštrović, Dominik Raguž, 2011: Kratki povijesni pregled faune hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 81

nedeterminirano:
47ZNAČAJNIJI OBJAVLJENI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 Frković, A.: Dominik Raguž prvi magistar šumarskih znanosti u ŠG Delnice. Drvosječa 42-43, 1974., s. 21.
 Kljajić, M.: Još jedan doktor znanosti iz lovstva. LV 3, 1979., s. 73.
 Frković, A.: Bibliografija LRV 1892-1991., s. 90, 134, 285, 306, 307, 308, 363, 434.
 *** Šumarska škola Karlovac. Karlovac 1997., s. 66, 72, 135.
 *** SŠN sv. 2, 1998., s. 427-429, 470-473, 629, 645, 653; sv. 3, s. 332.
 *** Glasilo "HŠ" 1998., br. 23, s. 31; br. 24., s. 28.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GLAVAŠ, Milan: Prof. dr. sc. DOMINIK RAGUŽ (1932–2015), ŠL 3-4/2015, s.215 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM