HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11159
ime RAUŠ, Đuro
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      red. sveuč. prof., fitocenolog, redoviti član Akademije šum. znanosti, hrvatski šumarski stručnjak i znanstvenik

                                                                IZBOR      (knjiga4/11159)   WEB   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen31. 3. 1930.Jakobovac /Sotin Vukovar/
apsolvirao1964.
diplomirao10. 9. 1965.
magistrirao1968.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1973.Šumarski fakultet u Zagrebu
umro10. 9. 1997.Zagreb
web stranicewww.sumari.hr/raus Sin Mije i Kate r. Struklić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Vukovaru 1942., a Srednju šumarsku školu u Čačku (Srbija) 1954. godine.
 Njegov životni put bio je trnovit. Poslije završene šumarske škole zapošljava se u Šumariji Vukovar, gdje radi od 1956. do 1963. Istodobno upisao se na Šum. fakultet u Zagrebu i diplomirao 10.9.1965. na ŠG odjelu kao jedan od najboljih studenata svoje generacije.
 Iste godine izabran je za asistenta na Katedri za uzgajanje šuma na Šum. fakulteta u Zagrebu na predmetu šumarska fitocenologija, gdje je magistrao 1968., doktorirao 1973. i habilitirao 1974.g. Od 1981. redoviti je prof. na Šum. fakultetu u Zagrebu iz predmeta šumarska fitocenologija.
 Prvi je predsjednik Hrvatskog ekološkog društva i predsjednik Saveza ekoloških društava SFRJ. Bio je glavni i odgovorni urednik Glasnika za šum. pokuse od 1980. do 1995., prodekan Šum. odjela Šum. fakulteta u Zagrebu i predstojnik ZIŠ-a (1986.-1990.). Od 1974. do 1990. upravitelj je NPŠO na Rabu. Od 1992. do odlaska u mirovinu (1995.) predstojnik je Katedre za uzgajanje šuma.
 Glavni je urednik monografije "Šume u Hrvatskoj" i cijenjene fotomonografije "Silvae nostrae Croatiae", član uredničkog vijeća monografije "Hrast lužnjak u Hrvatskoj".
 Na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu predavao je predmete šumarska fitocenologija i zaštita prirode. Na Poslijediplomskome studiju istoga fakulteta vodio je područje tipologija šuma i predavao svoje predmete na šumarskim područjima toga studija.
 Opisao je više šumskih zajednica, napisao više od 170 znanstvenih i stručnih radova, izdao knjigu "Parkovi Slavonije i Baranje", napisao više skripata iz svojih predmeta, organizirao veći broj znanstvenih skupova, a najpoznatiji je kongres ekologa u Zadru, gdje je i urednik dvije opsežne knjige i knjige zaključaka. Zahvaljujući prof. dr. sc. Đuri Raušu u Hrvatskoj je u okviru djelatnosti UNESCO-a osnovano više od sto trajnih istraživačkih ploha po načelima projekta "Čovjek i biosfera" (M.A.B.).
 Sudjelovao je na velikom broju znanstvenih i stručnih skupova u svijetu: Norveškoj, Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Poljskoj, biv. Čehoslovačkoj, Mađarskoj, Bugarskoj i Turskoj, te na svim važnijim skupovima šumara u Hrvatskoj i SFRJ.
 Bio je član HŠD, Hrv. ekološkog društva, Istočno - alpsko - dinarskog društva za proučavanje vegetacija, član IUFRO i od 1997. redoviti član Akademije šum. znanosti.
 Preminuo je nakon poduže opake bolesti 10.9.1997. u Zagrebu. Sahranjem je 12. rujna, a komemorativna sjednica Fakultetskog vijeća Šum. fakulteta u Zagrebu održana je 17.9.1997. godine.
 "I nitko nakon Josipa Kozarca nije tako dobro poznavao dušu i život slavonske šume kao naš učitelj, profesor Rauš. Nitko nije tako dobro razumio ulogu i mjesto i lužnjaka i jasena i šaša i rode u nastajanju i opstanku takva prirodnog sustava. Ta je istraživanja kasnije prof. Rauš u suradnji sa znanstvenicima PMF-a zaokružio i taj je dio Hrvatske danas u vegetacijskom smislu najbolje istražen", (Vukelić, J. i sur., ŠL 1997.).

1Ekološko - vegetacijske osobine specijalnog rezervata šumske vegetacije Stupnički lug kod Zagreba, (u suradnji).VII kongres biologa Jugosl. 19.IX - 3.X., Budva 1986.
2Značenje i uloga "Glasnika za šumske pokuse" tijekom 66 godina (1926 - 1992) njegova izlaženja u Zagrebu. Ibid., Zagreb 1993., s. 405-424.
3Povijest šuma i pašnjaka otoka Raba (od 1409 do 1939). Glas. za šum. pokuse, poseb. izd. 3, Zagreb 1987., s. 317-346.
4Rauš Đ., 1964: Takmičenje sjekača jednoručnim motornim lančanim pilama 12-II-1964. u šumi Dubovica Kombinata Spačva Vinkovci. Š.L. 7-8, s.334 PDF
5Đuro Rauš, 1969: Autohtona i alohtona dendroflora šire okolice Vukovara. Š.L. 5-6, s.185 PDF
6D. Rauš, 1969: Simpozium o molici. Š.L. 9-10, s.333 PDF
7Rauš, Đ., 1970: Prilog poznavanju flore Fruške gore iz okolice Iloka. Š.L. 9-10, s.285 PDF
8ŠUME SLAVONIJE I BARANJE OD MATIJE ANTUNA RELKOVIĆA DO DANAS; JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, ZAGREB 1973. BIB
9Đ. Rauš, 1973: Fitocenološke značajke i vegetacijska karta fakultetskih šuma »Lubardenik« i »Opeke« kod Lipovljana. Š.L. 5-6, s.190 PDF
10Rauš, Đ., 1973: Prvi internacionalni simpozium o problemu balkanske flore i vegetacije. .. Š.L. 9-10, s.404 PDF
11Rauš, Đ., 1973: Stodvadesetgodišnjica rođenja zaslužnog šumara Pravdoje Belija. Š.L. 11-12, s.479 PDF
12Rauš, Đ., 1973: Dr Adolf Horvat — Die Vegetation des Mecsekgebirges und seiner Umgebung, 1972. (Vegetacija Meček gore i njene okoline).. Š.L. 11-12, s.488 PDF
13Rauš, Đ., 1974: Tehnološki razvoj ubrzava razaranje prirode Slavonije i Baranje. Š.L. 1-2, s.43 PDF
14Đ. Rauš i S. Matić, 1974: Prilog poznavanju fitocenoloških i gospodarskih odnosa hrasta kitnjaka na Kalniku. Š.L. 7-9, s.299 PDF
15Rauš, Đ., 1974: Simpozij — sto godina znanstvenog i organizacijskog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije. Š.L. 12, s.539 PDF
16Rauš, Đ., 1974: Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije. Š.L. 12, s.556 PDF
17Đuro Rauš, 1975: Vegetacijski i sinekološki odnosi šuma u bazenu Spačva. GŠP vol. 18 s. 225
18VEGETACIJSKI I SINEKOLOŠKI ODNOSI ŠUMA U BAZENU SPACVA; Annales rgo experimentls foresticis, ZAGREB 1975. BIB
19Đ. Rauš, 1975: Šuma crne johe (Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968) u bazenu Spačve. Š.L. 11-12, s.431 PDF
20Đuro Rauš, 1976: Vegetacija ritskih šuma dijela Podunavlja od Aljmaša do Iloka. GŠP vol. 19 s. 5
21STARI PARKOVI U SLAVONIJI I BARANJI; »HORTIKULTURA« — SPLIT; ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, SPLIT 1977. BIB
22B. Prpić, Đ. Rauš i S. Matić, 1977: Posljedice narušavanja ekološke ravnoteže nizinskih šumskih ekosistema melioracionim zahvatima u području buduće retencije Kupčine .. Š.L. 5-7, s.312 PDF
23Đ. Rauš, 1977: STEFANOVIĆ, V.: Fitocenologija sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije. Š.L. 5-7, s.324 PDF
24Đ. Rauš, 1978: Šumski ekosistemi otoka Raba (od XV. do XX. stoljeća). Š.L. 1-3, s.53 PDF
25Đ. Rauš i S. Matić, 1978: Jednomjesečni studijski boravak u šumama SSSR. Š.L. 8-10, s.374 PDF
26Đ. Rauš, 1978: Drugi internacionalni simpozij o problemima balkanske flore i vegetacije. Š.L. 11-12, s.511 PDF
27REZERVATI ŠUMSKE VEGETACIJE PRAŠNIK i MUŠKI BUNAR; Šumsko gospodarstvo »Josip Kozarac«, Nova Gradiška 1979. BIB
28ZELENILO BJELOVARSKOGA KRAJA; RADNA ORGANIZACIJA »BJELOVARSKI VRT« BJELOVAR; JEDINSTVENA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA U STAMBENO-KOMUNALNOJ OBLASTI NA PODRUČJU OPĆINE BJELOVAR , Bjelovar 1980. BIB
29Rauš, Đ., Seletković, Z., Šegulja, N., Topić, J., 1980: Komparativna istraživanja ekosistema u Hrvatskoj (1. faza). Š.L. 5-6, s.201 PDF
30Bibliogr. radova ZIŠ-a ŠF u Zagrebu za razdoblje 1981-1985., (s Vukelić, J.). Glas. za šum. pokuse, poseb. izd 2, Zagreb 1986., s. 329-359.
31Prpić, B., Rauš, Đ., Prebježić, P., 1981: Mogućnost unošenja crvenog hrasta (Quercus borealis maxima Sarg.) u šumska staništa SR Hrvatske. Š.L. 8-9, s.331 PDF
32Rauš, Đ., 1982: Rezultati petnaestogodišnjih (1966—1980) istraživanja i kartiranja slavonskih i baranjskih šuma. Š.L. 4-5, s.93 PDF
33Rauš, Đ., 1982: Znanstvenostručna ekskurzija kroz »Ilirske Carpinetume Slovenije i Hrvatske« od Nove Gorice do Nove Gradiške.. Š.L. 9-10, s.423 PDF
34Đuro Rauš, Nedeljka Šegulja, 1983: Flora Slavonije i Baranje. GŠP vol. 21 s. 179
35Rauš, Đ., 1983: POŠUMLJAVANJE S. Matića i B. Prpića.. Š.L. 3-4, s.235 PDF
36Rauš, Đ., 1984: Znanstveni značaj Nacionalnog parka »Risnjak«. Š.L. 3-4, s.147 PDF
37Rauš, Đ., 1984: Šumska vegetacija na sjeverozapadnoj granici Balkanskog poluotoka. Š.L. 5-6, s.225 PDF
38Zaštita prirode, (skrip.). Zagreb 1985.
39Đuro Rauš, Nedeljka Šegulja, Jasenka Topić, 1985: Vegetacija sjeveroistočne Hrvatske. GŠP vol. 23 s. 223
40Gospodarenje šumom. Poljopriv. savjetnik, Zagreb 1985., s. 380-403.
41Rauš, Đ. i Vukelić, J., 1985: Flora i vegetacija značajnog krajolika ZA VRATNICE. Š.L. 1-2, s.17 PDF
42Vegetacija sjeveroistočne Hrvatske, (u suradnji). Glas. za šum. pokuse 23, Zagreb 1985., s. 223-355.
43Rauš, Đ., 1985: Primjena šumarskih znanosti u šumarstvu Slavonije i Baranje. Š.L. 7-8, s.329 PDF
44Slavko Matić, Đuro Rauš, 1986: Prevođenje makija i panjača hrasta crnike u sastojine višeg uzgojnog oblika. GŠP vol. P2 s. 79
45Đuro Rauš, 1986: Uloga šuma i parkova u prostornom i privrednom planu otoka Raba. GŠP vol. P2 s. 199
46Đuro Rauš, 1986: Nastavno-pokusni šumski objekt Rab. GŠP vol. P2 s. 303
47Đuro Rauš, Petar Đurasović, 1986: Specijalni rezervat šumske vegetacije — otok Lokrum. GŠP vol. P2 s. 323
48Đuro Rauš, Joso Vukelić, 1986: Bibliografija radova istraživača Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1981—1985.. GŠP vol. P2 s. 329
49Eim Baum = vierzig Kubikmeter verwerbares Holz. Die Stieleichte in ihrem slawonischen Optimum. Allgemeine Forstzeitschrift 30/31, Wien 1986.
50Unter dem Wassereinfluss der Donau. Die pannonischen Auenwälder. Allgemeine Forstzeitschrift 30/31, Wien 1986.
51Specijalni rezervat šumske vegetacije - otok Lokrum, (sa Đurasović, P.). Glas. za šum. pokuse, poseb. izd. 2, Zagreb 1986., s. 323-328.
52Uloga šuma i parkova u prostornom i privrednom planu otoka Raba. Glas. za šum. pokuse, poseb. izd. 2, Zagreb 1986., s. 199-206.
53Fitocenološke karakteristike i ekološka stabilnost specijalnog rezervata šumske vegetacije Štirovača na sjev. Velebitu, (u suradnji). VII. kongres biologa Jugosl, 19.IX-3.X, Budva 1986.
54Prevođenje makija i panjača hrasta crnike u sastojine višeg uzgojnog oblika, (s Matić, S.). Glas. za šum. pokuse, poseb. izd. 2, Zagreb 1986., s.79-86.
55Die Wälder des mediterranen Karst -gebietes. Allgemeine Forstzeitschrift 30/31, Wien 1986.
56Slavonska hrastova šuma. Šume i prerada drva Jugoslavije, Bgd 1986., s. 59-63.
57Panonske ritske šume. Šume i prerada drva Jugosl. Bgd 1986., s. 82-86.
58Rauš, Đ. i Vukelić, J., 1986: Vegetacijske i strukturne osobine fitocenoze o-bične breze (Betula pendula Roth.) na Psunju. Š.L. 5-6, s.177 PDF
59Bibliografija radova istraživača ZIŠ-a ŠF u Zagrebu za razdoblje 1986 - 1990., (s Vukelić, J.). Glas. za šum pokuse 28., Zagreb 1992., s. 279-316.
60NPŠO Rab. Glas. za šum. pokuse, poseb. izd. 2, Zagreb 1986., s. 303-321.
61Čovjek i šume Slavonije i Baranje kroz XIX i XX stoljeće. "Čovjek i biljka" - Zbornik radova sa naučnog skupa, MS Novi Sad 1986., s. 377-382.
62Program za gospodarenje šumama NPŠO Rab 1986 - 2005, (s Vukelić, J.). Ibid., Zagreb 1994., s. 421-443.
63Đuro Rauš, 1987: Značenje šumarske fitocenoiogije u uređivanju šuma. GŠP vol. P3 s. 71
64Đuro Rauš, Zvonko Seletković, Joso Vukelić, Milan Glavaš, 1987: Ekološko-vegetacijske osobine i stabilnost specijalnog rezervata šumske vegetacije »Stupnički lug« pored Zagreba. GŠP vol. P3 s. 255
65Đuro Rauš, 1987: Povijest šuma i pašnjaka otoka Raba (od 1409. do 1939.). GŠP vol. P3 s. 317
66Đuro Rauš, Joso Vukelić, 1987: Dodatak bibliografiji radova istraživača Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1981—1985. GŠP vol. P3 s. 477
67Šumska fitocenologija, (udžbenik). Sveuč. naklada Liber, Zagreb 1987.
68Ritske šume na niskom poplavnom zemljištu (rit ili poloj) uz veće rijeke ili na riječnim otocima (ade). Šum. enciklopedija 3, Zagreb 1987.
69Stieleichensterben in Kroatien im Licht ökologischer und vegetations kundlicher Untersuchungen, (sa Prpić, B.). Oesterreichische Forstzeitung, Mörtz br. 3, Wien 1987., pp. 55-57.
70Skrab (engl. Scrub) skupni naziv za biljne zajednice suhih šikara sjeveroistočnog dijela Australije. Šum. enciklopedija 3, Zagreb 1987.
71Gospodarenje i namjena rapskih šuma u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, (sa Matić, S.). Rapski zbornik, Zagreb 1987., s. 99-110.
72Bagrem u sjeveroistočnoj Hrvatskoj, (sa suradnicima). "Pčela" br. 8, Zagreb 1987.
73Spačva, suvisli kompleks lužnjakovih šuma u slivnom području rijeke Spačve i Studve. Šum. enciklopedija 3, Zagreb 1987.
74Značenje šumarske fitocenologije u uređivanju šuma. Glas. za šum. pokuse, poseb. izd. 3., Zagreb 1987., s. 71-76.
75Ekološko - vegetacijske osobine i stabilnost specijalnog rezervata šumske vegetacije "Stupnički lug" pored Zagreba, (sa suradnicima). Glas. za šum. pokuse, poseb. izd. 3, Zagreb 1987., s. 255-268.
76Trajna ploha šume hrasta crnike i crnog jasena (Ornoquercetum ilicis typicum H-ić). na Lokrumu. Zbornik radova sa simpozija održanog od 8. do 11.IX.1987. u Dubrovniku u organizaciji Sveuč. u Zagrebu. Zagreb 1989., s. 291-299.
77ŠUMARSKA FITOCENOLOGIJA; ŠUMARSKI FAKULTET, ZAGREB 1987. BIB
78Rauš, Đ., 1987: VITOMIR STEFANOVIĆ: Fitocenologija sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije, IGRO Svjetlost, OOUR Zavoda za udžbenike Sarajevo, 1986.. Š.L. 10-12, s.679 PDF
79Intensität des Tannensterbens (Abies alba Mill.) in verschiedenen Waldphytozönosen des Nationalparkes "Risnjak", (mit Vukelić, J.). 5. IUFRO - Tannensymposium, Zvolen 1988., pp. 309-319.
80Fitocenološka karta NPŠO Dotrščina, (s Vukelić, J.). Zavod za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1988.
81Život i djelo akademika Milana Anića. Zbornik plenarnih referata i sažetaka priop-ćenja savjetovanja "Šume Hrvatske u današ-njim ekološkim i gospodarskim uvjetima", Zagreb 1988., s. 15-50.
82Rauš, Đ., Vukelić, J. i Španjol, Ž., 1988: Bagremove šume kao ispaša za pčele. Š.L. 7-8, s.351 PDF
83Rezultati komparativnih istraživanja šumske vegetacije na području sušenja hrasta lužnjaka, (s Vukelić, J.). Glas. za šum. pokuse 25, Zagreb 1989., s. 53-56.
84Prilog bibliografiji prirodoslovnih radova o otoku Rabu, (sa Španjol, Ž.). Glas. za šum. pokuse 25, Zagreb 1989., s. 279-283.
85Đuro Rauš, 1990: Djelo i život akademika Milana Anića. GŠP vol. 26 s. 13
86Đuro Rauš, Joso Vukelić, Željko Španjol, 1990: Prijedlog za zaštitu nekih šumskih objekata u okolini Krasna Polja u sjevernom Velebitu (zavičajnom mjestu akademika Milana Anića). GŠP vol. 26 s. 173
87Vegetacija ritskih šuma uz rijeku Dravu od Varaždina do Osijeka. Znanstveni skup "Populacija i vrsta biocenoza", sažetci referata, Sarajevo 1990.
88Rauš, Đ., 1990: Vegetacijska i uzgojna istraživanja u GJ »Vukovarske dunavske ade« PJ Šumarije Vukovar. Š.L. 1-2, s.5 PDF
89Život i djelo akademika Milana Anića. Glas. za šum. pokuse 26, Zagreb 1990., s. 13-32.
90Prijedlog za zaštitu nekih šumskih objekata u okolini Krasna polja u sjevernom Velebitu (zavičajnom jestu akademika Anića), (sa suradnicima). Glas. za šum. pokuse 26, Zagreb 1990., s. 173-181.
91Matić, S., Prpić, B. i Rauš, D., 1990: Model za njegu i obnovu park šume ČIKAT na LOŠINJU. Š.L. 6-8, s.213 PDF
92Rauš, Đ., 1990: Sukcesija šumske vegetacije u bazenu Spačva u razdoblju 1970—1989. god.. Š.L. 9-10, s.341 PDF
93Zaštita prirode i čovjekova okoliša, (ud-žbenik). Sveuč. naklada Liber, Zagreb 1991.
94Spiraea salicifolia L. in Croatian forests, (with Vukelić, J.). Acta Bot. Croat. 50, Zagreb 1991., pp. 107-113.
95Synoekologisch - vegetative eigenschaften der Rotbuche (Fagus sylvatica L.) in Pannonischen gebiet Kroatiens, (mit Vukelić, J.). 3. IUFRO - Buchen - symposium, Zvolen 1991., pp. 127-141.
96Đuro Rauš, 1992: Uvod. Šume u Hrvatskoj, s. 9
97Đuro Rauš, Ivo Trinajstić, Joso Vukelić, Juraj Medvedović, 1992: Biljni svijet hrvatskih šuma. Šume u Hrvatskoj, s. 33
98Ivo Trinajstić, Đuro Rauš, Joso Vukelić, Juraj Medvedović, 1992: Vegetacijska karta šumskih zajednica Hrvatske. Šume u Hrvatskoj, s. 79
99Đuro Rauš, 1992: Hortikultura ruralnog područja istočne Slavonije u općinama Vinkovci, Vukovar i Županja. GŠP vol. 28 s. 179
100Đuro Rauš, Šime Meštrović, Ivo Trinajstić, Joso Vukelić, Željko Španjol, 1992: Zaštićeni prirodni objekti u hrvatskim šumama. Šume u Hrvatskoj, s. 197
101Đuro Rauš, 1992: Vegetacija ritskih šuma uz rijeku Dravu od Varaždina do Osijeka s težištem na varaždinske podravske šume. GŠP vol. 28 s. 245
102Đuro Rauš, Joso Vukelić, 1992: Bibliografija radova istraživača Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1986—1990. GŠP vol. 28 s. 279
103Hortikultura ruralnog područja istočne Slavonije u općinama Vinkovci, Vukovar i Županja. Glas. za šum. pokuse 28, Zagreb 1992., s. 179-212.
104Biljni svijet hrvatskih šuma, (sa suradnicima, Rauš urednik). "Šume u Hrvatskoj". ŠF Zagreb i JP "HŠ", Zagreb 1992., s. 33-77.
105Šume i šumarstvo u obnovi i razvoju istočne Hrvatske. Zbornik znanstveno - stru-čnog skupa "Obnove i razvoja istočne Hrvatske". Bizovačke toplice 1992., s. 39-60.
106Zaštićeni prirodni objekti u hrvatskim šumama, (sa suradnicima, Rauš urednik). "Šume u Hrvatskoj", ŠF i JP "HŠ", Zagreb 1992., s. 197-222.
107Vegetacija ritskih šuma uz Rijeku Dravu od Varaždina do Osijeka s težištem na varaždinske podravske šume. Glas. za šum pokuse 28, Zagreb 1992., s. 245-256.
108ŠUME U HRVATSKOJ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatske šume, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima Republike Hrvatske, p. o. Zagreb, Zagreb 1992. BIB
109Nedeljka Šegulja, Đuro Rauš, 1993: Sto trajnih ploha Republike Hrvatske (ekološka istraživanja). GŠP vol. 29 s. 133
110Joso Vukelić, Đuro Rauš, 1993: Fitocenološki aspekt sušenja šuma u Turopoljskom lugu. GŠP vol. 29 s. 275
111Đuro Rauš, 1993: Fitocenološka osnova i vegetacijska karta nizinskih šuma Srednje Hrvatske. GŠP vol. 29 s. 335
112Đuro Rauš, Joso Vukelić, 1993: Šumska vegetacija u području utjecaja HE »Novo Virje«. GŠP vol. P4 s. 391
113Đuro Rauš, 1993: Značenje i uloga »Glasnika za šumske pokuse« tijekom 66 godina (1926-1992) njegova izlaženja u Zagrebu. GŠP vol. P4 s. 405
114Vegetacija ritskih šuma Podravine i okolice Legrada na ušću Mure u Dravu. Zbornik Simpozija "Pevalek", Koprivnica 1993., s. 87-100.
115Fitocenološki aspekt sušenja šuma u Turopoljskom lugu, (s Vukelić, J.), Glas. za šum. pokuse 29, Zagreb 1993., s. 275-294.
116Fitocenološka osnova i vegetacijska karta nizinskih šuma srednje Hrvatske. Ibid., Zagreb 1993., s. 335-364.
117Šumska vegetacija u području HE "Novo Virje", (s Vukelić, J.). Glas. za šum. pokuse, poseb. izd. 4, Zagreb 1993., s. 391-404.
118Đuro Rauš, Joso Vukelić, Željko Španjol, Tatjana Đuričić, 1994: Istraživanja sukcesije crnikovih šuma na trajnoj pokusnoj plohi (br. 36) na Rabu. GŠP vol. 31 s. 93
119Đuro Rauš, 1994: Promocija i odjek u tisku monografije »Šume u Hrvatskoj«. GŠP vol. 31 s. 199
120Slavko Matić, Branimir Prpić, Đuro Rauš, Šime Meštrović, 1994: Obnova šuma hrasta lužnjaka u šumskom gospodarstvu Sisak. GŠP vol. 30 s. 229
121Đuro Rauš, Slavko Matić, 1994: Istraživanja vegetacijskih i uzgojnih problema obične breze (Betula pendula Roth.) na području Požege i Slatine. GŠP vol. 30 s. 337
122Branimir Prpić, Andrija Vranković, Đuro Rauš, Slavko Matić, Ankica Pranjić, Šime Meštrović, 1994: Utjecaj ekoloških i gospodarskih činilaca na sušenje hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici Kalje šumskog gospodarstva Sisak. GŠP vol. 30 s. 361
123Đuro Rauš, Joso Vukelić, 1994: Program za gospodarenje šumama nastavno - pokusnoga šumskog objekta Rab 1986 - 2005. GŠP vol. 30 s. 421
124Obnova šuma hrasta lužnjaka u šumskom gospodarstvu Sisak, (u suradnji). Glas. za šum. pokuse 30, Zagreb 1994., s. 299-335.
125Forest and the Environment. Introduction. Review of Forestry and Forest industries sector in Republic of Croatia, Zagreb 1994., pp. 51-56.
126Forest and the Environment. Plant Life of Croatian Forests, (and al.). Ibid., Zagreb 1994., pp. 59-60.
127Forest and the Environment. Protected Nature Areas of Croatian Forests, (and al.). Ibid., Zagreb 1994., pp. 68-69,
128Prijedlog lokacije za osnivanje botanič-kog vrta NP "Risnjak". Zelene vijesti HPS, br. 2, Zagreb 1994.
129Znanstveno - istraživački rad na NP- ŠO Rab, (sa Španjol, Ž.). Zbornik znanstvenog skupa u Splitu, povodom 100-godišnjice Instituta za jadranske kulture, Split 1994.
130Karta šumskih zajednica Pokupskog bazena. GIS i Kartografija, FORGIS d.o.o., Zagreb 1994.
131Vegetacijsko - ekološka istraživanja na trajnim plohama Istre, (u suradnji). Zbornik savjetovanja u Splitu, 1994.
132Vegetacijska karta R. Hrvatske, Vinkovci 1:100.000, (u suradnji). Tisak Zavod za katastar i geod. poslove Grada Zagreba, Zagreb 1994.
133Vegetacijska karta R. Hrvatske, Osijek 1:100.000., (u suradnji). Tisak Zavod za katastar i geodet. poslove Grada Zagreba, Zagreb 1994.
134Sukcesija šuma crnoga bora na trajnoj pokusnoj plohi br. 50 u NP "Paklenica", (sa Španjol, Ž.). Zbornik simpozija, Starigrad-Paklenica 1994., s. 16-17.
135Nizinske šume Hrvatske. Fotomonografija "Silvae nostrae Croaticae". Grafička djelatnost "IMPRIME" d.o.o., Zagreb 1994., s. 31-41.
136Rezultati vegetacijskih istraživanja na trajnim pokusnoim plohama NP "Risnjak", (u suradnji). Zbornik savjetovanja NP "Risnjak", Crni Lug 1994., s. 43-70.
137Istraživanje sukcesije crnikovih šuma na trajnoj pokusnoj plohi (br. 36) na Rabu, (u suradnji). Glas. za šum. pokuse 31, Zagreb 1994., s. 93-134.
138Prijedlog za proširenje NP "Risnjak" oko izvorišnog dijela rijeke Kupe. Zbornik Savjetovanja NP "Risnjak". Crni Lug 1994., s. 145-150.
139Promocija i odjek u tisku monografije "Šume u Hrvatskoj". Ibid., Zagreb 1994., s. 199-230.
140Mediteranske šume Hrvatske, (s Matić, S.). Ibid., Zagb 1994., s. 239-252.
141Vegetacija i valorizacija park - šume Šijana kod Pule, (sa Španjol, Ž.). Zbornik sažetaka priopćenja V. kongresa biologa Hrvatske, Zagreb 1994., s. 259-260.
142Rauš, Đ., 1994: Primjena fitocenologije u šumarskoj praksi. Š.L. 9-10, s.289 pdf
143SILVAE NOSTRAE CROATIAE; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, ZAGREB 1994. BIB
144Istraživanje vegetacijskih i uzgojnih problema obične breze (Betula pendula Roth.) na području Požege i Slatine, (s Matić, S.). Ibid., 1994., s. 337-339.
145Utjecaj ekoloških i gospodarskih činilaca na sušenje hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici Kalje, ŠG Sisak, (u suradnji). Ibid., 1994., s. 361-419.
146Đuro Rauš, Željko Španjol, 1995: Dendroflora i valorizacija park-šume Šijana kod Pule. GŠP vol. 32 s. 128
147Đuro Rauš, 1995: Sto trajnih ploha Repulike Hrvatske (Ekološka istraživanja). GŠP vol. 32 s. 376
148Dendroflora i valorizacija park - šume Šijana kod Pule, (sa Španjol, Ž.). Glas. za šum. pokuse 32, Zagreb 1995., s. 107-128.
149Rauš, D., 1995: Kartiranje šumske vegetacije. Š.L. 4, s.125 pdf
150Sto trajnih ploha R. Hrvatske (ekološka istraživanja). Ibid., s. 225-376.
151Đuro Rauš, Željko Španjol, Darío Baričević, 1996: Ekološko-biološka istraživanja i sukcesija na trajnim plohama u bukovo-jelovoj šumi u Hrvatskoj. GŠP vol. 33 s. 1
152Đuro Rauš, 1996: Šumske zajednice i sinekološki uvjeti hrasta lužnjaka. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 27
153Poučna staza na Kalniku, (s Đuričić, I,). Vodič, Križevci 1996.
154Ekološko - biološka istraživanja i sukcesija na trajnim plohama u bukovo - jelovoj šumi u Hrvatskoj, (u suradnji). Glas. za šum. pokuse 33, Zagreb 1996., s. 1-52.
155Nizinske šume Pokupskog bazena. Radovi 31, ŠIJ 1996., s. 17-36.
156
157Šumske zajednice hrasta lužnjaka. "Hrast lužnjak u Hrvatskoj", (monografija). Vinkovci - Zagb 1996., s. 27-54.
158Rauš, Đ., Đuričić, I., 1996: Poučna staza na Kalniku. Š.L. 1-2, s.35 pdf
159Ekološko - biološka istraživanja na trajnim plohama u šumi bukve i jele u Hrvatskoj, (sa suradnicima). Znanstvena knjiga: Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava. Zagreb 1996., s. 61-78.
160Promjene staništa i sušenje hrasta lužnjaka u bazenu Česme, (sa surad.). Znanstv. knjiga: Zaštita šuma i pridobivanje drva, Zagreb 1996., s. 103-114.
161Znanstveno - istraživački rad na NPŠO Rab, ( sa surad.). Šum. list, 1997.
162Park - šuma Šijana kod Pule., (sa Španjol, Ž.). Gradska šetališta Hrvatske (monografija), Pula 1997.
163Prilog poznavanju šumske vegetacije NP Kornati i parka prirode "Telaščica", (sa suradn.). Šum. list 1997.
164Ekološko - biološka istraživanja na trajnim pokusnim plohama u šumama Županije primorsko - goranske, (u suradnji). Zbornik radova "Prirodna istraživ. riječkog područja", Rijeka 1997.
165Lowland Forests of Croatia, (and Vukelić). European Forest Institut, Joensuu 1997.
166Rauš, Đ., Španjol, Ž., Španjol, B., 1997: Znanstvenoistraživački rad na nastavno-pokusnom šumskom objektu Rab. Š.L. 11-12, s.645 pdf
167Šumarska fitocenologija s pregledom šumskih zajednica Hrvatske, (s Vukelić, J.). Sveuč. udžbenik, Zagreb 1998.
168ŠUMARSKA FITOCENOLOGIJA I ŠUMSKE ZAJEDNICI U HRVATSKOJ; Šumarski fakultet Zagreb, Zagreb 1998. BIB
169Matić, S., Rauš, Đ., Seletković, Z., Španjol, Ž., Anić, I., Oršanić, M., Tikvić, L., Baričević, D., 2001: Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije Nacionalnog parka Kornati i parka prirode Telašćica. Š.L. 11-12, s.583 pdf

nedeterminirano:
170NOVIJI RADOVI
171Zaštićeni objekti prirode u mediteranskom dijelu SR Hrvatske. VII kongres biologa Jugoslavije 19.IX-3.X. Budva 1986.
172Situation der flussauen in Jugoslawien, (mit Prpić, B.). Laufener Seminarbeitr. 4/91, 58-65. Akad. natursch. Landschaftspfl. (ANL)-Laufen/Salzach.
173Karta šumskih zajednica Hrvatske 1:500.000, (sa suradnicima, Rauš urednik). Ibid., s. 79-80.
174Prirodne osobine specijalnog botaničkog rezervata Mali Kalnik, (sa Đuričić, I.). Ibid., s. 101-116.
175Vegetacijskoekološka istraživanja na trajnim plohama u Istri, (sa Španjol, Ž.). Ibid., s. 413-422.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Zbornik o stotoj oblj. šumarstva jugoist. Slavonije. Vinkovci - Slav. Brod 1974., s. 40, 44, 60, 65, 66, 76, 79-81, 83, 95, 204, 217, 290, 484, 530, 555, 556, 566, 567, 619, 699, 708, 710.
 *** PŠH 1846 - 1976., Zagreb 1976., s. 2, 28, 30, 37, 53, 215, 419, 423.
 *** Dictionari of international Biography, Vol. twelve 1976., part II, L-Z, Ed. Dir.: E. Kay, Melrose press limited, Cambridge, England. pp. 774.
 Jakčin, D.: Ciljevi prevladavaju nad zaštitom, "Vikend" 44, od 26.XI.1976.
 Matković, P.: Stari parkovi u Slavoniji i Baranji, Mala hortikulturna biblioteka 4, Hortikultura, Split 1977.
 *** Men of Achievement, Volume four 1977, ed. Dir. E. Kay, Intern. Biographical Centre, Cambridge, England, pp. 510.
 *** Who is Who in the World, 4th ed. 1978-1979, Marquis, Chicago, Illinois, U.S.A., pp. 768.
 Matković, P.: Zelenilo bjelovarskog kraja. Bjelovar, 1980.
 *** Uredništvo "Vikend": "Vikondove plakete najboljima", "Vikend" br. 628, od 6. VI.1980.
 Ž.P.: Što su to ekosistemi. "Slavonska šuma", 1987.
 *** ŠE 3, 1987., s. 136.
 *** Zbornik o Levakoviću. Centar za znanstveni rad HAZU, Vinkovci 1992., s. 176, 177, 189-191, 193, 195.
 *** Nagrada "Josip Juraj Strossmayer" za djelo "Hrvatske šume". ŠL 1993., s. 122.
 *** ŠIB, s. 53, 55, 69.
 *** Tko je tko u Hrvatskoj, Gl. ur. F. Maletić, Golden marketing, Zagreb 1993., pp. 625.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 55.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj, Vinkovci - Zagb 1996., s. 507, 511, 514, 523, 524, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 543.
 *** HŠD 1846 - 1996., s. 284, 285, 290, 292, 295, 380, 381, 384, 436.
 Maričević, I.: Kazalo autora ... ŠL 1976-1995., ŠL 3-4, 1997., s. 182, 188.
 Vukelić, J., Španjol, Ž., Baričević, D.: In memoriam - Prof. dr. Đuro Rauš - Šumarski stručnjak (31.3.1930.-10.9.1997.). Šum. list 9-10, 1997., s. 567-575, (s popisom radova).
 Prpić, B.: In memoriam - Prof. dr. sc. Đuro Rauš (1930.-1997.), Časopis "HŠ", 9, Zagreb 1997., s. 32.
 *** ŠL 1998., s. 472-474.
 *** SŠN sv. 2, Zagreb 1998., s. 207, 208, 211, 213, 223, 262-265, 570, 627, 644, 652, 653, 661, 677, 679, 708; sv. 3, s. 330-332; sv. 4, s. 86, 89, 96, 103, 105, 110, 111.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PRPIĆ, Branimir: Osobito priznanje rada dra Đure Rauša., ŠL 1-2/1977, s.109 PDF
 VUKELIĆ, Joso: Prof. dr. Đuro Rauš, (1930-1997), ŠL 9-10/1997, s.567 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM