HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID112
ime B., Dražen
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šume i lov.–pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /112)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1985.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1986.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Našice

1993

Šumarija Orahovica

šumarski tehničar

 Sin Ladislava i Stojanke rođ. Rončević. Osnovnu školu završio je u Orahovici, a srednju Šum. školu (IV. stupanj) u Karlovcu (1986). U šumarstvu radi od 1986. do danas. Pretežito je radio u Šumariji Orahovica, sada UŠ podružnica Našice. Živi u Orahovici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM