HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID1124
ime K., Darko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1124)   IZMJENE         ISPIS



lokacija


član HŠD ogranak
Delnice

1.8.1994

Šumarija Crni Lug

šumarski tehničar

 Sin Antona i Ivanke rođ. Štimac. Osnovnu školu završio je u Crnom lugu, a Šum. tehničku školu u Delnicama. U šumarstvu se zaposlio 1.10.1980. god. Čitav dosadašnji radni vijek radio je kao poslovođa na poslovima iskorištavanja šuma u Šumariji Crni Lug, ŠG Delnice. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Crni Lug. Živi u Crnom Lugu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM