HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11290
ime S., Stevo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11290)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1954.
diplomirao14. 6. 1955.
karijera10. 11. 1956.Maribor
djelovao Ptuj
umirovljen2. 1. 1996.

 Sin Milana i Stane rođ. Ivčić. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu školu polazi u Petrovoj Slatini, a završava 1943. u Bogatiću. Gimnaziju pohađa u Aranđelovcu (Srbija) i Beogradu, a maturira u Osijeku, 1950. godine.
 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šum. odjelu biološki smjer 1953.-54., a diplomirao 14.6.1955. godine.
 Kao student 1954. četiri mjeseca radi na ŠG Slovenj Gradec geodetske radove za elaborat uređivanja šuma. Nakon diplomiranja radio je dva mjeseca u Taksaciji Zagreb - Šumarija Ivanec, na uređivanju šuma. Nakon odsluženoga vojnog roka zapošljava se 10.11.1956. na Kotar. šum. upravi Maribor, a nakon reorganizacije na Kot. šum. upravi Ptuj - do 1957. god. Od 1957. do 1960. radi u Posl. savezu za šum. gospodarstvo Ptuj, kao referent za gradnju i eksploataciju šuma i kao šef operativne službe šumarstva. Od 1960. do 1975. upravitelj je Šumarije za privatne šume kotara Ptuj (14.700 ha), a od 1975. do 1995. direktor Šumarije dr-žavnih šuma Ptuj ŠG Maribor. Umirovljen je 2.1.1996. godine.
 U tijeku radnog vijeka, posebno je radio na osnivanju rasadnika Markovci (11 ha), na osnivanju nasada i plantaža topola uz rijeku Dravu, na unošenju četinjača u degradirane šume Slovenskih Goric i Halozu, u suradnji sa šumarskim institutima u Ljubljani, Jastrebarskom i Novom Sadu. Zaslužan je i za rekonstrukciju šumskih cesta u Halozama.
 Sudjelovao je na stručnim skupovima u Celovcu (Austrija), Torinu (Italija) i Žylini (Slovačka).
 Član je DIT-a Maribora. Živi u Ptuju.

 *** ŠN, s. 368; SŠN 2, 1998., s. 689.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM