HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11304
ime SEGEDI, Nikola
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva, stručni suradnik HAZU
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11304)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen7. 12. 1937.Kula /Sombor/
apsolvirao1961.
diplomirao20. 10. 1962.
umro9. 2. 1995.Vinkovci Sin Gabriela i Irene r. Trajer. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz nastavničkoslužbeničke obitelji. Školovao se u Zagrebu: osnovnu školu završio je 1951., a I. mušku gimnaziju 1956.g.
 Upisao se na Elektrotehnički fakultet u Zagrebu, ali zbog smrti sestre prekida studij i 1957. upisao se na Poljoprivredno - šum. fakultet u Zagrebu. Diplomirao je šumarstvo na ŠG odjelu osamostaljenoga Šum. fakulteta u Zagrebu 20.10.1962. godine. Na istom fakultetu 14.11.1989. zavr-šio je poslijediplomski studij iz ure-đivanja šuma (dendrometrija).
 Nakon diplomiranja, od mjeseca studenoga 1962. do travnja 1964. radio je u Odjelu za uređivanje šuma Vinkovci - najprije kao pripravnik, a zatim kao referent za premjer. Odsluživši vojni rok, nastavio je rad na istom mjestu do listopada 1965. kada prelazi u Šumariju Strošince i radi na mjestu inženjera operative, a zatim kao pomoćnik upravitelja šumarije do veljače 1970. god. U Odjelu za uređivanje šuma Vinkovci, na radnom mjestu taksatora proveo je 15 godina - do listopada 1985. kada se zapošljava u Centru HAZU Vinkovci kao stručni suradnik za šumarstvo i na kojem je mjestu radio gotovo do smrti (1995).
 Kao taksator izradio je niz uređajnih elaborata za gospodarske jedinice vinkovačkog, slavonsko - brodskog i našičkog područja.
 Mr. sc. Nikola Segedi bio je uključen u projekt "Utjecaj strukture na njegu sastojina prorjedom u šumi hrasta lužnjaka i običnog graba", čiji su nositelji bili prof. dr. Ivo Dekanić i akademik Dušan Klepac. Segedi je prikupljao podatke o izmjerama na 18 pokusnih ploha te obavljao obradu i sređivanje prikupljenih podataka.
 U suradnji sa Šum. fakultetom u Zagrebu radio je na projektu "Pojava dvostruke i višestruke bjeljike u hrasta lužnjaka", a sačinio je bibliografiju hrasta lužnjaka. Kontinuirano
 je prikupljao arhivsku građu, knjige i časopise za Knjižnicu Društva ITŠ i DI u Vinkovcima.
 Prisustvovao je većem broju stručnih i znanstvenih skupova od kojih spominjemo Znanstveni skup o Antunu Levakoviću 6.-7.12.1990. u Vinkovcima.
 "O Nikici nije dovoljno reći da je bio vrstan stručnjak, izuzetno marljiv i pedantan, pouzdan suradnik kojeg su cijenili kolege i znanstvenici Šumarskog fakulteta i Instituta u Jastrebarskom, bio je i čovjek širokog obrazovanja i kulture, fleksibilan u prihvaćanju tehničkih znanja i informatike, te je u tome bio uzor i mlađim i starijim kolegama", (M. J. Herak, 1995.).
 Mr. sc. Nikola Segedi bavio se i književnim radom - pisao je prozu i poeziju. Većinu svojih pjesama je uglazbio (svirao gitaru i harmoniku). Amaterski se bavio radiotehnikom, fotografijom te stolarskim, bravarskim, zidarskim i urarskim zanatom.

1N. Segedi, 1976: Neka zapažanja o pojavi Ceratostomella merolinensis na području gosp. jedinice »Vrbanjske šume«. Š.L. 1-2, s.35 PDF
2N. Segedi, 1976: Grafički prikaz tarifa za hrast lužnjak, hrast kitnjak, bukvu i obični grab.. Š.L. 10-12, s.516 PDF
3Segedi, N., 1980: Nanošenje busolnih poligonskih vlakova pomoću računanja relativnih koordinata. Š.L. 5-6, s.247 PDF
4Segedi, N., 1986: Prilog poznavanju rasprostranjenja bukve (Fagus sylvatica L.) u šumama Spačve. Š.L. 9-10, s.413 PDF
5Razdioba šuma Petrovaradinske pukovnije na državni erar i imovne općine prilikom razvojačenja Vojne krajine 1871. "Radovi" Centra za znanstveni rad HAZU - Vinkovci, br. 6, 1987., s. 113-161.
6Segedi, N., 1987: Šume izdvojene za sredstva Krajiške investicione zaklade. Š.L. 10-12, s.613 PDF
7Instrumenti za mjerenje visina na nagnutom terenu, (magistarski rad). Šum. fakultet Sveuč. u Zagrebu, 1989.
8Segedi, N., 1989: Jednostavni stereoskopski aeroprecrtivač za izradu krokija. Š.L. 3-5, s.143 PDF
9Segedi, N., 1991: Instrumenti za mjerenje visina na nagnutom terenu. Š.L. 6-9, s.317 PDF
10Segedi, N., 1991: ŠUMARSKI MUZEJ I U BOŠNJACIMA. Š.L. 6-9, s.436 PDF
11Primjenljivost Levakovićeve "funkcije rastenja" uz današnje (tehničke) mogućnosti. "Radovi" Centra za znanstveni rad HAZU - Vinkovci, izv. izd. VI., 1992., s. 85-116.
12Segedi, N., 1992: Šume bivše Brodske imovne općine nakon 120 godina. Š.L. 11-12, s.531 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 350.
 *** PŠH 1846 - 1976., s. 419.
 Stojković, M. i Stojković - Pračinec, G.: Literarno veče u Šumarskom društvu Zagreb. ŠL 11-12, 1993., s. 577.
 Herak, M.-J.: Mr. Nikola Segedi, dipl. inž. šum. 1937 - 1995. (In memoriam), ŠL 4, 1995., s. 159.
 *** In memoriam, Nikola Segedi - Nikica (1937-1995), glasilo "HŠ", br. 44, Zagreb 1995., s. 2.
 *** HŠD 1846 - 1996., s. 325, 371.
 Maričević, I.: Kazalo autora... ŠL 3-4, 1997., 182, 188.
 *** SŠN 1998., 1, s. 191; 2., s. 634, 691.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HERAK, Milan - Juraj: Mr. sc. NIKOLA SEGEDI, dipl, inž. šum. 1937-1995., ŠL 4/1995, s.159 PDF
 IVANČEVIĆ, Vicko: Pjesnik mr. sc. Nikola Segedi, ŠL 3-4/2008, s.191 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM