HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1134
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     


lokacija

srednje obr.1986.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Slavonski Brod

1994

iščlanjeni

inženjer lovstva i zaštite prirode

 Sin Blaža i France rođ. Plavšić. Osnovnu školu završio je u Gundincima, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1986). U šumarstvu zaposlio se 1988. god. Sada se nalazi na radnom mjestu čuvara šuma i lovišta (lugara) u Hrvatskim šumama, UŠP Nova Gradiška, Šumarija Slav. Brod. Živi u Gundincima.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM