HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11340
ime SEVER, Stanislav
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva - drvnoindustrijski smjer, dipl. ing. strojarstva
      profesor emeritus Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; redoviti član Akademije šumarskih znanosti i član emeritus Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

                                                                IZBOR      (knjiga4/11340)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen5. 2. 1935.Sv. Križ Začretje
apsolvirao1958.
diplomirao1959.
magistrirao1975.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1980.Šumarski fakultet u Zagrebu
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti Sin Ivana, dipl. ing. poljoprivrede i Paule r. Čižmek. Hrvatske je narodnosti i državljanstva, rimokatolik. Oženjen je suprugom Zdenkom r. Hercigonja, dipl. prof. kemije, te otac dvoje djece, sina Zlatka, dipl. ing. strojarstva i kćerke Zvjezdane, dipl. ing. molekularne biologije, koja je 19.2.1999. u SAD obranila disertaciju. Čitav je život stanovao u Zagrebu.
 Osnovnu školu započetu 1942. završio je u Zagrebu gdje je završio i srednju školu (gimnaziju) 1954., sve razrede s izvrstnim uspjehom, pohvalnicama i drugim priznanjima za rad izvan redovnih školskih obveza. God. 1947. primio ga je tadašnji predsjednik Hrvatskoga sabora V. Nazor u znak priznanja za cjelokupnost djelovanja u školi.
 Na Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagrebu, Drvnoind. odjel, diplomirao je 1959., a na Strojarsko - brodograđevnom fakultetu, Strojarski odjel, 1965. god. Vijeće Šum. fakulteta priznalo mu je 1975. objavljene radove jednakovrijednima magistarskom radu. 1980. obranio je na Šum. fakultetu u Zagrebu disertaciju pod naslovom "Istraživanja nekih eksploatacijskih parametara traktora kod privlačenja drva".
 Uz iznimno 18 mjeseci službe u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, preostali radni vijek odradio je na Šum. fakultetu u Zagrebu; od 1.9.1960. do 1.XII.l960. kao dragovoljnik (besplatnik) u Katedri za drvno - industrijsko strojarstvo, 1.12.1960.-1974. sveučilišni je asistent (reizabiran 1963, 1966. i 1969), 8.11.1974.-20.5.1981. sveučilišni docent odnosno od 15.5.1981. viši znanstveni suradnik, 1981 - 1.4.1987. izvanredni je sveučilišni profesor, 1987 - 1999. redoviti je sveučilišni profesor, odnosno od 30.5.1987. znanstveni savjetnik. Dne 6.4.1993. ocijenjen je da od posljednjeg izbora u zvanje redovitoga profesora uspješno obavlja znanstveno - obrazovni rad, od 10.11.1998. odlukom Sveučilišnog senata redoviti je profesor u trajnom znanstveno - nastavnom zvanju. U Ministarstvu je radio od 6.2.1997. do 1.9.1998., od toga od 6.2.1997. do 21.5.1998. kao pomoćnik ministra za poljoprivredu i šumarstvo i ravnatelj
 Uprave za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, kada ga je Vlada RH razriješila na osobni zahtjev. Od 1.9.1998. u radnome je odnosu na Šum. fakultetu u Zagrebu.
 Njegova pedagoška i nastavna djelatnost ponajprije je vezana uz rad na Šumarskome fakultetu u Zagrebu te se odnosi na gotovo sve tehničke predmete dodiplomske i poslijediplomske nastave. Ipak, neke je novouvođene predmete ili metodske jedinice u njima osnivao, dopunjavao, bilo da se radi o novim sadržajima ili mjernim vježbama, praktikumu i sl., npr. transport u drvnoj industriji, strojevi za transport i dizala, osnove strojarstva, mehanizacija šumarstva s praktikumom, tehničko crtanje i dr. Izvodio je nastavu i iz nacrtne geometrije, mehanike, osnova elektrotehnike, radnih strojeva za drvo - sve na oba odsjeka ŠF u okviru dodiplomske nastave. Sudjelovao je u izvođenju ili samostalno izvodio nastavu i mnogih predmeta poslijediplomske nastave vezane uz iskorištavanje šuma, šumske prometnice i dr. Trenutno je nastavnik iz sljedećih nastavnih sadržaja poslijediplomske nastave: mehanizacija u eksploataciji šuma i šumskom građevinarstvu, specijalna sredstva transporta drva (na dva usmjerenja), osnove strojarstva i pogonski strojevi u šumarstvu te strojevi i vozila u iskorištavanju šuma. Na Šum. je odsjeku do 1998. sudjelovao ili samostalno izvodio nastavu iz 12 disciplina. Bio je i gost profesor na Šum. fakultetu u Sarajevu, predavajući 10 godina (1981.-1990.) kolegij mašine u šumarstvu, izabrani je nastavnik za izborni predmet sigurnost u šumarstvu Visoke tehničke škole za sigurnost na radu (siječanj, 1998) pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje, bio je povremeni nastavnik na tehničkim predmetima dodiplomske i poslijediplomske nastave Agronomskog fakulteta u Zagrebu, pozivni predavač na poslijediplomskom studiju Europskog centra za mir i razvoj Sveučilišta za mir UN, Sarajevo, govoreći o strategiji šumarske proizvodnje (1988). Bio je mentor doktorske disertacije, te član ocjendbenih povjerenstava za obranu na ŠF u Zagrebu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Strojniškom fakultetu u Ljubljani i "Lesnicka fakulteta - Technicka univerziteta vo Zvolene". Bio je i mentor magistarskog rada te član povjerenstva za ocjenu i obranu oko 15 magistarskih radova na ŠF u Zagrebu. Bio je mentor preko 20 diplomskih radova i član oko 25 povjerenstava za njihovu obranu, kao i mentor nekoliko studenata dobitnika Rektorove prvosvibanjske nagrade na Sveučilišta u Zagrebu.
 Autor je ili suautor četiri udžbenika ili skripata te šest drugih nastavnih tekstova objavljenih u nekoj nakladi. U mnogim anketama studenti su prepoznavali njegov kulturološki pristup u tehničkim disciplinama, posebno njegovo unošenje mjeriteljske i jezične sastavnice u sadržaje, razvijajući strukovno nazivlje, zakonito iskazivanje spoznajnih rezultata i dr. Sve je to dolazilo do izražaja pri njegovim mnogobrojnim predavanjima, sudjelovanja ili vođenja pedesetak raspravljaonica i sličnih međunarodnih susreta. Jednako je skrbio o napredovanju nasljednika, znanstvenih novaka, pa i mnogih demonstratora uključenih u nastavni i istraživački proces.
 U znanstvenom radu u području šumarskoga i drvnoindustrijskog strojarstva utjecao je na ustroj, promicanje i prepoznavanje tehničke sastavnice kao dijela šumarskih znanosti. Uz skrb o osnutku mnogih mjernih sastavnica neophodnih za utvrđivanje značajki strojeva i opreme u šumarstvu, brojnim objavama i neposrednom sudjelovanju u prijenosu (transferu) znanja u praksu, skrbio je posebno o raznim oblicima objava, bilo vlastitim radovima, prijenosu objava ili uređivanju časopisa, zbornika, monografija i sličnih tiskovina. Sudjelovao je i u radijskim i televizijskim emisijama o ovodobnim temama i motrištima na inženjerstvo i šumarsku proizvodnju u okviru cjelokupnih zbivanja u okolini. Sav je taj rad potvrđivao i vođenjem ili sudjelovanjem u mnogobrojnim projektima, istraživačkim zadacima, eksperimentalnom razvoju, što je posebno razvidno iz njegova stručnog rada. Svoja je izlaganja držao, osim na materinskom jeziku, na engleskom, njemačkom i ruskom jeziku, s kojima se služi u strukovnom sporazumijevanju. Značajni mu je prinos u promicanju strukovnoga nazivlja. U knjizi Tko je tko u Hrvatskoj (Zagreb, 1993), od preko 4000 hrvatskih znanstvenika i odličnika iz domovine i dijaspore, bio je jedan od dvojice uvrštenika koji je kao hobi, među ostalim hobijima (glazba i šah), naveo hrvatski jezik, što je objavljeno u jednoj raščlambi objavljenoj u tjednoj tiskovini. Od preko 550 objavljenih ili izvedenih radova, preko pedeset je objavio kojom prilikom u inozemstvu. Većina od preko 100 objavljenih radova rezultat su pokusa na pokušalištima, ispitivalištima i šumarskim mjerilištima, vezana uz koji proizvodni ili razvojni zadatak u šumarstvu ili drvnoj industriji. Skupno promatrajući njegov cjelokupni rad, tematski se mogu izdvojiti nekoliko područja bavljenja. (1) Transportna sredstva u drvnoj industriji značajna je grupa istraživanja proizvodnih postupaka, posebno ona koja se odnose na prometanje i prematanje materijala i proizvoda, uvijek promatrano kao dio obradbenoga ili preradbenog procesa. Tako se kao rezultat dobija vrednovanje kojega sredstva, pronalazi gospodarniji postupak, utvrđuje energijska potrošnja, ocijenjuje ergonomska dobrota i dr. (2) Mehanizirano privlačenje drva najopsežnije je i najznačajnije područje njegova znanstvenoga rada. Podjednako je u njemu zastupljeno i teorijsko i pokušališno istraživačko djelovanje. Razvidna je i treća sastavnica takva rada - pretakanje spoznaja u sljedeću generaciju strojeva, zajednički rad s mnogim strukama i opredmećenje u novim proizvodima, čime je zatvoren ciklus: izbor - uporaba - ugradnja novih spoznaja u sljedeći proizvod. Mnoge od objava prvi puta su i u ovom području šumarskoga djelovanja sadržavale mnogi doseg do tada nepoznat i neotkriven, npr. uvođenje utvrđivanja statističke pouzdanosti u morfološku raščlambu, proračun ukupnoga (bruto) faktora privlačenja, utvrđivanje dobrote traktorskih kotača u promjenljivim talnim uvjetima, razredba traktora za privlačenja drva prema tehničkim značajkama i dr. (3) Ergonomska istraživanja pri uporabi šumarske mehanizacije uvodio je u šumarstvo kao važnu činjenicu. Započelo se s mjerenjima izloženosti buki i vibracijama, a postupno se uvodilo i proučavanje mnogih drugih opterećenja rukovatelja šumarskom opremom, od motornih pila do rada s traktorima, pneumatskim alatima i dr. Važan je i njegov rad na stvaranju sustava tehničke propisnosti, normi i pravilnika za rad u šumi na siguran način. (4) Utjecaj šumskih strojeva na tlo znakovito je područje njegova bavljenja, bilo ono teorijsko ili eksperimentalno. Pritom je utvrđivanje graničnoga dopuštenog opterećenja na tlo, razredba terena, širenje tlaka u podsloju, izbor pneumatika i trakcijskih lanaca i dr. zauzelo značajni dio njegova rada. Mnogi od dosega, posebno načina utvrđivanja graničnih opterećenja, prinos su svjetskom znanju, što je i potvrđeno u objavama i raspravljaonicama u Europi i Americi te promicateljski utjecalo na dalje proučavanje ovih problema u Hrvatskoj, posebno na Šumarskome fakultetu u Zagrebu. Zbog velikoga broja objava, obavljen je izbor približno četvrtine njegovih značajnih radova.
 Član je mnogih domaćih i međunarodnih strukovnih udruga, znanstvenih nevladinih, i vladinih, pa i poluvladinih povjerenstava i tijela. Osim što je od 3.6.1997. redoviti član Akademije šumarskih znanosti, a od 27.5.1998. izvanredni član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, od Kongresa IUFRO 1990. neprekinuto je zamjenik koordinatora istraživačke zadaće IUFRO D3 - 3.06.00, od travnja 1998. član Tehničkog povjerenstva COST Šumski i šumarski proizvodi, neprekinuto od 1993. član je saborskoga odbora za dodjelu državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić, od prosinca 1995. do lipnja 1998. predstavnik je Vlade RH u Upravnom odboru javnog poduzeća "Hrvatske šume" i zamjenik predsjednika, gotovo istodobno i član je Komisije za znanstvenoistraživački rad šumarstva Hrvatske, član i (do)voditelj nekoliko radnih grupa za donošenje prijedloga izmjena i dopuna odnosno novih hrvatskih zakona, član ili predsjednik osam skupština novoosnovanih društava s ograničenom odgovornošću "Hrvatskih šuma", p. o. Zagreb, jednokratni voditelj hrvatske delegacije na 3. ministarskoj konferenciji Zaštita šuma u Europi (Lisabon, 1998) te potpisnik u ime Hrvatske tzv. Lisabonske rezolucije i deklaracije, dopredsjednik je Nazivoslovnog odbora TO 37 i tajnik odbora Šumarski strojevi TO 23 pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo. Član je, ili je bio, mnogih radnih grupa, strukovnih poticajnih povjerenstava i drugih tijela na području šumarske mehanizacije odnosno mehanizacije šumarstva te drvnoindustrijskog transporta, osnivač i poticatelj znanstvenih, razvojnih, primijenjenih i drugih znanstvenih projekata i zadaća, član domaćih uredni-štava strukovnih časopisa, osnivač i urednik (tehnički, glavni, odgovorni...) časopisa, zbornika, monografija, knjiga, recenzent znanstvenih i drugih objava i knjiga, predsjednik izdavačkog vijeća časopisa itd., npr. urednik časopisa Mehanizacija šumarstva, član uredništva Drvna industrija, Mjeriteljski vjesnik, Metrolog, Rad i sigurnost, Hrvatske šume u Hrvatskoj ili Gozdarski vestnik (Ljubljana) i Radovi (Zvolen) u inozemstvu.
 Mnoge je dužnosti obnašao kao djelatnik strukovnih udruga u području srodnoj s osnovnom djelatnosti, npr. tehnikom u širem smislu, strojarstvom, mjeriteljstvom, hrvatskim jezikom te posebno tehničkim nazivljem itd. Sav je ovaj rad posebno do-šao do izražaja u Hrvatskome mjeriteljskom društvu, Hrvatskom strojarskom i brodograđevnom inženjerskom savezu, Udruzi za plastiku i gumu, Hrvatskom inženjerskom savezu, HŠD, Hrvatskom društvu za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini, Pokretu prijatelja prirode - Lijepa naša i dr. U tim je društvima, udrugama ili savezima bio član, predsjednik društva, član upravnih i nadzornih odbora, nekoliko povjerenstava i strukovnih odbora, staturnih komisija i dr. Član je ili sudionik djelatnosti i mnogih međunarodnih
 udruga, npr. IUFRO (International Union of Forestry Research Organization), ISTVS (The International Society for Terrain - Vehicles Systems), FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), ILO (International Labour Organization), ECE (United Nations Economic Commision for Europe), ISO (International Organization for Standardization), IEA (International Energy Agency), NSR (Nordic Forest Technology Council), Joint FAO/ECE/ILO (Committee on Forest Technology, Management and Training), FERIC (Forest Engineering Institute of Canada), CPPA (Canadian Pulp and Paper Association), CWF (The Canadian Woodlands Forum), SEV/CO-MECON (Council for Mutual Economic Assistance) i dr.
 Sav je ovaj rad nastavak raznovrsne djelatbe i prije službovanja na Šumarskome fakultetu. Uz srednjoškolske i fakultetske obveze bio je zaokupljen tamburaškom glazbom, bilo kao izvoditelj, voditelj, dirigent, priređivač ili kompozitor, od svoje četiri i pol godine u Katoličkom djetičkom društvu te od trinaeste godine 1948. godine u SKUD Ivan Goran Kovačić kao i u mnogim drugim sastavima i orkestrima ("Matija Gubec", "Rade Končar", "Božidar Adžija", studentski sastav Poljoprivredno-šum. fakulteta...), nastupajući u razdoblju 1948 - 1960. u domovini i Europi na mnogobrojnim turnejama, pojedinačnim nastupima, radio emisijama, televiziji ili pak snimajući LP ploču za diskografsku kuću Phillips. Od 1949. bio je član ŠK Zagreb ili Zagrebačkoga šahovskog kluba, čiji je prvak bio 1956. godine. Istodobno je nastupao i za svoj fakultet na sveučilišnom prvenstvu.
 Tijekom života nikada nije bio član koje političke stranke.
 Za vrijeme rada na Šum. fakultetu obnašao je, osim nastavnih i znanstvenih zadaća, i druge različite dužnosti. Bio je član izvršnih odbora zavoda oba odsjeka (ZIŠ i ZIDI), tajnik i predsjednik Savjeta fakulteta 1990.-1991. Bio je 1981. izabran za predsjednika sindikalne podružnice fakulteta (smijenjen poslije mjesec dana), od 1984. do 1995. bio je predstojnik Katedre za drvnoindustrijsko i šumarsko strojarstvo kada je ista bila pri reorganizaciji ŠF nestatutarno ukinuta, član mnogih radnih odbora i povjerenstava u svezi s nastavnim i znanstvenim djelovanjem ŠF.
 Bio je i predloženik za nagradu "Nikola Tesla" 1986. godine. Predlagač je bio koordinator projekta. Na radnome mjestu nije nagrađivan niti predlagan za nagrade i priznanja. U svibnju 1998. na prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva odlukom je Predsjednika Republike odikovan Redom Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge u gospodarstvu. Izvan dugogodišnje uposleničke ustanove dobitnik je mnogobrojnih priznanja: povelja, zlatnih medalja i priznanja za doprinos radu strukovnih društava, doprinosa gospodarskoj djelatnosti (posebno na području gradnje šumarske mehanizacije), promicanja šumarske tehnike, sudjelovanja na kongresima, savjetovanjima i znanstvenim raspravljaonicama kao pozivni, poticajni ili dobrovoljni predavač odnosno voditelj rasprava i sjednica itd., npr. povelje i zlatne medalje Novosadskog sajma (1976.), povelje Jugosl. poljoprivredno - šum. centra (1985.), proizvođača šumarskih strojeva "Tehnomehanika" iz Marije Bistrica povodom 125-te godišnjice visokoškolske šumarske nastave u Hrvatskoj (1985.), zahvalnica za uspješnu suradnju od ROŠ
 "Slavonska šuma" Vinkovci (1989.), priznajno sudjelovanje skupa Iskorištavanje šuma, transport, ergonomija i plantažno šumarstvo Federalnog sveučilišta Parana - Brazil i IUFRO (1987.), certifikat Hrvatskoga društva za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini (1996.), priznanje Hrvatskoga društva za motore i vozila, Znanstvenoga savjeta za promet - Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Hrvatske akademije tehničke znanosti za sudjelovanje u radu skupa "Motori i vozila 95", zahvalnica Nacionalnog tajništva Italije ISTVS-a za sudjelovanje i prinos na 7. europskoj konferenciji u Ferrari, potvrđivanje i zahvalnost FAO i Federalnog ministarstva poljoprivrede i šumarstva Austrije za prinos na skupu (1998) itd., ali i onih izvan šumarske djelatnosti, npr. pohvala Šahovskog društva "Zagreb" za aktivan rad i zalaganje (1953), spomenica prigodom 10. godišnjice rada SKUD "Ivan Goran Kovačić" - Zagreb (1958), zahvalnost Narodne tehnike Hrvatske prigodom 40. godišnjice rada (1986) itd.
 Mnogobrojno je njegovo sudjelovanje na stručnim skupovima raznih razina u zemlji i inozemstvu, studijskim boravcima i strukovnim putovanjima u Europi te J. i S. Americi. Evo nekih: desetodnevni studijski boravak u Slovačkoj (1972.), studijski boravak u Francuskoj (1975.), sudjelovanje na XVI, XVIII, XX. i XXI. svjetskom šumarskom kongresu IUFRO - Oslo (1976.), Ljubljana (1986.), Montreal (1990.) i Tampere (1995.), desetodnevno sudjelovanje na III. tripartitnom sastanku o eksploataciji šuma, FAO/ECE/ILO - Geneva (1981), više strukovnih predstavljanja poput DEMO, Kanada (1996.), Interforst - München (1982...1998.). ELMIA WOOD - Jönköping, Švedska (1978...1993.), međunarodnim znanstvenim savjetovanjima i konferencijama, npr. o problemima ispitivanja strojeva i uređaja u šumarstvu (Falkensee, DDR - 1987), o eksploataciji šuma, transportu, ergonomiji i sigurnosti u plantažnom šumarstvu (Curitiba, Brazil - 1987), IX. međunarodna konferencija ISTVS (Barcelona, 1987), savjetovanje Razreda 3 IUFRO (Uppsala, 1988), FAO/ECE/ILO raspravljaonica o utjecaju mehaniziranja šumarskih radova na tlo (Louvain - la - Neuve, Belgija - 1989), o proredama i mehanizaciji te konstrukciji strojeva i radnim metodama (Hyytiälä, Finska - 1989), IV. europska konferencija ISTVS (Wageningen, Nizozemska - 1989), V. europska konferencija ISTVS (Budimpešta, 1991), o korištenju bioenergije, IEA/BA (Bergen, Norveška - 1991.), savjetovanje i raspravljaonica o računalom podržanom planiranju prometnica i iskorištavanju šuma (Feldafing, Njemačka - 1992.), zagrijavanje okruga biomasom, Alpe - Jadran (Graz, 1993), VI. europska konferencija ISTVS (Beč, 1994.), skandinavska iskustva u proizvodnim istraživanjima šuma, NSR/EU (Lyngby, Danska - 1994.), međudjelovanje tla, drveća i strojeva, FAO/ECE/ILO & EU Concerted Action CEET (Feldafing, Njemačka - 1994.), o mehaniziranju uzgojnih i eksploatacijskih radova (Martin, 1986.), o izazovima šumske tehnike (Ljubljana, 1996.), okolišno pogodna gradnja šumskih cesta i transporta drva, FAO/ECE/ILO (Sinaia, Rumunjska - 1996.), certifikacija i okolišne posljedice pri šumarskim operacijama (Quebec City, 1996.), budućnosni tijek provjera šumskih sastojina, FAO/ECE/ILO & Šum. inst. u Zvolenu (1997.), VII. europska konferencija ISTVS (Ferrara, Italija - 1997.), znanje za šumu (Ljubljana, 1997.), eksperti FAO i gradnja šumskih prometnica u planinskim uvjetima (Lampertheim, Njemačka - 1998.), potvrđivanje, tržiš-te i predstavljanje prijepornosti u javnom poduzeću (Zidlachovice, Češka - 1997. i Jaszowiec, Poljska - 1998.), aktualnosti u radu IUFRO (Zürich, 1998.), utjecaj šumarskih postupaka na okoliš, FAO/Austria (Ort/Gmunden, 1998.), na skupovima i studijskim putovanjima COST (Sopron, Dublin, Brisel - 1998.), višekratnim posjetama proizvođačima šumarskih strojeva i njihovim ispitnim središtima, npr, Stihl, Steyr...(Waiblingen, Steyr...), sudjelovanje na ministarskoj konferenciji (Lisabon, 1998.) itd.

1RADOVI (Izbor značajnijih objava od oko 600 naslova)
2Šumska biomasa kao primarni nositelj energije (sa S. Risović), EGE – Energetika· Gospodarstvo · Ekologija · Etika, 11/95: 118 – 119.
3Sever, S.: Elementi izbora eksploatacije i održavanja strojeva i uređaja u tehnološkom procesu pilanske prerade četinjača, Bilten ZIDI 1(1971)2, s.10-19.
4Bojanin, S., Sever, S.: Mehanizacija izrade i transporta prostornog drva - zajednički zadatak drvne industrije i šumarstva, Drvna industrija, 26(1975)9-10, s. 201-202.
5Sever, S.: Neki problemi primjene klasičnog poljoprivrednog traktora u šumarstvu, studija. Institut za mehanizaciju poljoprivrede Zagreb 1975., s. 11.
6Bojanin, S., Sever, S.: Šber die Anwendung der Knickschlepper, beim Rücken des Langnutzholzes auf den Rückegassen, koreferat održan na XVI. kongresu IUFRO, Oslo 1976, s. 5.
7Sever, S., Bojanin, S.: Der Beitrag den Untersuchungen gewisser technischen Grössen, beim Rücken und bei der Ausfuhr des Holzes, koreferat održan na XVI. kongresu IUFRO, Oslo 1976, s. 5.
8Bojanin, S., Sever, S.: Kalkulacija troškova rada strojeva u eksploataciji šuma, nastavak 1: Primjeri kalkulacije troškova pojedinih strojeva u eksploataciji šuma prema metodi komisije FAO/ECE. Mehanizacija šumarstva 2(1977)7-8, s. 207-214.
9Sever, S.: Motorna pila lančanica (upute za pregled primjenjivosti pravila zaštite na radu). Institut za sigurnost, Zagreb 1977., VI/1 - VI/33.
10Bojanin, S., Sever, S.: Kalkulacija troškova rada strojeva u eksploataciji šuma, nastavak 2: Primjeri kalkulacije troškova pojedinih strojeva u eksploataciji šuma prema metodi komisije FAO/ECE. Mehanizacija šumarstva 2(1977)9-10, s. 258-273.
11Vukmanović, S., Sever, S.: Zamjena hidraulične pumpe. Mehanizacija šumarstva 2(1977)9-10, s. 293-296.
12Bojanin, S., Sever, S., Tomičić, B.: Komparativna istraživanja obaranja stabala, izrade i transporta jedno i višemetarskoga prostornog drva bukve i hrasta. Pakrac - Zagreb 1978., s. 1-43.
13Pejović, V., Igrčić, V., Godnov, J., Sever, S.: Kriteriji za ocjenu hidrauličnih dizalica za potrebe šumarstva. Mehanizacija šumarstva 4(1979)5-6 s. 132-147.
14Igrčić, V., Godnov, J., Čičak, Z., Sever, S.: Kriteriji izvedbe kamionskih kompozicija za potrebe šumarstva. Mehanizacija šumarstva 4(1979)5-6, s. 148-181.
15Sever, S.: Masa kao pokazatelj kod gradnje strojeva za mehaniziranje radova u šumarstvu. Zbornik radova savjetovanja iz oblasti šumarstva, drvne industrije i industrije celuloze i papira, Sarajevo 1980., s. 93-112.
16Bojanin, S., Sever, S., 1980: Komparativno ispitivanje raznih tipova traktora kod privlačenja tehničke oblovine u nizinskim šumama. Š.L. 3-4, s.117 PDF
17Sever, S., 1980: M. LIPOGLAVŠEK: Ergonomija. Š.L. 5-6, s.260 PDF
18Sever, S.: "Potrebe i mogućnosti proizvodnje domaće opreme za šumarstvo" savjetovanje u okviru III. međunarodnog sajma drveta, Skenderija - Sarajevo, listopad 1980. Mehanizacija šumarstva 5(1980)9-10, s. 341-343.
19Sever, S., 1980: Rječnik s područja iskorišćivanja šuma i šumskih komunikacija. Š.L. 9-10, s.447 PDF
20Sever, S.: Mjeriteljski uvjeti pri ispitivanju strojeva eksploatacije šuma, studija za CNIIME Moskva 1981., s. 1-10.
21Sever, S., Horvat, D.: Izvještaj o reviziji projekta bušilice IVA-1m. ZIŠ Zagreb 1981., s. 1-11.
22Sever, S.: Zamisao stvaranja centra za ispitivanje mehanizacije šumarstva. Zbornik radova seminar "Mjeriteljstvo u mehanizaciji šumarstva", Biblioteka mehanizacije br. 3/1981., s. 37-47.
23Sever, S., Horvat, D.: Utjecaj nekih karakteristika tla na prohodnost vozila te prijedlog za njihovo proučavanje kod izrade klasifikacije šumskih terena. Mehanizacija šumarstva 6(1981)9-10, s. 287-299.
24Sever, S.: Neke metode ispitivanja strojeva i uređaja u uzgoju i eksploataciji šuma. Zbornik radova seminara "Mjeriteljstvo u mehanizaciji šumarstva", Biblioteka mehanizacije br. 3/1981., s. 301-315.
25Sever, S., Slabak, M., Rajić, M., Igrčić, V., Horvat, D., Beber, J.: Kriteriji za izvedbu i ocjenu sredstava za izvoženje drva. Mehanizacija šumarstva 7(1982)1-2, s. 21-35.
26Bojanin, S., Sever, S.: Iveranje - novi zajednički zadatak drvne industrije i šumarstva. Drvna industrija 33(1982)1-2, s. 3-5.
27Sever, S.: Primjena ergonomskih načela pri korištenju mehanizacije - dijelom zajednički zadatak poljoprivrede i šumarstva. Zbornik radova VI. savjetovanja mehanizatora Slavonije i Baranje, Vinkovci 1982., s. 15-25.
28Sever, S., Horvat, D.: Neki ergonomski aspekti rada uređaja drvne industrije. Bilten ZIDI 10(1982)5, s. 25-56.
29Sever, S.: Neki tehnički problemi ugradnje i korištenja vitla. Zbornik savjetovanja iz oblasti šumarstva i drvne industrije, Sarajevo 1982., s. 51-63.
30Henich, D., Sever, S.: Mjeriteljski problemi utvrđivanja vibracija prenesenih preko šake/ruke. Zbornik radova VI. savjetovanja mehanizatora Slavonije i Baranje, Vinkovci 1982., s. 57-70.
31Sever, S., Golja, V., Horvat, D., Roth, V.: Kontrolno mjerenje automatskog transportnog uređaja za treset. ZIŠ Zagreb 1983., s. 1-10.
32Hamm, Đ., Sever, S., Golja, V.: Neki problemi korištenja iverja u energetske svrhe, ZIŠ Zagreb 1983., s. 1-34.
33Bojanin, S., Sever, S.: Harvester. Šumarska enciklopedija JLZ "M. Krleža", II. dio, Zagreb 1983., s. 50-51.
34Bojanin, S., Sever, S., Horvat, D., Beber, J., Slabak, M.: Ispitivanje prototipa prvog domaćeg forvardera. Zbornik radova savjetovanja "Mehanizacija šumarsva u teoriji i praksi", Opatija 1983., s. 119-130.
35Horvat, D., Sever, S.: Mogućnost mjerenja nekih karakteristika tla i njihova primjena pri klasifikaciji šumskih terena s obzirom na prohodnost vozila. Zbornik radova savjetovanja "Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi", Opatija 1983., s. 167-173.
36Sever, S.: Problem standardizacije ispitivanja strojeva u eksploataciji i uzgoju šuma. Zbornik radova I. jugoslavenskog savjetovanja "Drvo i standardizacija", Sarajevo 1983., s. 217-228.
37Sever, S., Golja, V., Horvat, D.: Neke nove mogućnosti pri odabiru opreme za gradnju traktorskih vlaka. Mehanizacija šumarstva 8(1983)9-10, s. 272-286.
38Henich, D., Sever, S.: JUS M.K8.020 - naš prvi standard za ispitivanje motornih pila lančanica. Zbornik savjetovanja "Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi", Opatija 1983., s. 691-701.
39Henich, D., Sever, S.: Prilog istraživanja vibracija motornih pila lančanica. Zbornik savjetovanja "Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi", Opatija 1983., s. 703-718.
40Henich, D., Sever, S.: Razvoj metoda mjerenja i utvrđivanja dozvoljenih granica izlaganja buci i vibracijama prenesenih putom šake/ruke. Zbornik radova savjetovanja "Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi", Opatija 1983., s. 719-729.
41Stanislav Sever, 1984: Istraživanja nekih eksploatacijskih parametara traktora pri privlačenju drva. GŠP vol. 22 s. 183
42Sever, S.: Prijedlog tehnološkotehničkih parametara uzgojnih priključnih oruđa za traktor TV-730. Mehanizacija šumarstva 9(1984)1-2, s. 33-35.
43Sever, S., Horvat, D., Golja, V., Đurašević, V.: Prilog proučavanju potrošnje goriva vozila u cestovnom prometu na primjeru specijalnog kamiona za prijevoz namještaja. Bilten ZIDI 12(1984)3, s. 91-103.
44Sever, S., Golja, V., Horvat, D., Roth, V.: Energetska kontrola automatskog transportnog uređaja za doziranje treseta na liniji Paperpot. Mehanizacija šumarstva 9(1984)11-12, s. 263-273.
45Stanislav Sever, Dubravko Horvat, Vlado Golja, 1985: Razvojno istraživanje bušilice za tlo IVA-lm. GŠP vol. 23 s. 177
46Sever, S., Horvat, D.: Mjesto i uloga znanstvenoistraživačkih organizacija u sustavu: proizvodnja strojeva i uređaja za šumarstvo - korištenje - standardizacija - obrazovanje. Zbornik radova IX., savjetovanja mehanizatora Slavonije i Baranje na temu "Proizvođači poljoprivrednih strojeva i opreme - korisnici - prometne organizacije - znanstvene institucije", Vinkovci 1985., s. 27-34.
47Sever, S., Horvat, D., Križanić, Ž.: Istra-živanja razine buke šumskih zglobnih traktora Timberjack 360 i LKT RD 80. Sunja-Zagreb 1985.
48Rezultati istraživanja korisnosti zglobnih traktora, Strojarstvo 27(1985)2: 79 – 96.
49Nekotorie meriteljnie metodi utverždenija harakteristik grunta pri issledovaniju sostava koleso – grunt (s D. Horvat), Zbornik radova međunarodnoga seminara “Mjeriteljnie osnovi issledovanija mašin v ekspluataciji lesov”, Zagreb – Gerovo – Opatija, 1985, VI/1 – 9.
50Sever, S.: Strategija razvoja mehanizacije u šumarstvu. Referat održan na znanstvenom savjetovanju "125 godina šumarske nastave u SR Hrvatskoj", Zagreb 1985., s. 1-10.
51Sever, S., Horvat, D.: Šumski zglobni traktor snage oko 60 kW, studija ZIŠ Zagreb 1985., s. 1-187.
52Igrčić, V., Sever, S.: Treća međunarodna specijalizirana izložba strojeva, opreme i alata za šumarstvo, preradu drva, celuloznu i papirnu industriju "Lesdrevmaš-84", Moskva 1984. Mehanizacija šumarstva 10(1985)1-2, s. 11-23.
53Tehnička znanja u obrazovnom i istraživačkom procesu drvne industrije - jučer, danas, sutra (s V. Golja), Bilten ZIDI “125 godina šumarske nastave u Hrvatskoj”, 13(1985)6: 125 – 137.
54Sever, S.: Žičare u SR Hrvatskoj - jučer, danas, sutra (Cable systems in SR Croatia - at the past, at present, in the future). Seminar "Upotreba suvremenih žičara pri izvlačenju i izvoženju drvne mase", Delnice 1986., s. 1-5.
55Sever, S.: Morphological characteristics of logging machines (Morfološke karakteristike strojeva eksploatacije šuma). Zbornik radova 18th IUFRO World Congress, Division 3, Forest operations and Techniques, Ljubljana 1986., s. 9-20.
56Morphological characteristics of logging machines, Zbornik radova 18th IUFRO World Congress, Div. 3, Forest operations and Techniques, Ljubljana, 1986, 9- 20.
57Sever, S.: Mjeriteljska osnova ispitivanja strojeva u eksploataciji šuma (Metrology base of logging machinery testing). Seminar zemalja SEV i SFRJ. Mehanizacija šumarstva 11(1986)1-2, s. 20.
58Prilog proučavanju potrošnje goriva pri prijevozu namještaja specijalnimkamionima (s D. Horvat i dr.), Drv. ind. 37(1986)3 – 4: 71 – 79.
59Horvat, D., Sever, S.: Proektovanie gradulirovanija mehaničeskoj regulaciji lesnih šarnirnih traktorov (Projektiranje stupnjevanja brzine mehaničkom regulacijom šumskih zglobnih traktora). Zbornik radova međunarodne konferencije "K. social. integracii mechanizacie lesopesteskych a tožbovih prac", s. 136-141, Martin-ČSSR, 1986.
60Proektovanie gradulirovanija mehaničeskoj regulaciji lesnih šarnirnih traktorov (s D. Horvat), Zbornik radova međunarodne konferencije “K. social. integracii mechanizacie lesopesteskych a tožbovih prac”, 136–141, Martin, ČSSR, 1986.
61Sever, S., 1986: Mjeriteljski vjesnik o radioaktivnosti. Š.L. 5-6, s.229 PDF
62Sever, S.: Skidders efficiency investigation results (poster), (Rezultati istraživanja korisnosti skidera - Poster). Zbornik radova 18th IUFRO World Congress, Division 3, Forest operations and Techniques, Ljubljana 1986., s. 406.
63Skidder’s efficiency investigation results (poster), Zbornik radova 18th IUFRO World Congress, Div. 3, Forest operations and Techniques, Ljubljana, 1986, 406.
64Sever, S., Horvat, D., Goja, Ž.: Mjerenja i proračun nekih karakteristika šumskoga zglobnog traktora S-101, (Measuring and estimating of some characteristics of skidder S-101). Šumarski fakultet, Zagreb-Vrbovsko 1987., s. 1-18.
65Sever, S.: Dynamic loading of skidder axles at wood skidding, (Dinamičko opterećenje mostova skidera pri privlačenju drva). International Society for Terrain Vehicle Systems, 9th International Conference, Barcelona 1987., Vol. II. pp. 531-540.
66Bojanin, S., Sever, S.: Procesor. Šumarska enciklopedija 3 Plj-Šut, JLZ "Miroslav Krleža", Zagreb 1987., s. 78-80.
67Grupa autora: Prijedlog jugoslavenskog standarda za mjerenje buke i vibracija motornih pila, (Yugoslav standard of chain saws suggestion on the noice and vibration measurement). Zagreb - Ljubljana 1987., koautor, s. 1-8.
68Henich, D., Sever, S.: Rekonstrukcija kabine forvardera IMT 5132, nosača stroja za iveranje Bruks 800 CT, (Cab reconstruction of forwarder IMT 5132, chiper Bruks 800 CT porter). Osijek 1987., s. 1-5.
69Sever, S., Horvat, D.: Gradnja šumske opreme u SRH, (Building of a forest equipment in Croatia). Sastanak sekcije za iskorištavanje šuma Zajednice ŠF i Instituta SFRJ, Sarajevo 1987., s. 1-11.
70Horvat, D., Sever, S.: Neke osnovne karakteristike i zahtjevi za elemente hidrostatske transmisije skidera S-101 potrebne za izradu projektnog zadatka, (Some basic characteristics and demands for hydraulic transmission elements of skidder S-101 at designed tasks estimating). Šumarski fakultet, Zagreb-Vrbovsko 1987., s. 1-20.
71Sever, S.: Productivity and performance of forwarders in hauling operations, (Proizvodnost i svojstva forvardera na izvoženju). Meeting on harvesting, transport, ergonomics and safety in plantation forestry, Curitiba, Parana, Brasil 1987., s. 1-23.
72Productivity and performance of forwarders in hauling operations, IUFRO Meeting on harvesting, transport, ergonomics and safety in plantation forestry, Curitiba, Parana, Brasil, 1987, 1 – 23.
73Sever, S.: Neki problemi ispitivanja strojeva i uređaja u šumarstvu, (Some problems of forestry machinery and devices testing). Falkensee, DDR, 1987. Izvješće sa sastanka radne grupe SEV i SFRJ za izradu jedinstvenih mjeriteljskih osnova ispitivanja strojeva šumarske proizvodnje, s. 4.
74Sever, S.: Žičare u SR Hrvatskoj - jučer, danas, sutra, (Cable system in SR Croatia at the past, at present, in the future). Mehanizacija šumarstva 12(1987)3-4, s. 37-39.
75Sever, S.: Skidders efficiency investigation results, (Rezultati istraživanja korisnosti skidera). Proceedings S:3:0,4, Maine Agricultural Experiment Station, University of Maine, Orono, Maine USA, January 1987., p. 52.
76Sever, S.: Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu. Pravilnik o zaštiti na radu SR Hrvatske, provedbeni propisi (Occupational safety statute of forestry. Occupational safety statutes in Croatia, realisation rules). Centar za informacije i publicitet (CIP), Zagreb 1987., s. 346-392.
77Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu. Pravilnik o zaštiti na radu SR Hrvatske, provedbeni propisi, Centar za informacije i publicitet (CIP), Zagreb, 1987, 346 – 392.
78Bojanin, S., Sever, S.: Traktor. Šumarska enciklopedija 3 Plj-Šut, JLZ "Miroslav Krle-ža", Zagreb 1987., s. 513-519.
79Dynamic loading of skidder axles at wood skidding, International Society for Terrain Vehicle Systems, 9th Internat. Conference, Barcelona, 1987, Vol. II, 531– 540.
80Stanislav Sever, Miroslav Slabak, 1988: Mehaniziranje radova u eksploataciji šuma hrasta lužnjaka u istočnoj Slavoniji. GŠP vol. 24 s. 189
81Sever, S.: Some future needs of logging machine research development. (Neki budući zadaci pri razvoju strojeva eksploatacije šuma). Referat na savjetovanju IUFRO Divizije 3 na temu: Future needs of forest operations research, Uppsala 1988., pp. 5.
82Sever, S.: Neke karakteristike procesa drvno - šumskog kompleksa, (Some characteristics of wood - forest complex process). Sarajevo, siječanj 1988., s. 1-14 (predavanje održano na postdiplomskom studiju Europskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir UN).
83Sever, S.: Hydraulic operations frequency at loading and unloading of logs - a durability factor of hydraulic transmission elements - Current and future research. (Frekvencija hidrauličkih operacija pri utovaru i istovaru trupaca - faktor trajnosti elemenata hidrauličke transmisije; sadašnja i buduća istraživanja). Poster na savjetovanju IUFRO - Divizija 3 na temu "Potreba budućih istraživanja šumskih radova", Uppsala 1988., p. 1-2.
84Sever, S.: Paraleljnoe issledovanie urovnja šuma u trelevočnih traktorov. Informacionij bjuletenj ŠDVU (Štatny Drevarsky Vyskumny Ustav) Kordinacionij centr po probleme "Kompleksnoe ispoljzovanie drevesnoga sirja", Bratislava, August 1988., 3/88-50, s. 44-51.
85Paraleljnoe issledovanie urovnja šuma u trelevočnih traktorov. Informacionij bjuletenj ŠDVÚ (Štatny Drevarsky Výskumný Ústav) Kordinacionij centr po probleme “Kompleksnoe ispoljzovanie drevesnoga sirja”, Bratislava, kolovoz 1988, 3/88 – 50, 44 – 51.
86Sever, S.: Aktualni problemi i zadaci razvoja samohodnih strojeva u šumarstvu. (Actual problems and asks of selfpropelled machine developing in forestry). Zbornik radova II. stručnog skupa "Aktualna pitanja teramehanike i vozila visoke prohodnosti", Novi Sad 1988., s. 161-182.
87Šikić, D., Babić, B., Topolnik, D., Knežević, I., Božičević, D., Švabe, Z., Piria, I., Sever, S.: Tehnički uvjeti za gospodarske ceste, (Technical terms for economy roads). Znanstveni savjet za promet JAZU, Zagreb 1989., s. 1-76.
88Sever, S., Horvat, D.: Vozila za privlačenje drva na teškim terenima, (Vehicles for wood skidding on heavy terrains). Savjetovanje uz 16. sastanak Sekcije za iskorištavanje šuma Zajednice ŠF i SFRJ, s. 1-13, Ljubljana 1989.
89Sever, S.: Soil compaction at wood hauling and wood skidding with heavy - duty tractors, (Sabijanje tla pri izvoženju i vuči drva teškim traktorima). 4th European Conference of ISTVS, Wageningen, the Netherlands, 21-23rd March 1989., Proceedings Volume 2, pp. 41-48.
90Sever, S., Vranković, A., Knežević, I.: Yugoslav experience in studying the vehiclesoil system, (Jugoslavenska iskustva u proučavanju sustava vozilo - tlo). Proceedings of the Seminar on the Impact of Mechanization of forest operations to the soil, Published by the Ministry of Agriculture, Brussels, Belgium, with Economic Commission for Europe, Food and Agriculture Organization, International Labour Organization, Joint Committee on Forest Technology, Management and Training, International Union of Forest Research Organization, Louvainla-Neuve (Belgium), 1989., pp. 225-234.
91Sever, S., Knežević, I.: Yugoslav experience in designing thinning machines, (Jugoslavenska iskustva pri konstruiranju strojeva za prorede). Metsantutkimuslaitoksen tiedonantoja 355, Machine design and working methods in thinnings, Proceedings of IUFRO P4.02.01. Conference, September 1989., Hyytiälä, Helsinki 1990., pp. 75-97.
92Tehnički uvjeti za gospodarske ceste (s D. Šikić i dr.), Znanstveni savjet za promet JAZU, Zagreb, 1989, 1 – 76.
93Soil compaction at wood hauling and wood skidding with heavy-duty tractors, 4th European Conference of ISTVS, Wageningen, the Netherlands, March 1989, Proceedings Volume 2, 41 – 48.
94Sever, S.: Konstrukcija strojeva i metode rada u proredama, (Machinery design and work method in thinning operation). Mehanizacija šumarstva 14(1989)11-12, s. 223-226.
95Yugoslav experience in studying the vehicle-soil system (s A. Vranković i dr.), Proceedings of the Seminar on the Impact of Mechanization of forest operations to the soil, Published by the Ministry of Agriculture, Brussels, Belgium, with ECE, FAO, ILO, Joint Committee on Forest Technology, Management and Training, IUFRO, Louvain-la-Neuve (Belgium), 1989, 225 – 234.
96Stanislav Sever, 1990: Strategija razvoja mehanizacije radova u šumarstvu. GŠP vol. 26 s. 497
97Stanislav Sever, Dubravko Horvat, 1990: Sabijanje tla pri izvoženju i vuči drva teškim traktorima. GŠP vol. 26 s. 519
98Sever, S.: Skidder Traction Factors. Journal of Forest Engineering, Vol. 1, No. 2, January, 1990., pp. 15-23.
99Sever, S.: Emerging forest harvesting issues in eastern Europe, (Iskrsla problematika iskorištavanja šuma Istočne Europe). Post-Congress proceedings of IUFRO 1990., S3.06, Voluntary paper, Subject Area XIX World Congress, Montreal, QU, Canada and Swedish University of Agricultural Sciences, College of Forestry, Garpenberg 1991., Sweden, pp. 241-242.
100Sever, S.: Criteria for classifying offroad vehicles, (Kriteriji za podjelu vozila koja se kreću izvan putova). Invited paper. Post-Congress Proceedings of IUFRO 1990., S3.01 Subject Area XIX World Congress, Montreal, QU, Canada and Swedish University of Agricultural Sciences, College of forestry, Garpenberg 1991., Sweden, pp. 230-241.
101Horvat, D., Sever, S., Jakupović, E.: Program za procjenu raspoložive energetske biomase šumske sastojine, (Estimating program of available energy biomass of forest stand). Savjetovanje uz 17. sastanak Sekcije za iskorištavanje šuma Zajednice šumarskih fakulteta i SFRJ, s. 1, Beograd 1990.
102Sever, S.: Some features of testing forestry machines. Poster. Post-Congress proceedings of IUFRO 1990., S3.01 Subject Area XIX World Congress, Montreal, QU, Canada and Swedish University of Agricultural Sciences, College of Forestry, Garpenberg 1991., Sweden, p. 1, Summary.
103Some features of testing forestry machines. Poster. Post-Congress Proceedings of IUFRO 1990, S3.01 Subject Area XIX World Congress, Montreal, QU, Canada and Swedish University of Agricultural Sciences, College of Forestry, Garpenberg, 1991, Sweden, 1, Summary.
104Skidder Traction Factors, Journal of Forest Engineering, Vol. 1, No. 2, January, 1990, 15 – 23.
105Henich, D., Sever, S.: Zakonski propisi iz zaštite na radu u šumarstvu. Zbornik savjetovanja "Životni i radni uvjeti proizvodnih radnika u šumarstvu i njihov utjecaj na zdravstveno stanje i socioekonomski položaj", Rovinj 1990., s. 71-78.
106Yugoslav experience in designing thinning machines (s I. Knežević), Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 355, Machine design and working methods in thinnings, Proceedings of IUFRO P4.02.01. Conference, September 1989, Hyytiälä (Finland), Helsinki, 1990, 75 – 97.
107Criteria for classifying off-road vehicles, Invited paper. Post-Congress Proceedings of IUFRO 1990, S3.01 Subject Area XIX World Congress, Montreal, QU, Canada and Swedish University of Agricultural Sciences, College of forestry, Garpenberg 1991, Sweden, 230 – 241.
108Emerging forest harvesting issues in eastern Europe, Post-Congress Proceedings of IUFRO 1990, S3.06, Voluntary paper, Subject Area XIX World Congress, Montreal, QU, Canada and Swedish University of Agricultural Sciences, College of Forestry, Garpenberg 1991, Sweden, 241 – 242.
109Strategija razvoja mehanizacije radova u šumarstvu, Glas. šum. pokuse 26(1990), 497 – 518.
110Horvat, D., Jakupović, E., Knežević, I., Sever, S.: Mathematical model for estimating energy content in forest biomass, (UFB - Utilization of forest biomass), Proceedings of a Conference on Bioenergy Supply Systems IEA/BA Task VI Activity 7: Economics of wood energy supply systems, Bergen, Norway, 1991., s. 152-167.
111Sever, S., Knežević, I.: Form index as possible criterion for classification of forest offroad vehicles. Proceedings, Volume II, 5th European Conference International Society for Terrain-Vehicle Systems, Budapest, 1991., s. 468-476.
112Sever, S., Knežević, I.: Form index as posssible criterion for classification of forest offroad vehicles. Poster on 5th European Conference International Society for Terrain-Vehicle System, Budapest, Hungary, 1991., 2 m2, Summary, p. 2.
113Normiranje i jezik jugoslavenskih normi, Jezik 39(1991)1: 14 – 16.
114Sever, S. (pripremio): Klasifikacija terena za šumarstvo, Mehanizacija šumarstva 16(1991)1-4, s. 25-44.
115Mathematical model for estimating energy content in forest biomass (UFB – Utilization of forest biomass) (s D. Horvat i dr.), Proceedings of a Conference on Bioenergy Supply Systems IEA/BA Task VI Activity 7: Economics of wood energy supply systems, Bergen, Norway, 1991, 152 – 167.
116Form index as possible criterion for classification of forest off-road vehicles (s I. Knežević), Proceedings, Volume II, 5th European Conference International Society for Terrain-Vehicle Systems, Budapest, 1991, 468 – 476.
117Sabijanje tla pri izvoženju i vuči drva teškim traktorima (s D. Horvat), Glas.šum. pokuse, Vol. XXVI, 519 – 546, Zagreb, 1991.
118Sever, S., 1991: Prva konferencija IUFRO grupe P6.03 : Ekološka gospodarstvenost u šumarstvu. Š.L. 10-12, s.542 PDF
119Sever, S.: Šumarski strojevi, Požar, H., Štefanović, D. (urednici), Tehnička enciklopedija, 12. svezak, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb 1992., s. 519-531.
120Sever, S.: Normalizacija, standardizacija, normiranje, normizacija / normacija. Mjeriteljski vjesnik 10(1992), s. 1528-1533.
121Sever, S., Horvat, D.: Skidders and Forwarders Database as a Source and Help in Determining Morphological Relationship. Proceedings of IUFRO Conference, Workshop on Computer Supported Planning of Roads and Harvesting, Feldafing (Germany), 1992., I2/1-I2/12.
122Sever, S., Horvat, D.: Logging Wheeled Tractor Data Bank for Assistance in Machine Family Evaluation. Proceedings of IUFRO Conference, Workshop on Computer Supported Planning of Roads and Harvesting, Feldafing (Germany), 1992., I7/-VI7/8.
123Sever, S., Knežević. I.: Computeraided determination of optimal forest road density in mountainous areas. Proceedings of IUFRO Conference, Workshop on Computer Supported Planning of Roads and Harvesting, Feldafing (Germany), 1992., 12/1-12/12.
124Skidders and Forwarders Database as a Source and Help in Determining Morphological Relationship (s D. Horvat), Proceedings of IUFRO Conference, Workshop on Computer Supported Planning of Roads and Harvesting, Feldafing (Germany), 1992, I2/1 – I2/12.
125Logging Wheeled Tractor Data Bank for Assistance in Machine Family Evaluation (s D. Horvat), Proceedings of IUFRO Conference, Workshop on Computer Supported Planning of Roads and Harvesting, Feldafing (Germany), 1992, I7/ – VI7/8.
126Computer-aided determination of optimal forest road density in mountainousareas (s I. Knežević), Proceedings of IUFRO Conference, Workshop on Computer Supported Planning of Roads and Harvesting, Feldafing (Germany), 1992, 12/1 – 12/12.
127Sever, S., Horvat, D., Risović, S.: Matematički model za određivanje toplinske kolikoće šumske biomase. Zbornik sažetaka Doprinos znanosti razvoju šumarstva Hrvatske, Zagreb 1992., s. 40-41.
128Knežević, I., Sever, S.: Računalom podržano određivanje optimalne gustoće traktorskih vlaka pri stalnoj gustoći kamionskih cesta. Mehanizacija šumarstva 17(1992)3-4, s. 41-51.
129Računalom podržano određivanje optimalne gustoće traktorskih vlaka pri stalnoj gustoći kamionskih cesta (s I. Knežević), Meh. šumar. 17(1992)3 – 4: 41 – 51.
130Stanislav Sever, 1993: Kako dalje sa sredstvima rada u šumarstvu?. GŠP vol. P4 s. 249
131Stanislav Sever, Dubravko Horvat, 1993: Prilog određivanju nesigurnosti složenog modela. GŠP vol. P4 s. 295
132Stanislav Sever, Dubravko Horvat, Stjepan Ristović, Esad Jakupović, 1993: Matematički model za određivanje toplinske kolikoće šumske biomase. GŠP vol. P4 s. 305
133Sever, S.: Šumarsko inženjerstvo. Uvodnik. Mehanizacija šumarstva 18(1993)3, s. 105-106.
134Sever, S.: Stanje i mogući razvoj mehanizacije u hrvatskom šumarstvu. Mehanizacija šumarstva 18(1993)1, s. 3-15.
135Stanje i mogući razvoj mehanizacije u hrvatskom šumarstvu, Meh. šumar. 18(1993)1: 3 – 15.
136Sever, S.: Results of experience concerning the possible heat production from biomass in Croatia. Zbornik međunarodne konferencije Alpe-Jadran, "District heating with biomass", Graz 1993., s. 27-30.
137Results of experience concerning the possible heat production from biomass in Croatia. Zbornik međunarodne konferencije Alpe-Jadran, “District heating with biomass”, Graz, 1993, 27 – 30.
138HRVATSKE ŠUME ´93; Hrvatske šume, Zagreb 1993. BIB
139
140Sever, S.: Logo "Mehanizacije šumarstva". Mehanizacija šumarstva 18(1993)4, s. 177-178.
141Sever, S.: Poredbene značajke traktora za privlačenje drva na proredama sastojina. Mehanizacija šumarstva 18(1993)4, s. 197-203.
142Goglia, V., Sever, S., Horvat, D., Risović, S., Puljak, S.: Ispitivanje nekih eksploatacijskih karakteristika motornih pila lančanica. Mehanizacija šumarstva 18(1993)4, s. 205-208.
143Ispitivanje nekih eksploatacijskih karakteristika motornih pila lančanica (s V. Goglia), Meh. šumar. 18(1993)4: 205 – 208.
144Kako dalje sa sredstvima rada u šumarstvu? Glas. šum. pokuse, posebno izdanje, 1993, Vol. 4, 249 – 264.
145Sever, S., Horvat, D.: Prilog određivanju nesigurnosti složenog modela. Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje 1993., Vol. 4, s. 295-304.
146Prilog određivanju nesigurnosti složenog modela (s D. Horvat), Glas. šum. pokuse, posebno izdanje 1993, Vol. 4, 295 – 304.
147Sever, S., Horvat, D., Risović, S., Jakupović, E.: Matematički model za određivanje toplinske kolikoće šumske biomase. Glasnik za šumske pokuse, posebno izdanje 1993., Vol. 4, s. 305-313.
148Matematički model za određivanje toplinske kolikoće šumske biomase (s D. Horvat i dr.), Glas. šum. pokuse, posebno izdanje 1993, Vol. 4, 305 – 313.
149Horvat, D., Sever, S.: Izvješće o istraživanju rada traktora Steyr 8090a Forst i sitnilice Seppi Miniforst 150 te utvrđivanje optimalnih režima rada. Zagreb, ŠF, 1994., str. 1-36, prilozi 1-77.
150Sever, S.: Međudjelovanje tla, drveća i strojeva - Što znademo i predlažemo? Mehanizacija šumarstva 19(1994)3, s. 221-223.
151Horvat, D., Jelčić, K., Sever, S.: Steyr 8090 & Seppi M. Miniforst assemblay in silvicultural work. Proceedings of 6th European ISTVS Conference Beč, 1994., s. 887-895.
152Sever, S., et al.: "Hrvatske šume" ,93 - ljetopis u riječi, slici i brojci. Zagreb, s. 1-44, koautor, urednik.
153Sever, S.: Public enterprise "Croatian Forests" ,93 - Yearbook in Words, Pictures and figures, Zagreb 1994., p. 1-45, urednik, koautor.
154Grupa autora - Umjesto uvodnika: Priopćenje u svezi s raspravom o hrvatskom šumarstvu i JP "Hrvatske šume". Mehanizacija šumarstva 19(1994)1, s. 1-9 (koautor i urednik).
155Sever, S., Horvat, D., Tomašić, Ž.: A contribution to damage assessment standardization resulting from the research into machine use on variable slopes. Interacctive seminar and workshop "Soil, tree, machines interaction", Feldafing, Germany, 1994., s. 1-9.
156A contribution to damage standardization resulting from the research into machine use on variable slopes (s D. Horvat i dr.), 9. Interacctive seminar and workshop “Soil, tree, machines interaction”, FAO/ECE/ILO, IUFRO, EU Concerted Action CEET, Feldafing, Germany, 1994, 1 – 9.
157Public enterprice “Croatian Forests” ’93 - Yearbook in Words, Pictures and figures, Zagreb, 1994, 1 – 45, urednik, koautor.
158Brezinšćak, M., Sever, S.: Mjeriteljski osvrt na hrvatske pravopise. Mehanizacija šumarstva 19(1994)1, s. 55-67.
159Sever, S.: Some changes in forestry technologies, techniques and operational research in Croatia, a country in transition. Proceedings Scandinavian Forest Research in Europe: Operational Research. NSR Research Conference, Lyngby, Denmark, 1994., s. 69-81.
160Some changes in forestry technologies, techniques and operational research in Croatia, a country in transition, Proceedings Scandinavian Forest Research in Europe: Operational Research. NSR Research Conference, Lyngby, Denmark, 1994, 69 – 81.
161POSLOVNO IZVJEŠĆE 1993; Hrvatske šume, Zagreb 1994. BIB
162Goglia, V., Sever, S.: Neki problemi korištenja dijela šumske biomase u energetske svrhe. Mehanizacija šumarstva 19(1994)3, s. 193-198.
163Neki problemi korištenja dijela šumske biomase u energetske svrhe (s V. Goglia), Meh. šumar. 19(1994)3: 193 – 198.
164Sever, S.: Zbunjeni uporabnik hrvatskih jezičnih oslonaca - Uvodnik. Mehanizacija šumarstva 19(1994)4, s. 229-232.
165Hamm, Đ., Goglia,V., Sever, S.: Korištenje drvnog ostatka iz šumske proizvodnje za dobivanje iverja kao goriva u toplinskim generatorima. Mehanizacija šumarstva 19(1994)4, s. 269-275.
166Korištenje drvnog ostatka iz šumske proizvodnje za dobivanje iverja kao goriva u toplinskim generatorima (s Đ. Hamm i dr.), Meh. šumar. 19(1994)4: 269 – 275.
167Steyr 8090 & Seppi M. Miniforst assemblay in silvicultural work (s D. Horvat i dr.), Proceedings of 6th European ISTVS Conference, Beč, 1994, 887 – 895.
168Sever, S.: Zelena i narančasta knjiga. Mjeriteljski vjesnik 13(1995)1, s. 2391-2394.
169S. Sever, S. Risović: Šumska biomasa kao primarni nositelj energije. EGE - Energetika. Gospodarstvo. Ekologija. Etika, 11/95, str. 118-119.
170S. Sever: Zatiranje hrvatskoga nazivka norma. Polimeri 16(1995), br. 3, str. 93-94.
171S. Sever: Šumarska radna sredstva i ergonomski zahtjevi. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 46(1995)1, str. 95-110.
172B. Koščak, D. Horvat, S. Sever: Morfološka raščlamba tehničkih značajki rotositnilica. Meh. šumar. 20(1995)3, s. 137-144.
173D. Horvat, S. Sever: Some properties of the skidders used in mountain forest stand thinning. IUFRO XX World Congress, 6-12 August 1995, Tampere, Finland, pp. 211-217, Proceedings of the Technical Sessions of Subject Group 3.06.
174S. Sever: Logging strategies in Croatia, a country in transition. IUFRO XX World Congress, 6-12 August 1995, Tampere, Finland, pp. 217-226, Proceedings of the Technical Sessions of Subject Group 3.06.
175Proceedings of the Technical Sessions of Subject Group 3.06. Logging strategies in Croatia, a country in transition, IUFRO XX World Congress, 6 -12 August 1995, Tampere, Finland, 217 – 226, Proceedings of the Technical Sessions of Subject Group 3.06.
176S. Risović, S. Sever: Promišljena proizvodnja i uporaba energije s posebnim osvrtom na biomasu. Meh. šumar. 20(1995)1, s. 17-26.
177Promišljena proizvodnja i uporaba energije s posebnim osvrtom na biomasu (sa S. Risović), Meh. šumar. 20(1995)1: 17 – 26..
178Đ. Hamm, V. Goglia, S. Sever: Oplemenjivanje drvnog iverja predsušenjem (Improving Wood chips by predrying). Meh. šumar. 20(1995)1, s. 27-31.
179Oplemenjivanje drvnog iverja predsušenjem (s Đ. Hamm i dr.), Meh. šumar. 20(1995)1: 27 – 31.
180Zatiranje hrvatskoga nazivka norma, Polimeri 16(1995)3: 93 – 94.
181Šumarska radna sredstva i ergonomski zahtjevi, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 46(1995)1: 95–110.
182D. Horvat, S. Sever: Mulching flail mowerone method for mechanization of stand establishment and treatment operations. Invited poster No. 194. Proceedings of poster abstracts, IUFRO XX World Congress, 6-12 August 1995, Tampere, Finland, p. 111.
183Mulching flail mower – one method for mechanization of stand establishment and treatment operations (s D. Horvat), Invited poster No. 194, Proceedings of poster abstracts, IUFRO XX World Congress, 6 -12 August 1995, Tampere, Finland, 111.
184V. Goglia, D. Horvat, S. Risović, S. Sever: Past and the future of the forest biomass utilization in Croatia. Invited poster No. 218. Proceedings of poster abstract, IUFRO XX World Congress, 6-12 August 1995, Tampere, Finland, p. 124.
185Past and the future of the forest biomass utilization in Croatia (s V. Goglia i dr.), Invited poster No. 218, Proceedings of poster abstract, IUFRO XX World Congress, 6 – 12 August 1995, Tampere, Finland, 124.
186Some properties of the skidders used in mountain forest stand thinning (s D. Horvat), IUFRO XX World Congress, 6 -12 August 1995, Tampere, Finland, 211 – 217,
187Boršić, M i S. Sever: Pravopis kao nacionalni projekt. Mjeriteljski vjesnik 14(1996)1, svezak 77, str. 2657-2659.
188Sever, S i S. Risović: Dobivanje šumske biomase kao primarnog nositelja energije. EGE 4(1996)13, 30-31.
189Sever, S.: Šumarstvo i potvrđivanje. Mjeriteljski vjesnik 14(1996)4, 2797-2800.
190Krpan, A. P. B. i S. Sever: Doprinos Zavoda za iskorišćivanje šuma razvoju šumarstva i šumarske znanosti u Hrvatskoj. Referat na međunarodnom savjetovanju "Izzivi gozdne tehnike", Ljubljana 8. svibnja 1996, str. 1-14.
191Sever, S. i S. Šunjić: Forest Opening Issues in Croatia. Seminar on Enviromentally Sound Forest Roads and Wood Transport, Sinaia, Romania, 17. - 22. 6. 1996., ECE/FAO/ILO Joint Committee on Forest Technology, Management and Training, pp. 1-12.
192Tonković, D, Tomičić, B., Starčević, T., Sever, S. i D. Mandekić: Slavonski hrastici, (Slavonian oak forests). "Hrvatske šume", Zagreb 1996, str. 1-180.
193Slavonski hrastici (Slavonian oak forests) (s D. Tonković i dr.), Hrvatske šume, Zagreb 1996, 1 – 180.
194Gospodarenje šumama u Hrvatskoj (s D. Horvat, urednici i koautori), studija u okviru razvojno-istraživačkog projekta PROHES - Razvoj i organizacija hrvatskoga energetskog sektora, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1996, 1 – 86.
195Certification - an opportunity for small countries to choose and apply environmental soft machines, referat na međunarodnoj konferenciji IUFRO / CWF - CPPA / FERIC, Quebec City, Canada, 9 – 11. rujna 1996, Summary, 5, 1 – 4.
196Sever, S.: Certification - an opportunity for small countries to choose and apply environmental soft machines. Referat na međunarodnoj konferenciji IUFRO / CWF - CPPA / FERIC, Quebec City, Canada, 9 - 11. rujna 1996, Summary, p. 5, pp. 1-4.
197Sever, S., 1996: Neka iskustva pri pokušaju opojmljenja strategije eksploatacije šuma u Hrvatskoj - zemlje u tranziciji. Š.L. 3-4, s.133 pdf
198Horvat, D., Sever, S., 1996: Rotositnidba - jedna metoda mehaniziranja prirodne obnove i njege sastojina. Š.L. 3-4, s.143 pdf
199Horvat, D., Sever, S., 1996: Neke tehničke značajke traktora za privljačenje drva u prorjedama sastojina brdsko-planinskog područja. Š.L. 3-4, s.157 pdf
200Goglia, V., Horvat, D., Risović, S., Sever, S., 1996: Sadašnjost i budućnost korištenja šumske biomase u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.163 pdf
201Forest Opening Issues in Croatia (sa S. Šunjić), Seminar on Enviromentally Sound Forest Roads and Wood Transport, Sinaia, Romania, 17 – 22. 6. 1996., ECE/FAO/ILO - Joint Committee on Forest Technology, Management and Training, Proceedings of the Seminar, Rome, 1998, 252 – 260.
202ZAŠTITA ŠUMA I PRIDOBIVANJE DRVA; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Šumarski institut, Jastrebarsko, ZAGREB 1996. BIB
203Sever, S., Horvat, D. i Tomašić, Ž.: Wheel slip investigation of farming adapted tractor in wood skidding on skid trail, FAO/ILO/ECE "Znanstvena raspravljaonica o budućnosnome tijeku provjera šumskih sastojina", 8-11. September 1997, Zvolen, Slovačka.
204Sever, S., Horvat, D.: Choosing and Application of Forest Soft Machines. 7th European ISTVS Conference, 7-10. October, 1997, Ferrara, Italy, 549-556.
205Wheel slip investigation of farming adapted tractor in wood skidding on skid trail (s D. Horvat i dr.), FAO/ILO/ECE Znanstvena raspravljaonica o budućnosnome tijeku provjera šumskih sastojina, 8 – 11. September 1997, Zvolen, Slovačka.
206Choosing and Application of Forest Soft Machines (s D. Horvat), 7th European ISTVS Conference, 7 – 10. October, 1997, Ferrara, Italy, 549 – 556.
207Imamo li jasnu zamisao o organizaciji i upravljanju državnim šumama? (Do we have a concept of state forests?), (s D. Horvat), Međunarodni simpozij, Ljubljana 26 – 27. svibnja 1997, 419 – 432.
208Sever, S., 1997: "Zaštita šuma i pridobivanje drva", Znanstvena knjiga 2. Š.L. 1-2, s.62 PDF
209Sever, S., Horvat, D.: Imamo li jasnu zamisao o organizaciji i upravljanju državnim šumama?, (Do we have a concept of state forests?). Međunarodni simpozij, Ljubljana 26-27. svibnja 1997, s. 419-432.
210Sever, S.: Croatian forests on the intersection. Speech on the 3rd Ministerial Conference on the Protection of the Forest in Europe, 2-4 June 1998, Lisbon.
211Sever, S.: Croatian forestry and harvesting issues in the technology transition. Abstract and presentation on IUFRO Division 3 Officers Midterm Meeting, 12-15 July 1998, Zürich, Switzerland.
212Sever, S., et al.: Current situation in Croatian forestry. Situation on the timber market. Progress in certification. Summary and lecture on 2nd Meeting of the directors of state forest enterprice in Central European Countries, 15-18 September 1998, Jaszowiec, Poland.
213Sever, S., Horvat, D.: Seven and a half years of Croatian experience on the way from centrally planned forest operations to market oriented enterprise(s). FAO/Austria expert meeting on environmentally sound forest operations for countries in transition to market economies, Ort/Gmunden, Austria, 20-27 September 1998.
214Horvat, D., Sever, S.: Scientific research aimed at improving ecological factors of forest operations. FAO/Austria expert meeting on environmentally sound forest operations for countries in transition to market economies, Ort/Gmunden, Austria, 20-27 September 1998.
215Sever, S.: Tehničko nazivlje - preduvjet razvoja tehnike i gospodarstva. Pozivno poticajno predavanje na Hrvatskom inženjerskom saboru, sažetak, Zagreb 23. studenoga 1998.
216Sever, S: Redakcijski antibarbarus - paradigma egzistiranja sindroma. Uređivačka borba protiv tuđica - primjer postojanja skupa predznaka koje bolesti. Meh. šumar. 23(1998) 3-4, 89-90.
217Seven and half years of Croatian experience on the way from centrally planned forest operations to market oriented enterprise(s) (s D. Horvat), FAO/Austria expert meeting on environmentally sound forest operations for countries in transition to market economies, Ort/ Gmunden, Austria, 20 – 27. September 1998.
218Croatian forests on the intersection, speech on the 3rd Ministerial Conference on the Protection of the Forest in Europe, 2 – 4. June 1998, Lisbon.
219Šumska biomasa kao nositelj energije u kogeneracijskim postrojenjima (s J. Domac i dr.), Meh. šumar. 24(1999)1 – 2: 43 – 51.
220Certification of forest machines and processes (s D: Horvat), Proceedings of 13th Interantional Conference of the ISTVS, Volume II, Munich, 1999, 775 – 782.
221Experience and state of the knowledge on the way of technology transition, Abstracts Proceedings of IUFRO Symposium Emerging Harvesting Issues in Technology Transition at the End of Century, Opatija, 1999, 7 – 8 (hrv. inačica A-5).
222Vergleichende Untersuchungen der technischen Eigenschaften von adaptierten und mit Forstwinden ausgerüsteten landwirtschaftlichen Traktoren (s D. Horvat), 33. Internationales Symposium Mechanisierung der Waldarbeit, Zagreb-Delnice, 1999, 1 – 11.
223Stanislav Sever, Dubravko Horvat, Vlado Goglia, Ivan Knežević, Ivan Martinić, Stjepan Puljak, Stjepan Risović, Vencl Vondra, 2001: Šumarsko inženjerstvo u jelovim sastojinama - rad, otvaranje šuma i uporaba mehanizacije. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 687
224Sever, S., 2002: Boško Vukmanović (1934 - 2002). Š.L. 3-4, s.246 PDF

nedeterminirano:
225VAŽNIJI RADOVI
226Sever, S.: Strategija razvoja mehanizacije u proredama. Zbornik savjetovanja "Šumske prorede i celulozno drvo", Informacija Jugoslovenski poljoprivredni šumarski centar 1/85, knjiga 2, s. 1-22.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 D. Dimc: Prvi uspjeh, Narodni list, 21.I.1956., god. XII, br. 3282, s. 8.
 *** ŠN 1963., s. XII, 177, 499.
 *** ŠIB, s. 54, 59.
 *** ŠE 3, 1987., s. 197.
 *** TKO JE TKO U HRVATSKOJ - WHO IS WHO IN CROATIA, Golden maketing, Zagreb, 1993, str. 660 i 661.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 56.
 *** Posl. izvj. "HŠ", 1995., s. 5, 1996., s. 1, 4.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj..., 1996., s. 508, 538, 553.
 *** Stanislav Sever predsjednik MDH, Izvještaji, vijesti i poruke (7), str. 33, MDH,1984-03-01.
 Ž. Grgurinović: U Hrvatskoj Dubici obnovljena šumarija - Kvalitetni uredi i stanovi, Sisačke novine, 29.I.1998.
 V. Heles: Numerološki kalendar, Zagreb 1995., s. 68.
 R. Matošević: II. konferencija generalnih direktora srednjeeuropskih državnih šuma, Zajednički problem - povratak nacionaliziranih šuma, Čas. "HŠ", Zagreb, br. 21/22, 1998., s. 1-3;
 I. Šimić: Zabrinut sam zbog neukosti i bešćutnosti prema šumi, Časopis "Hrvatskih šuma", Ibid., br. 16, 1998., s. 2-5.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb, 1998., s. 367-369, 408-412, 645, 653, 666-668, 671, 675, 677; 3, s. 100, 155, 156, 182-187, 326, 329, 332.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ŠUŠNJAR, Marijan: Prof. dr. sc. Stanislav Sever, ŠL 9-10/2020, s.531 PDF
 ŠUŠNJAR, Marijan: Prof. dr. sc. Stanislav Sever, ŠL 9-10/2020, s.531 PDF
 ŠUŠNJAR, Marijan: Prof. dr. sc. Stanislav Sever, ŠL 9-10/2020, s.531 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM