HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11364
ime S., Miroslav
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik, znanstveni asistent
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11364)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1957.
diplomirao2. 3. 1959.
magistrirao26. 5. 1980.Šumarski fakultet u Zagrebu Sin Milana i Emice rođ. Šipoš. Hrvat, katolik. Potječe iz obrtničke obitelji. Školovao se u Slav. Brodu: osnovnu školu završio je 1948., a gimnaziju 1953. godine.
 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu škol.g. 1956.-57., a diplomirao 2.3.1959. Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu završio je i poslijediplomski studij iz iskorišćivanja šuma 26.5.1980., obranom magistarskog rada pod naslovom "Racionalizacija radova kod izrade i transporta drva za kemijsku preradu, na području ŠG "Papuk" Slatina".
 Govori engleski, a služi se ruskim i njemačkim jezikom.
 Nakon diplomiranja zaposlio se u ožujku 1959. u Vinkovcima, radeći godinu dana na uređivanju šuma, a zatim je po odsluženju vojnog roka (1961.) četiri godine radio na podizanju plantaža i u rasadnicima topola. Sredinom 1963. prelazi u Direkciju Kombinata "Spačva", gdje je rukovodio poslovima u rasadnicima i plantažama topola.
 Od 1965. u Kombinatu "Spač-va" radi na uvođenju mehanizacije u šumarstvu. Od 1969. bio je rukovoditelj pogona Mehanizacije u Vinkovcima. Početkom 1971. prelazi u Razvojnu službu "Slavonske šume" u Osijeku, na mjesto savjetnika za mehanizaciju. I tu je radio ponajviše na uvo-đenju mehanizacije, prvenstveno u iskorišćivanje šuma.
 Znanstvenonastavno vijeće Šumarskoga fakulteta u Zagrebu (13.5.1991.) izabralo ga je u znanstveno - istraživačko zvanje znanstvenog asistenta za područje šumarstva.
 Dana 1.7.1991., na vlastiti zahtjev, odlazi u prijevremenu mirovinu.
 Uz mnoge dužnosti vezane za stručno djelovanje, bio je dugogodišnji član republičkih komisija i radnih grupa za mehanizaciju, a dulje vrijeme i njihov predsjednik. U tijeku radnog vijeka mnogo puta bio je na studijskim boravcima izvan zemlje, pomažući prijenos suvremenih dostignuća u šumarstvu razvijenih zemalja u Hrvatsku.
 Mr. sc. Miroslav Slabak djeluje kao stručni ali i znanstveni djelatnik. Pritom je često uspostavljao onu neophodnu vezu znanstvenih organizacija i istraživača sa praksom, usmjeravajući i ciljeve istraživanja prema suštinskim problemima mehaniziranja postupaka uzgajanja i eksploatacije šuma i njihove gospodarstvenosti, ekološke podobnosti, ergonomske razine te obrazovnog djelovanja.
 Publicirao je veći broj znanstvenih i stručnih radova, a u razdoblju od 1971. do 1993. objavio je više internih radova koji su objavljeni u "Slavonskoj šumi". Izrađivao je studije o stanju opreme i kretanju troškova, izbora opreme, njezinog održavanja i dr., a za potrebe stručnih tijela raznih razina izradio je mnoge podloge u obliku izvješća, analiza ili studija u svezi s primjenjivanim metodama rada, tehnologije te izbora strojeva i uređaja te standardizaciji postupaka.
 Član je HŠD u Osijeku.

1Slabak, M., 1973: Posjet sajmu šumarske opreme u Jönköpingu (Švedska) s osvrtom na stanje u nas. Š.L. 9-10, s.396 PDF
2Razvoj mehanizacije šumskih radova na području istočne Slavonije, stanje danas i perspektive, (u suradnji s Bedžula D.). Zbornik Vinkovci - Sl. Brod 1974.
3Prijedlog racionalizacije sječe, privla-čenja i otpreme u intenzivnim nasadima topola, (s Lesković, Z.). Osijek 1976., s. 1-61.
4Prijedlog tehnologije za proizvodnju i izvlačenje prostornog drva u srednjodobnim sastojinama prigorskog i brdskog terena uz prethodnu izgradnju mreže vlaka, (s Mazul, S. i Štefančić, A.). Mehanizacija šum. 1-2, Zagreb 1977. s. 12-27.
5Racionalizacija radova kod izrade i transporta drva za kemijsku preradu na području ŠG "Papuk" Podravska Slatina, (magistarski rad). Šum. fakultet Zagreb, 1979.
6Tehnologija iveranja u svijetu i kod nas. Mehanizacija šum. 7-8, Zagreb 1983., s. 193-204.
7Forvarderi u svijetu i kod nas. Zbornik radova sa savjetovanja "Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi", Opatija 1983., s. 351-361.
8Razvitak eksploatacije u nizinskim šumama, (sa Jursik, V. i Komlenac, N.). Savjetovanje o razvoju ROŠ "Slavonska šuma", Osijek 1984., s. 1-22.
9Tehnologija iveranja u proredama nizinskih šuma. Mehanizacija šumarstva 1-2, Zagreb 1987., s. 17-22.
10Stanislav Sever, Miroslav Slabak, 1988: Mehaniziranje radova u eksploataciji šuma hrasta lužnjaka u istočnoj Slavoniji. GŠP vol. 24 s. 189
11Istraživanje svojstava i djelotvornosti hvatača pri proredama nizinskih šuma spačvanskog bazena, (sa grupom istraživača). Mehanizacija šumarstva 11-12, Zagreb 1990. s. 175-191.
12Mehanizacija radova u eksploataciji šuma hrasta lužnjaka u istočnoj Slavoniji, (sa Sever, S.). Glasnik za šum. pokuse 24, ŠF Zagreb 1998., s. 189-198.

nedeterminirano:
13VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠN, s. 370; SŠN 2, 1998., s. 631.
 *** PŠH 1846 - 1976., s, 419.
 *** HŠD 1846 - 1996., s. 436.
 Lovreković, M.: Organiz. i korištenje šum. informacija, ŠF, Zgb 1997., s. 14.
 Maričević, I.: Kazalo autora Šum. lista. ŠL 3-4, 1997., s. 182.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM