HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11437
ime S., Miloš
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11437)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1923.
diplomirao17. 6. 1925.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Studirao je na Gospodarskošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1922.-23., a diplomirao 17.6.1925. Bio je suradnik Šum. lista.

1Ing. M. Stefanović, 1930: Geometrijska interpretacija grešaka pri računanju kubature trupaca.. Š.L. 6, s.285 PDF
2Miloš P. Stefanović, 1932: Impregnisani i neimpregnisani pragovi.. Š.L. 7, s.460 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 150.
 Kauders, A.: Šum. bibil. I, s. 98, 118.
 *** ŠN, s. 354; SŠN 2, 1998., s. 681.
 *** PŠH 1846-1976., s. 414.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM