HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11541
ime Š., Ksenija
zvanje
zanimanje     
dr. sc, dipl. ing.
      viša docentica za predmet Odabrane matematičke metode za operativna istraživanja

                                                                IZBOR      (knjiga4/11541)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1975.
diplomirala1976.
magistrirala1985.PMF u Zagrebu
doktorirala1997.Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Osnovnu i srednju školu pohađala je u Koprivnici. Ispit zrelosti položila je na gimnaziji 1972. godine. Studirala je na PMF-u u Zagrebu, stručni smjer - teorijska matematika. Diplomirala je 1976.g. s diplomskim radom "Algebarske krivulje". Iste godine upisala je poslijediplomski studij matematike.
 Po završetku studija radila je na određeno vrijeme od 1976. do 1978.g. kao asistentica u Geometrijskom i Matematičkom zavodu PMF-a. Od 1978. do 1979. bila je asistentica za predmet matematika I i II na Rudarskogeološkonaftnom fakultetu u Zagrebu. U prosincu 1979. god. zaposlila se na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu u Katedri za dendrometriju, sada u Zavodu za uređivanje šuma, kao asistentica za višu matematiku. Sudjelovala je u nastavi matematike i nastavi odabranih matematičkih metoda na Šumarskom i Drvnotehnološkom odjelu.
 God. 1985. na PMF-u Sveuč. u Zagrebu obranila je magistarski rad naslova "Kohomologija algebarskih mnogostrukosti", znanstveno područ-je matematika, a 1997. na Fakultetu organizacije i informatike u Varaž-dinu obranila je disertaciju "Višekriterijalni model upravljanja šumama".
 Viša je asistentica, odnosno docentica za predmet odabrane matematičke metode za operativna istraživanja na Šum. fakultetu u Zagrebu.
 Sudjelovala je na više savjetovanja i kongresa u zemlji i inozemstvu (Ljubljanja 1986., Zvolen i Cavtat 1987., Montreal i Novi Vinodolski 1990., Brijuni 1993., Zagreb i Opatija 1996., Stubičke Toplice i Varaždin 1997., Sopron 1998.).
 Članica je Hrvatskoga društva za operacijska istraživanja i Hrvatskoga matematičkoga društva.

1Razmišljanja o matematici kao općoj programskoj osnovi (s Hitrec, V. i dr.). Matematika 1, Zg 1986., s. 15-19.
2Optimizacija raspiljivanja trupaca uz podršku elektroničkog računala (s Hitrec, V. i Brežnjak, M.). Zbornik radova 9. međun. simpozija "Kompjutor na sveučilištu", SRCE, Cavtat 1987.
3Computer aided optimization of sawing logs on band saws. Invited paper (sa Hitrec, V. i Brežnjak, M.). Zbornik Medzin. vedecka konferenca, Zvolen (Slovačka) 1987., pp 51-56.
4Koncepcija upravljanja materijalima u drvnoj industriji (sa Grladinović, T.). Zbornik radova II. tradic. god. savjetovanja stručnjaka u drv. industriji, Novi Vinodolski 1990., s. 93-104.
5A Model of Computer Aided Optimization of Sawing Logs, (s Hitrec, V. i dr.). Pozivni referat XIX IUFRO World Congress, Division 5 Proceedings, Montreal, 1990, pp. 215-224.
6Primjena teorije pouzdanosti kao osnove modeliranja proizvodnih sustava u preradi drva. Poglavlje u knjizi "Proizvodni sustavi u drvnoj industriji" I, ŠF Zagreb 1992., s. 23-34.
7Operacijska istraživanja. Poglavlje u knjizi "Proizvodni sustavi u drv. industriji" II, ŠF Zagreb, 1992., s. 95-103.
8Ksenija Šegotić, 1993: Matematički model za upravljanje šumama. GŠP vol. P4 s. 315
9Teorija repova i proizvodni sustavi. U knjizi "Proizvodni sustavi u drv. industriji" III. Šum. fakultet Zagreb 1993., s. 75-82.
10Matematički model za upravljanje šumama. Glasnik za šum. pokuse, poseb. izd. 4, Zagreb 1993., s. 315-320.
11Mogućnosti primjene teorije igara pri donošenju odluka. Poglavlje u knjizi "Proizvodni sustavi u drv. industriji" IV. ŠF Zagreb 1994., s. 111-122.
12Upotreba višekriterijalnog programiranja pri odlučivanju u malim poduzećima, (s. Hitrec, V.). Međunar. savjetovanje "Management malih i srednjih pogona u preradbi drva, Opatija 1996., s. 101-104.
13Procjena distribucije visina obične bukve pomoću Markovljevih lanaca, (s Lukić, N. i Kružić, T.). U knjizi "Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava", Zagreb 1996., s. 125-130.
14O prilagodbi binomne distribucije normalnom. "Uporaba drva", (s Hitrec, V. i Dalbelo, B.). Međun. savjetovanje povodom 150. godišnjice HŠD, Zagreb 1996., s. 149-161.
15Bayes Method as Support to Making Decisions Wood Industry. ISEODI97, VIII Interchair Meeting of Organizers and Economists in Wood Industry XII Economic Forum, Stub. Toplice 1997.
16AHP-Model Forestry Management, 9th Interchair Meeting of Economists and Organisers in Wood Industry. Sopron 1998.
17Mario Šporčić, Ksenija Šegotić, Ivan Martinić, 2006: Efikasnost prijevoza drva kamionskim skupovima određena analizom omeđivanja podataka. GŠP vol. P5 s. 679
18Šporčić,M., M. Landekić, M. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić, 2010: Višekriterijsko odlučivanje kao podrška u gospodarenju šumama – modeli i iskustva. Š.L. 5-6, s.275 pdf
19Krešimir Greger, Ksenija Šegotić, Tomislav Grladinović, Kristina Bičanić, Ivana Perić, 2013: RANGIRANJE KRITERIJA PRI UTVRĐIVANJU SPOSOBNOSTI TEHNOLOŠKOG PROCESA U PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA. Š.L. 5-6, s.279 pdf
20Mario Šporčić, Matija Landekić, Ivana Bartulac, Ksenija Šegotić , 2020: Primjena višekriterijske AHP metode u odabiru sustava pridobivanja drva. Š.L. 5-6, s.247 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** SŠN, ŠF Zagreb 1998., sv. 2, s. 295, 359-360; sv. 3, s. 187, 364.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM