HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11630
ime Š., Željko
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva, sveuč. docent
     

                                                                IZBOR      (knjiga4/11630)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1986.
diplomirao18. 3. 1987.
magistrirao11. 7. 1991.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1996.
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za ekologiju i uzgajanje šuma
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti Sin Josipa i Pavice r. Jurešić. Hrvat, katolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Rabu 1976., a srednju u Šum. školi u Karlovcu 1980. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na Šum. odjelu 18.3.1987. godine.
 Nakon završetka studija ostao je na Šum. fakultetu radeći kao stručni suradnik volonter na predmetu zaštita prirode. Od 15.7.1988. zaposlen je na određeno vrijeme od godinu dana na Šum. fakultetu u Katedri za uzgajanje šuma kao pripravnik. U međuvremenu u Školi za strane jezike završava tri stupnja engleskog jezika, a u škol.g. 1988.-89. upisao je poslijediplomski studij na Šum. fakultetu u Zagrebu iz područja oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata. Obranio je 11.7.1991. magistarski rad pod naslovom "Zaštita prirode u općini Rab".
 Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike RH odobrilo mu je pomoć za usavršavanje mladih istra-živača. Savjet Fakulteta donio je 19.2.1992. odluku da se mr. sc. Željko Španjol bira u znanstvenonastavno zvanje asistenta za predmete šumske melioracije krša i zaštita prirode, a od 20.11.1996. u suradničko zvanje višeg asistenta.
 Disertaciju pod naslovom "Bio loškoekološke i vegetacijske posljedice požara u borovim sastojinama i njihova obnova" obranio je 1.10.1996.
 Dr. sc. Željko Španjol habilitirao je 19.5.1997. god. temom "Problematika šumskih požara u Republici Hrvatskoj". Za docenta na Šum. fakultetu u Zagrebu izabran je 26.6.1997. Od škol.g. 1997.-98. povjerena mu je nastava iz predmeta šumske melioracije krša i zaštita prirode.
 Od 1991. radi na većem broju znanstvenoistraživačkih zadataka, a od 1993.g. samostalno vodi zadatak "Melioracijski zahvati u obnovi šumske vegetacije na opožarenim površinama mediteranskih šuma". Istodobno radi na projektu "Sto trajnih ploha RH - ekološka istraživanja". Od 1996. obavlja istraživanja u sklopu projekta "HŠ" "Zaštita i unapređenje proizvodnje biomase u ulozi održavanja višestrukih uloga i funkcija šuma". Radi i na projektu "Uzgojne mjere i stojbine šuma Hrvatske" Ministarstva znanosti...
 Potkraj 1996. imenovan je u stru-čni tim za provedbu šest potpisanih rezolucija s Prve ministarske konferencije o zaštiti europskih šuma u Strasbourgu (18.12.1990.), gdje vodi rezoluciju S1 - "Europska mreža trajnih pokusnih ploha za motrenje šumskih ekosustava".
 Sudjelovao je kao autor ili suradnik na 17 domaćih i međunarodnih skupova sa 22 rada, od kojih je 15 samostalno izložio. Objavio je pedesetak radova i jednu knjigu.
 Član je HŠD, Hrvatskog ekološkog društva, Hrvatskog društva za zaštitu voda i mora te Istočnoalp skodinarskog društva za istraživanje vegetacije. Član je i uređivačkog odbora Šum. lista.
 Odlukom Fakult. vijeća 7.6.1993. god. postavljen je za upravitelja NPŠO Rab.

1Rezultati vegetacijskih istraživanja na trajnim pokusnim plohama NP Risnjak, (sa Đ. Rauš i T. Đuričić) U: Frković, A. (ed.) Zbornik radova 40 godina NP Risnjak 1953-1993, Crni Lug, 1994., s. 43-70.
2Bagrem u sjeveroistočnoj Hrvatskoj, (sa Đ. Rauš, J. Vukelić, N. Segedi). Pčela 106 (8): 226-260, 1987.
3Rauš, Đ., Vukelić, J. i Španjol, Ž., 1988: Bagremove šume kao ispaša za pčele. Š.L. 7-8, s.351 PDF
4Prilog bibliografiji prirodoslovnih radova o otoku Rabu, (sa Đ. Rauš). Glas. šum. pokuse 25:279-283, 1989.
5Đuro Rauš, Joso Vukelić, Željko Španjol, 1990: Prijedlog za zaštitu nekih šumskih objekata u okolini Krasna Polja u sjevernom Velebitu (zavičajnom mjestu akademika Milana Anića). GŠP vol. 26 s. 173
6Prilog za zaštitu nekih šumskih objekata u okolini Krasna Polja u sjevernom Velebitu (Zavičajnom mjestu akademika Milana Anića), (sa Đ. Rauš i Vukelić, J.) Ibid. 26: 173-181, 1990.
7Vukelić, J., Španjol, Ž., 1990: Fitocenološki karakter čistih sastojina obične breze (Betula pendula Roth) u području panonskih šuma bukve i jele (Fagetum croaticum boréale alrettosum Horv.) na Papuku. Š.L. 9-10, s.357 PDF
8Stubičke Toplice - prinos obnovi vrtnoarhitektonskog prostora. Hortikultura 58-59 (3-4): 1-4, 1991/1992.
9Željko Španjol, 1992: Zaštita prirode u općini Rab. GŠP vol. 28 s. 49
10Đuro Rauš, Šime Meštrović, Ivo Trinajstić, Joso Vukelić, Željko Španjol, 1992: Zaštićeni prirodni objekti u hrvatskim šumama. Šume u Hrvatskoj, s. 197
11Zaštićeni prirodni objekti u hrvatskim šumama, (sa Đ. Rauš, Š. Meštrović, I. Trinajstić i J. Vukelić). U: Šume u Hrvatskoj, ŠF Zagreb - "Hrv. šume", pp 197-222, 1992.
12Zaštita prirode u općini Rab. Glasnik za šum. pokuse 28:49-132, 1992.
13Željko Španjol, 1993: Uloga posebno zaštićenih objekata u turizmu. GŠP vol. P4 s. 231
14Uloga posebno zaštićenih objekata prirode u turizmu. Glasnik za šum. pokuse, poseb. izd. 4: 231-242, 1993.
15Željko Španjol, 1994: Problematika nacionalnih parkova u svijetu i Republici Hrvatskoj. GŠP vol. 30 s. 61
16Đuro Rauš, Joso Vukelić, Željko Španjol, Tatjana Đuričić, 1994: Istraživanja sukcesije crnikovih šuma na trajnoj pokusnoj plohi (br. 36) na Rabu. GŠP vol. 31 s. 93
17Problematika nacionalnih parkova u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Glas. šum. pokuse 30: 61-94, 1994.
18Cyrtomium falcatum (L. fil.) C. Presl (Polystichaceae) a newcomer to Croatian flora, (s I. Trinajstić). Natura Croatica III, 1: 87-90, 1994.
19Istraživanje sukcesije crnikovih šuma na trajnoj pokusnoj plohi (br. 36) na Rabu, (sa Đ. Rauš, J. Vukelić i T. Đuričić). Glasnik za šum. pokuse 31: 93-134, 1994.
20Nacionalni parkovi Hrvatske - razvoj i perspektiva. Zbornik radova sa simpozija - Pevalek "Flora i vegetacija Hrvatske", ŠF Zagreb - "Hrv. šume" pp. 125-132, 1994.
21Španjol, Ž. i Wolf, S., 1994: Biolosko-ekološka i prostorna valorizacija, park-šume »Komrčar« na Rabu. Š.L. 5-6, s.153 pdf
22Prirodna obilježja Raba ; Grad Rab; Zagreb: Barbat, Rab 1995. BIB
23Đuro Rauš, Željko Španjol, 1995: Dendroflora i valorizacija park-šume Šijana kod Pule. GŠP vol. 32 s. 128
24Željko Španjol, Snježana Španjol, 1995: Dendroflora i pejzažno oblikovanje na otoku Rabu. GŠP vol. 32 s. 222
25Dendroflora i pejsažno oblikovanje na otoku Rabu. Glasnik za šum. pokuse 32: 199-224, 1995.
26Wild Protection in the Republic of Croatia. Absract of Invitet Papers, 485. IUFRO XX World Congress, Tampere, Finland, 1995.
27Prirodna obilježja Raba. U: Grad Rab, 1995, s. 1-432.
28Zaštita faune u Hrvatskoj. Simpozij u čast Zdravka Lorkovića. Zbornik sažetaka priopćenja, Zagreb 1995., s. 125-127.
29Sukcesija šumske vegetacije na trajnim pokusnim plohama br. 37 i 38 u NP Mljet, (sa Đ. Rauš). Priopćenja simpozija "Prirodne značajke i društvena valorizacija otoka Mljeta", Zagreb 1995., s. 319-320.
30Đuro Rauš, Željko Španjol, Darío Baričević, 1996: Ekološko-biološka istraživanja i sukcesija na trajnim plohama u bukovo-jelovoj šumi u Hrvatskoj. GŠP vol. 33 s. 1
31Joso Vukelić, Željko Španjol, 1996: Zaštićeni objekti hrasta lužnjaka u hrvatskoj. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 307
32Ekološko - biološka istraživanja na trajnim plohama u šumi bukve i jele u Hrvatskoj, (sa Đ. Rauš i D. Baričević). U: "Unapređenje proizvodnje biomase šum. ekosustava. ŠF Zagreb - Šum. institut Jastr., 1996., s. 61-77.
33Posebni rezervat šum. vegetacije - Šuma Dundo na otoku Rabu. Znanstveno savjetovanje "Prirodoslovna istraživanja riječkog područja", Knjiga sažetaka 34, Rijeka 1996.
34Ekološko - biološka istraživanja na trajnim pokusnim plohama u šumama Županije primorskogoranske, (sa Đ. Rauš i D. Baričević). Ibid., Knjiga sažetaka 35, Rijeka 1996.
35Španjol, Ž., 1996: Zaštita prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.107 pdf
36Biološka sanacija kamenoloma, (s I. Anić i dr.). U. "Hrv. ekološko društvo", Zagreb 1996., s. 193-204.
37Zaštićeni objekti hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, (sa J. Vukelić). U: "Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj". HAZU - "Hrv. šume" 1996., s. 307-329.
38Prilog poznavanju šum. požara u sastojinama alepskog bora (Pinus halepensis Mill.). Ibid., 1996., s. 391-412.
39Vegetacijskoekološka istraživanja na trajnim plohama u Istri, (sa Đ. Rauš). Ibid., 1996., s. 413-422.
40Željko Spanjol, 1997: Amelioration of the burnt Allepo Pine (Pinus halepensis Mill.) forest area in the Makarska coastline region. GŠP vol. 34 s. 67
41Turizam i zaštita prirode i čovjekova okoliša. Soc. ekologija 6 (1-2), 1997., s. 93-198.
42Forest fires in the aleppo pine stands (Pinus halepensis Mill.) in Croatia. Growth Processes and Silviculture in Present Ecological Conditions, Tehnicka Univerza vo Zvolene, pp. 173 -184, 1997.
43Amelioration of the burnt allepo pine (Pinus halepensis Mill.) forest area in the Makarska coastline region. Glasnik za šum. pokuse 34, 1997., s. 67-93.
44Mogući oblici turizma na otoku Rabu. Turizam 45 (1-2), 1997., s. 38-44.
45Sanacija izgorjele površine kulture crnog bora (Pinus nigra Arnold) - šumski predjel Jazmina, Šumarija Crikvenica, (sa V. Topić). Zbornik sažetaka priopćenja VI. Kongresa biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb 1997., s. 269-270.
46Vukelić, J., Španjol, Ž., Baričević, D., 1997: Prof. dr. Đuro Rauš, (1930-1997). Š.L. 9-10, s.567 PDF
47Rauš, Đ., Španjol, Ž., Španjol, B., 1997: Znanstvenoistraživački rad na nastavno-pokusnom šumskom objektu Rab. Š.L. 11-12, s.645 pdf
48Ecological conditions for the growth common spruc in the dinaric region of Croatia, (sa Z. Seletković i I. Tikvić). International workshop on "Spruce monocultures in central Europe - problems and prospects". Proceeding af Abstracts, 59, Brno, 1998.
49Pernar, N., Bakšić, D., Španjol, Ž., 1999: Neke značajke humizacije u borovim kulturama na otoku Rabu. Š.L. 3-4, s.101 pdf
50Vlado Topić, Oleg Antonić, Željko Španjol, Žarko Vrdoljak, 2000: Regression models for estimating biomass of resprouted pubescent oak (Quercus pubescens Willd.), italian oak (Quercus frainetto Ten.) and Holm oak (Quercus ilex L.). GŠP vol. 37 s. 123
51Damir Barčić, Željko Španjol, Oleg Antonić, 2000: Vegetation succession on the permanent plots in the holm oak (Quercus ilex L.) forest in Croatia. GŠP vol. 37 s. 133
52Dalibor Hatić, Oleg Antonić, Željko Španjol, Josip Križan, 2000: Growth of the old oak trees in Croatia: the preliminary results of the TGECC programme. GŠP vol. 37 s. 311
53Željko Španjol, Joso Vukelić, 2001: Zaštićeni objekti obične jele u Hrvatskoj. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 197
54Matić, S., Rauš, Đ., Seletković, Z., Španjol, Ž., Anić, I., Oršanić, M., Tikvić, L., Baričević, D., 2001: Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije Nacionalnog parka Kornati i parka prirode Telašćica. Š.L. 11-12, s.583 pdf
55Željko Španjol, Joso Vukelić, 2003: Zaštićeni objekti obične bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 124
56Tomašević, A., Kulić, B., Španjol, Ž., Kružić, T., 2003: Razvoj sastojine i meliorativna uloga kulture crnog bora (Pinus nigra Arn.) na području šumskog predjela "Lonja-Biljin", Šumarije Rijeka. Š.L. 11-12, s.579 pdf
57Španjol, Ž., D. Barčić, R. Rosavec, 2003: Zaštićeni dijelovi prirode na Velebitu. Š.L. 13, s.* pdf
58Željko Španjol, Joso Vukelić, 2005: Zaštićeni prirodni objekti šumske vegetacije u poplavnim područjima Hrvatske. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 122
59Barčić, D., Ž. Španjol, V. Vujanić, R. Rosavec, 2005: Problematika zaštite voda i mora u Republici Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.611 pdf
60Roman Rosavec, Željko Španjol, Damir Barčić, 2006: Sanacija opožarenih površina alepskoga bora (Pinus halepensis Mill.) na području šumarije Dubrovnik. GŠP vol. P5 s. 167
61Željko Španjol, Damir Barčić, Roman Rosavec, Andrej Mandić, Marko Vučetić, 2006: Procjena ugroženosti mediteranskih suma od požara uporabom tehnologije GIS. GŠP vol. P5 s. 179
62Damir Barčić, Željko Španjol, Roman Rosavec, 2006: Uloga borovih kultura u zaustavljanji degradacije staništa na mediteranskom kršu. GŠP vol. P5 s. 191
63Lovstvo otoka Raba; Lovačko društvo "Kunić" Rab, Rab 2007. BIB
64Španjol, Ž., K. Biljaković, R. Rosavec, D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić, 2008: Šumski požari i fizikalni modeli. Š.L. 5-6, s.259 pdf
65Željko Španjol, Damir Barčić, Roman Rosavec, Ante Tomašević, Nera Marković, Sandra Fokus, 2009: Effects of pine cultures on a degraded site in the transitional submediterranean area. GŠP vol. 43 s. 73
66Rosavec, R., D. Dominko, D. Barčić, D. Starešinić, Ž. Španjol, K. Biljaković, M. Ožura, N. Marković, D. Bognolo, 2009: Analiza raspodjele površina zahvaćenih šumskim požarom na otocima Braču, Korčuli i Rabu. Š.L. 5-6, s.301 pdf
67Španjol,Željko, 2010: Ivan Martinić:Upravljanje zaštićenim područjima prirode – planiranje, razvoj i održivost. Š.L. 3-4, s.180 PDF
68Željko Španjol, Joso Vukelić, Roman Rosavec, Damir Barčić, 2011: Zaštićeni prirodni objekti šumske vegetacije u sredozemnom području Hrvatske. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 215
69Španjol, Ž., D. Barčić, R. Rosavec, B. Dorbić, 2011: Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje zaštićenih prirodnih vrijednosti u županijama sjeverozapadne Hrvatske. Š.L. 1-2, s.51 pdf
70Željko Španjol, Roman Rosavec, Damir Barčić, Josipa Filipović, 2013: ŠUMSKI POŽARI NA PODRUČJU UPRAVE ŠUMA PODRUŽNICA SENJ 1991–2009.. Š.L. 5-6, s.313 pdf
71Roman ROSAVEC, Zoran ŠIKIĆ, Željko ŠPANJOL, Damir BARČIĆ, Marko VUČETIĆ, 2013: UGROŽENOST SASTOJINA ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill) POŽARIMA U STANIŠNIM UVJETIMA JADRANSKOG PODRUČJA KRŠA. Š.L. 9-10, s.461 pdf
72Roman ROSAVEC, Zoran ŠIKIĆ, Željko ŠPANJOL, Damir BARČIĆ, 2013: UTJECAJ METEOROLOŠKIH ČIMBENIKA NA ZAPALJIVOST NEKIH SREDOZEMNIH VRSTA. Š.L. 11-12, s.583 pdf
73Vesna Krpina, Željko Španjol, Anamarija Jazbec, 2014: ULOGA ŠUMA I ŠUMARSTVA U TURIZMU I ZAŠTITI PRIRODE NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE. Š.L. 5-6, s.271 pdf
74Željko Španjol, 2015: Prof. dr. sc. ANTE TOMAŠEVIĆ (1932–2015). Š.L. 9-10, s.493 PDF
75Željko Španjol, 2016: Dr. sc. VESNA KRPINA. Š.L. 11-12, s.629 PDF
76Željko Španjol, 2017: VLADO ŠOŠTARIĆ, dipl. ing. šum. (1955.-2016.). Š.L. 9-10, s.539 PDF
77Damir Ugarković, Željko Španjol, Ivica Tikvić, Dražen Kapučija, Ivana Plišo Vusić, 2019: Mikroklimatske različitosti degradacijskih stadija šuma hrasta crnike (Quercus ilex L.). Š.L. 9-10, s.391 pdf
78Željko Španjol, Boris Dorbić, Nikola Vrh, Ivana Gašparović, Ivan Tolić, Milan Vojinović, 2020: Vegetacijska i dendrološka obilježja park-šume Hober u Korčuli. Š.L. 7-8, s.409 pdf
79Damir Barčić, Željko Španjol, Roman Rosavec, Mario Ančić, Tomislav Dubravac, Sanja Končar, Ivan Ljubić, Ivona Rimac, 2021: Pregled vegetacijskih istraživanja u šumama hrasta crnike(Quercus ilex L.) na pokusnim plohama u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.47 pdf
80Damir Barčić, Vlado Habjanec, Željko Španjol, Mario Šango, 2021: Analiza podizanja vjetrozaštitnih pojasa na mediteranskom kršu Hrvatske. Š.L. 3-4, s.175 pdf
81Željko Španjol, Boris Dorbić, Sanja Končar, Martina Kičić, Nikola Vrh, 2022: Razvoj sastojina hrasta crnike (Quercus ilex l.) na trajnim pokusnim plohama Nacionalnog parka Brijuni . Š.L. 1-2, s.67 pdf
82Ivana Gašparović, Željko Španjol, Boris Dorbić, Nikola Vrh, Ivan Tolić, Milan Vojinović, Sanja Stevanović, 2022: Krajobrazno-ekološka valorizacija u kontekstu zaštite i revitalizacije Park šume Hober u Korčuli - R. Hrvatska. Š.L. 5-6, s.225 pdf
83Ana Šujica, Martina Obradović, Mia Lovreković, Veronika Šušnjara, Dominik Paparić, Željko Španjol, Boris Dorbić, 2023: Valorizacija značajnog drveća na području Šibensko-kninske županije. Š.L. 3-4, s.155 pdf
84Željko Španjol, Ivana Gašparović, Marko Vučetić, Dunja Zbiljski, Milan Vojinović, Vedran Sušilović, Ivan Ljubić, Katarina Korov, Boris Dorbić, 2023: Biološko-ekološka obilježja posebnog rezervata šumske vegetacije Kočje - otok Korčula. Š.L. 7-8, s.335 pdf

nedeterminirano:
85VAŽNIJI RADOVI
86Protected Nature Areas of Croatian forest, (sa Đ. Rauš et. al.) Review of forestry and forest industries sector in Republic of Croatia, s. 68-69. Ministry of agriculture and forestry; Publ. corp."HŠ", Zagreb 1994.
87Sukcesija šume crnog bora na trajnoj pokusnoj plohi br. 50 u NP Paklenica, (sa Đ. Rauš i Z. Šikić). Paklenički zbornik 1. pp. 119-128.
88Šume otoka Raba. Ekološki glasnik I, 9-10, Zagreb, s. 64-67.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 Španjol, Ž.: Prirodna obilježja Raba. Rab - Zagreb 1995., s. 11-12, 430.
 Jakovac, H.: Novi doktori znanosti - Željko Španjol. ŠL 1-2, 1997., s. 94-96.
 Maričević, I.: Kazalo autora Šum. lista... ŠL 3-4, 1997., s. 188.
 *** SŠN, ŠF Zagreb 1998., sv. 2, s. 208, 216, 272-274, 635, 649, 698; sv. 4, s. 89, 105, 110, 111.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 JAKOVAC, Hranislav: Željko Španjol, ŠL 1-2/1997, s.94 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM