HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11677
ime ŠUŠNJAR, Marijan
zvanje
zanimanje     
prof. dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen16. 5. 1972.Slavonski Brod
apsolvirao1995.
diplomirao1996.
magistrirao28. 2. 2002.Šumarski fakultet Zagreb
doktorirao21. 12. 2005.Šumarski fakultet Zagreb
karijera1. 4. 1997.Šumarski fakultet Zagrebznanstveni novak
12. 2006.Šumarski fakultet Zagrebdocent
12. 2011.Šumarski fakultet Zagrebizvanredni profesor
trenutno, od3. 2018.Šumarski fakultet Zagrebredoviti profesor; Zavod za šumarske tehnike
i tehnologije Sin Marka i Marije, r. Kasapović. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz šumarske obitelji: otac mu je dipl. ing. šumarstva. Osnovnu školu završio je u Slav. Brodu, gdje je i maturirao na CUO "Zlatko Šnajder" 1991. godine, smjer matematika - fizika.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na Šumarskom odsjeku 1996. iz znanstvenoga područja Iskorištavanje šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Primjena forvardera Timberjack 1210 pri izvoženju obloga drva u prigorskim šumama Psunja".

Poslijediplomski studij iz znanstvenog područja Iskorištavanje šuma upisao je u veljači 1997. godine. Magistarski rad “Neke značajke kakvoće stabala obične jele (Abies alba, Mill.) u gospodarskoj jedinici Belevina Nastavno-pokusnog šumskog objekta Zalesina” obranio je 28. veljače 2002. godine.

Disertaciju "Međusobna ovisnost značajki tla traktorske vlake i vučne značajke skidera" obranio je 21. prosinca 2005. godine.
 Od travnja 1997. godine radi na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavano zvanje docenta u Zavodu za šumarske tehnike i tehnologije izabran je u prosincu 2006. godine, izvanrednog profesora u prosincu 2011. godine, a redovitog profesora u ožujku 2018. godine. U okviru nastavnih aktivnosti povjerena mu je nastava na 2 predmeta na preddiplomskim studijima (Osnove mehanizacije šumarstva, Mehanizacija u urbanim i zaštićenim područjima), 5 predmeta na diplomskim studijima (Mehanizacija pridobivanja drva, Ergonomija šumskih strojeva, Alternativni pogoni šumskih strojeva, Šumarske tehnike i tehnologije, Okolišno prihvatljive tehnike i tehnologije) i 3 predmeta na doktorskom studiju (Tehnike mjerenja na šumskim strojevima, Tehnička i okolišna pogodnost šumskih strojeva, Ergonomija u šumarstvu).
 Od 2008.. do 2018. godine je bio voditelj diplomskog studija „Tehnike, tehnologije i menadžment u šumarstvu”. Također je 2008. do 2014. godine bio ECTS koordinator Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. do 2014. godine obnaša funkciju prodekana za međunarodnu suradnju Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u dva mandatna razdoblja.

U razdoblju od 2012. do 2014. član Odbora za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu i član Radne skupine za izradu strategije internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu. Rješenjem Ministarstva poljoprivrede imenovan je u Radnu skupinu šumarskog sektora za izradu Programa ruralnog razvoja republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

U Popis znanstvenika i istraživača Ministarstva znanosti i tehnologije upisan je pod registarskim brojem 250033. Na 12. sjednici Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti – polje poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije i prehrambene tehnologije, održanoj 12. prosinca 2019. godine, dr. sc. Marijan Šušnjar izabran je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.

Znanstvenoistraživačku djelatnost ostvaruje u sklopu projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te ugovornih projekata Šumarskoga fakulteta s poduzećem “Hrvatske šume”, d.o.o. Zagreb. Sudjelovao kao istraživač na 4 projekta financirana od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH: u razdoblju od 1997. godine do 2013. godine. Sudjelovao kao istraživač na 2 tehnologijska projekta MZOŠ RH: "Razvoj, izrada i ispitivanje prototipa skidera mase 7 t" (2002) iz programa TEST te "Razvoj, izrada i ispitivanje specijalnog šumskog vozila - skidera mase 7 t" (2005) iz programa RAZUM. Voditelj 4 znanstvena ugovorna projekta s poduzećem “Hrvatske šume” d.o.o. Zagreb: „Okolišno prihvatljive šumske tehnike“ (2006-2010), „Utjecaj tehničkih značajki šumskih strojeva i vozila na eksploatacijske, ergonomske i okolišne zahtjeve izvođenja mehaniziranih šumskih radova“ (2011-2013), „Unapređenje ekonomičnosti i energetske učinkovitosti kamionskog prijevoza drva“ (2013-2014), „Ergonomska pogodnost i ekonomska isplativost primjene akumulatorske motorne pile i akumulatorskih škara u radovima njege i čišćenja sastojina hrasta lužnjaka“ (2017).

Istraživač u COST Action FP 0902 Development and harmonisation of new operational research and assessment procedures for sustainable forest biomass supply (2009 – 2013). Suradnik na projektu IPA2007/HR/16IPO/001-040515 “Building Innovation support through efficient cooperation network BISTEC”. Mentor na projektu financiranom od strane Europskog socijalnog fonda (ESF) “Energijska učinkovitost kamionskog prijevoza drva na brdsko-planinskim šumskim i javnim cestama“(2015-2016). Voditelj projekta (20.12.2019.-20.12.2022.) projekta „Razvoj hibridnog skidera – HiSkid“, unutar poziva „Ulaganje u znanost i inovacije“ KK.01.1.1.04. sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

U razdoblju od 2017. do 2019. godine imenovan od strane Research Executive Agency (REA) recezentom za praćenje provedbe 2 Horizon projekta: H2020-BB-2016-1-728029 – OnTrack, H2020-BB-2016-1-727883 — Forwarder2020.
 Član je Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Tehničkog odbora 23 “Traktori i strojevi za poljoprivredu i šumarstvo” Državnog zavoda za norme, član suradnik Akademije šumarskih znanosti te član Hrvatske udruge za razvoj i primjenu vodikovih gorivnih članaka.

Od 2013. član je uredničkog odbora časopisa „Croatian Journal of Forest Engineering“ (ISSN 1845-5719). U istom časopisu je ranije bio član tehničkog uredništva (2005-2008) i tehnički urednik časopisa (2008-2012). Od 2012. član je uredničkog odbora časopisa „„Nova mehanizacija šumarstva“ (ISSN 1845-8815). U istom časopisu je ranije bio član tehničkog uredništva (2005-2007) i tehnički urednik časopisa (2007-2011).

Služi se engleskim jezikom.1Krpan, A. P. B., Šušnjar, M., 1999: Normizacija šumskih drvnih proizvoda u Republici Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.241 pdf
2Krpan, A., Šušnjar, M., 1999: Ususret 33. međunarodnom simpoziju "Mehaniziranje šumskoga rada". Š.L. 5-6, s.263 PDF
3Šušnjar, M., 2001: Radionica o novim trendovima primjene žičare pri iskorištavanju planinskih šuma s ciljem potrajnosti gospodarenja (Ossiach, Austrija, 18 - 24. lipanj 2001). Š.L. 11-12, s.670 PDF
4Marijan Šušnjar, 2003: Some quality characteristics of fir trees (Abies alba Mill.) in the Educational-experimental forest site Zalesina, Management unit “Belevine”. GŠP vol. 40 s. 1
5Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Šušnjar, M., 2004: Djelotvornost traktora Steyr 8090 i 9078 u oplodnim sječama sastojina požeškog gorja. Š.L. 5-6, s.245 pdf
6Zečić, Ž., Poršinsky, T., Šušnjar, M., 2004: Neki rezultati eksploatacije brdskih sastojina skupnim radom uz osvrt na izbor metode studija vremena. Š.L. 7-8, s.381 pdf
7Šušnjar, M., Lukić, N., 2004: Dvoulazne tablice obujama stabala jele u gospodarskoj jedinici “Belevina”, Gorski kotar. Š.L. 9-10, s.537 pdf
8Dubravko Horvat, Ankica Kos, Željko Zečić, Marijan Šušnjar, Ivan Bešlić, 2005: Istraživanje koncentracije drvne prašine hrastovine u radnoj okolini sjekača pri izradbi prostornog drva. Š.L. 7-8, s.393 pdf
9Marijan Šušnjar, Dubravko Horvat, 2006: Dinamičko opterećenje kotača skidera pri privlačenju drva. GŠP vol. P5 s. 601
10Oršanić, M., D. Horvat, N. Pernar, M. Šušnjar, D. Bakšić, D. Drvodelić, 2008: Utjecaj mineralnog i biorazgradivoga ulja na rasadničku klijavost i rast sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 1-2, s.3 pdf
11Šušnjar, M., D. Pičman,T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger, 2009: Radne značajke pokretne drobilice kamena pri gradnji šumskih protupožarnih cesta i melioraciji krša. Š.L. 9-10, s.493 pdf
12Pentek,T., H. Nevečerel, K. Dasović,T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik, 2010: Analiza sekundarne otvorenosti šuma gorskog područja kao podloga za odabir duljine uža vitla. Š.L. 5-6, s.241 pdf
13Jurij Marenče, Marijan Šušnjar, 2019: Granične sile i mase tovara pri privitlavanju drva. Š.L. 11-12, s.515 pdf
14Marijan Šušnjar, 2020: Prof. dr. sc. Stanislav Sever. Š.L. 9-10, s.531 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** SŠN 2, Zagreb 1998., s. 368, 675.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM