HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11709
ime ŠUGH, Jaroslav pl.
zvanje
zanimanje     
šum. nadzornik, ispitani geometar
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11709)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1865.Velika /Križevci/
apsolvirao1883.
umro4. 4. 1944. Šumarstvo je apsolvirao 1883. na GŠU u Križevcima.
 Prema nepotpunim podacima, 1887. bio je kot. šumar u Zlataru, 1897. radio je kao kr. kotarski šumar u Vrbovskom, a od 1932. kao ugovorni činovnik ispitani geometar kod Direkcije šuma Vinkovci. Umro je 1944., u 79. godini života, kao umirovljeni šumarski nadzornik.
 Bio je jedan od starih šumara koji su dali svoj doprinos i šumarstvu i lovstvu. Poznat je i kao izvrstan urednik vlastitog lovačkog časopisa "Posavski lovac", u kojem je, osim stručnih sadržaja, objavljivao i svoje pjesme pod pseudonimom "Jambus", kao izraz ljubavi prema šumi i prirodi. Surađivao je u Šum. listu (dendrologija, zaštita šuma) i LRV. Znao je nekoliko jezika.
 Član HSŠD bio je od 1897. god.

1Po Thümenu saobćuje J. Šugh., 1884: O njekih po šume štetnih gribovih.. Š.L. 6, s.312 PDF
2Kuja dojila srne. LRV 1897., VI, 8, s. 96.
3Piše Jaroslav pl. Šugh., 1899: Myrobalane.. Š.L. 6, s.313 PDF
4Piše Jaroslav pl. Šugh, 1899: Rujevina.. Š.L. 7, s.371 PDF
5Rak potočar, (knjiga). Nova Gradiška 1928., s. 1-76.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Ubio riedku pticu. ŠL 1887., s. 490.
 *** ŠL 1897., s. 589; 1932., s. 645.
 *** Jaroslav Šugh: Rak potočar i nje -gov uzgoj, (prikaz knjige). LRV 1926., XXXV, 3-4, s. 115.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 17, 44, 151.
 *** Jaroslav pl. Šugh. In memoriam. LRV 1944., LIII, 8, s. 224.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 46, 51, 239.
 *** ŠN, s. 50; SŠN 1, s. 145, 151.
 *** PŠH 1846-1976., s. 27, 103, 410.
 Frković, A.: Bibliogr. LRV 1892-1991., Zagreb 1993., s. 147, 356, 444, 465.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 FRKOVIĆ, Alojzije: Šumarnik Jaroslav Pl. Šugh i njegov “Posavski lovac”, ŠL 9-10/2004, s.559 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM