HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11715
ime ŠURIĆ, Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, viši šum. savjetnik
     


lokacija

rođen23. 4. 1898.Makarska
apsolvirao1919.
diplomirao1920.
umro18. 9. 1972.Beograd /Srbija/
dodatne listepredsjednici HŠD Diplomirao je na Šum. odjelu Gosp.-šum. fakulteta u Zagrebu 1920.
 Od 1920. do 1930. radio je u Odsjeku za uređivanje šuma Direkcije šuma Zagreb, s manjim prekidima, kad je bio upravitelj šumarija Draganac (Čazma), Ivanska i Karlovac. Od 1930. do 1934. bio je šef Odsjeka za uređivanje šuma Direkcije šuma na Sušaku, a od 1935. do 1941. radio je u Odsjeku za uređivanje šuma Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu.
 Nakon završetka II. svj. rata bio je zaposlen u Ministarstvu šumarstva FNRJ, a 1946. prelazi u Savezni zavod za privredno planiranje, gdje je radio do odlaska u mirovinu 1965., s prekidom od 1950. do 1952., kada je radio u Ministarstvu drvne industrije i Ministarstvu šum. NRH.
 Prije rata pretežito se bavio dendrometrijom i uređivanjem šuma, a nakon rata privrednim planiranjem šumarstva, DI i industrije celuloze i papira. Kao jedan od naših najboljih taksatora, bio je inspirator "Uputstava za doznaku stabala i određivanje prihoda u prebornim šumama" (1937.), a bio je i autor "Uputstava za uređivanje šuma" nakon rata. God. 1938. izradio je jednoulazne tablice masa (tarife) po vrstama drveća (hrast, bukva, jela sa smrekom, bor) grafič-kim putem, prikladne za preborne šume kod kojih su visinske krivulje većinom stalnog karaktera. Tablice su naknadno proširene (Pranjić, A., 1965.) sa 5 na 9 tarifnih nizova.
 Objavio je pedesetak znanstvenih i stručnih radova. Bio je suradnik stručnih časopisa: Šum. list, Drvna industrija, Drvarski glasnik i Šumarstvo.
 Odlikovan je Ordenom Sv. Save 4. reda (1936.) i Ordenom Jugosl. krune 4. reda (1939.).
 Bio je član i odbornik JŠU i predsjednik Šum. društva NRH (1952.-1953.).

1Ing. S. Šurić, 1929: Tačnost procjene sastojina pomoću primjernih ploha.. Š.L. 1, s.16 PDF
2Ing. Stjepan Šurić, 1932: Poduzetnička dobit.. Š.L. 7, s.411 PDF
3Stj. Šurić, 1933: Poduzetnička dobit.. Š.L. 3, s.188 PDF
4Stjepan Šurić., 1933: Opis i osnova gospodarenja u držav. šumi "Dundo" na otoku Rabu.. Š.L. 4, s.259 PDF
5Stjepan Šurić, 1933: Preborne sječe u neuređenim prebornim šumama i šumama tipa prašume.. Š.L. 5, s.339 PDF
6Preborne sječe u neuređenim prebornim šumama i šumama tipa prašume. Ibid., 1933., s. 339-347.
7Skrižaljke masa stabala i % pada promjera za šume Bosne i Hercegovine; Državna štamparija, Sarajevo 1939. BIB
8Ing. S. Šurić, 1948: Uređivanje šuma. Š.L. 4, s.123 PDF
9Razvoj evropske proizvodnje šumarstva i prerade drveta 1950-1970 i prognoza za 1975. i 1980. Ibid. 1971., br. 23, 24.
10Ing. S. Šurić, 1952: Podizanje šumske proizvodnje. Š.L. 7, s.207 PDF
11Ing. S. Šurić, 1953: Tabele masa Lear-Spiecker. Š.L. 2, s.66 PDF
12Uređivanje šuma u novom privrednom sistemu. Šumarstvo 1954., br. 6.
13Kontinuirana revizija uređanih elaborata; Šumarstvo, Beograd 1962. BIB
14Odnosi bukove rezane građe i šper ploča u proizvodnji i izvozu. Drvarski glasnik 1963., br. 1.
15DRVO U PROIZVODNJI NAMEŠTAJA U SAD; PRIVREDNI PREGLED, BEOGRAD 1963. BIB
16Bukovina u industriji celuloze i papira. Ibid., 1964., br. 9.
17Stanje šuma u BiH prema inventarizaciji u 1964. god. Ibid. 1966., br.1.
18Odnos drvne zalihe i prirasta, Zagreb 1966, s.1-40
19O poslovanju šumskoindustrijskih i privred. organizacija. Ibid. 1967., br. 3.
20Investiciona politika u šumarstvu. Ibid., 1968, br. 8.

nedeterminirano:
21VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Izvještaj JŠU 1927., 1931., (ŠL):
 *** ŠL 1929., s. 303; 1936., s. 586; 1940., s. 50; 1965., s. 589; 1982., s.471-475; 1995., s. 206.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 41, 91, 151.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 127, 247; II., s. 152, 161, 176, 178, 193, 194, 209, 240, 244.
 Šafar, J.: Preborna šuma i preborno gospodarenje. Zagreb 1948., s. 5, 53, 55, 70, 85-87, 99.
 *** Mali šum.-tehn. priručnik, (poseb. otisak). Zgb 1949., s. 77-78, 146-155.
 *** ŠN, s. 353; SŠN, sv. 2, ŠF Zagreb 1998., s. 25, 26, 29, 681.
 Klepac, D.: Uređivanje šuma, Zagreb 1965., s. 20, 36, 70, 211, 302, 307, 328.
 *** Šum.-tehn. priručnik. NZ Znanje, Zagreb 1966., s. 8, 43-45, 134-151, 187-189, 275-276.
 Šikić, B.: Šurić Stjepan, dipl. ing. In memoriam. ŠL 9-10, 1972., s. 408-409. (s radovima).
 *** Zbornik Bjelovar 1974., s. 403.
 *** PŠH 1846-1976., s. 83, 96, 133-135, 159, 162, 329, 377, 382, 388, 414.
 Pranjić, A.: Dendrometrija. Zagreb 1977., s. 185-191.
 *** ŠE 2, 1983., s.270
 *** ŠE 3, 1987., s. 430, 436.
 Španjol, Ž.: Prirodna obilježja Raba. Rab-Zagreb 1995., s. 114-116, 422.
 *** HŠD 1996., s. 255-257.
 Pranjić, A. - Lukić, N.: Izmjera šuma. ŠF Zagreb 1997., s. 251.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Šikić, Branislav: Ing. Šurić Stjepan, ŠL 9-10/1972, s.403 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM