HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11725
ime TAJDER, Miroslav
zvanje
zanimanje     
akademik, dr. sc.
      red. prof. PMF-a u Zagrebu, prof. petrografije i geologije na PŠ, odnosno Šum. fakultetu u Zagrebu


lokacija

rođen10. 2. 1909.Vukovar
apsolvirao1931.
diplomirao1. 7. 1932.
doktorirao31. 5. 1938.
umro9. 5. 1983.Zagreb

 Osnovno i srednje školovanje obavio je u rodnom mjestu. Studij VIII., mineraloškogeološke grupe, upisao je 1927. na Fil. fakultetu u Zagrebu, a diplomirao je 1.7.1932. god.
 Nakon odsluženoga vojnog roka, kao odličnom studentu, omogućeno mu je da nastavi usavršavanje u tadašnjem Centru mineraloškopetrološke znanosti u nas. Dana 22.1.1934. imenovan je za asistentadnevničara u Mineraloškopetrografskom institutu Filozof. fakulteta, a od 22.2.1935. za kustosa vježbenika u Mineraloško - petrografskom muzeju u Zagrebu, gdje brzo postaje kustos.
 Doktorat filozofije postiže 31.5.1938. disertacijom "Fiziografija, kemijski sastav i geneza gabroidnog masiva Dren-Boula". Naslov privatnog docenta iz petrografije i mineralogije podijeljen mu je 22.11.1946., a 1.10.1947. imenovan je višim geologom. Naredne godine preveden je u zvanje naučnog suradnika. Dana 25. 6.1949. imenovan je izv. profesorom PMF-a, a 12.11.1954. za redovitoga profesora.
 God. 1951. proveo je semestar na usavršavanju na ETH u Zürichu. Od 1954. uspješno obavlja 20 godina poslove predstojnika Mineraloškopetrografskog zavoda do umirovljenja (1974.). Bio je dekan i prodekan fakulteta. Kao istaknuti stručnjak obavljao je brojne dužnosti i funkcije. Više mjeseci u svojstvu eksperta radio je u Venezueli, a kasnije u Sudanu. God. 1954. izabran je za dopisnog, a 1958. za redovitoga člana JAZU.
 Napisao je više od 70 znanstvenih radova, veliki broj stručnih radova i elaborata, recenzija, referata i popularnih članaka. Autor je najvažnijih sveučilišnih udžbenika i skripata iz petrografije, petrogeneze i kristalne optike.
 Sudjelovao je u izobrazbi geologa i šumara. Nastavu iz petrografije i geologije održavao je na Poljopr. šum., kasnije Šumarskom fakultetu u Zagrebu od 1947. do 1963., 1964. do 1966. i 1970. do 1978. godine.
 Ordenom rada sa zlatnim vijencem odlikovan je 1961., a 1970. nagrađen je nagradom "Ruđer Bošković" za znanstvenu djelatnost na području prirodnih znanosti, a 1974. dobio je Republičku nagradu za životno djelo.

1Mineraloškopetrografska ekskurzija u Vardarsku banovinu (I), (s Barić, Lj.). Ljetopis JAZU 47, Zagreb 1935., s. 160-168.
2Hrvatski narodni mineraloškopetrografski muzej u Zagrebu. Alma mater croatica 3/9, Zagreb 1940., s. 379-382.
3Petrografsko proučavanje Požeške gore. Vjesnik Hrv. drž. geol. zavoda i Hrv. drž. geol. muzeja 1, Zagreb 1942., s. 22-26.
4Mineraloškopetrografski rad na području Strahinščice i Ivančice. Ibid. 1, Zagreb 1942., s. 27-29.
5Sastav i postanak srijemskog prapora. Spomenica Vukovarske realne gimnazije, Vukovar 1942., s. 107-112.
6Albitski dolerit iz Nakop potoka u Požeš-koj gori. Geol. vjesnik 1, Zagreb 1947., s. 182-189.
7Problem pojave kremena u olivinskom bazaltu kod Kutjeva. Ibid., s. 190-201.
8Petrografija i geologija, (s Herak, M.). Udžbenici Sveuč. u Zagrebu, Šk. knjiga, I. izd. Zgb 1951., s. VIII+231, 155 sl.; II. izd., s.
9Razvoj mineralogije i petrografije u NR Hrvatskoj od 1951. do 1961., (sa Sćavničar, S.). Geol. vjesnik 15, Zagreb 1962., s. 19-26.
10Istraživanje Papuka i Požeške gore. Ljetopis JAZU 60 (1953), Zagreb 1955., s. 307-308.
11Abiotski efuzivi okolice Voćina i njihova geneza. Acta geol. 1, Zagreb 1956., s. 35-48.
12X+280, 166. sl., 1959.; III. izd., s. X+399, 189 sl., 1966.; IV. izd., s. X.+356, 201. sl., Zgb 1972.
13Petrografsko proučavanje Požeške gore. Ibid., 63, Zgb 1959., s. 383-387.
14Sedimentološka istraživanja prominskih naslaga planine Promine, (sa Županić, J.). Ljetopis JAZU 72 (1965), Zagreb 1967., s. 421-422.
15Geneza blastoporfirnog epidotembolita na području Omanovca na Psunju. Acta geol. 6, Zgb 1969., s. 5-16.
16Magmatizam i metamorfizam planinskog područja Papuk-Psunj. Geol. vjesnik 22, Zagreb 1969., s. 469-476.
17Noviji pogledi sastava i geneze eruptiva i metamorfita Papučkopsunjskog gorja, Slavonija. Zbornik radova I znanstv. sabora Slav. i Baranje, Osijek 1970., s. 107-126.
18Genetski problemi nekih stijena s područja Sirač u Papuku. Geol. vjesnik 23, Zgb 1970., s. 257-164., 3 tab.
19Eruptiv područja Senjske drage. Ljetopis JAZU 70, Zgb 1974,, s. 345-347.
20Osnovne karakteristike spilitkaratofirskog magmatizma Slavonije. Acta geol. 12/1, Zagreb 1982., s. 1-22.
21Petrografsko istraživanje zapadnog dijela Papuka. Ljetopis JAZU 62 (1995), Zagreb 1957., s. 316-322.

nedeterminirano:
22VAŽNIJI RADOVI

 *** ŠN, s. VIII, XII, 195, 196, 382, 515-517.
 Šćavničar, S.: Miroslav Tajder (nekrolog). Geol. vjesnik 36, Zagreb 1983. 295-301, 1 foto + radovi.
 Šćavničar, S.: Miroslav Tajder (1909- 1983.). Nekrolog. Ljetopis JAZU za 1983., 87, Zagreb 1984., s. 560-562.
 *** Spomenica PMF, Zagreb 1974., 1996.
 *** SŠN 2, ŠF 1998., s. 221, 276-277.
 *** Filozofski fakultet Sveuč. u Zagrebu. Zagreb 1998., s. 334.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM