HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11758
ime TOMANIĆ, Simeun
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      redovni sveuč. profesor iz organizacije proizvodnje u šumarstvu

                                                                IZBOR      (knjiga5/11758)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1. 2. 1934.Kožuhe /BiH/
apsolvirao1961.
diplomirao1962.
doktorirao1974.Šumarski fakultet u Zagrebu
umro9. 10. 2003.Zagreb Osnovnu školu polazio je u Kožuhama, a nižu gimnaziju u Doboju. Srednju šum. školu završio je u Banja Luci 1953. godine.
 Diplomirao je na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu 1962. godine. Kao student nagraden je rektorovom nagradom za izrađeni znanstveni rad "Utjecaj rente na ekonomsku uspješnost šumskoga gospodarenja". Doktorirao je iz područja organizacije proizvodnje u šumarstvu na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu 1974. godine.
 Nakon završene srednje škole radio je 1953.-54. na Srednjoj šum. školi u Banja Luci kao stručni učitelj.
 God. 1954-55. na odsluženju je vojne obveze u Zadru, a 1955.-57. u Šumskoj upravi Drvar kao referent za uzgajanje i zaštitu šuma. U Institutu za šumarska i lovna istraživanja u Zagrebu kao asistent iz organizacije i ekonomike u šumarstvu radio je 1962.-63. Od 1963. do 1999. god. zaposlen je na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu na Katedri za organizaciju proizvodnje u šumarstvu, a kasnije u Zavodu za organizaciju i ekonomiku šumarstva istoga Fakulteta. Školsku 1966.-67. godinu proveo je na znanstvenome usavršavanju u Norveškom institutu za šumarska istraživanja u Vollebekku kod prof. dr. Ivara Samseta.
 Od 1963. do 1974. radi kao asistent i znanstveni asistent iz organizacije proizvodnje u šumarstvu, a 1975. godine izabran je za docenta iz toga predmeta. Za višega znanstvenoga suradnika i izvanrednoga profesora izabran je 1979. god., a za znanstvenoga savjetnika i redovnoga profesora izabran je 1986. God. 1993. ponovno je potvrđen u zvanju redovnoga profesora Šum. fakulteta u Zagrebu iz predmeta organizacija proizvodnje u šumarstvu. U trajno znanstveno nastavno zvanje redovitoga sveučiliš-noga profesora, prema kriterijima novih zakona, izabran je 1998. god.
 Prof. dr. sc. Simeun Tomanić više puta biran je za predstojnika Katedre za organizaciju proizvodnje u šumarstvu Šum. fakulteta u Zagrebu, a 1995. god. imenovan je za predstojnika Zavoda za organizaciju i ekonomiku šumarstva.
 U znanstvenim istraživanjima u šumarstvu aktivno sudjeluje od 1962. godine. Od 1975. dosad inicijator je i koordinator 8 većih znanstvenoistraživačkih projekata iz područja šumskih radova i tehnike, organizacije i ekonomike šumarstva, zaštite na radu i sociologije šumarstva.
 Pri znanstvenim istraživanjima samostalno je i u koautorstvu napisao i objavio 84 znanstvena i 44 stručna rada na hrvatskom, engleskom, njemačkom i ruskom jeziku. Obujam tih radova je oko 3 400 str.
 Na dodiplomskom studiju izvodi nastavu iz organizacije proizvodnje u šumarstvu (1974.-1998.) i zaštite na radu u šumskoj proizvodnji (1981.-1998.) za studente IV. godine Šumarskoga odsjeka.
 Voditelj je poslijediplomskoga studija na Šum. fakultetu u Zagrebu iz znanstvenoga podrucja Organizacija i ekonomika šumarstva od 1981. do 1994. Od 1994. do listopada 1999. godine voditelj je poslijediplomskoga studija iz usmjerenja Ekonomika šumskogospodarskih resursa.
 Bio je član Predsjedništva Zajednice fakulteta i instituta šumarstva i prerade drva Jugoslavije i predsjednik Sekcije za organizaciju i ekonomiku u šumarstvu te zajednice od 1978. do 1981. godine. Od 1981. do 1984. član je Suda časti Društva sveučilišnih nastavnika Sveuč. u Zagrebu. Od 1987. do 1989. član je Odbora za organizaciju Sveučilišta u Zagrebu i član Matične komisije Zajednice hrvatskih sveučilišta za ocjenu i izbor sveučilišnih nastavnika za područje agronomije, šumarstva i prehrambene tehnologije.
 Član je: HŠD, Hrvatskog ergonomskog društva, Znanstvenoga vijeća Hrvatskog društva za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini. Izvanredni je član Akademije šumarskih znanosti Hrvatske.
 Dobitnik je prestižne nagrade IUFRO 1999. godine (Distinquished Service Award) za promicanje ciljeva IUFRO i značajne doprinose šumarskoj znanosti na nacionalnoj, regionalnoj i svjetskoj razini.
 ZNANSTVENA DJELATNOST
 Znanstvenoistraživački projekti
 Prof. dr. sc. Simeun Tomanić je inicijator i koordinator znanstvenoistraživačkih projekata iz područja organizacije proizvodnje i ekonomike u šumarstvu, zaštite na radu u šumskoj proizvodnji i sociologije šumarstva.
 Od 1972. do 1980. organizirao je obimne radove na istraživanju diferenciranoga sistema tehničkih normi sječe i izrade drva koji se temelji na izmjerenim podacima za 42 000 po-
 sječenih i izrađenih stabala. Taj sistem omogućuje procjenu potrebnog radnoga vremena za sječu i izradu doznačenih stabala uz pomoć elektroničkih računala.
 Od 1981. do 1985. godine bio je koordinator Projekta 66 "Društvenoekonomski i tehnološki činioci gospodarenja u šumskoprerađivačkom kompleksu SR Hrvatske" koji je financirao SIZ IV za znanstveni rad Hrvatske. U istom razdoblju bio je koordinator Projekta VI "Istraživanje organizacijskih, ekonomskih i socioloških faktora unapređenja organizacije rada u šumarstvu SR Hrvatske" koji je financiralo Opće udruženje šumarstva... Hrvatske.
 Od 1986. do 1990. godine je koordinator Projekta VI " Istraživanje organizacijskih, ekonomskih i socioloških činilaca unapređenja proizvodnje u šumarstvu Hrvatske" koji financira Poslovna zajednica "Exportdrvo". U istom razdoblju je koordinator Projekta "Istraživanje tehnoloških, tehničkih, organizacijskih i ekonomskih činilaca gospodarenja u šumarstvu", koji financira SIZ IV za znanstveni rad Hrvatske.
 Od 1987. do 1990. godine koordinator je Međuprojektnog zadatka "Istraživanje organizacije rada u proredama sastojina", koji je financirala Poslovna zajednica "Exportdrvo". Istraživanja su se obavljala na području GPŠG Delnice, ŠG "Mojica Birta" Bjelovar i "Slavonske šume" Vinkovci uz pomoć i suradnju radnika i stručnjaka iz proizvodnje. U tom istra-živanju sudjelovalo je 12 znanstvenih radnika i oko 50 stručnjaka iz proizvodnje.
 Od 1991. do 1995. godine koordinator je Znanstvenoistraživačkoga projekta III "Upravljanje, korištenje i upotreba resursa u šumarstvu", koji je financiralo Javno poduzeće "Hrvatske šume" Zagreb. U tom projektu sudjelovalo je 27 znanstvenih radnika, oko 40 stručnjaka iz proizvodnje i 10 studenata šumarstva.
 Od 1996. do 2000. god. koordinator je Projekta 2 "Korištenje i upravljanje kapitalom u šumarstvu", koji financira Javno poduzeće "Hrvatske šume" p.o. Zagreb. U okviru tog projekta neposredni je voditelj istraživanja na Potprojektu 4 "Uspostavljanje sustava ekonomike poslovanja".
 Koordinator je istraživačkoga zadatka "Standardni troškovi za osnivanje nasada" u Projektu "Šumskouzgojna, genetska i uporabna istraživanja šuma alepskog i brucijskog bora" koji financiraju "Hrvatske šume" i Međunarodni monetarni fond.
 Rezultati znanstvenih istraživanja na navedenim projektima objavljivani su u stručnim i znanstvenim časopisima i knjigama, te na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.
 Znanstveno informiranje i okupljanje u zemlji
 Od 1965. do 1999. godine S. Tomanić sudjelovao je s referatima na 31 znanstvenom skupu u tuzemstvu. Bio je inicijator, organizator i moderator na 8 znanstvenih skupova odr-žanih u Splitu, Delnicama, Rovinju (dva puta), Koprivnici, Vinkovcima, Zagrebu (dva puta).
 Predmeti rasprave na tim skupovima bili su:
 - racionalizacija rada u šumarstvu,
 - metode rada i tehnike pri proredama sastojina,
 - dohodovni odnosi u šumarstvu i preradi drva,
 - organizacija rada u proredama sastojina,
 - uvjeti života i rada šumarskih radnika,
 - organizirani razvoj integriranog informacijskog sustava u šumarstvu,
 - šumarska znanost u svjetlu XVIII svjetskoga kongresa IUFRO,
 - primjena lančanog rada u prebornim šumama.
 Na tim skupovima sudjelovalo je od 50 do 240 znanstvenika i stručnjaka iz prakse iz područja šumarstva, prerade drva i prometa, zdravstva, psihologije, informatike, i dr.
 Ostale znanstvene aktivnosti u zemlji
 Od 1967. do 1997. godine inicirao je i, uz pomoć suradnika, organizirao oko 50 seminara u trajanju od 3 do 12 dana za stručnjake iz prakse u cilju njihova osposobljavanja za suradnju u istraživanjima i primjeni rezultata istraživanja u praksi.
 Od 1980. do 1999. godine član je Izvršnog odbora ZIŠ u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
 Izabran je za eksperta iz područja šumarstva u SIZ-u znanosti Hrvatske 1988. godine. Kao ekspert recenzent je više istraživačkih projekata iz područja šumarstva Hrvatske i BiH.
 Jedan je od inicijatora i suradnika na projektu "Razvoj geografskog i zemljišnog informacijskog sustava Hrvatske - GIZIS" koji je financiralo Ministarstvo znanosti RH od 1991. god.
 Pokretač je organiziranog razvoja integriranog informacijskog sustava šumarstva Hrvatske i inicijator razvoja internacionalnog informacijskog sustava šumarstva putem organizacije IUFRO.
 Predlagač je istaknutih znanstvenika za republičku nagradu Hrvatske za znanstveni rad i član povjerenstva Ministarstva znanosti za ocjenu kandidata za nagradu za životno djelo iz područja kojim se bavi.
 Međunarodna znanstvena suradnja
 Od 1981. do 1984. godine delegat je Jugoslavije u Grupi specijalista Združenoga komiteta FAO/ILO/ECE za tehniku šumskoga rada i obrazovanje šumarskih radnika.
 Sudjelovao je referatima na 14 međunarodnih znanstvenih skupova i 5 svjetskih kongresa IUFRO (Oslo, 1976; Kyoto, 1981; Ljubljana, 1986; Montreal, 1990; Tampere, 1995), te na 19 studijskih putovanja u 27 zemalja Europe, Azije i Amenike.
 Neposredno je sudjelovao u pripremama, organizaciji i izvođenju XVIII. svjetskog kongresa IUFRO 1986. godine kao predsjednik Republičkog organizacijskog odbora Hrvatske i član Saveznog izvršnog odbora, podnosilac pozivnoga referata na plenarnoj sjednici 3. divizije IUFRO, predsjedavajući na interdivizijskoj znanstvenoj raspravi, te kao voditelj 7-dnevne postkongresne znanstvene ekskurzije i autor više različitih članaka i tekstova napisanih za potrebe Kongresa na hrvatskom i engleskom jeziku.
 Od 1981. do 1985. god. zamjenik je voditelja Radne grupe IUFRO S3.04.01 Planiranje i kontrola šumskih radova, a od 1986. do 1990. godine rukovoditelj je te Radne grupe.
 Od 1990. do 1995. god. predsjednik je Sekcije IUFRO S3.04 Planiranje i kontrola šumskih radova, studij rada i plaćanje rada u šumarstvu. Na tu dužnost izabran je na XIX. svjetskom kongresu IUFRO u Montrealu 1990. god.
 Član je Međunarodnog savjeta IUFRO od 1990. do 1995.g. (od XIX. do XX. svjetskoga kongresa IUFRO). Kao član Savjeta (najvišeg rukovodećeg tijela IUFRO) sudjeluje pri odluivanju o promjenama organizacije IUFRO, izboru novoga rukovodstva IUFRO, izboru zemlje domaćina i vre-
 mena održavanja svjetskog kongresa IUFRO, usvajanju preporuka i programa rada IUFRO, te dodjeli međunarodnih priznanja.
 Od 1989. član je Redakcijskog odbora međunarodnog časopisa Journal of Forest Engineering koji izlazi u Kanadi. Recenzent je znanstvenih radova iz područja studija rada, te planiranja i kontrole šumskih radova, koji se objavljuju u tom časopisu.
 Aktivna medunarodna suradnja sa velikim brojem znanstvenika i znanstvenih institucija iz različitih krajeva svijeta omogućila je S. Tomaniću razmjenu i primanje znanstvenih i stručnih publikacija (časopisa, zbornika, monografija, saopćenja s međunarodnih znanstvenih skupova, softverskih paketa i raznih informacija) iz područja kojima se bavi, kao i ostalih područja u šumarstvu. Neposredno sudjelovanje u pripremama i donošenju međunarodnih preporuka i konvencija na medunarodnim znanstvenim skupovima, sjednicama Me-đunarodnog savjeta i svjetskim kongresima IUFRO, omogućilo je profesoru Tomaniću pravodobni uvid u regionalnu i globalnu strategiju znanstvenih istraživanja u šumarstvu. O tim spoznajama S. Tomanić obavještava domaću i inozemnu stručnu javnost putem priopćenja u stručnim časopisima, predavanja i rasprava na stručnim i znanstvenim skupovima.
 NASTAVNA DJELATNOST
 Dodiplomska nastava
 U dodiplomskoj nastavi prof. dr. sc. S. Tomanić izvodi nastavu za studente četvrte godine Šumarskog odsjeka iz predmeta:
 - organizacija proizvodnje u šumarstvu (2 + 2 sata tjedno u VII. i VIII. semestru i 7 dana terenske nastave);
 - zaštita na radu u šumskoj proizvodnji. (2 + 1 sata u VIII. semestru i 2 dana terenske nastave).
 Tu nastavu S. Tomanić organizira i izvodi u skladu s odnosnim nastavnim planom i programom uz pomoć mladih nastavnika u Zavodu za organizaciju i ekonomiku šumarstva te stručnjaka, rukovodilaca i radnika iz "Hrvatskih šuma" p. o. Zagreb (prije šum. gospodarstava). Sadržaje nastavnih programa za navedene predmete izradio je profesor S. Tomanić u suradnji sa suradnicima Zavoda. U nastavne programe uključeni su, pored općih osnova, najnoviji rezultati vlastitih istraživanja te najnoviji rezultati istraživanja iz odnosnih područja u svijetu.
 Poslijediplomska nastava
 Od 1981. do 1994. godine prof. dr. sc. S. Tomanić voditelj je poslijediplomskoga studija iz znanstvenog područja Organizacija i ekonomika šumarstva. Kao voditelj područja koordinira rad predmetnih nastavnika pri izradi i usklađivanju nastavnih programa, izvođenju nastave, izboru povjerenstava za odobrenje tema i ocjenu magistarskog rada, izboru mentora, te brine o izvođenju poslijediplomske nastave iz područja koje vodi. Na tom studiju izvodi nastavu iz slijedećih predmeta: organizacija rada u šumarstvu; organizacija šumskogospodarskog poduzeća; poslovanje u šumarstvu.
 Od 1994. do 1999. godine S. Tomanić je voditelj poslijediplomskoga studija iz usmjerenja Ekonomika šumskogospodarskih resursa. Pored poslova voditelja usmjerenja, na tom studiju predaje slijedeća tri predmeta: organizacija poduzeća u šumarstvu; poslovanje u šumarstvu; informacijski sustavi u šumarstvu.
 Za studente poslijediplomskoga studija usmjerenja Organizacija rada u drvnoj tehnologiji izvodi nastavu iz predmeta organizacija proizvodnje u šumarstvu.
 Mentorstvo pri izradi disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 Disertacije
 Prof. dr. sc. Simeun Tomanić bio je mentor pri izradi, te u povjerenstvima za ocjenu i obranu slijedećih disertacija:
 - Vencl Vondra: "Istraživanje matematičkih modela za planiranje i kontrolu šumskih radova". Disertacija je obranjena na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, 1991. godine.
 - Stjepan Klasić: "Organizacijskoekonomska priprema gospodarskog računa u radnim jedinicama šumarstva". Disertacija je obranjena na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1992. godine.
 - Ivan Martinić: "Ekonomski i organizacijski kriteriji za oblikovanje šumskih radova". Disertacija je obranjena na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1996. godine.
 Pored navedenih disertacija, S. Tomanić sudjelovao je kao član povjerenstva pri ocjeni i obrani još tri disertacije na šumarskim fakultetima u Zagrebu, Sarajevu i Ljubljani.
 Magistarski radovi
 S. Tomanić bio je mentor pri izradi, a zatim u povjerenstvima za ocjenu i obranu slijedećih osam magistarskih radova na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:
 - Novak, Ninoslav (1988): "Razvoj informacijskog sustava radne organizacije u šumarstvu".
 - Martinić, Ivan (1990): "Interakcija metoda rada, radnih uvjeta i proizvodnosti rada pri sječi i izradi drva u proredama sastojina".
 - Zdjelar, Milan (1990): "Utjecaj metoda gradnje traktorskih vlaka na proizvodnost i ekonomičnost rada, oštećivanje stabala i naprezanje radnika".
 - Vondra, Vencl (1991): "Uspješnost prijevoza drva kamionskim kompozicijama".
 - Majstorović, Svetozar (1991): "Istraživanje organizacije rada na privlačenju drva u proredama sastojina".
 - Bogdanović, Jozo (1993): "Ekonomska efektivnost utovara i transporta drva riječnim putovima".
 - Dolenec, Stella (1994): "Utjecaj socioekonomskih i psiholoških činitelja na radnu sposobnost i učinkovitost šumarskih radnika".
 - Preradović, Savo (1998): "Proučavanje radnih pokreta pri radu šumarskih radnika".
 Pored navedenih radova, S. Tomanić bio je u povjerenstvima za ocjenu i obranu pet magistarskih radova koji su izrađeni pod mentorstvom drugih predmetnih nastavnika u znanstvenom području kome je voditelj.
 Diplomski radovi
 Od ponovnoga uvođenja obvezatne izrade diplomskoga rada na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 1981.g., u Zavodu za organizaciju i ekonomiku izrađeno je i obranjeno 35 diplomskih radova. S. Tomanić bio je u povjerenstvima za ocjenu svih tih radova. Mentor je bio pri izradi 24 diplomska rada.
 STRUČNA DJELATNOST
 Na Šum. fakultetu u Zagrebu
 Osim navedenih djelatnosti u znanstvenom i nastavnom radu, prof. dr. sc. Simeun Tomanić obavlja i slijedeće stručne aktivnosti:
 - Redovito sudjeluje u radu Vijeća Šum. fakulteta kao njegov član od 1974. godine.
 - Sudjeluje u radu Vijeća Šum. odsjeka kao njegov član od 1963. god.
 - Sudjeluje u povjerenstvima Fakultetskoga vijeća za ocjene i izbor pristupnika u nastavna, znanstvena i znanstvenonastavna zvanja.
 - Sudjeluje u pripremama i organizaciji obilježavanja obljetnica znanstvenonastavnog rada Šum. fakulteta.
 - Organizirao je pet studijskih boravaka u Hrvatskoj za pojedine znanstvene radnike, te veće grupe znanstvenika, stručnjaka i studenata iz inozemstva, na kojima je bio stručni vodič i prevodilac.
 - Član je uredivačkog odbora "Mehanizacija šumarstva", časopisa za teoriju i praksu šumarskog inženjerstva koji izdaju Šum. fakultet, Zagreb; Šumarski institut, Jastrebarsko; "Hrvatske šume" p. o. Zagreb. Recenzent je znanstvenih i stručnih radova koji se objavljuju u tom časopisu iz područja njegova bavljenja.
 Suradnja sa šumarskom praksom
 - Na tribinama regionalnih šumarskih društava održao je 12 predavanja za šumarske inženjere i tehničare o racionalizaciji rada, inovacijama i poduzetništvu u šumarstvu, te utiscima sa studijskih putovanja.
 - Na tematskim stručnim savjetovanjima prigodom natjecanja šumarskih radnika i savjetovanjima koje je organiziralo HŠD, održao je 7 predavanja o organizaciji rada šumarskih radnika, racionalizaciji rada u šumarstvu, predviđanjima razvoja šumarstva, dugoročnom planiranju u šumarstvu, razvoju i implementaciji informatike u šumarstvu, proizvodnosti rada u šumarstvu, vrednovanju i plaćanju rada u šumarstvu.
 - Sudjelovao je u raspravama o prijedlozima zakona o šumama koje su organizirali Poslovna zajednica "Exportdrvo", odnosna Komisija Sabora SR Hrvatske i Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo.
 - Na regionalnim stručnim savjetovanjima održanim u Delnicama, Zalesini, Osijeku, Đakovu, Slavonskom Brodu, Zagrebu, Rijeci, Bjelovaru, Zvečevu i Lipiku održao je 10 stručnih predavanja iz područja organizacije proizvodnje u šumarstvu, razvoja i primjene informatike u šumarstvu, vrednovanju i plaćanju rada u šumarstvu, suradnji znanosti i prakse pri istraživanjima i primjeni rezultata istraživanja u praksi.
 - Organizirao je 9 studijskih putovanja u inozemstvo za stručnjake iz operative i znanstvene radnike na kojima je bio stručni vodič i prevodilac.
 - Sudjelovao je na mnogim sastancima stručnih kolegija pri rješavanju stručnih problema i pripremanju podloga za donošenje odluka u organima upravljanja u šumarijama, šumskim gospodarstvima te organizacijskim jedinicama "Hrvatskih šuma" p. o. Zagreb.

1Kraljić, B., Tomanić, S., Subotić, J., (1963): Kontinuirana evidencija proizvodnih snaga, privrednih tokova i uspjeha poslovanja djelatnosti i cjeline šumskoprivrednih organizacija - u cilju ekonomske analize. Studija izra-đena za Savezni sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo - šumarstvo. Institut za šumarska i lovna istraživanja, Zagreb. Str. 1-596.
2Kraljić, B., Tomanić, S., (1964): Metodologija ekonomske analize šumskoprivredne organizacije. Studija izrađena za Savezni sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo - šumarstvo. Institut za šumarska i lovna istraživanja, Zagreb. Str. 110.
3Tomanić, S., (1965): Priprema za skraćenje radnog vremena u Tvornici "TOZ" u Zagrebu. Drvna industrija 5-6/65. Str. 80-82.
4Inž. Simeun Tomanić, 1965: KURS O NAČELIMA RACIONALIZACIJE RADA I TEHNIČKOM NORMIRANJU U ŠUMARSTVU. Š.L. 11-12, s.612 PDF
5Tomanić, S., (1965): Kurs o načelima racionalizacije rada i tehničkom normiranju u šumarstvu. Šum. list 11-12/65. Str. 612-615.
6Tomanić, S., (1968): Dnevnaja dinamika dejstvii v podgotovke odnoletnih sažencev listvennic. (Dnevna dinamika proizvodnosti rada pri proizvodnji jednogodišnjih sadnica ariša). Dom Techniky CSVTS Žilina, Katedra ekonomiky lesneho hospodarstva Vysokej školy lesnickej a drevarskej vo Zvolene, "Sympozium racionalizacia v lesnom hospodarstve II. diel", Pieütany. Str. 129-141.
7Bubnjević, M., Tomanić, S., (1968): Primjena mehanizacije i racionalizacije rada u rasadnicima četinjaca. Institut za šumarska istraživanja, Zagreb. Str. 1-72.
8Tomanić, S., (1969): Dnevna i tjedna dinamika proizvodnosti rada kao faktor utvrđivanja optimalnog trajanja i rasporeda radnog vremena pri sječi i izradi drva. Savezna komisija za radno vrijeme, "Simpozijum o radnom vremenu", Bled. Str. 1-20.
9Tomanić, S., (1969): Effect of Workers, Fatigue on the Daily and Weekly Dynamics of Work Output in Logging. ECE/FAO/ILO/LOG/SYMPOSIUM 4 Addll, Reinbek, Germany. Pag. 1-13.
10Simeun Tomanić, 1969: Tehnika i organizacija primjene radio-uređaja u iskorišćavanja šuma. Š.L. 7-8, s.281 PDF
11Tomanić, S., 1970: Utjecaj zamorenosti radnika na dnevnu i tjednu dinamiku proizvodnosti rada pri sječi i izradi drva. Š.L. 3-4, s.84 PDF
12Tomanić, S., 1970: Arvesen Anton — Snarekjring av tommer i hele lengder med terrenggaende traktorer (Privlačenje cijelih debala poljoprivednim i zglobnim šumskim traktorima). Š.L. 7-8, s.279 PDF
13Tomanić, S., (1971): Normiranje rada pri sječi i izradi drva. Metodološka studija. Šumarski fakultet, Zagreb. Str. 1-75.
14Tomanić, S., (1972): A Comparative Time Study in the Felling and Primary Wood Conversion by the Stop Watch Time Study and Work Sampling Method. University College of Forestry and Wood Industry in Zvolen - International Conference on the Occasion of the 20th Jubilee of the University College of Forestry and Woodworking Industry - Reports, 12-14. Pag. 430-453.
15RACIONALIZACIJA RADA PRI SJEČI, IZRADI I PRIVLAČENJU DRVA; ŠUMARSKI FAKULTET, ZAGREB 1974. BIB
16Tomanić, S., (1974): Istraživanje nekih mogucnosti racionalizacije rada pri dovršnoj ljetnoj sječi, izradi i privlačenju bukovine na brdskim terenima Posavine. Disertacija. Šumarski fakultet Sveuč. u Zagrebu, Zagreb. Str. 478.
17Tomanić, S., (1974): Racionalizacija rada pri sječi, izradi i privlačenju drva (A Work Study of Felling, Primary Conversion and Skidding of Wood). Publicirano kao zasebna edicija. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. Str. 1-468.
18Tomanić, S., Kraljić, B., (1975): Analiticka procjena radnih mjesta, radova i poslova u OOUR Šumarija Remetinec. Šumarski fakultet, Zagreb. Str. 140.
19S. Tomanić, 1975: Komparativna studija vremena kronografskom i multimomentnom metodom pri sječi i izradi drva. Š.L. 1-3, s.9 PDF
20Tomanić, S., (1976): Effect of Log Grade on the Consumption of Effective Time in Felling and Primary Conversion of Wood Assortments. Congress Report of the XVI IUFRO World Congress, Oslo. Pag. 1-7.
21Tomanić, S., Hitrec, V; Vondra, V (1976): Normativi utroška goriva i maziva pri sječi i izradi drva motornom pilom. Znanstvena studija izradena za potrebe ŠPP "Slavonska šuma" Vinkovci. Šumarski fakultet, Zagreb. Str. 1-60.
22Tomanić, S., (1976): Šume i šumarstvo Norveške. Rad je napisan za potrebe Republickog sekretarijata za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo SR Hrvatske, Zagreb. Str. 1-6.
23Tomanić, S., (1976): XVI svjetski kongres IUFRO. Drvna industrija 11-12/76. Str. 304-306.
24Tomanić, S., (1976): Predsjednik IUFRO prof. dr Ivar Samset u posjeti našoj zemlji. Mehanizacija šumarstva 5-6/76, Zagreb. Str. 175-177.
25S. Tomanić , 1976: XVI svjetski kongres IUFRO. Š.L. 10-12, s.523 PDF
26Tomanić, S., (1977): Organization of Management in Socially Owned Forests in Yugoslavia. International Conference "Management in Forestry", Brno, CSSR. Pag. 1-10.
27Tomanić, S., (1977): Normiranje rada pri sječi i izradi drva - Metodološka studija. Drugo, dopunjeno i prošireno izdanje. Šumarski fakultet, Zagreb. Str. 1-88.
28Tomanić, S., Golubović, U., (1977): Stručna ekspertiza za Okružni sud u Zagrebu po oštetnom zahtjevu za štetu na području Šumarije Velika Gorica, Zagreb. Str. 1-18.
29Tomanić, S., (1977): Razvitak metoda rada i tehnike u šumarstvu. Prijevod predavanja I. Samseta održanog u ŠPP "Slavonska šuma" Vinkovci 1976. Objavljeno kao zasebna publikacija. Šumarski fakultet, Zagreb. Str. 1-40.
30RAZVITAK METODA RADA I TEHNIKE U ŠUMARSTVU; ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Zagreb 1977. BIB
31S. Tomanić, 1977: Otvorenost šumskog područja i njezin utjecaj na uvjete šumarstva u Norveškoj. Š.L. 1-2, s.80 PDF
32NORMIRANJE RADA pri sječi i izradi drva; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1977. BIB
33Tomanić, S., (1978): Primjena Zakona o udruženom radu na fakultetima i institutima šumarstva i prerade drva Jugoslavije. Uvodni referat na Savjetovanju Sekcije za organizaciju i ekonomiku Zajednice fakulteta i instituta šumarstva i prerade drva Jugoslavije, Vinkovci. Str. 1-16.
34Tomanić, S., Hitrec, V., Vondra, V., (1978): Sistem određivanja radnog vremena sječe i izrade drva. Znanstvena studija objavljena kao zasebna knjiga. Šumarski fakultet, Zagreb. Str. 1-443.
35SISTEM određivanja radnog vremena sječe i izrade drva; ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU, ZAGREB 1978. BIB
36Tomanić, S., Hitrec, V., Vondra, V., (1979): Provjera normativa utroška goriva i maziva pri sječi i izradi drva motornom pilom u Šumskom gospodarstvu "Hrast" Vinkovci. Studija izrađena za ŠG Vinkovci. Šumarski fakultet, Zagreb. Str. 1-14.
37Tomanić, S., Hitrec, V., Vondra, V., (1979): Analiza utrošenog goriva i maziva pri sječi i izradi drva motornom pilom u Šumskom gospodarstvu "Hrast" Vinkovci. Studija izra-đena za ŠG "Hrast" Vinkovci. Šumarski fakultet, Zagreb. Str. 1-19.
38Tomanić, S., Hitrec, V., Vondra, V., (1979): Potrošnja goriva i maziva pri sječi i izradi drva motornom pilom Stihl 045 u Šumskom gospodarstvu "Hrast" Vinkovci. Studija izrađena za potrebe ŠG "Hrast" Vinkovci. Šumarski fakultet, Zagreb. Str. 1-19.
39Kraljić, B., Tomanić, S., (1979): Utvrđivnje proizvodnosti rada u šumarstvu; Metodološka studija. Šumarski fakultet, Zagreb. Str. 1-49.
40Tomanić, S., Hitrec, V., Vondra, V., 1980: Mogućnosti primjene sistema određivanja radnog vremena sječe i izrade drva u Šumskom gospodarstvu »Josip Kozarac« u Novoj Gradiški. Š.L. 11-12, s.487 PDF
41Tomanić, S., (1981): Application of Work Study Results in Planning and Control of Felling and Primary Conversion of Wood in Forest Enterprise. XVII IUFRO World Congress, Kyoto, Japan. Proceedings Working Party Planning and Control of Forest Operations. Published in Report 264 of Life Sciences and Agriculture Experiment Station, University of Maine at Orono, USA. Pag. 141-147.
42Tomanić, S., (1981): Uloga znanosti i visokog obrazovanja u razvitku šumarstva i prerade drva. Uvodni referat za Akcionu konferenciju SK šumarstva i prerade drva SR Hrvatske, održanoj u Zagrebu. Str. 1-8.
43Tomanić, S., 1981: Predviđanje trendova razvitka šumarstva u razdoblju od 1981. do 2000. godine. Š.L. 1-2, s.29 PDF
44Tomanić, S., 1981: Sastanak Sekcije za organizaciju i ekonomiku šumarstva i prerade drva. Š.L. 3-4, s.176 PDF
45Tomanić, S., (1982): Studij vremena pri sječi i izradi drva u prebornim šumama. Metodološka studija. Šumarski fakultet, Zagreb. Str. 1-48.
46Tomanić, S., 1982: Istraživanje danas za sutrašnje šume (XVIII svjetski kongres IUFRO u Kyotu).. Š.L. 1-3, s.39 PDF
47Tomanić, S., 1982: Pripreme za XVIII svjetski kongres IUFRO 1986.. Š.L. 11-12, s.477 PDF
48Tomanić, S., (1983): Razvitak i primjena suvremenih tehničkih dostignuća, osnove unapređenja proizvodnosti i humanizacije rada u šumarstvu. Zbornik radova Savjetovanja "Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi", Opatija. Šumarski fakultet, Zagreb. Str. 71-79.
49Tomanić, S., Majacic, M., (1983): The Straining of Workers at Cutting and Primary Conversion of Wood. Joint FAO/ECE/ILO Committee of Forest Working Techniques and Training of Forest Workers in collaboration with IUFRO - Seminar on Ergonomics Applied to Forestry. Wienna & Ossiach, Austria. Pag. 52-59.
50Figurić, M., Tomanić, S., (1983): Zajednička metoda mjerenja proizvodnosti rada. Opće udruženje šumarstva, prerade drva i prometa SR Hrvatske, Zagreb. Str. 1-43.
51Tomanić, S., (1983): Sa krupnim se ne može manipulirati. Rasprava na Tematskoj konferenciji Sindikata i Saveza komunista SŠGO "Slavonska šuma", održanoj u Osijeku. Objavljeno u listu Slavonska šuma br. 175, rujan 1983. Str. 1-6.
52Tomanić, S., (1983): Devedeset i dvije godine Medunarodne zajednice šumarskih istraživackih organizacija - IUFRO. Savezni organizacioni odbor za pripreme XVIII svjetskog kongresa IUFRO. Bilten 1, Ljubljana. Str. 13-15.
53Tomanić, S., 1983: Devedest i dvije godine Međunarodnih zajednica šumarskih znanstvenoistraživačkih organizacija — IUFRO. Š.L. 11-12, s.536 PDF
54Tomanić, S., Hitrec, V., Vondra, V., (1984): Primjena stabla kao jedinice radnog učinka pri sječi i izradi drva. Objavljeno u posebnom izdanju Glasnika za šumske pokuse Šumarskog fakulteta u Zagrebu: "Uzgoj i iskorišcivanje šumskog bogatstva SRH", Zagreb. Str. 25-59.
55Tomanić, S., Hitrec, V., Vondra, V., (1984): Procjena radnog vremena sječe i izrade drva hrasta lužnjaka i topola. Zavod za istra-živanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Str. 1-65.
56Tomanić, S., Vondra, V., (1984): Norme i normativi kao osnove planiranja i stimulativne raspodjele. Zbornik radova sa Jugoslavenskog savjetovanja "Dohodovni odnosi u šumarstvu, preradi drva i prometa drvnim proizvodima", Split, Šumarski fakultet, Zagreb, Str. 29-38.
57Tomanić, S., (1984): Struktura treće sekcije IUFRO (Structure of the IUFRO Third Section). Mehanizacija šumarstva 7-8/84, Zagreb. Str. 192-193.
58Tomanić, S., (1984): Pripreme treće sekcije IUFRO za XVIII svjetski kongres IUFRO u Ljubljani 1986. (Preparations of the IUFRO Third Section for the 18th World Congress of IUFRO in Ljubljana, 1986). Mehanizacija šumarstva 11-12/84, Zagreb. Str. 304-305.
59Tomanić, S., (1984): Međunarodni seminar o primjeni ergonomije u šumarstvu (International Seminar on Application of Ergonomy in Forestry). Mehanizacija šumarstva 11-12/84, Zagreb. Str. 290-292.
60Tomanić, S., (1985): Status of Forest Engineering and Management in the Forestry of Yugoslavia. A Proceedings of IUFRO Subject Area 3:04:00. University College, Department of Forestry, Dublin. Pag. 67-71.
61Tomanić, S., (1985): Uloga elektroničkih računala u informatičkom sistemu šumarstva (The Role of Computers in the Informatical System in Forestry). Zbornik radova 7. međunarodnog simpozija CAD/CAM, Zagreb. Elektrotehnički fakultet, Zagreb. Str. 603-608.
62Tomanić, S., (1985): Organizacijska, ekonomska i sociološka istraživanja u šumarstvu. Savjetovanje "Doprinos znanosti razvoju materijalne proizvodnje i visokog obrazovanja" povodom 125. godišnjice šumarske nastave u Hrvatskoj, Zagreb. Str. 1-9.
63Tomanić, S., (1985): Priručnik za planiranje konferencije. Recenzija i redakcija prijevoda publikacije IUFRO, Zagreb. Republički organizacioni odbor SR Hrvatske za pripremu XVIII svjetskog kongresa IUFRO 1986. Str. 1-70.
64Petrić, B., Tomanić, S., Borzan, Ž., (1985): Sveučilište u Zagrebu - Šumarski fakultet, Zagreb. Str. 1-48.
65Petrić, B., Tomanić, S., Borzan, Ž., (1985): University of Zagreb - Faculty of Forestry, Zagreb. Str. 1-48.
66Tomanić, S., (1985): Predgovor jugoslavenskom izdanju publikacije "Priručnik za planiranje konferencije" (Foreword to the Yugoslav Edition of the Publication "Guidelines for Conference Planning". Izdanje ROO SR Hrvatske za pripreme XVIII svjetskog kongresa IUFRO. Zagreb. Str. 1.
67PRIRUČNIK PLANIRANJE KONFERENCIJE; REPUBLIČKI ORGANIZACIONI ODBOR SR HRVATSKE ZA PRIPREME XVIII SVJETSKOG KONGRESA IUFRO, Zagreb 1985. BIB
68Tomanić, S. , 1985: Svečanost u čast veterana šumarstva i prerade drva, profesora Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Š.L. 3-4, s.103 PDF
69Tomanić, S., 1985: Prof. dr BRANKO KRALJIĆ.. Š.L. 3-4, s.113 PDF
70Tomanić, S., 1985: Prof. ĐURO HAMM, dipl. inž. Š.L. 3-4, s.117 PDF
71Tomanić, S., 1985: Prof. dr BRANKO KRALJIĆ: Teorijsko-metodološka istraživanja važnijih organizacijskih i ekonomskih elemenata u šumarstvu. Š.L. 5-6, s.252 PDF
72Forestry and Wood Conversion of Gorski Kotar and the Northern Croatian Coast; Delnice Mountain/Coastal Forest Enterprise, Delnice 1986. BIB
73Tomanić, S., Lipoglavšek, M., (1986): Excursion No. 11: Scientific handbook of the 7-days postcongress study tour. XVIII IUFRO World Congress, Ljubljana. Str. 1-32.
74Tomanić, S., (1986): Impact of Micros on Planning Systems and Organization in Forestry. Invited paper. XVIII IUFRO World Congress, Ljubljana. Proceedings of Division 3. Str. 356-369., lit. 15.
75Tomanić, S., (1986): Organizacija rada šumarstva i prerade drveta Jugoslavije (Elements of the economics and organization of forestry and wood conversion in Yugoslavia). Članak u monografiji Šume i prerada drveta Jugoslavije (The Forestry of Yugoslavia). Str. 239-245.
76Šumarstvo i prerada drva Gorskog kotara i Hrvatskog primorja; Goransko primorsko šumsko gospodarstvo Delnice, Delnice 1986. BIB
77Tomanić, S., 1986: Utjecaj mikrokompjutera na sistem planiranja i organizacije u šumarstvu. Š.L. 11-12, s.509 PDF
78Tomanić, S., 1986: Šumarske znanosti u službi društva - XVIII svjetski kongres IUFRO. Š.L. 11-12, s.529 PDF
79Tomanić, S., (1987): Kompleksna istra-živanja organizacije proizvodnje u proredama sastojina. Mehanizacija šumarstva 11-12/87. Str. 194-200.
80Tomanić, S., (1987): Osvrt na XVIII svjetski kongres IUFRO. Drvna industrija 11-12/86, Zagreb. Str. 15-19.
81Tomanić , S., 1987: Aktivnosti šumarstva i prerade drva SR Hrvatske u povodu XVIII. Svjetskog kongresa IUFRO. Š.L. 5-6, s.259 PDF
82Biškup, J., Tomanić, S., (1988): Znanje kao pokretačka snaga razvoja. Šumarski fakultet, Zagreb. Saopćenje na savjetovanju "Inventivna djelatnost u šumarstvu i industrijskoj preradi drva SR Hrvatske", Delnice. Str. 1-16.
83Tomanić, S., (1988): Twenty Years of Forest Work Study in Yugoslavia. IUFRO Symposium on the Measurement of Productivity in Forest Operations, Thessaloniki. Pag.41-54.
84Tomanić, S., (1988): Značaj geografskog i zemljišnog informacijskog sistema u šumskom gospodarenju. Zbornik radova X jugoslavenskog savjetovanja "Društveni sistem informiranja ,88", Zagreb. II/3-1. Str. 7.
85Hitrec, V., Tomanić, S., (1988): Development of the Information System in Forestry: Needs and Practical Issues. (Razvoj informacijskog sistema u šumarstvu: Potrebe i praktični problemi). Proceedings IUFRO Subject Group S6.03. (Information Systems and Terminology), Zšrich. Str. 145-152.
86Tomanić, S., Vondra, V., Martinić I., (1988): Model stimuliranja radnika za racionalno korištenje sredstava za rad i potrošnih materijala na privlačenju oblovine traktorima. Šumarski fakultet u Zagrebu - Podravska Slatina. Str. 1-6 + 5 stranica priloga.
87Tomanić, S., Vondra, V., Martinić, I., (1988): Stimuliranje zaposlenih radnika za poboljšanja poslovanja na prijevozu drva kamionskim kompozicijama. Šumarski fakultet Zagreb - Podravska Slatina. Str. 1-5 + 4 stranice priloga.
88Tomanić, S., Novak, N., (1988): System of forestry and its information system (Sistem šumarstva i njegov informacijski sistem). Poster i njegov komentar. IUFRO S3.04.01 Symposium "A Systems Approach to Forest Operations Planning and Control", Edinburgh. Str. 1-3.
89Tomanić, S., Novak, N., (1989): Standardizacija kao pretpostavka postojanja kompjutoriziranog informacijskog sustava šumarstva. Zbornik radova "Jugoslavensko savjetovanje o društvenom sistemu informiranja", Novi Sad. Str. 1-10.
90Tomanić, S., Novak, N., (1989): Development of the Information System in Forestry. Proceedings of a IUFRO Working Group S3.04.01. Forest Operations Planning and Control, Edinburgh. Pag. 1-10.
91Tomanić, S., (1989): Istraživanje metoda rada i tehnickih sredstava u šumama Gorskog Kotara. Demonstracija lančanog sistema rada, Josipdol. Šumarski fakultet, Zagreb. Str. 1-5.
92Tomanić, S., (1989): Complex Research in Thinning Operations of Forest Stands. IUFRO S3:04 Executive Review, Volume II (57/9), Wageningen. Pag. 61-83.
93Vondra, V., Tomanić, S., Martinić, I., (1989): Istraživanje prijevoza drva. (Work Study of Timber Transport). Mehanizacija šumarstva 14 (1/3), Zagreb. Str. 19-24.
94Tomanić, S., Vondra, V., Martinić, I., (1989): Oštećivanje sastojina pri šumskim radovima. (Damage on Stands at Forest Work). Mehanizacija šumarstva 14 (1/3), Zagreb. Str. 65-72.
95Vondra, V., Tomanić, S., Martinić, I., (1989): Osnove za podsticanje racionalnog trošenja sredstava za rad na transportu drva. (Outlines of Stimulating Rational Use of Timber Transportation Facilities). Mehanizacija šumarstva 14 (9/10), Zagreb. Str. 165-172.
96Tomanić, S., (1989): Može li šumarstvo proizvoditi više? (Can Forestry Production Be Increased?) Mehanizacija šumarstva 14, (1/2), Zagreb. Str. 2 i 10.
97Tomanić, S., (1989): Predgovor drugom izdanju knjige Novak, N., "Informatika u šumarstvu". Novak, Osijek. Str. VII-VIII.
98Tomanić, S., (1989): Recenzija publikacije Ranogajec, B., "Povrede na radu u šumarstvu". ROŠ "Slavonska šuma" Vinkovci. Str. 1.
99Tomanić, S., (1989): Prof. dr. Branko Kraljić, "Ekonomska istraživanja u šumarstvu". Prikaz knjige. Šumarstvo i prerada drveta 7-12/89, Sarajevo. Str. 231-235.
100Tomanić, S., Novak, N., 1989: Razvoj informacijskog sistema u šumarstvu. Š.L. 3-5, s.119 PDF
101Simeun Tomanić, Vencl Vondra, Ivan Martinić, 1990: Problemi razvoja informatike u šumarstvu SR Hrvatske. GŠP vol. 26 s. 471
102Tomanić, S., (1990): Standardization Rules of Information Systems and Their Application in Integrated Forest Operations Planning and Control. Proceedings of IUFRO S3.04 Subject Area, Montreal. Str. 260-271.
103Tomanić, S., Vondra, V., Majačić, M., Martinić, I., (1990): Naprezanje radnika pri šumskim radovima. (Exertion of Workers at Forest Works). Radovi 25 (1), Jastrebarsko. Str. 9-30.
104Martinić, I., Tomanić, S., Vondra, V., (1990): Opterećenje radnika bukom motorne pile pri sječi i izradi drva. (Noise Exposure of Workers on Power Saw at Felling and Primary Wood Conversion). Radovi 25 (1), Jastrebarsko. Str. 31-42.
105Vondra, V., Tomanić, S., Martinić, I., Majačić, M., (1990): Fizičko opterećenje radnika pri gradnji traktorskih vlaka, privlačenju oblovine i ručnom utovaru prostornog drva. (Physical Exposure of Workers at Construction of Tractor Skid Trails, Roundwood Skidding and Manual Loading of Stacked Wood). Radovi 25 (1), Jastrebarsko. Str. 43-58.
106Tomanić, S., Vondra, V., Martinić, I., (1990): Problemi razvoja informacijskog sistema u šumarstvu SR Hrvatske. (Developing Problems of Information System in the Forestry of Croatia). Glasnik za šumske pokuse, Vol. 26, Zagreb. Str. 471-481.
107Tomanić, S., Novak, N., (1990): Standardizacija kao pretpostavka postojanja kompjutoriziranog informacijskog sustava. Šumarski institut Jastrebarsko, Radovi, Vol. 25, Br. 2, Zagreb. Str. 229-237.
108Martinić, I., Tomanić, S., Brekalo, Z., Vondra, V., Zovak, T., (1991): Učinkovitost traktorskih ekipaža pri izvoženju oblovine. Mehanizacija šumarstva, 17(1992)1-2, Zagreb. Str. 15-21.
109Vondra, V., Tomanić, S., Martinić, I., Novak, Ž., Zovak, T., (1991): Djelotvornost rada radnika u proredama srednjedobnih nizinskih sastojina. Mehanizacija šumarstva, 17 (1992)1-2, Zagreb. Str. 3-14.
110Martinić, I., Tomanić, S., Vondra, V., (1992): Work Study Database as a Basis for Harvest Planning Software. Proceedings of IUFRO Conference, Workshop on Computer Supported Planning of Roads and Harvesting, Feldafing, Njemačka, V7/1-V7/12. Pag. 7.
111Brukner, M., Oluić, M., Tomanić, S., (1992): GIZIS Geografski i zemljišni informacijski sustav Republike Hrvatske - Metodološka studija. INA-INFO, Zagreb. Str. 1-143.
112Tomanić, S., (1992): Utjecaj inovacija na razvoj šumarstva Hrvatske. Simpozij "Doprinos znanosti razvoju šumarstva Hrvatske", Brijuni. Šumarski fakultet, Zagreb.. Str. 8.
113Tomanić, S., (1992): Upravljanje, korištenje i upotreba resursa u šumarstvu. Referat o rezultatima istraživanja na Simpoziju "Doprinos znanosti razvoju šumarstva Hrvatske", Brijuni. Šumarski fakultet, Zagreb. Str. 10.
114Tomanić, S., (1992): Utjecaj inovacija na razvoj šumarstva Hrvatske. Šumarski fakultet, Zagreb, Zavod za istraživanja u šumarstvu. Zbornik sažetaka referata sa simpozija "Doprinos znanosti razvoju šumarstva Hrvatske", Brijuni. Str. 43-44.
115Tomanić, S., 1992: Prof. dr. Branko Kraljić, dipl. inž. šum., RAČUNANJE VRIJEDNOSTI ŠUMA I ŠUMSKA STATISTIKA - Kvintesenacija kritike i prijedlozi, vlastito izdanje, Zagreb 1991.. Š.L. 3-5, s.219 PDF
116Brukner, M., Oluić, M., Tomanić, S., (1993): Metode razvoja geografskog i zemljišnog informacijskog sustava Hrvatske. HAZU, Bilten dalj. istr. fotointerpr. Vol. 12, str. 91-108.
117Tomanić, S., Martinić, I., (1993): Forest Operations under Estraordinary Conditions. IUFRO S3.04 Subject Area, Vol. III (5/93), Main Agricultural and Forest Experiment Station, University of Maine, USA. Pag. 108-116.
118Tomanić, S., Martinić, I., (1993): Rukovođenje izvanrednim šumskim radovima. Meh. šumar. Vol. 18(1983)4, Zagreb. Str. 191-196.
119Tomanić, S., (1993): Europski šumarski institut. Prikaz ciljeva, zadaće i načina rada. Meh. šumar. Vol. 18(1993)1, Zagreb. Str. 27-28.
120Tomanić, S., (1993): Facts about Forestry of Croatia. IUFRO S 3.04 Subject Area planning season, University of Auburn, Alabama, USA. Pag. 1-9.
121Tomanić, S., 1993: Europski i šumarski institut. Š.L. 3-5, s.107 PDF
122Tomanić, S., 1993: Iver Samset: Rješenje problema resursa prirodnom tehnikom transporta drva (Naturens egen transportteknikk loste et ressursproblem). Š.L. 11-12, s.557 PDF
123Tomanić, S., (1994): Čovjek i šumarski rad - vremenske perspektive. Arhiv za medicinu rada i toksikologiju HAZU, Zagreb. Str. 55-63.
124Tomanić, S., (1994): Normiranje informacijskih sustava u šumarstvu. Meh. šumar. 1994/2, Zagreb. Str. 121-128.
125Brukner, M., Oluić, M., Tomanić, S., i dr. (1994): GIZIS - Geografski i zemljišni informacijski sustav. INA-INFO, Zagreb. Str. 1-204 + IV.
126Tomanić, S., (1994): Ususret XX. svjetskom kongresu IUFRO. Meh. šumar. 1994/2, Zagreb. Str. 137-139.
127Tomanić, S.,(1994): Briga za šume: istraživanja u promjenljivom svijetu. Drvna ind. 45(3), Zagreb. Str. 105-107.
128Tomanić, S., 1994: Briga za šume: Istraživanja u promjenljivom svijetu, u susret XX. svjetskom kongresu IUFRO. Š.L. 7-8, s.263 PDF
129Tomanić, S., (1995): Choice of Subject of Research in Forest Operations. Invited paper. IUFRO XX World Congress, Tampere, Finland. Pag. 11.
130Tomanić, S., 1995: PRIPREME ZA XX. SVJETSKI KONGRES IUFRO, 6-12 kolovoza 1995, Tampere, Finska. Š.L. 7-8, s.277 PDF
131Martinić, I., Tomanić, S., Vondra, V., Rogan, S., (1996): Analiza pulsa šumarskih radnika statističkom obradom podataka dinamičke elektrokardiografije. Šumarski fakultet, Zagreb; Šumarski institut, Jastrebarsko; Zaštita šuma i pridobivanje drva, knjiga 2, Zagreb. Str. 353-361.
132Tomanić, S., Meštrić, B., Martinić, I., (1996): Informatički izazov razvoju šumarstva. Šumarski fakultet, Zagreb; Šumarski institut, Jastrebarsko; Zaštita šuma i pridobivanje drva, knjiga 2, Zagreb. Str. 397-409.
133Tomanić, S., (1996): Zaštita i korištenje šumskoga bogatstva Hrvatske. Uvodnik za Znanstvenu knjigu 2 "Zaštita šuma i pridobivanje drva", Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut u Jastrebarskom, Zagreb. Str. IV-V.
134Tomanić, S., (1996): Protection and Utilization of the Croatian Forest Resources - Introduction. Znanstvena knjiga 2 "Zaštita šuma i pridobivanje drva", Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski institut u Jastrebarskom, Zagreb. Str. IX-X.
135Tomanić, S., 1996: Izbor predmeta istraživanja šumskih radova. Š.L. 3-4, s.179 pdf
136Preradović, S., Tomanić, S., Vondra V., (1997): Pokreti dijelova tijela pri učinkovitom radu sjekača. Mehanizacija šumarstva, Vol. 22(1997)1. Str. 3-18.
137Vondra, V., Preradović, S., Tomanić, S., (1997): Položaj tijela pri učinkovitome radu sjekača. Mehanizacija šumarstva, 22(1997)4, Zagreb; str. 149-158.
138Tomanić, S., Ranogajec, B., (1997): Poticaj stvaralaštvu u "Hrvatskim šumama". Mehanizacija šumarstva, Vol. 22(1997)1, str. 1-2.
139Tomanić, S., Martinić, I., Sever, S., Vondra, V., (1997): Šumarska politika u europskom okruženju. Mehanizacija šumarstva, Vol. 22(1997)2, str. 81-82.
140Tomanić, S., (1998): Increasing productivity in forestry by applying new work methods. International Seminar FAO/ILO/ECE on "Improving conditions and increasing productivity in forestry. Banska Štiavnica (Slovakia) 9-13 September 1998, pp. 13.
141Tomanić, S., (1998): Razvoj metoda i sredstava rada u šumarstvu. Mehanizacija šumarstva Vol. 23(1998)1. Str. 25-29.
142Tomanić, S., (1998): Djelotvornost radnih metoda pri proredi šumskih sastojina. Mehanizacija šumarstva, Vol. 23 (3-4). Str. 117-127.
143Tomanić, S., (1999): Forest work science at the end of the 20th century - The carrent state and development trends. International scientific conference IUFRO - Opatija 99, pp. 1-9.
144Tomanić, S., (1999): Znanstvenim putom do novih dostignuća u šumarstvu Hrvatske. Časopis "Hrvatske šume" III. listopad 1999. br. 34. Str. 11.

nedeterminirano:
145Znanstveni radovi
146Stručni radovi
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** PŠH 1846-1976., s. 258, 314, 419.
 *** ŠIM, s. 119.
 *** ŠE 3, 1987., s. 498.
 Maričević, I.: Kazalo autora Šum. lista 1976-1995. ŠL 1997., s. 182, 189.
 *** HŠD 1846-1996., s. 304, 313, 314, 319, 321, 324, 330, 418, 431, 436.
 *** SŠN, ŠF Zagreb 1998., sv. 2, s. 524-527, 558-563, 567, 644, 653, 668, 675, 678; sv. 3., s. 332.
 *** Iskrsli problemi u iskorištavanju šuma i promjena tehnologija na kraju stoljeća. Međunarodno savjetovanje, Opatija 27.IX.-1.X.1999. Časop. "HŠ" br. 34. 1999., s. 1-11.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 VONDRA, Vencl: Uz prvu obljetnicu smrti prof. dr. sc. Simeuna Tomanića, ŠL 9-10/2004, s.593 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM