HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID11761
ime TOMAŠEGOVIĆ, Zdenko
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva i dipl. ing. geodezije
      red. prof. Geodezije i Šum. fotogrametrije, Nacrtne geometrije i tehničkog crtanja

                                                                IZBOR      (knjiga5/11761)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen26. 4. 1917.Zagreb
srednje obr.1935.Zagreb
apsolvirao1938.
diplomirao9. 10. 1939.
doktorirao17. 4. 1954.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1940.ŠF Zagreb
umro12. 6. 1995.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 
 Sin Viktora, bankovnog činovnika, i Valerije r. Franjetić. Hrvat, rimokatolik. Školovao se u Zagrebu: osnovnu je školu završio 1927., a na III. realnoj gimnaziji maturirao je 1935. godine.
 Diplomirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu, Šum. odjel 9.10.1939., a zatim na Fakultetu tehničkih znanosti, Geodetski odsjek, 1953. godine. Specijalizirao je šum. fotogrametriju.
 Doktorirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu 17.4.1954., iz područja šumarske fotogrametrije, disertacijom "O pouzdanosti aerofototaksacije za neke dendrometrijske potrebe šumskog gospodarstva".
 Tim je radom započeo njegov pionirski znanstvenoistraživački rad na području fotogrametrije i fotointerpretacije u šumarstvu nakon što se u prvoj fazi svoga znanstvenog djelovanja dokazao kao vrstan stručnjak iz područja geodezije.
 God. 1940. izabran je za asistenta iz geodezije na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu, i na tom je mjestu do 1954. kad je nakon obrane disertacije postavljen za docenta. Godine 1959. unaprijeđen je za izv. sveuč. profesora. Na tom je mjestu samo tri godine kad je unaprijeđen u zvanje redovnog sveuč. profesora i znan. savjetnika (1962.), na osamostaljenom Šum. fakultetu u Zagrebu. Sa tog je mjesta otišao u mirovinu 1987. god.
 Svojim je znanstvenim i istraživačkim radom bio uvijek u europskom vrhu. U Hrvatskoj je prof. Tomašegović bio osnivač fotogrametrije i fotointerpretacije ne samo u šumarstvu nego i u drugim područjima geoznanosti. Zajedno s profesorima Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (V. Donassy, F. Braum) bio je utemeljitelj udruge fotogrametara i fotointerpretatora, koja je počela raditi kao Savjet za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju JAZU (1979.). Bio je prvi dopredsjednik Savjeta (1979.-1983.) i dugogodišnji član Izvršnog odbora.
 Prof. dr. sc. Z. Tomašegović je 1977. kao gost Instituta za geodeziju i fotointerpretaciju Bečkog univerziteta za kulturu tla održao uvodna predavanja iz šumarske fotogrametrije za studente Šumarskog i Kulturnotehničkog odjela tog sveučilišta.
 Gotovo tri desetljeća (1948.-1978.) je nastavna djelatnost iz šum. fotogrametrije u Zagrebu bila jedina te vrste na području bivše SFRJ. Šumarima (47 generacija) predavao je nacrtnu geometriju, tehničko crtanje, geodeziju i šumarsku fotogrametriju. Neko vrijeme predavao je geodeziju i studentima Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Predavao je i postdiplomantima iz područja uređivanje šuma, a održao je i tridesetak seminara za diplomirane inženjere šumarstva, agronomije, pedologe, geologe i dr. (1954.-1974.).
 Napisao je udžbenik "Fotogrametrija i fotointerpretacija u šumarstvu", koji je tiskan u šest izdanja.
 Objavio je 76 znanstvenih i stručnih radova.
 Prof. dr. sc. Z. Tomašegović sudjelovao je u radu fotogrametrijskih kongresa u Londonu (1960.) i Hamburgu (1980.), te na geodetskom kongresu u Zagrebu (1954.), Ohridu (1987.) i Sarajevu (1960.), a u okviru međunarodne suradnje sudjelovao je pri različitim istraživanjima kao gost istraživač u Institutima Wilda, Kerna i Zeissa.
 Društveno aktivan, bio je član Republičke konferencije sindikata (1972.), Saveza ITŠDI, Društva geodetskih inženjera i geometara i Društva sveuč. nastavnika. Od 1954. do 1970. te od 1982. član je Sveuč. odbora za udžbenike i skripta. God. 1970. član je Sveuč. znanstvenonastavnog vijeća, član je sveuč. Odbora za nastavu i osobna pitanja (1973.-1976.). Čitav radni vijek bio je predsjednik fakultetske komisije za udžbenike i skripta, pročelnik ŠG odjela (1959.-1961.), prodekan za Šum. odjel (1966.-1968.), član Sveuč. odbora za nastavu i izdavačku djelatnost (od 1982.) i dr.
 Za svoj samoprijegoran i uspješan rad primio je mnogobrojna priznanja i odličja. Dobitnik je republičke nagrade "Nikola Tesla" u god. 1984. za znanstveni rad, osobito na području daljinskih istraživanja i fotointerpretacije u šumarstvu i strodnim znanostima. Savez ITŠDI Hrvatske dodijelio mu je (1976.) zlatnu medalju i povelju, a 1980. ŠG Delnice dodijelilo mu je Priznanje sa srebrnom plaketom za dugogodišnu uspješnu suradnju i doprinos hrvatskom šumarstvu.
 Mnogo je pridonio razvitku Šum. fakulteta u Zagrebu, ali i razvitku šum. znanosti i prakse u Hrvatskoj pa mu je Znanstvenonastavno vijeće Šum. fakulteta u Zagrebu god. 1985. dodijelilo Počasnu diplomu.
 TOMAŠEGOVIĆ, Zdenko (Zagreb, 1917 - Zagreb, 12.VI.1995), dr. sc., dipl. ing., redoviti profesor predmeta Nacrtna geometrija, Osnove geodezije i Tehničko crtanje. Realnu gimnaziju 1935, Šumarski odjel Poljopr.-šum. fakulteta 1939. i Geodetski odjel Tehničkog fakulteta 1953. završio je u Zagrebu. Doktorat šumarskih znanosti stekao je 1954. godine. Od 1940. godine asistent je za Geodeziju Poljopr.-šum. fakulteta, od 1947. honorarni nastavnik Nacrtne geometrije, od 1953. honorarni nastavnik Šumarske fotogrametrije na istom fakultetu. Od 1955. godine docent je za predmet Osnove geodezije i Fotogra- metrije, a od 1959. izvanredni profesor Šumarske fotogrametrije. Vodi terensku nastavu Geodezije. Na DT odsjeku Šum. fakulteta Sveuč. u Zagrebu predavao je do 1981. godine predmet Nacrtna geometrija i tehničko crtanje.

1Aerofototaksacija, Šumarska enciklopedija, 3-6.
2Neke primjene transverzalnog razmjernika s naročitim obzirom na mjerilo katastarskih planova, Geodetski list, Zagreb, 1947, 24-29.
3Nove tranzitne ceste i regulacija okolnih čestica, Geodetski list, Zagreb, 1947, 136-141.
4Zdenko Tomašegović, 1948: Prilog poznavanju točnosti nitnog planimetra. GŠP vol. 09 s. 231
5Zdenko Tomašegović, 1948: Postoji li mogućnost direktnog određivanja koordinatnih razlika u poligonskim vlakovima?. GŠP vol. 09 s. 241
6Postoji li mogućnost direktnog određivanja koordinatnih razlika u poligonskim vlakovima, Geodetski list, Zagreb, 1948, 114-128.
7Ing. Z. Tomašegović i Ing. N. Lovrić, 1948: Komparativna ispitivanja nekih padomjera. Š.L. 7, s.231 PDF
8Prilog poznavanju točnosti nitnog planimetra (Contribution a la connaissance d’exactitude du harpe planimetre), Glasnik za šumske pokuse, knj. 9, Zagreb, 1948, 231-240.
9Postoji li mogućnost direktnog određivanja koordinatnih razlika u poligonskim vlakovima (Idée d’un instrument topographique – coordinatometre – pour la détermination directe sur le terrain des coordonées relatives), Glasnik za šumske pokuse, knj. 9, Zagreb, 1948, 241-258.
10Ing. Z. Tomašegović, 1949: Sadašnje mogućnosti primjene fotogrametrije u šumarstvu. Š.L. 6-7, s.215 PDF
11Geodezija, mali šumarsko-tehnički priručnik II, Zagreb 1949, 639-670.
12Fotogrametrija u šumarstvu, Geodetski list, 1950, 45-50.
13Wildov busolni teodolit kao daljinomjer (Wild’s Compass theodolite as a telemeter), Geodetski list, 1950, 156-165.
14Osnovi fotogrametrije i fototaksacije, dio III. knj. Osnovi geodezije prof. dr. N. Neidhardta, Zagreb 1950, 182-223.
15Über die Möglichkeit direkter Bestimmung von Koordinatenunterschieden in Polygonzügen, Schweizerische Zeitschrift für Vermessung und Kulturtechnik, 1950, 200-205 i 217-226.
16ing. Z. Tomašegović, 1951: Savremena iskustva i rezultati šumarske fotogrametrije. Š.L. 5, s.193 PDF
17Bussolentheodolit als Distanzmesser, Zeitschrift für Vermessungswesen, Stuttgart, 1951, 200-205.
18Zdenko Tomašegović, 1952: Novi prilog rješavanju direktnog određivanja koordinatnih razlika u poligonskim vlakovima. GŠP vol. 10 s. 199
19Novi prilog rješenju direktnog određivanja koordinatnih razlika u poligonskim vlakovima, Glasnik za šumske pokuse, knj. 10, Zagreb, 1952, 199-225.
20Zur Frage der Forstphotogrammetrie, Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1952, 456-463.
21Grundgedanken für einen Koordinatentheodolit, Zeitschrift für Vermessungswesen, Stuttgart, 1953, 36-41.
22Tomašegović dr. Zdenko, 1954: Primjena fotogrametrije u šumarstvu Francuske. Š.L. 1, s.21 PDF
23Tomašegović dr. Zdenko, 1954: Stereometar kao visinomjer. Š.L. 8, s.393 PDF
24Zdenko Tomašegović, 1956: O aerofototaksaciji bukovih sastojina. GŠP vol. 12 s. 167
25Dr. Zdenko Tomašegović, 1956: Savjetovanje geodetskih stručnjaka FNRJ o snimanju aerofotogrametrijskom metodom. Š.L. 3-4, s.130 PDF
26Dr. Zdenko Tomašegović, 1956: Razmatranja o fotoplanu Turopoljskog Luga. Š.L. 5-6, s.154 PDF
27O pouzdanosti aerofototaksacije za neke dendrometrijske potrebe šumskog gospodarstva, disertacija, Glasnik za šumske pokuse, knj. 12, Zagreb, 1956, 167-224.
28Dr. Zdenko Tomašegović, 1956: Da li je moguća inventarizacija šuma na osnovu fotoplanova?. Š.L. 7-8, s.217 PDF
29Dr. Z. Tomašegović, 1957: Primjena visinomjera Haga na strmim terenima. Š.L. 5-6, s.206 PDF
30Tomašegović Z., 1958: O problematici aerosnimanja šumskih površina.. Š.L. 1-2, s.27 PDF
31Tomašegović Z., 1958: Postdiplomski tečajevi na Poljopr. šumar. fakultetu u Zagrebu. Š.L. 3-4, s.138 PDF
32Aerosnimci kao pomagalo u izučavanju prirode, Priroda, Zagreb, 1958, 163-168.
33Određivanje visine snimališta kod restitucije stereotopom, Geodetski list, 1958, 347-355.
34Fotogrametrija, Šumarska enciklopedija, Zagreb, 1959, 388-398.
35Dr Zdenko Tomašegović, 1961: Stereofotogrametrijska linearna taksacija. Š.L. 1-2, s.36 PDF
36Dr Z. Tomašegović, 1961: Ovisnost promjera d1,3 jele i smreke o širini krošnje i visini stabla.. Š.L. 7-8, s.254 PDF
37Dr Z. Tomašegović, 1961: Značenje aerosnimaka za uređenje bujica. Š.L. 9-10, s.368 PDF
38O razvoju fotointerpretacije, rukopis, 1962, 1-9.
39Rezultati površinske inventarizacije stereofotogrametr. linearnom taksacijom, rukopis, 1962, 1-16.
40Statistische Messungen mittels stereophotogrammetrischen Methoden, rukopis, 1962, 1-16.
41Tomašegović Z., 1962: Simpozij u Delftu. Š.L. 3-4, s.146 PDF
42Određivanje naknadnih tačaka fotogrametrijskim metodama, Geodetski list, 1962, 317-320.
43Tomašegović Z., 1963: Primjena fotogrametrije kod šumsko-gospodarskih projekata. Š.L. 3-4, s.103 PDF
44Tomašegović Z., 1963: Pregled novijih sveučilišnih skripata i priručnika publiciranih u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.400 PDF
45Tomašegović Z., 1965: Koliko sc koristimo rezultatima fotogrametrijskih snimanja za potrebe šumarstva. Š.L. 11-12, s.523 PDF
46GEODEZIJA U ŠUMARSTVU; SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, ZAGREB 1966. BIB
47Tomašegović Z., 1967: Direktno određivanje distribucije površina gospodarskih jedinica po orografskim karakteristikama Aviografom B-9. Š.L. 1-2, s.54 PDF
48Tomašegović Z., 1968: O ekonomičnosti primjene fotogrametrije u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.1 PDF
49Z. Tomašegović, 1971: Inventura drvne mase izmjerom uzorka, određenoga ždrijebom iz liste s taksacijskim informacijama (Nove mogućnosti za djelotvornu upotrebu aerosnimaka). Š.L. 9-10, s.277 PDF
50Zdenko Tomašegović, 1972: Rezultati površinske inventarizacije izvedene stereofotogrametrijskom linearnom izmjerom. GŠP vol. 16 s. 197
51Tomašegović, Z., 1973: F. Loetsch, F. Zöhrer, K. E. Haller: Forest inventory (Volume II) ,.. Š.L. 9-10, s.406 PDF
52Tomašegović, Z., 1982: Uz osamdesetu godišnjicu života Prof. dr Nikole Neidhardta. Š.L. 11-12, s.435 PDF
53Zdenko Tomašegović, 1987: Primjena fotogrametrije i fotointerpretacije u planiranju. GŠP vol. P3 s. 85
54Zdenko Tomašegović, 1990: Razvoj sveučilišne nastave fotogrametrije na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. GŠP vol. 26 s. 163
55Vid. Šum. list 11-12, 1995., s. 438-439. i Sveuč. šum. nastava u Hrvatskoj, ŠF Zagreb, 1998., s. 362-365.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1941., s. 16; 1955., s. 517-526; 1977., s. 101, 105; 1986., s. 111.
 *** ŠN, s. VIII, IX, XII, 182, 188, 191, 203, 204, 239, 240, 294, 302, 306, 350, 360, 382, 383, 517-519, 594.
 Klepac, D.: Uređivanje šuma. Zagreb 1965., s. 127, 190, 191.
 *** PŠH 1846.-1976., s. 134-136, 143, 166-169, 419.
 *** ŠE 3, 1987., s. 498.
 Kalafadžić, Z.: In memoriam, Prof. dr. sc. Zdenko Tomašegović 12.04.1917. -12.06. 1995., ŠL 11-12, 1995., s. 437-439.
 Kalafadžić, Z.: In memoriam, Zdenko Tomašegović. Geodetski list, br 1, Zagreb 1996., s. 93.
 *** SŠN sv 2, ŠF Zagreb, 1998., s. 296, 297, 300, 361-365, 642, 676, 678; sv. 3, s. 92, 156, 187-189.
 Klepac, D.: Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 149, 232.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KALAFADŽIĆ, Zvonimir: Prof. dr. sc. Zdenko Tomašegović, ŠL 11-12/1995, s.437 PDF
 

  Zagrepčanin, sin bankarskog činovnika, rođen 1917. Školovao se u Zagrebu, diplomirao šumarstvo 1939. i geodeziju 1953. Specijalizirao se za fotogrametriju. Na Šumarskom fakultetu je od 1940. pa do mirovine 1987. Odgojim je 47 generacija šumara, predavajući geodetske predmete, od nacrtne geometrije do fotogrametrije. Na području fotogrametrije bio je u europskom vrhu, sudionik brojnih kongresa i savjetovanja, autor 76 znanstvenih i stručnih radova. Dobitnik je nagrade Nikola Tesla za znanstveni rad (1987.) i počasne diplome Šumarskog fakulteta za velik doprinos njegovu ugledu i razvoju.    IMENIK

thanks to:
HŠ&HŠD&BM