HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11762
ime TOMAŠEVIĆ, Ante
zvanje
zanimanje     
dr. sc., izvanredni sveuč. profesor, dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11762)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen28. 6. 1932.Brnaze /Sinj/
apsolvirao1958.
diplomirao1959.
magistrirao1975.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1991.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera17. 9. 1960.Srednjoj šumarska škola za krš Split
1. 1. 1964.Šumarski fakultet u Zagrebuasistent, predavač
26. 2. 1997.Šumarski fakultet u Zagrebuizvanredni profesor
umirovljen1997.
umro1. 4. 2015.Zagreb Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Sinju, a Srednju šum. školu za krš u Splitu 1954. godine.
 Studirao je na Poljoprivr.šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na ŠG odsjeku škol.g. 1957.-58., a diplomirao je 1959. Poslijediplomski studij studirao je na Šum. fakultetu i 1975. obranio je magistarski rad pod naslovom "Komparativna istraživanja uspijevanja kultura alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) na vapnenastoj i flišnoj podlozi unutar prirodnog areala".
 Disertaciju je obranio 1991.g. pod naslovom "Meliorativni utjecaj kulture alepskog bora i pinije na degradirano stanište hrasta medunca u zadarskom području". U znanstvenonastavno zvanje izvanrednog profesora za predmet šumske melioracije krša biran je 26.2.1997., a krajem te škol. g. odlazi u mirovinu.
 Bio je na specijalizaciji u Norveškoj (24.9.1964.-21.5.1965.) u Institutu za uzgajanje šuma pri Visokoj školi za šum. znanosti u Vollebeku. U organizaciji FAO aktivno je sudjelovao u radu seminara o uzgajanju šuma na vrištinama i pjeskovitim dinama u Danskoj (23.VI.-20.7.1968.). Sudjelovao je na velikom broju znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.
 Njegov radni vijek započinje u svojstvu nastavnika na Srednjoj šum. školi za krš u Splitu (17.9.1960.-31.7.1963.). Od 1.1.1964. radi na Šum. fakultetu u Zagrebu kao asistent za predmet melioracije degradiranih šumskih terena pri Katedri za uzgajanje šuma. Nastavu iz toga predmeta preuzeo je škol.g. 1975.-76.
 Sve aktivnosti u znanstvenoistraživačkom radu vezane su uz krš Hrvatske. Od 1968. bio je zamjenik upravitelja NPŠO Lipovljani, a od 1987. do 1992. obavlja dužnost upravitelja.
 Bio je član povjerenstva za ocjenu i obranu jedne disertacije i jednoga magistarskog rada, a pod njegovim mentorstvom izrađeno je 35 diplomskih radova.
 S područja melioracija degradiranih šumskih terena objavio je 26 radova.
 U tijeku radnog vijeka bio je društveno i politički aktivan. Pristupio je i Hrv. proljeću. Bio je član Saveza ITŠDI, odnosno HŠD. Na 84. skupštini saveza (1996.) biran je za člana Upravnog odbora.

1Tomašević A., 1963: Ing. Boris Giperborejski. Š.L. 3-4, s.163 PDF
2A. Tomašević, 1977: Komparativna istraživanja uspijevanja kultura alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) na vapnenastoj i na flišnoj podlozi unutar prirodnog areala. Š.L. 3-4, s.131 PDF
3Tomašević, A., 1979: Na pragu drugog stoljeća rada na pošumljavanju i melioraciji krša. Š.L. 1-3, s.11 PDF
4Tomašević, A., 1980: Pokusna ljetna sadnja Mladih istraživača u Istri i Dalmaciji .. Š.L. 9-10, s.445 PDF
5Tomašević, A., 1981: Rezultati pokusne sadnje biljaka alepskog i primorskog bora (Pinus halepensis Mill. i P. maritima Dur.) golog korijenja i u polietilenskim tuljcima. Š.L. 10-12, s.441 PDF
6Tomašević, A., 1982: Mogućnosti korištenja ljekovitog bilja s našeg krša. Š.L. 4-5, s.125 PDF
7Tomašević, A., 1983: Rezultati ljetne prakse pokusne sadnje biljaka na našem submediteranskom području. Š.L. 7-8, s.347 PDF
8Hren, V., Kovačić, Đ., Tomašević, A., 1984: Osvrt na pošumljavanje Omladinskih radnih akcija u ljetnim mjesecima na području Mediterana i Submediterana SR Hrvatske. Š.L. 7-8, s.341 PDF
9Ante Tomašević, 1986: Rekultivacija kraških goleti pošumljivanjem u SR Hrvatskoj. GŠP vol. P2 s. 147
10Der Karst und seine Wiederbewaldung. Allgemeine forst zeitschrift 30- 31 (1986):766-767.
11Rekultivacija kraških goleti pošumljavanjem u SRH. Glasnik za šum. pokuse, pos. izd. 2 (1986): 147-160.
12Vjetrozaštitni pojasevi u sinjskom polju - glavni projekt. Zagreb 1989., s. 1-167.
13Ante Tomašević, 1990: Podrivanje kao prva faza pripreme tla za pošumljavanje. GŠP vol. 26 s. 393
14Podrivanje kao prva faza pripreme tla za pošumljavanje. Glasnik za šum. pokuse 26 (1990):393-404; ŠL 5-6, 1994., s. 173-181.
15Tomašević, A., 1991: Međunarodni simpozij o cedrovima. Š.L. 1-2, s.78 PDF
16Tomašević, A., 1993: Uspijevanje kultura austrijskog crnog bora (Pinus nigra Arn. spp austriaca) i zelene američke duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco) na području šumarije Poreč. Š.L. 3-5, s.93 PDF
17Tomašević, A., 1993: Pinija (Pinus pinea L.) kao vrsta za pošumljivanje Krasa. Š.L. 6-8, s.225 PDF
18Ante Tomašević, 1994: Meliorativni utjecaj kulture alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) i pinije (Pinus pinea Endl.) na degradirano stanište hrasta medunca (Querco pubescentis - Carpinetum orientalis H-ić, Anić 1959.) u zadarskom području. GŠP vol. 30 s. 223
19Meliorativni utjecaj kulture alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) i pinije (Pinus pinea Endl.) na degradirano stanište hrasta medunca (Querco pubescentis - Carpinetum orientalis H-ić, Anić 1959) u zadarskom području. Glasnik za šum. pokuse 30 (1994): 223-298.
20Tomašević, A., 1994: Podrivanje kao prva faza pripreme tla za pošumljavanje. Š.L. 5-6, s.173 pdf
21Tomašević, A., 1995: Komparativni prikaz uspijevanja alepskoga bora (Pinus halepensis Mill) i pinije (Pinus pinea L.) u mješovitim sastojinama u G. J. »Musapstan« šumarija Zadar. Š.L. 1-2, s.3 pdf
22Ante TOMAŠEVIĆ, 1995: Višegodišnji rezultati istraživanja uspjeha pošumljavanja na kršu alepskim borom (Pinus halepensis Mill.), crnim borom (Pinus nigra Arn.) i primorskim borom (Pinus pinaster Ait.) kod tri različite metode pripreme tla za pošumljavanje.. Š.L. 7-8, s.227 pdf
23Prvi rezultati pokusa sadnje crnogoričnih vrsta drveća na niskom i visokom kršu Dinarida. U: B. Mayer (ur.), Unapređenje proizvodnje biomase šum. ekosustava, Šum. fakultet Zagreb i ŠI Jastrebarsko, Zagreb 1996., s. 335-360.
24Tomašević, A., 1996: Vjetrozaštita sinjskog polja. Š.L. 1-2, s.19 pdf
25Tomašević, A., 1997: Povijest pošumljavanja na otoku Visu. Š.L. 9-10, s.515 pdf
26Tomašević, A., Kulić, B., Španjol, Ž., Kružić, T., 2003: Razvoj sastojine i meliorativna uloga kulture crnog bora (Pinus nigra Arn.) na području šumskog predjela "Lonja-Biljin", Šumarije Rijeka. Š.L. 11-12, s.579 pdf
27Željko Španjol, Damir Barčić, Roman Rosavec, Ante Tomašević, Nera Marković, Sandra Fokus, 2009: Effects of pine cultures on a degraded site in the transitional submediterranean area. GŠP vol. 43 s. 73
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠN, s. 371, (iz Splita!), 563.
 *** PŠH 1846.-1976., s. 419.
 *** ŠIM, s. 145, 178.
 
 *** HŠD 1846-1996., s. 280, 281, 282, 291, 292.
 *** SŠN, ŠF Zagreb 1998., sv. 2, s. 207, 216, 277-9, 630, 648; sv. 4, s. 54, 55, 103, 111.
 Maričević, I.: Kazalo autora... Šum. lista 1976-1995. ŠL 1997., s 182, 189.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 IVANČEVIĆ, Vicko: Ante TOMAŠEVIĆ, ŠL 7-8/1996, s.369 PDF
 ŠPANJOL, Željko: Prof. dr. sc. ANTE TOMAŠEVIĆ (1932–2015), ŠL 9-10/2015, s.493 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM