HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11772
ime TOMIĆ, Antun
zvanje
zanimanje     
c. kr. šumarnik
      osnivač racionalne metode uređivanja šuma, predsjednik HSŠD.

                                                                IZBOR      (knjiga5/11772)   WEB   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen3. 1. 1803.Vinkovci
umro9. 1. 1894.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD
web stranicewww.sumari.hr/tomic

 Normalnu njemačku školu završio je u Srem. Mitrovici, a šest razreda gimnazije u Vinkovcima. Kao krajiški pitomac, od 1824. do 1827. školovao se na Šum. zavodu u Mariabrunnu kod Beča.
 God. 1827. nastupa službu kao šum. vježbenik kod Gradiške pukovnije, a 1829. premješten je u Vlaškoilirsku pukovniju u Banat na dužnost privremenog obilazitelja šuma Šum. ureda u Bosoviću.
 Od 1831. do 1841. na dužnosti je obilazitelja šuma u Brodskoj i Slunjskoj pukovniji, a od 1841. do 1844. bio je nadzornik lugova u Ogulinskoj pukovniji. Dužnost c.kr. šum. poglavice obnašao je od 1844. do 1851. kod Đurđevačke regimente u Bjelovaru. U tom razdoblju dolazi do uže suradnje A. Tomića sa F. Šporerom i D. Kosom značajne za šumarski pokret u Hrvatskoj. Nakon Bjelovara Tomić nastupa mjesto katastralnog povjerenika za šum. procjene u novo ustrojenom Zemljarinskom katastru u Zagrebu.
 God. 1859. ponovno je premješten u krajišku službu u Banat, najprije u Belu Crkvu, a zatim 1860. za šumarnika u Karansebešu. Tu je 1867. proslavio 40. obljetnicu zasluž-nog djelovanja u šumarskoj struci i tom mu je prigodom uručen srebrni pehar. Iste godine, kao cijenjeni šum. stručnjak, premješten je u vrhovnu instancu Šum. ravnateljstva u Zagrebu, gdje ostaje do umirovljenja 1.3.1872. Od 1878. do smrti 1894. živio je u Samoboru. Sahranjen je u obiteljskoj grobnici na zagrebačkom Mirogoju.
 Napredni šumari A. Tomić, F. Šporer i D. Kos. bili su nositelji svih kretanja na polju šumarstva onog vremena u Hrvatskoj. "Šporer i Tomić doživjeli su ostvarenja nekih svojih prijedloga: Šporer početak rada Gospodarskošumarskog učilišta1860., a Tomić dio svojih prijedloga za reorganizaciju šumarske uprave u Vojnoj krajini, koja je provedena 1860. Tomićeva se osobitost očituje i u "Naputku za izlučenje imovno obćinskih šuma u Krajini", koji je izdan 1871. god. Uz ova dva djela i niz drugih aktivnosti za vrijeme službovanja jedna Tomićeva aktivnost ima trajnu vrijednost. To je njegova "racionalna metoda uređivanja šum. gospodarstva" jer je u skladu s postizanjem ili postignutom normalom u pojedinoj gospodarskoj jedinici osigurana ne samo potrajnost prihoda nego i opstojnost šume kao biocenoze," (Piškorić, 1994).
 A. Tomić napisao je prvu stručnu šum. raspravu na hrvatskom jeziku. U Listu mesečnom 1843. prikazao je obrise "racionalne metode...", kako ju je sam nazvao, a razradio je kasnije u svojim raspravama, (ŠL 1877, 1883., 1884.).
 U Šum. listu surađivao je od 1877. do 1890. sa 12 rasprava pretežito iz područja uređivanja šuma. Dio napisa su polemike s A. Danhelovskim o čistom prihodu šuma (1881.-1883.).
 Bio je član ispitne komisije prvog šum. stručnog ispita 1851., a 1871. bio je imenovan predsjednikom "stalnog ispitnog povjerenstva viših šum. ispita".
 A. Tomić, uz F. Šporera i D. Kosa, zaslužan je što je pri Hrv.-slav. gospodarskom društvu 1846. osnovan samostalni Odsjek za šumarstvo. Tada je Tomić bio odbornik, na skupštini 1851. izabran je za tajnika, a 1852. ponovno za odbornika. Zbog apsolutističke vladavine rad Šum. društva utihnuo je 1855. god. Od spomenutih šumara jedino je Tomić do-živio obnovu HSŠD 1876., kada je biran za predsjednika Privremenog odbora zaduženog za pripremu skupštine i izradu društvenih pravila. Tada već umirovljenik izabran je za prvog predsjednika društva, a 1877. za počasnog člana HSŠD " za zasluge oko promicanja društvenih interesa". Kao zaslužnom velikanu hrv. šumarstva HŠD, u povodu svoje 130. obljetnice (1976.), položilo mu je lovorvijenac na grob na Mirogoju.

1Predlog kako da se občuvaju šume u potrebitom stališu, i kojih se pritom pravilah deržati valja. List mesečni horv.-slav. Gospodarskog družtva. Druga godina, Zagreb 1843., s. 182-185, 227-230, 237-240.
2Haung der 200-300 jährigen gipfeldürren Eichenwälder, (mit Andre, E.). Verhandlungen der Forstsection, Agram 1847., s. 27-36.
3s Köröskenyi, V., 1877: Spomenica hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva glede onoga diela zakona VII. od godine 1875. ob uredjenju zemljarinskoga poreza, što govori ob iztraživanju čistoga prihoda šume i zatim glede naputka za procjenu šumah od 17. lipnja 1876. br. 24163, izdanoga radi provedbe toga zakona.. Š.L. 1, s.9 PDF
4Tomić Ante, 1877: P. n. delegatom hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Šumari i prijatelj! šumarstva!. Š.L. 1, s.54 PDF
5Tomić Ante, umirovlj. c. k. šumarnik, 1877: Normalni dohodak i normalna drvna zaliha uredjene šume, njihov razmjer medjusobno i prama površini ciele šume obzirom na obhodnju.. Š.L. 2, s.110 PDF
6Ante Tomić, umirovljeni šumarnik, 1877: Prirastak drva na temelju skrižaljke o dohodku; odnošaj toga prirastka prema popriečnom prirastku sječne dobe i prema normalnoj zalihi uredjene šume.. Š.L. 3, s.201 PDF
7Poziv članovima hrv.-slav. šum. družtva, pretplatnikom našeg lista i svim prijateljem liepe zelene struke, (s Vrbanićem). Ibid., s. 275-276.
8obzirom na kataster, priobćuje Antun Tomić, 1881: Nekoliko rieči o silhueti šumarnika Danhelovskoga. Š.L. 5, s.248 PDF
9Piše c. kr. umirovlj. šumarnik A. Tomić, 1882: Na obranu k riešenju pitanja o čistom prihodu šuma.. Š.L. 6, s.344 PDF
10Piše Ante Tomić, umir. šumarnik, 1883: Razjašnjenje k racionalnoj metodi uredjivanja šumskog gospodarstva.. Š.L. 3, s.106 PDF
11Napisao Antun Tomić, c. kr. umirovljeni šumarnik. Preveo J. K., 1884: K pitanju, koja se dobitna mjera i t. d.. Š.L. 1, s.5 PDF
12Napisao Antun Tomić, c. kr. umir. šumarnik. Preveo J. K., 1884: Dodatak razjašnjenju rationalne methode uredjivanja šumskog gospodarstva.. Š.L. 2, s.84 PDF
13Napisao Antun Tomić, ces. kralj, umirovlj. šumarnik, 1884: Konačni osvrt na rationalnu methodu uredjivanja šumskog gospodarstva.. Š.L. 3, s.143 PDF
14Piše A. Tomić, c. kr. umir. šumarnik, 1885: K pitanju uzčuvanja šuma po kraških strana.. Š.L. 9, s.353 PDF
15Piše Ante Tomić, c. kr. umirovljeni šumarnik, 1886: K poglavju potrajnoga uživanja šuma.. Š.L. 7, s.289 PDF
16Antun Tomić, c. i kr. umirov. šumarnik, 1890: Kritička smotra nauke dr. Maxa Presslera o rationalnom šumaru i njegovom najizdašnijem trajnom gojenju šume. Š.L. 11, s.507 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1880., s. 140; 1882., s. 222; 1890., s. 370; 1901., s. 49; 1954., s. 41-43; 1976., s. 295, 296, 304, 307, 308, 331, 332, 405; 1987., s. 333-334.
 Kesterčanek, F.: Ante Tomić, osamdesetgodišnjica. ŠL 1883., s. 3-7.
 Kesterčanek, F.: Prilozi za povijest šuma... Ibid., s. 13-24.
 *** Najstariji šumar u zemlji. ŠL 1890., s. 90.
 Rački, V.: Veteran hrvat. šumara (A. Tomić, 90-godišnjica). ŠL 1893., s. 1-3.
 Mat.: Umro Ante Tomić. ŠL 1894., s. 116-117.
 Ugrenović, A.: Iz istorije našeg šumar stva (HŠD do 1856, Kos, Šporer, Tomić). ŠL 1925., s. 5-16, 63-73, 164-175.
 Ugrenović, A.: Tri šumara starine (D. Kos, F. Šporer, A. Tomić). Pola stoljeća šumarstva. Zagreb 1926., s. 107-114.
 Nenadić, Đ.: Uređivanje šuma. Zagreb 1929., s. 223-225.
 Kauders, A.: Šum bibliografija I, s. 53, 83, 127, 227, 263.
 *** ŠN, s. 4; SŠN, sv. 1, 1998., s. 4, 7, 12, 13, 31, 32, 186; sv. 2, s 14, 36; sv. 3. s. 12.
 Klepac, D.: Uređivanje šuma. Zagreb 1965., s. 18, 19, 36, 230, 231.
 *** Zbornik Bjelovar 1974., s. 126, 127, 371.
 *** Zbor. Vinkovci 1974., s. 527, 533.
 Piškorić, O.: "Trudovi" Odseka šumarskog za Hervatsku i Slavoniu (1847.-1852.). ŠL 1976., s. 300-306; 1997., s. 631-644.
 *** PŠH 1846-1976., s. 7, 19, 42, 137, 146, 148, 175, 176, 186, 342, 345, 346, 348-351, 353, 371, 410.
 *** ŠE, sv. 2, 1983., s. 84; sv. 3, 1987., s. 499, 554.
 Piškorić, O.: Prvi predsjednik HSŠD, Antun Tomić (1803.-1894.). ŠL 1994., s. 331-337.
 Klepac, D.: Šumarski znanstvenici iz Vinkovaca i vinkovačke okolice. Vinkovci 1996., s. 7, 12-14, 20.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj. Vinkovci-Zagreb, 1996., s. 15, 18, 19, 257, 259, 260, 542.
 *** HŠD 1846.-1996., s. 7, 12, 19, 23-25, 27, 31-33, 39, 52, 77, 116, 162, 435, 443, 444.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver: Ante Tomić, ŠL 1/1883, s.3 PDF
 ***: Sjednice upravljajućeg odbora. — K pitanju reorganizacije zemalj. šumarstva. — Hajke. — K osamdeset-godišnjici kr. umir. šumarnika. A. Tomića. — Državna dobra i šume u Serbiji. — XX. Glavna skupština hrv. slav. gospod. družtva. — Na znanje hrvatskim šumarom. — Obća amnestija radi šumskih kažnjivih diela. — Promjena referade za narodno gospodarstvo kod kr. zemaljske vlade. — Sa sisačkoga tržišta. — Nevalja tako. — Kratka poviest šuma i šumskog gospodarstva u Hrvatskoj. — Čudni odnošaji. — Memento. — Kako se u nas obdržava lovo - staja. — Magjarski šumarski lexikon. — K šumskoj statistiki Europe. — Iz Dalmacije. — Austrijanski kongres šumara. — Najstarije hrvatsko šumarsko-gospodarsko djelo. — Škodljivost puha u šumah četinjačah. — Šumarski državni izpiti u Magjarskoj g. 1882. — Kr. šumarsko učilište u Križevcih. — K osnovi nove naredbe o šumarskih državnih izpitih. — Opet jedan lugar usmrćen nesmotrenošću. — Izpražnjena su mjesta. — Promjene u šumarskom osoblju. — Izpravak. 91—95 Starije družtvene blagajne. — Potvrda uplaćenih družtvenih prinosa od 1. siečnja 1883. do 2. ožujka. — Pristupili nadalje u družtvo novom godinom. — Dopisnica uredničtva., ŠL 2/1883, s.96 PDF
 ***: Imenovanje — † Ante Tomić, ŠL 2-3/1894, s.116 PDF
 PIŠKORIĆ, Oskar: ANTUN TOMIĆ, 1803-1894. - prvi predsjednik Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva, ŠL 11-12/1994, s.331 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM