HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11810
ime T., Vlado
zvanje
zanimanje     
dr. sc., znanstveni suradnik, dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11810)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1968.
diplomirao1969.
doktorirao3. 1989.Šumarski fakultet u Zagrebu
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Split

1982

zu-mirovina

diplomirani inženjer šumarstva Sin Jure i Jele r. Delić. Hrvat. Osnovnu školu završio je u rodnome mjestu, a srednju Šum. školu za krš u Splitu 1965. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Beogradu. Diplomirao je na ŠG odjelu 1969.
 Nakon završene vojne obveze, lipnja 1971. zapošljava se u Institutu za jadranske kulture i melioracije krša u Splitu, u Odjelu za melioraciju krša, u svojstvu stručnog suradnika.
 Obranom magistarskog rada pod naslovom "Efekti različitih melioracijskih mjera na kršu u okolici Sinja" nastavlja rad u institutu u zvanju znanstvenog asistenta, a od 1986. kao pročelnik Zavoda za šumarstvo. U ožujku 1989. obranio je doktorsku disertaciju naslova "Upotrebljivost nekih autohtonih i alohtonih šumskih vrsta kod pošumljavanja submediteranskog krškog područja Dalmacije". U zvanje znanstvenog suradnika područja šumarstvo izabran je 9.4.1990. na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu, a u jesen 1999. u tijeku je izbor za višeg znanstvenog suradnika.
 U istraživačkom radu pretežito se bavi problematikom melioracije krša, učestvujući u realizaciji i drugih istraživačkih projekata iz oblasti šumarstva. Aktivno je sudjelovao na više od 20 znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Do kraja 1999. napisao je i objavio 58 radova, od čega 28 znanstvenih, prezentiranih u vidu studija i programa.
 Dr. sc. Vlado Topić direktor je znanstvenog programa trajne istraživačke djelatnosti "Erozija i zaštita tla na kršu", a bio je glavni istraživač na projektu "Gospodarenje krškim šumama namijenjenim stočarstvu" koje financira Ministarstvo znanosti i tehnologije. Surađivao je i sa ZIŠ-om Šum. fakulteta u Zagrebu na projektu "Istra-živanja na području krša SR Hrvatske" (1986.-1990.) i na temama "Istra-živanje stupnja erozije i produkcione sposobnosti tla pod borovim kulturama", odnosno "Izbor vrsta i metode bioloških melioracija". U okviru suradnje sa "Hrvatskim šumama" radi na projektu "Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava Hrvatske" i drugim istraživačkim zadacima. Radi i na projektu "Zaštita i unapređenje proizvodnje biomase u ulozi podržavanja višestrukih uloga i funkcija šuma".
 U više je navrata bio član povjerenstava za ocjenu i obranu doktorskih disertacija (3) i magistarskih radova (4). God. 1997. izabran je za člana suradnika Akademije šum. znanosti RH. Član je Uređivačkog savjeta i urednik znanstvene grane "Kraške šume" Šum. lista te član Upravnog odbora HŠD i predsjednik Ogranka za Dalmaciju u Splitu.
 U povodu 150. obljetnice svog utemeljenja i 120. obljetnice Šum. lista HŠD dodijelilo mu je Pismeno priznanje i Srebrnjak kralj Tomislav za višegodišnji rad na dobrobit šumarske struke.
 Učesnik je Domovinskog rata.

1Jedlowski, D., Topić, V.: Istraživanje mogućnosti podizanja kultura introdukcijom vrste Pinus eldarica, posebno u submediteranju. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split, 1973., s. 1-18.
2Jedlowski, D., Topić, V.: Struktura žiljnog sistema nekih grmova, polugrmova i trajnica na kršu. Ibid., Split, 1973., s. 1-19.
3Jedlowski, D., Topić, V.: Vodoprivredna osnova sliva Krke i Zrmanje. Šumarstvo, erozija i bujice, knj. 4, Split 1975., s. 1-95.
4Toplić, V. and al.: Štetni utjecaji požara na vegetaciju, biotop i pejzaž priobalnog područja SR Hrvatske. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split, 1975., s. 1-39.
5Jelavić, A., Topić, V.: Proučavanje intenziteta detaljnje odvodnje krških polja. Ibid., 1976., s. 1-43.
6Topić, V.: Osnove dugoročnog društvenoekonomskog razvoja Dalmacije do 2000. godine - Šumarstvo. Ibid., 1978., s. 36-69.
7Topić, V.: Efekti različitih melioracijskih mjera na kršu u okolici Sinja, (magistarski rad), Bgd, 1979., s. 1-76.
8Topić, V., Jedlowski, D.: Projekt sanacije površinskih kopova tvor. "Dalmacijacement". Ibid., 1979., s. 1-59.
9Topić, V.: Proučavanje osnovnih parametara erozije i bujica na određenim slivovima mediteranskog područja u cilju iznalaženja optimalnih metoda za rješavanje problema. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split, 1980., s. 1-53.
10Radinović, S., Topić, V.: Studija dugoročnog društvenoekonomskog razvoja Dalmacije do 2000. godine. Poljopr. i šumarstvo, knj. 2., Ekonomski fak. Split 1980., s. 1-88.
11Topić, V.: Osnova dugoročnog razvoja šumarstva Dalmacije. Privreda Dalmacije 1-12, Split 1980., s. 47-49.
12Topić, V., Vrdoljak, Ž.: Program gospodarenja šumama i šum. zemljištima dubrovačkog užeg područja krša za razdoblje 1981.-1990. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split, 1980., s. 1-58.
13Topić, V., 1981: JEDLOWSKY, dr Dušan. Š.L. 8-9, s.403 PDF
14Radinović, S., Topić, V.: Prostorni plan Zajednice općina Split, knj. 8, Poljopriv. i šumarstvo. Urbanistički zavod Dalmacije, Split 1982.
15Topić, V. and al.: Osnova gospodarenja za značajni krajolik Vidova Gora (otok Brač) za razdoblje 1982.-1991. Ibid., 1981., s. 1-140.
16Topić, V., Tkalčić, B.: Program gospodarenja šumama i šumskim zemljištima zadarskog užeg područja krša za razdoblje 1982.-1991. Institut za jadr. kulture i melioraciju krša Split, 1982., s. 1-137.
17Topić, V. and. al.: Program gospodar. šumama i šum. zemljištima makarskog užeg područja krša za razdoblje 1982.-1991. Ibid., 1982., s. 1-158.
18Topić, V., Tkalčić, B.: Program gospodarenja šumama i šum. zemljištima sinjskog užeg područja krša za razd. 1982.-1991. Ibid., 1982., s. 1-265.
19Topić, V., Prelesnik, H.: Program gospodar. šumama i šum. zemljištima obrovačkog užeg područ. krša za razdoblje 1982.-1991. Ibid., 1982., s. 1-115.
20Topić, V. and. al.: Program gospodarenja šumama i šum. zemljištima benkovačkog užeg područja krša za razdoblje 1982.-1991. Ibid. 1982., s. 1-142.
21Topić, V., Vrdoljak, Ž.: Program gospodarenja šumama i šum. zemljištima biogradskog užeg područja krša od 1982.-1991. Ibid., 1982., s. 1-103.
22Topić, V., Prelesnik, H.: Program gospodarenja šumama i šum. zemljištima drniškog užeg područja krša za razd. 1982.-1991. Ibid., 1982., s. 1-262.
23Topić, V., 1982: Efekti biološko-tehničkih melioracijskih mjera na pokusnoj plohi Klačine. Š.L. 1-3, s.11 PDF
24Topić, V., 1982: Proizvodne mogućnosti kraških pašnjaka submediterana . .. Š.L. 4-5, s.157 PDF
25Topić, V., Bićanić, B.: Program gospodarenja šumama i šum. zemljištima hvarskog užeg područja 1983.-1992. Ibid., 1983., s. 1-190.
26Topić, V., Vrdoljak, Ž.: Program gospodarenja šumama i šum. zemljiš. vrgoračkog užeg podr. krša za razd. 1983.-1992. Ibid., 1983., s. 1-97.
27Topić, V.: Mogućnosti rekultivacije površinskih kopova tvornice "Dalmacijacement" u solinskokaštelanskom bazenu. Simpozij, JDPZ, Varaždin 1983., s. 53-57.
28Topić, V. and. al.: Osnova gospodarenja za značajni krajolik Vidova Gora. Zbirka referata o prirodnim osnovama otoka Brača. Brački zbornik 14, Supetar 1984., s. 78-100.
29Topić, V.: Utjecaj HE Zakučac na vodni režim Cetine u zoni Omiša. Studija, Šumarstvoerozija i bujice. Elektroprojekt Zagreb, 1985.
30Radinović, S., Topić, V.: Prostorni plan općine Korčula. Poljopriv. i šumarstvo. Analiza stanja i mogućnosti razvoja, knj. 1, Split 1985., s. 1-125. Osnova plana, knj. 2, s. 1-58, Urban. zavod Dalmacije Split.
31Topić, V. and. al.: Sušenje pinjola (Pinus pinea L.) i čempresa (Cupressus sempervirens L.) na području Splita. Instit. za jadranske kulture i melior. krša Split 1985., s. 1-21.
32Topić, V.: Upliv HE Zakučac na vodni režim Cetine u zoni Omiša. Studija, Stanje šumarstva i utjecaj hidroelektrane na šum. površine, knj. 1, Elektroprojekt, Zagreb 1986., s. 30-44.
33Topić, V., Leko, I.: Erozija i bujice na krškom području Dalmacije. I. Jugosl. savjetovanje o eroziji i uređenju bujica. Lepenski Vir 1987., s. 29-38.
34Topić, V.: Erozija u slivu bujice Suvave. Erozija 15, Bgd 1987., s. 120-127.
35Topić, V.: Upotrebljivot nekih autohtonih i alohtonih šumskih vrsta kod pošumljavanja submediteranskog kršnog područja Dalmacije, (disertacija). Bgd 1988., s. 1-172.
36Topić, V., Kadović, R.: Utjecaj načina korištenja tla na erozione gubitke u slivu Suvare. Kongres JDPZ, Cetinje 1988., s. 108-111.
37Topić, V.: Melioracioni učinci nekih šumskih vrsta na kršu. Jugosl. simpozij o oštećenju zemljišta i problemima njegove zaštite, JDPZ, Žabljak 1989., s. 23-28.
38Topić, V., Bogović, Z.: Program gospodarenja privatnim šumama poluotoka Pelješca. Institut za jadr. kulture i melioraciju krša Split, 1990., s. 1-927.
39Vrdoljak, Ž., Topić, V., 1990: Korištenje degradiranih šumskih površina na kršu za potrebe stočarstva. Š.L. 1-2, s.71 PDF
40Topić, V., Miloš, B., 1990: Sušenje pinija (Pinus pinea L.) u drvoredima na području Splita. Š.L. 6-8, s.273 PDF
41Topić, V., 1990: Prirast nekih vrsta četinjača na submediteranskom krškom području Dalmacije. Š.L. 11-12, s.441 PDF
42Topić, V., Kadović, R.: Folowing away and erosion damage in the basin of the Suvava in dependence with the way of the utilisation of soil. 10th World Forestry Congress, Paris 1991., pp 172-179.
43Topić, V., Bogović, Z.: Projekt biološke sanacije kamenoloma Bast. Ibid. 1991., s. 1-37.
44Topić, V.: Gospodarenje krškim šumama namijenjenim stočarstvu. Doprinos znanosti razvoju šumarstva Hrvatske, Simpozij, Zbornik sažetaka, Brijuni 1992., s. 3.
45Topić, V., 1992: Količina i kemizam šumske prostirke pod nekim šumskim kulturama na kršu. Š.L. 9-10, s.407 PDF
46Vlado Topić, 1993: Gospodarenje krškim šumama namijenjenim stočarstvu. GŠP vol. P4 s. 17
47Topić, V., Vrdoljak, Ž.: Projekt uređenja rasadnika Šumarije Sinj. Split 1993., s. 1-54.
48Topić, V.: Gospodarenje krškim šumama namijenjenim stočarstvu. Glanik za šum. pokuse, poseb. izd. 4, Zagreb 1993., s. 17-24.
49Topić, V.: The choice of plants by reforestation of karst. A 100-year anniversary of expert work of agricultural nutritive system and the forestry of Mediterranean of R. of Croatia. Symposium with international at -tendance, Split 1994.
50Topić, V.: Ecologie characteristice of the Mediterranean area of the R. of Croatia. Ibid. 1994.
51Topić, V., Španjol, Ž.: Inprovement of forest areas after fire. I Croatia Congress of protection against fire with international attendance, Zagreb 1995., p. 8.
52Topić, V., 1995: Utjecaj šumske vegetacije na suzbijanje erozije u bujičnim slivovima mediteranskog područja Hrvatske. Š.L. 9-10, s.299 pdf
53Topić, V. and al.: Osnova korištenja i zaštite prostora za grad/općinu : Split i Podstrana (Poljoprivr. i šumarstvo). Zavod za urbanizam i zaštitu okoliša Split, 1996., s. 1-25.
54Topić, V.: Utjecaj različitog biljnog pokrova na zaštitu tla od erozije. Ibid., s. 361-364.
55Topić, V., Šupe, D.: Ispaša i brst koza u šikarama submediteranskog krškog područja Hrvatske. Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava. Znanstvena knj. 1, Zagreb 1996., s. 377-384.
56Španjol, Ž., Topić, V.: Improvement of burned area of Pinus nigra Arnold, forest part Jazmina, Forestry of Crikvenica. The sixth congress of biologists Croatia with international attendance, Opatija 1997., pp. 269-270.
57Topić, V., 1997: Upotrebljivost autoktonih listača pri pošumljavanju krša. Š.L. 7-8, s.343 pdf
58Topić, V.: Sufrace excavation in the area of Kaštela and the possibilities of their amelioration. Symposium Kaštela with international attendance, Kaštela 1998., pp. 65-66.
59Topić, V., 1999: Površinski kopovi na kaštelanskom području i mogućnosti njihove sanacije*. Š.L. 7-8, s.301 pdf
60Topić, V., 1999: Melioracijski učinci šumskih kultura na kršu u odnosu na pedosferu. Š.L. 9-10, s.411 pdf
61Vlado Topić, Oleg Antonić, Željko Španjol, Žarko Vrdoljak, 2000: Regression models for estimating biomass of resprouted pubescent oak (Quercus pubescens Willd.), italian oak (Quercus frainetto Ten.) and Holm oak (Quercus ilex L.). GŠP vol. 37 s. 123
62Topić, V., 2003: Šumska vegetacija na kršu kao značajan čimbenik zaštite tla od erozije. Š.L. 13, s.* pdf
63Topić, V., 2005: Žarko Vrdoljak, (1924 – 2004). Š.L. 1-2, s.128 pdf
64Vlado Topić, Lukrecija Butorac, 2005: Utjecaj šikare bijelog graba (Carpinus orientalis Mill.) na zaštitu tla od erozije u Hrvatskoj. Š.L. 13, s.* pdf
65Sanja Perić, Vlado Topić, Željko Orešković, Romana Maradin, 2005: Biološka sanacija površinskih kopova i deponija prilikom izgradnje autocesta u Hrvatskoj. Š.L. 13, s.* pdf
66Topić, V., P. Schreiber, 2008: Josip Đurđević (1931 – 2007). Š.L. 9-10, s.496 PDF
67Topić, V., L. Butorac, G. Jelić, 2009: Biomasa u panjačama planike (Arbutus unedo L.) na otoku Braču. Š.L. 1-2, s.5 pdf
68Topić,V., L. Butorac, Z. Đurđević, B. Kekelić, G. Jelić, 2009: Utjecaj tipa kontejnera na rast i razvoj sadnica običnog čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyman) u rasadniku i šumskoj kulturi. Š.L. 3-4, s.121 pdf
69Butorac,L., V. Topić, G. Jelić, 2009: Površinsko otjecanje oborina i gubici tla u opožarenim kulturama alepskog bora(Pinus halepensisMill.) na koluviju. Š.L. 3-4, s.165 pdf
70Šime Meštrović, Slavko Matić, Vlado Topić, 2011: Zakoni, propisi, uredbe i karte u povijesti šuma hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 25
71Vlado Topić, Lukrecija Brešković, 2011: Protuerozijska, hidrološka i vodozaštitna uloga sredozemnih šuma. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 307
72Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Vlado Topić, Stjepan Mikac, Zoran Đurđević, 2011: Pošumljavanje krša hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 393
73Seletković,I., N. Potočić,V. Topić, L. Butorac, G. Jelić,A. Jazbec, 2011: Utjecaj različitih tipova kontejnera i doza sporotopivog gnojiva na rast i fiziološke parametre sadnica crnog bora (Pinus nigra Arn.). Š.L. 13, s.* pdf
74Topić,V., L. Butorac, G. Jelić, 2011: Drvna i lisna masa u makijama planike (Arbutus unedo L.) na području Vrgorca. Š.L. 13, s.* pdf
75Goran JELIĆ, Vlado TOPIĆ, Lukrecija BUTORAC, Zoran ĐURĐEVIĆ, Anamarija JAZBEC, Milan ORŠANIĆ, 2014: UTJECAJ VELIČINE KONTEJNERA I PRIPREME TLA NA USPJEH POŠUMLJAVANJA JEDNOGODIŠNJIM SADNICAMA BORA PINIJE (Pinus pinea L.) NA SREDOZEMNOM PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 9-10, s.463 pdf
76Vlado Topić, 2016: POSJET ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA HŠD-A PARK ŠUMI MARJAN. Š.L. 5-6, s.316 PDF

nedeterminirano:
77Znanstveni radovi
78Stručni radovi
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 56.
 *** HŠD 1846-1996., s. 315, 337, 355, 403, 404.
 Maričević, I.: Kazalo autora Šum. lista 1976. - 1995. ŠL 1997., s. 189.
 *** SŠN, sv. 2, s. 653; sv. 3., s. 332.
 *** Časop. "HŠ" 29, 1999., s. 19; 30, 1999., s. 4, 6; 35, 1999., s. 28.
 *** ŠL 1997., s. 322; 1999., s. 58-59, 167, 276.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM