HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1182
ime K., Antun
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa i revirnik
     


lokacija


član HŠD ogranak
Delnice

 

umirovljen

šumarski tehničar

 Sin Antuna i Marije rođ. Malnar. Osnovnu školu završio je u Gerovu, u Gorskom kotaru, a Srednju šum. školu u Delnicama 1971. god. Od 1971. do 1980. bio je poslovođa u DI "Goranprodukt" Čabar – pilana Gerovo. Nakon toga pet godina radi u Šumariji Prezid, ŠG Delnice. Od 1985. do 1990. radio je u OOUR–u za iskorištavanje šuma Tršće, u Šumariji Prezid – Tršće. Od 1990. radi kao revirnik u "Hrv. šumama", UŠ Delnice, Šumarija Gerovo. Živi u Gerovu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM