HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11827
ime TREGUBOV, Vladimir
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      redov. sveuč. profesor, jedan od pionira i nositelja suvremenih fitocenoloških i tipoloških istraživanja i kartiranja, poznatih i priznatih kod nas i u svijetu.

                                                                IZBOR      (knjiga5/11827)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen7. 1. 1904.Petrograd /Rusija/
apsolvirao1933.
diplomirao1934.
doktorirao1941.Montpellie
umro8. 1. 1974.Ljubljana Maturirao je u Zagrebu (1924.). Studirao je i diplomirao na Visokoj poljodjelskoj školi u Wageningenu (Nizozemska), a zatim u poznatoj francuskoj Visokoj šum. školi u Nancyu, gdje je 1934. stekao diplomu šumarskoga inženjera.
 Bio je kratko vrijeme (1934.-1935.) asistent na Šum. fakultetu Univerziteta u Beogradu. Potom je osam godina službovao kao inženjer u BiH i Hrvatskoj. Iz toga su razdoblja i njegovi prvi objavljeni radovi i doktorska disertacija "Monografija o prašumama Dinarskih Alpa (Masiv Klekovača-Grmeč)", koju je obranio i objavio u Montpellieru 1941. godine.
 Uz klasičnu studiju Ive Horvata (1938.) o biljnosociološkom sastavu šuma u Hrvatskoj, ova iscrpna Tregubovljeva rasprava utrla je prodor i uspješan razvitak suvremene fitosociološke škole J. Braun-Blanqueta u cijeloj biv. Jugoslaviji.
 Sudjelovao je u NOB-u, a poslije 1945. bio je tehnički savjetnik pri Saveznom ministarstvu šuma u Beogradu, pa kao znanstveni suradnik u Gozdarskom inštitutu Slovenije (1947.-48.). Kao direktor Saveznog zavoda za planinske šume u Ljubljani (1949.-1952.) vraća se znanstvenom radu i istražuje šumsku vegetaciju različitih krajeva u Sloveniji. Na Horvatov poziv studira i neke šumarske probleme u sklopu vegetacijskih istra-živanja i kartiranja na Risnjaku. Između 1952. i 1954. istražuje, kao suradnik Centra za znanstvena istra-živanja u Parizu, neke šumske lokalitete u Francuskoj te raslinstvo istočnoga dijela Maroka.
 Po povratku u Ljubljanu radi (1955.-1961.), u zvanju znanstvenog suradnika u Inštitutu za gozdno in lesno gozdarstvo. Kao ekspert FAO boravi 1958.-1960. u Iranu, a nakon povratka bio je viši znanstveni suradnik u Inštitutu za biologijo SAZU.
 Zavod za međunarodnu tehničku suradnju izabrao ga je za direktora "Projekta specijalnog fonda UN u Iranu", ogdje je osnovao i vodio Šumarski fakultet u Teheranu, a 1964. izabran je za redovitog profesora. Iz tog je razdoblja bio i prijedlog prof. dr. sc. S. Bertoviću za eksperta u vegetacijskim istraživanjima u Iranu. Nakon povratka u Ljubljanu (1970.) V. Tregubov je umirovljen slijedeće godine u zvanju višeg šumarskog savjetnika.
 Sudjelovao je na mnogim međunarodnim šumarskim kongresima.
 Napisao je i objavio 50-ak znanstvenih i stručnim članaka i edicija.
 Iznenada je umro u Ljubljani 1974., gdje je i sahranjen.

1Etude forestiere sur le Picea omorica. - Annales de l,Ecole nationale des Eaox et Forets et de la Station de recherches et experiences (Paris) V/2, 1934, 112-178.
2Les forets vierges montargnardes des Alpes Dinariques. Massif de Klekovatcha-Guermetch. Etude Botanique et Forestiere.-These de doctorat (Montpellier, Causse, Graille et Castelnau) 1941, I-118+ 30.
3Primjena nauke o biljnim zadrugama kod pošumljavanja krša. Šumarski priručnik (Zagreb) 1946, I, 742-757.
4V. Tregubov, 1948: Racionalizacija izvoza drveta. Š.L. 1, s.20 PDF
5Analogie entre la Vegetation mediterraneenne en Dalmatie et au Maroc oriental. - Societe des sciences naturelles et phisiques du Maroc (Rabat) 6, 1954, 136-139.
6Prebiralni gozdovi na Snežniku. Vegetacijska in gozdnogospodarska monografija. - Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije (Ljubljana) 1957, 1-165 + 1.
7Fitocenologija.- Šum. enciklopedija (Zagreb) I, 1959., 378-381.
8Forest typebase of forest management.- Fifth World Forestry Congress (Seattle, Washington) 1960, 1-6.
9Association du groupe Abieti - Piccetum de la region Karstique Occidentale des Alpes Dinariques. - Mitteilungen der Ostalpin-Phlanzensociologischen Arbeistgemeinschaft (Brixen) 2, 1962, 39-46.
10Naravni sestoji macesna v Sloveniji in gospodarenje z njimi. Zbornik Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, 3, 1962., 29-245.
11Museum d,Historire naturelle de Marseille (Marseille) XXIII, 1963, 121-195.
12Cours de Typologie forestiere.- Universite de Teheran, Faculte forestiere de Karadj. Project No. 92. Faculte des forets et paturages de Karadj. Programme de Nation Unies pour de Developpement, Organisation des Nations Unies pour le Developpement, OUN pour l,Alimentation et l,Agriculture (FAO) 1968, 1-137.
13Carte de la Vegetation naturelle de l,Iran (Echelle 1:2,500.000). Centre national Cartographique de l,Iran. Guide pour la Carte de la Vegetation naturelle de l,Iran. - Universite de Teheran. Project UNDP/FAO, 92, IRA 7, 14, 1970, 20+17. (U suradnji sa S. Mobayen).

nedeterminirano:
14VAŽNIJI RADOVI
15Forest typebase of forest management.- Fifth World Forestry Congress (Seattle, Washington) 1860, 1-6.
16The silviculture of the Caspian forests based on forest types. - Ministry of Natural Resources Teheran, 1868, 1-13.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1935., s 222, 259-270; 1937., s. 264; 1938., s. 577, 584; 1943., s. 25; 1944., s.198; 1948; s. 20-21.
 Piškorić, O.: Doktorska disertacija o bosanskoj prašumi. ŠL 1942., s. 205.
 *** Primjedba dr. ing. Tregubova članku "Borov prelac" V. Beltrama. ŠL 1947., s. 127.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 38, 46.
 Horvat, I.: Istraživanje i kartiranje vegetacije pretplaninskoga skupa Risnjaka i Snježnika. ŠL 3-4 1950., s. 97-118.
 *** ŠN, s. 592.
 Klepac, D.: Uređivanje šuma. Zagreb 1965., s. 307.
 Bertović, S.: Prof. dr. ing. Vlado Tregubov (1904-1974). ŠL 5-6, 1974., s. 260-263 (s. popisom radova).
 *** PŠH 1846-1976., s. 34, 38, 312, 338, 414.
 *** ŠE 3, 1987., s. 532.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 218, 232.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 BERTOVIĆ, Stjepan Marcel: Dr. ing. Vlado Tregubov, ŠL 5-6/1974, s.260 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM