HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1187
ime K., Jasenka
zvanje
zanimanje     
viši šum. tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1187)   IZMJENE         ISPISlokacija

više obr.1991.Šumarska škola KarlovacViši šumarski tehničar - V. stupanj

 Kći Josipa i Vazmice rođ. Šoštarić. Osnovnu školu završila je u Gerovu, a Srednju šum. u Delnicama. God. 1991. završila je V. stupanj u Šum. školi Karlovac i postigla zvanje viši šum. tehničar. God. 1985. radila je u Delnicama, 1986. u Šumariji Crni Lug, a 1987. ponovno u Delnicama. Od 1988. do 1990. zaposlena je u OOUR-u za uzgoj ŠG Delnice, a nakon toga do 2002, kad odlazi u invalidsku mirovinu, radila je u “Hrv. šumama”, UŠ Delnice, Šumariji Fužine. Živi u Delnicama.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM