HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11896
ime VAJDA, Zlatko
zvanje
zanimanje     
dr. šum. znanosti, dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik, redoviti sveuč. profesor, dekan
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/11896)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen16. 11. 1901.Čajkovci /Đakovo/
apsolvirao1924.
diplomirao1924.
doktorirao1932.Šumarski fakultet u Zagrebu
umro29. 6. 1987.Zagreb Maturirao je na realnoj gimnaziji u Osijeku 1920. Šumarstvo je studirao na Gospodarsko-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je i diplomirao 1924. godine.
 Zapošljava se u taksaciji Direkcije šuma Zagreb 25.11.1925. God. 1926. i 1927. radio je u Direkciji šuma Ogulinske imovne općine. Tada je položio i državni ispit. Od 1928. do 1940. radio je kao upravitelj Državne šum. uprave Ogulin, Dir. šuma na Sušaku. Od 1941. do 1945. radio je u taksaciji Šum. odjela Banske uprave u Zagrebu, a nakon rata 1945.-1947. u Institutu za šum. istraživanja.
 Za vrijeme rada u operativi bio je ne samo šumar praktičar već i aktivan znanstvenik. God. 1932., kao jedan od rijetkih iz privrede, obranio je na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu disertaciju "Studija o prirodnom rasprostranjenju i rastu smreke u sastojinama Gorskoga kotara".
 God. 1945. izabran je za honorarnog nastavnika zaštite šuma na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu i u tom svojstvu ostaje do 1948. Habilitirao je 1947., i od 1948. do 1952. radi kao docent za isti predmet. God. 1953. izabran je za izvanred., a 1955. za red. profesora toga fakulteta. Predmet zaštita šuma predavao je i na poslijedipl. studiju. Uza svoj glavni predmet predavao je upravu šuma (1948.-49.), lovnu privredu (1947.-49.), meteorologiju i klimatologiju (1952.-53.), a na Drv. ind. odjelu uzgajanje sa zaštitom šuma (1953.-58.) i osnove šumarstva (1958.-72.).
 Prof. dr. sc. Zlatko Vajda obnašao je mnoge dužnosti na Poljoprivr.-šum., odnosno Šum. fakultetu i izvan njega. Dekan fakulteta bio je 1954/55., prodekan i pročelnik Šum. odjela 1955/56., te predsjednik fakultetskog savjeta. Dužnost predstojnika Zavoda, odnosno Katedre za zaštitu šuma, obnašao je od osnivanja 1947. do umirovljenja 1972. Član suradnik JAZU bio je od 1949., a glavni urednik Glasnika za šum. pokuse bio je od 1972. do 1974. godine.
 U stručnim i znanstvenim časopisima bio je aktivan više od 50 god. Prvo njegovo djelo objavljeno je 1931., a dvije godine poslije iz tiska izlazi njegova disertacija. Potom objavljuje znanstvene i stručne radove i prikaze u domaćim i stranim časopisima. Objavio je više od 150 napisa, koji su vrlo iscrpni i popraćeni znalačkim komentarima. Iz tih radova razvidno je da je prof. Vajda bio šumar širokih pogleda na struku. Iako je najviše radio u operativi u Ogulinu, zanimao se i za šumarstvo u ostalim dijelovima Hrvatske, kao i izvan granica naše zemlje, ukazujući na znanstvene ustanove i njihova dostignuća.
 U svom širokom opusu proučavao je različite aspekte šum. struke; bavio se vrstama šum. drveća, vrijednostima pojedinih vrsta, uzgajanjem i uređivanjem šuma, utjecajem šume na okoliš i na zdravlje čovjeka. Poglavito su znakoviti njegovi radovi iz zaštite šuma. U tom dijelu njegov je rad usmjeren na štetne šumske kukce i njihovo suzbijanje s posebnim naglaskom na, tada tek nove, biološ-ke metode. Autor je nekih tema u Šum. enciklopediji i Šum. priručniku.
 Dugi niz godina radio je na proučavanju i istraživanju uzroka masovnog sušenja pojedinih vrsta drveća i šuma pa je o tome napisao velik broj radova. Između ostalog objasnio je uzroke sušenja bukve na Učki. Znakovito je i njegovo istraživanje promjena klime i utjecaj tih promjena na sušenje šuma. Veliku pozornost posvećivao je problemu šum. požara. Zaokruživši svoje bogato znanje i iskustvo, objavio je dvije vrijedne knjige o zaštiti šuma: "Nauka o zaštiti šuma" i "Integralna zaštita šuma".
 U Šum. listu (1931.-1980.) objavio je više od 40 napisa, pretežito iz zaštite i uzgajanja šuma, te petnaestak prikaza domaćih i stranih knjiga i časopisa, a bio je, između ostalog, i vanjski suradnik Instituta za fiziku atmosfere i kozmičku fiziku te znanstvenih šumarskih ustanova.
 Bio je član utemeljitelj JŠU u Zagrebu, član utemeljitelj HŠD (1940. -45.), a nakon rata sudjeluje u radu Šum. društva, posebno oko izdavanja Šum. lista, kao član redakcijskog odbora (1947.-54.).
 Za svoj rad prof. dr. sc. Zlatko Vajda primio je više priznanja. Odlikovan je Ordenom II. reda 1960., a 1975. uručena mu je Republ. nagrada za životno djelo. God. 1976. prigodom proslave 130. god. osnivanja HŠD i 100. god. Šum. lista odlikovan je Poveljom sa zlatnom medaljom, a 1985. Šum. fakultet u Zagrebu uručio mu je diplomu u povodu proslave 125. obljetnice šum. nastave u Hrvatskoj.
 Preminuo je u Zagrebu 1987. i sahranjen je na Mirogoju.

1Ing. Z. Vajda, 1931: Dr. Alfred Dengler: Waldbau auf ökologischer Grundlage.. Š.L. 3, s.131 PDF
2Ing. Z. Vajda, 1931: Dendrogeografska istraživanja.. Š.L. 9, s.404 PDF
3STUDIJA O PRIRODNOM RASPROSTRANJENJU I RASTU SMREKE U SASTOJINAMA GORSKOG KOTARA; ŠUMARSKI LIST, ZAGREB 1933. BIB
4Zlatko Vajda, 1933: Studija o prirodnom rasprostranjenju i rastu smreke u Gorskom Kotaru.. Š.L. 4, s.217 PDF
5Dr. Z. Vajda., 1936: Dr. M. Marinović: Šumsko-privredna geografija, Beograd 1934,. Š.L. 5-7, s.346 PDF
6Dr. Z. Vajda, 1937: Bijeli jasen u prebornoj šumi na Kršu.. Š.L. 3, s.126 PDF
7Der natürliche Verbreitung der Fichte im Gebiete der Gross Kapela. Zeitschrift für Forstu. Jagdwesen 10, Berlin 1938.
8Problem rase kod osnivanja sastojina. ŠL 1938., s. 185-205.
9Dr. Z. Vajda, 1938: Savremeni aparati za ispitivanje čistoće i klijavosti šumskog sjemenja.. Š.L. 10, s.506 PDF
10Dr. Z. Vajda, 1938: Institut za nauku o šumskom radu u Eberswalde-u.. Š.L. 11, s.585 PDF
11Dr. Z. Vajda, 1939: Problem rase kod osnivanja sastojina.. Š.L. 4-5, s.185 PDF
12Dr. Z. Vajda, 1939: Šumsko-uzgojne slike sa puta po Njemačkoj i Čehoslovačkoj.. Š.L. 8-9, s.414 PDF
13Dr. Z. Vajda, 1939: O racionalnoj organizaciji rada u šum. gospodarstvu.. Š.L. 11, s.608 PDF
14Dr. Z. Vajda, 1939: Neki podaci o znanstvenim šum. institutima u Njemačkoj i Čehoslovačkoj.. Š.L. 12, s.691 PDF
15Dr. Z. Vajda, 1940: G. F. Morozov — Prof. dr. J. Balen: Nauka o šumi.. Š.L. 9, s.468 PDF
16Z. Vajda., 1941: A. Dengler: Bericht über Kreutzungsversuche zwischen Trauben- und Stieleiche und zwischen europäischer und japanischer Lärche.. Š.L. 1, s.12 PDF
17D. Ing. Z. Vajda, 1941: Uzroci bespravne sječe drveta i njihovo uklanjanje.. Š.L. 3, s.100 PDF
18Dr. Z. Vajda., 1941: Temelji racionalizacije rada.. Š.L. 7, s.308 PDF
19Dr. Ž. Vajda, 1941: Šumarska stručna književnost o sječi i umjetnom pomladjivanju u bukovim sastojinama visokog uzgoja.. Š.L. 11, s.491 PDF
20Dr. Ing. Vajda, 1941: Osnivanje šumsko-gospodarskih oblasti.. Š.L. 12, s.519 PDF
21Klimatske okolnosti i gradacija gubara u razdoblju od 1942. do 1948. Ibid., u knjizi "Masovna pojava i suzbijanje gubara", Zagreb 1949.
22Dr. Zl. Vajda, 1942: Utjecaj šumsko-poljskog gospodarenja na fizikalna i kemijska svojstva tla.. Š.L. 1, s.19 PDF
23Dr. Zl. Vajda, 1942: Razmatranja o nekim uređajnim problemima prebornih šuma.. Š.L. 8-9, s.250 PDF
24Hrast je najvrednije drvo naših šuma. Gospodarstvo III, br. 236, 1943.
25Dr. Ing. Z. Vajda, 1943: O do sada primjenjivanim metodama kod uređivanje šum. sastojina državne šumarije u Ogulinu.. Š.L. 1, s.1 PDF
26Dr Zl. Vajda, 1943: Prirodni tok obnove požarom uništene prašume.. Š.L. 4, s.115 PDF
27Prirodni tok obnove požarom uništene prašume. ŠL 1943., s. 115-117.
28Dr Zl. Vajda, 1943: Neki o zanimivi šumsko-uzgojni podatci iz djela Dr K. M. Müllera: Aufbau, Wachs und Verjüngung südeuropëischer Unvälder.. Š.L. 6, s.181 PDF
29Dr. Zl. Vajda, 1943: Ustanovljivanje drvnih gromada sastojina pomoću Laerovih skrižaljki oblikovisina i oblikovisinskih redova.. Š.L. 7-8, s.228 PDF
30Gospodarsko značenje naših crnogorič-nih šuma smreke i jele. Ibid. IV, br. 43, 1944.
31Dr. Ing. Zl. Vajda, 1944: Uređenje drvnog tržišta u Njemačkom Reichu.. Š.L. 5-6, s.89 PDF
32Dr Ing. Zl. Vajda., 1944: Mogućnosti proizvodnje celuloznog drveta u našim šumama.. Š.L. 7-12, s.127 PDF
33Dr. Z. Vajda, 1945: Savremena razmatranja temeljnih šumsko-uređajnih problema. Povodom knjige: G. Baader »Forsteinrichtung als nachhaltige Betriebsführung und Betriebsplanung«, 1942.. Š.L. 1-12, s.90 PDF
34Sušenje slavonskih hrastika. Gospodarski list br. 2, Zagreb 1946.
35Čuvanje naših šuma od požara. Ibid. br. 17-18, Zagreb 1946.
36Gubar glavonja i zlatokraj. Ibid. br. 20, Zagreb 1946.
37
38Dr. Z. Vajda, 1946: Pojava štetnih insekata u šumama NR Hrvatske. Š.L. 7-9, s.108 PDF
39
40Uzgajanje šuma. Šum. priručnik I, Zagreb 1946., s. 613-724.
41Zaštita šuma. Šum. priručnik II, Zagreb 1946., s. 769-840.
42Ekstremna klimatska stanja i sušenje bukovih sastojina na Učki od 1947 - 1953. Glasnik za šum. pokuse 14, 1960.
43Dr. Z. Vajda, 1947: Prvi pokus zaštite slavonskih šuma uništavanjem gusjenica iz aviona pomoću D.D.T. preparata. Š.L. 9, s.297 PDF
44Utjecaj klimatskih kolebanja na sušenje hrastovih posavskih i donjopodravskih nizinskih šuma. Institut za šum. istraživanja Minist. šuma. NRH, Zagreb 1948, (habilitacijski rad).
45Dr. Z. Vajda, 1948: Koji su uzroci sušenju hrastovih posavskih i donjopodravskih šuma. Š.L. 4, s.105 PDF
46UTJECAJ KLIMATSKIH KOLEBANJA NA SUŠENJE HRASTOVIH POSAVSKIH I D0NJOPODRAVSKIH NIZINSKIH ŠUMA; NAKLADNI ZAVOD HRVATSKE, ZAGREB 1948. BIB
47Šumskozaštitne mjere u posavskim i donjopodravskim hrastovim šumama. ŠL 1948., s. 168-171.
48Z. Vajda, 1948: Primjena kem. metoda kod uništavanja potkornjaka. Š.L. 9-10, s.319 PDF
49Dr. Z. Vajda, 1949: Važnost preventivnih mjera u suvremenoj zaštiti šuma. Š.L. 5, s.173 PDF
50Dr. Z. Vajda, 1949: Savremena šumska terapija. Š.L. 8-9, s.269 PDF
51Z. Vajda, 1950: Pet godina iskustva u suzbijanju hrušteva (njem.). Š.L. 12, s.513 PDF
52Z. Vajda, 1950: Wiesmann-Gasser: Utjecaj insekticida na pčele (njem.). Š.L. 12, s.514 PDF
53Z. Vajda, 1951: Dr. Željko Kovačević: Primijenjena entomologija I.. Š.L. 1-2, s.99 PDF
54O sriježi ili golomrazici (W. Lantelme: Der Barfrost, Forstwiss Cbl., Berlin, 1951.). ŠL 1954., s. 117-120.
55Z. Vajda, 1951: Leibundgut H.: Biološka i gospodarska gledišta u švicarskom uzgajanju šuma. Š.L. 3-4, s.176 PDF
56Z. Vajda, 1951: Motorni zamagljivači u službi zaštite šuma. Š.L. 8-10, s.347 PDF
57Zlatko Vajda, 1952: Uzroci epidemijskog ugibanja brijestova. GŠP vol. 10 s. 105
58
59Uzroci epidemijskog ugibanja brijestova. Glasnik za šum. pokuse 10, Zagreb 1952., s. 105-197.
60Dr. Z. Vajda, 1952: Borba protiv sušenja brijestova. Š.L. 9, s.326 PDF
61
62Vajda dr. Zlatko, 1954: O sriježi ili golomrazici. Š.L. 2-3, s.117 PDF
63Vajda dr. Zlatko, 1954: Prilog poznavanju historije postanka našeg golog krša. Š.L. 4, s.166 PDF
64Vajda dr. Zlatko, 1954: Biotski faktori edafskog sloja šumske biocenoze. Š.L. 5-6, s.236 PDF
65Vajda dr. Zlatko, 1954: Jordan: Opadanje prirasta i degradacija tla uslijed opadanja razine donje vode. Š.L. 5-6, s.285 PDF
66Vajda dr. Zlatko, 1954: Moljac jelovih iglica u sastojinama Gorskog Kotara. Š.L. 9-10, s.527 PDF
67Vajda dr. Z., 1955: Deset godina pošumljavanja i melioracija u NR Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.436 PDF
68Vajda dr. Zlatko, 1955: Stanje bukovih sastojina na Učki. Š.L. 11-12, s.579 PDF
69Dr Zlatko Vajda, 1956: Iz historije gospodarenja sa šumama na Fruškoj gori. Š.L. 3-4, s.125 PDF
70Gubar ponovno ugrožava naše šume. ŠL 1956., s. 220-225.
71UZGAJANJE I ZAŠTITA ŠUMA; KOMISIJA ZA UDŽBENIKE I SKRIPTA SVEUĆILIŠTA U ZAGREBU, ZAGREB 1957. BIB
72Vajda Z., 1958: Još jedan uspjeh u biološkoj borbi protiv štetnika (prema Scientific American, 1956.). Š.L. 7-9, s.311 PDF
73Vajda Z., 1958: Prof. dr. Ž. Kovačević: Primjenjena entomologija. Šumski štetnici III. knjiga, Zagreb, 1956.. Š.L. 11-12, s.450 PDF
74Z. Vajda, 1959: Uvođenje suvremenih metoda u borbi protiv šumskih požara u SAD. Š.L. 4-5, s.163 PDF
75Zlatko Vajda, 1960: Uloga pojave ekstremnih klimatskih stanja u sušenju bukovih sastojina na Učki. GŠP vol. 14 s. 5
76Utjecaj promjene vodnog režima na zdravstveno stanje šuma. Prvo jugosl. savjetovanje o zaštiti šuma, Zgb 1960.
77Vajda Zlatko, 1960: Krahl—Urban: Šumarska monografija hrasta lužnjaka i kitnjaka. Š.L. 1-2, s.44 PDF
78Osnovi šumarstva. Sveuč. u Zagrebu, Zagreb 1962., s. 1-251.
79Vajda Z., 1962: Sprečavanje unošenja i širenja novih štetnika po našim šumama. Š.L. 3-4, s.129 PDF
80OSNOVI ŠUMARSTVA; Sveučilište u Zagrebu, ZAGREB 1962. BIB
81Vajda Z., 1962: Prof. dr J. Kišpatić i ing. A. Böhm: Primjena herbicida u šumarstvu. Š.L. 8, s.288 PDF
82Zaštita šuma. Sveuč. u Zagrebu, Zagreb 1965., s. 1-350.
83ZAŠTITA ŠUMA; SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, ZAGREB 1965. BIB
84Vajda Z., 1966: Primjena otrovnih kemijskih sredstava u zaštiti šuma i njihov utjecaj na prirodne biocenoze, ljude i životinje. Š.L. 5-6, s.265 PDF
85Vajda Z., 1966: Uzgoj otpornih smrekovih sastojina u Gorskom Kotaru. Š.L. 11-12, s.533 PDF
86Vajda Z., 1967: Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.269 PDF
87Vajda Z., 1968: Naučno-istraživačke studije o sušenju hrastika. Š.L. 3-4, s.122 PDF
88Zlatko Vajda, 1969: Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj god. 1967. i 1968.. Š.L. 7-8, s.258 PDF
89Vajda, Z., 1970: Problem zaštite šuma od požara u SR Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.92 PDF
90Z. Vajda, 1973: Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj 1969, 1970. i 1971. godine. Š.L. 3-4, s.96 PDF
91Nauka o zaštiti šuma. Šk. knjiga, Zagreb 1974., s. 1-482.
92Uzročnici sušenja slavonskih šuma. Zbornik ... Vinkovci, 1974., s. 221-238.
93Vajda, Z., 1975: Razarajuće djelovanje herbicida defolijanata na tropske vlažne šume. Š.L. 4-6, s.195 PDF
94Z. Vajda, 1975: Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj 1972—1974. god.. Š.L. 7-10, s.332 PDF
95Zl. Vajda, 1977: Potencijalna sposobnost šume kao regulacijski hidrološki činilac vodenih tokova. Š.L. 8-9, s.370 PDF
96M. Androić, Z. Vajda, 1978: PROF. DR ŽELJKO KOVAČEVIĆ — veliko ime entomološke znanosti Hrvatske i Jugoslavije. Š.L. 11-12, s.505 PDF
97Vajda, Z., 1980: Utjecaj klimatskih faktora na rast i zdravstveno stanje naših šuma. Š.L. 1-2, s.61 PDF
98Integralna zaštita šuma. Sveuč. naklada Liber, Zagreb 1983., s. 1-253.

nedeterminirano:
99VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1926., s. 70; 1931., s. 81: 1933., s. 555; 1940., s. 271; 1943., s. 22; 1945., s. 79; 1955., s. 522-526; 1971., s. 170; 1975., s. 379; 1977., s. 88, 99; 1986., s. 435.
 *** Izvještaj JŠU: 1927., s. 32; 1938., s. 14 (ŠL).
 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 43, 99, 152.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 46, 60, 83, 92, 98, 107, 118, 128, 148, 172, 202, 244, 249, 250, 251, 257.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija II, s. 19, 73, 103, 230, 435.
 *** ŠN, s. 123, 157, 161, 169, 170, 197, 206, 222, 223, 234, 242, 244, 301, 304-306, 348, 350, 354, 383, 384, 386, 524-529, (Životopis), 593.
 Klepac, D.: Uređivanje šuma. Zagreb 1965., s. 17, 36, 328.
 Klepac, D.: Jedan rijetki jubilej (Dr. Z. Vajda). ŠL 1972., s. 473-478, (s radovima).
 *** Zbornik Vinkovci 1974., s. 4, 8, 40, 206, 208, 218, 228, 230, 232, 237, 252, 702, 707, 717.
 *** PŠH 1846-1976., s. 21, 28, 32, 43, 45, 51, 64, 67, 83, 85, 86, 89, 115-119, 127, 134, 251, 337, 342, 414, 423.
 *** Mala šumarska kronika. ŠL 1975., s. 501-510.
 *** ŠIM, s. 13, 15, 18, 75, 76, 119, 172, 178.
 Glavaš, M.: Prof. dr. Zlatko Vajda, dipl. ing. šum. (1901-1987). In memoriam. ŠL 1987., s. 691-693.
 *** ŠE 3, 1987., s. 565.
 *** HŠD 1846-1996., s. 223, 236, 241, 242, 249, 261, 279
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj. Vinkovci-Zagreb 1996., s. 62, 231, 232, 235, 243, 257, 543, 544.
 Maričević, I.: Kazalo autora... Šum. lista, ŠL 1997., s. 182.
 *** SŠN, ŠF Zagreb 1998., sv. 2, s. 138, 200, 205, 222, 424-426, 476-478 (životopis), 641, 661, 679, 682, 708; sv. 3, s. 292-293, (životopis).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: Ing. Z. Vajda, doktor šumarstva, ŠL 1/1933, s.81 PDF
 KLEPAC, Dušan: Jedan rijetki jubilej (prof. dr ing. Zlatko Vajda), ŠL 11-12/1972, s.473 PDF
 GLAVAŠ, Milan: Prof. dr. ZLATKO VAJDA, ŠL 10-12/1987, s.691 PDF
 GLAVAŠ, Milan: Sjećanje na prof. dr. sc. Zlatka Vajdu nakon 20 godina smrti, ŠL 7-8/2007, s.379 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM