HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID11910
ime VANJKOVIĆ, Srećko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen25. 10. 1910.Glina
apsolvirao1933.
diplomirao26. 9. 1941.
umro13. 4. 1999.Zagreb Djetinjstvo je proveo u Glini gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je polazio u Petrinji. Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1932.-33., a diplomirao 26.9.1941.
 Rad u struci započeo je kao referent pripravnik u Direkciji šuma Zagreb, a zatim prelazi u Gospić gdje radi u tijeku II. svj. rata. God. 1945. raspoređen je na mjesto kotarskog šum. referenta u Pisarovini, gdje radi do 1947. god., kad je premješten u Mi -nistarstvo šuma u Zagrebu za referenta u Odjelu uzgajanja lokalnih šuma. Nakon toga radio je u Glavnoj upravi za šumarstvo u Zagrebu kao referent na pošumljavanju i kasnije kao v.d. direktora poduzeća za sjemenarstvo.
 Od 1950. ponovno radi u Ministarstvu šumarstva u Zagrebu kao rukovoditelj grupe za pošumljavanje.
 Kad je osnovano ŠG "Šamarica" u Zagrebu, u njemu radi kao referent na uzgajanju šuma. Poslije toga bio je upravitelj šumarija Đakovo, Gareš-nica i Hrv. Dubica, kasnije i Šumarije Karlovac, a 1954. na svoj zahtjev preuzeo je Šumariju Draganići, želeći obnoviti zapuštene hrastike, koji su stradali zbog nekontroliranog pašarenja i žirenja.
 God. 1960. postao je v.d. direktor ŠG Karlovac, a od 1961. njegov tehnički direktor. Kad je osnovan 1961. Institut za četinjače u Jastrebarskom, pomagao je institutu i surađivao s njim. Dao je veliki doprinos unapređenju šumarstva karlovačkoga područja.
 Pošumljene su velike površine bujadnica na području Korduna crnogoricom i osnovani mnogi pokusi.
 Tada su izgrađene stotine kilometara šumskih cesta u svim gosp. jedinicama. Obnovljena je zapuštena kanalska mreža i prokopani novi kanali. Vodio je veliku borbu za očuvanje šuma Pokupskog bazena koje su ugrožene nerazumljivim potezima
 nekih struka, posebno vodoprivrede (retencije!). Posebna ljubav bilo mu je uzgajanje šuma.
 U mirovinu odlazi 1976. godine.
 Bio je suradnik Šum. lista (1968.-1978.).
 Radio je u Šum. društvu i bio član njegova rukovodstva te član Redakcijskog odbora i Savjeta Šum. lista. Zbog toga i zbog svog stručnog rada nagrađen je s više odličja. Posebno ističemo Povelju i zlatnu medalju dodijeljenu mu 1976. godine.

1Komlenović N., Vanjković S., Martinović J. , 1968: Jedan pokus s američkim borovcem (Pinus strobus L.) na nizinskom pseudogleju i minero-organogenom močvarnom tlu kod Karlovca. Š.L. 3-4, s.85 PDF
2S. Vanjković, 1973: Rezultati ranog rasta i prirasta pet vrsta četinjača u Šumskom predjelu »Točak«. Š.L. 1-2, s.39 PDF
3Vanjković, S., 1975: Savezu inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Zagreb. Š.L. 1-3, s.67 PDF
4Osnovno u šumarstvu jest uzgoj šuma. Ibid. 1978., s. 256-258.
5Vanjković, S., 1979: Osvrt na zaključke Savjetovanja održanih 1958. godine u Splitu i 1976. godine u Zadru.. Š.L. 1-3, s.77 PDF
6Vanjković, S., 1979: Šumarski četvrtak (tekst i note pjesme). Š.L. 4-6, s.253 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8 (IV. god.).
 *** ŠN, s. 358; SŠN 2, 1998., s. 684.
 *** PŠH 1846-1976., s. 54, 77, 420.
 *** ŠL 1943., s. 328, 329; 1958., s. 219; 1967., s. 133; 1976., s. 328, 367, 436, 565; 1978., s. 115, 116, 123, 229, 277, 278, 280, 392; 1977., s. 91.; 1979., s.253
 *** Mala šumarska kronika. ŠL 1975., s. 501-511.
 *** ŠIM, s. 148, 178.
 Pavelić, D., Mrzljak, I., Maradin, J.: Šume pokupskog bazena - povijesne i gospodarske prilike. Radovi 31, ŠIJ, br. 1-2, 1996., s. 1-15.
 Maričević, I.: Kazalo autora... Šum. lista 1976-1995.. ŠL 1997., s. 183.
 *** HŠD 1846-1996., s 277, 280, 281, 283, 284, 288, 289, 293, 294, 298, 299, 301-311, 313, 337, 371.
 Mrzljak, I.: In memoriam, Srećko Vanjković, dipl. inž. šum. (1910-1999). ŠL 5-6, 1999., s. 282-284.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 MRZLJAK, Ivan: Srećko Vanjković, dipl. inž. šum. (1910 - 1999), ŠL 5-6/1999, s.282 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM