HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1193
ime K., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa, lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1193)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Josipa i Milke rođ. Klasić. Osnovnu školu završio je u Gornjem Jesenju, a Šum. školu u Karlovcu (1979). Od 1981. do 1986. bio je lugar, a čuvao je i privatne šume. Od 1986. radi kao poslovođa na sječi, izradi i izvlačenju drvnih sortimenata u Šumariji Krapina, danas UŠP Zagreb.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM