HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1195
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1195)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Antona Kovačevića. Četirigodišnju osnovnu školu završio je u Fužinama, a Lugarsku školu u Rijeci. Došao je 31.I.962. iz “Žitnog fonda” Fužine u Šumariju Fužine. Kao lugar tu je radio do odlaska u mirovinu 28.2.1985. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM