HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12011
ime VRANKOVIĆ, Andrija
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva, viši predavač pedologije
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12011)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen24. 11. 1930.Rtina /Zadar/
apsolvirao1958.
diplomirao6. 6. 1960.
magistrirao pedologija
umro4. 7. 2022. Osnovnu školu završio je na otoku Pagu, gimnaziju u Zadru i Makarskoj, a Srednju šumarsku školu za krš u Splitu. Nakon završetka srednje škole, tri godine službuje u svojstvu tehničara u Zadru, Šibeniku i Benkovcu.
 God. 1954. upisuje šumarstvo na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvira na Šum. odjelu Poljoprivr.-šum fakulteta škol.g. 1957.-58., a diplomira 6.6.1960.
 Nakon završetka studija, (1960.) izabran je za asistenta u zajedničkom Zavodu za pedologiju Poljoprivrednog i Šumarskog fakulteta. A. Vranković pripada prvoj generaciji pedologa šumarske struke. U želji da afirmira šumarsku pedologiju kao samostalnu šumarsku disciplinu i da je poveže s ostalim graničnim znanostima, studira na PMF-u u Zagrebu, na Geološkopaleontološkom odjelu, predmete geologiju, petrografiju, mineralogiju i paleontologiju.
 God. 1963.-64. predavao je studentima šumarstva petrografiju i geologiju. U tu svrhu formirao je petrografsku zbirku na Šum. fakultetu i izradio pedološku zbirku monolita šumskih tala. Kao član Komisije UNESCO za Balkan surađuje na determinaciji i korelaciji tala pod naslovom: Third soil corelation for Europe-Bulgaria, Greece, Romania. Turkey, Yugoslavia - UNESCO, augustseptember, 1965., a 1973. bio je na specijalizaciji na Biološkopedološkom fakultetu u Moskvi, zatim radi u Libiji na projektu Bir Ayyad u organizaciji ZIŠ-a Šum. fakulteta u Zagrebu. U međuvremenu magistrirao je s temom "Tla na kalcitnim i nekim silikatnim metamorfitima metamorfnog faciesa zelenog škriljca u Zagrebačkoj gori i Papuku".
 Za višeg predavača pedologije na Šum. fakultetu u Zagrebu izabran je 1976. Od uspostave Katedre za pedologiju na Šum. fakultetu (1973.), sve do umirovljenja krajem 1995., predaje pedologiju za šumare na redovnom, postdiplomskom i specijalističkom studiju. U tijeku svih tih godina obavljao je i dužnost predstojnika Katedre za pedologiju, a od 1972. do 1992., bio je i upravitelj NPŠO Velika kod Požege.
 God. 1985. uključen je u timski rad oko ekološkog uređenja brane Zeralda u Alžiru.
 Objavio je samostalno i u suradnji sedamdesetak radova i pedoloških karata.
 Sudjelovao je u zemlji i inozemstvu na više stručnih skupova (kongresa, simpozija, savjetovanja), te na studijskom boravku u Čehoslovačkoj, Ukrajini, Nizozemskoj, Gruziji, Armeniji i dr.
 Član je profesionalnih organizacija: Međunarodnog pedološkog društva, hrvatskog pedološkog dru-štva (1986.-1988. predsjednik), ekološkog društva, te radnih grupa vezanih za strategiju i zaštitu tla, računanje i kartiranje kritičkog opterećenja šumskih ekosustava pri Državnoj upravi za zaštitu okoliša, te trajnog monitoringa tla Alpe-Adria i podunavskih zemalja.
 Znanstvenoistraživački rad A mr. sc. A. Vrankovića obasiže više tematskih područja iz predmeta pedologije: kartiranje, geneza i klasifikacija tala, erozija, zaštita i štetni kemizam (zagađenost) tla i vodnih tokova, ekološka valorizacija i plodnost tla radi podizanja šumskih kultura i rasadnika, pedološke prilike u svezi s promjenama vodnozračnog režima u hidromorfnim tlima, odnos između svojstava tla i šumske mehanizacije, kartiranje i računanje kritičkog taloženja "kiselih" sastojaka iz atmosfere za šumske ekosustave, više pedoloških studija u suradnji s drugim autorima, a u svezi sa zakorjenjivanjem, prirodnim pomlađivanjem, zdravstvenim stanjem sastojina, kao i detaljnim pedološkim kartama sadržanim u šum.-gospod. osnovama i dr.
 Sudionik je NOR-a od 1944. i Hrvatskog proljeća 1971. Odlikovan je Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima, a u povodu 40. godišnjice oslobođenja grada Poveljom Sveučilišta, te za uspješan rad na izradi Osnovne pedološke karte Diplomom RZ za znanstveni rad SR Hrvatske.

1Vranković, A., Martinović, J. 1964: Pedološka karta i studija tala "Jastrebarske prigorske šume". Fond dokumentacije ŠIJ, Zagreb.
2Škorić, A., Racz, Z., Vranković, A., Sertić, V. 1968: Studija o Hidro i Agromelioracijama PIK "Mladen Stojanović" - Bos. Gradiška, I. dio "Cerovljani" (s pedološkom kartom), Zagreb.
3Vranković, A.: 1968: Tla samoborskih parkova (s pedološkom kartom). Fond dokum. Šum. fakulteta u Zagrebu.
4Vranković, A., 1970: Pedološki prikaz tala nekih šumsko-gospodarskih jedinica u planinskom masivu Mala Kapela. Š.L. 11-12, s.369 PDF
5Vranković, A. 1971: Osnovna pedol. karta sekcije Vinkovci 3 (u suradnji), Zagreb.
6Vranković, A., Racz, Z. as autors 1973: Bir Ayyad projekt Part Two, Wolume 18.1, Soil map and soil analisis-Lybyan Arab Republic, Ministry of state, Concil of Agricultural Development. Fond. dok. Šum. fak u Zagrebu.
7Škorić, A., Vranković, A.: 1975: Pedološ-ka istraživanja u vezi sušenja šuma hrasta lužnjaka. Simpozij: Sto godina znanstvenog i organiziranog pristupa šumarstvu jugoist. Slavonije, JAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci, s. 403-411.
8Vranković, A. 1976: Osnovna pedološka karta sekcije Senj 1M 1:50000. VGI, Beograd.
9Martinović, J., Vranković, A.: 1976: Pedološki radovi u Šum. listu za jubilarni Šum. list (A. Vranković za razdoblje od 1876-1944). Povijest šum. Hrvatske, Zagreb 1976.
10Matić, S., Rauš, Đ., Vranković, A. 1976: Rezultati početnih istraživanja trajno zaštićenog i upravljanog prirodnog rezervata "Dundo" na otoku Rabu. Ekologija 11(2), Bgd., s. 147-166.
11Primjena metode konačnih elemenata u ravninskim problemima koncentracije naprezanja, magistarski rad, Zagreb, 1976.
12Raspodjela glavnih naprezanja u ravninskim ortotropnim konstrukcijama (sa S. Jecić), Zbornik radova XIII. jugoslavenskog kongresa racionalne i primijenjene mehanike, C 6-4, Sarajevo, 1976.
13Vranković, A.: Zaliha tla na vapnencima gornje krede otoka Paga i mogućnost njihovog privođenja šumskoj kulturi. Referat sa savjetovanja "Uloga šuma i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline u odnosu na Jadransko područje", Zadar 4.-6.III. 1976. Šum. list 5-6, str. 244-245.
14Vranković, A. 1977. Tloznanstveni aspekt erozije tala u Istri. Projektni savjet za izradu Pedološke karte Hrvatske, Zagreb.
15Vranković, A. 1979: Pedološka karta SFRJ, sekcija Senj 3, 1:50.000, VGI, Beograd.
16Vranković, A., Bašić, F: 1979: Jednogodišnja dinamika vlage tla i redokspotencijala glejnog, amfiglejnog tla u šumskom stacionaru "Opeke" kod Lipovljana. U ed. "Drugi kongres ekologa Jugosl. II: 1153-1166, Zagreb.
17Matić, S., Prpić, B., Rauš, Đ., Vranković, A., Seletković. Z. 1979: Ekološkouzgojne osobine specijalnih rezervata šumske vegetacije Prašnik i Muški bunar u Slavoniji. Drugi kongres ekologa Jugosl., knj. I: 767-823, Zagreb.
18Matić, S., Prpić, B., Rauš, Đ., Vranković, A. 1979: Rezervati šumske vegetacije Prašnik i Muški bunar. Studija ekološkouzgojnih osobina Š.G. "Josip Kozarac" Nova Gradiška. ŠF Zagreb, s. 1-331.
19Primjena metode konačnih elemenata u izračunavanju faktora koncentracije naprezanja, Zbornik radova I. znanstvenog skupa Numeričke metode u tehnici, Zagreb, 1979, 233-238.
20Prpić, B., Vranković, A., Rauš, Đ., Matić, S. 1979: Ekološke značajke nizinskih šumskih ekosistema u svjetlu regulacije rijeke Save. Ibid., knj. I., s. 877-897., Zagreb.
21Rauš, Đ., Matić, S., Prpić, B., Vranković, A. 1979: Prilog poznavanju biološkoekoloških svojstava kasnog hrasta lužnjaka (Quercus robur var. tardissima Sim.) u bazenu Spač-ve i Česme. Ibid., knj. II., s. 997-1010, Zagreb.
22Naprezanja u cilindričnoj ljuski s dubokim utorima (sa S. Jecić i dr.), Zbornik radova II. znanstvenog skupa Numeričke metode u tehnici, Stub. Toplice, 1980, 219-229.
23Vranković, A. 1981: Pedol. karta SFRJ, sekc. Senj 2, 1:50000, VGI Bgd.
24Vranković, A. 1981.: Tla sekcije Senj 2, Tumač pedološke karte, 1:50000. Sveuč. naklada Liber, Zagreb.
25Vidaček, Ž., Vranković, A., Stepančić, D. 1981: Pedološka karta SFRJ, sekcija Pazin 1, Vrhnika 3, 1:50000. VGI Bgd.
26Formiranje konačnog elementa pomoću egzaktnih rješenja teorije elastičnosti, Zbornik radova III. znanstvenog skupa Numeričke metode u tehnici, Stubičke Toplice, 1981, 77-86.
27Konačni element za izračunavanje faktora koncentracije naprezanja, Zbornik radova X. jugoslavenskog kongresa teorijske i primijenjene mehanike, C-26, Kupari, 1981, 215-222.
28Škorić, A., Mayer, B., Vranković, A., Ba-šić, F. 1983: Pedološka karta Istre, M 1: 150.000. Poseban tisak: Monografija "Tla Istre" - Projektni savjet za izradu ped. karte Hrvatske, Zagreb.
29Vranković, A., Bašić, F., Mayer, B., Vidaček, Ž. 1983: Hidropedološka studija Srednjeg Posavlja s pedološkom kartom u M 1:50000. Fond dokumentacije ŠF Sveuč. u Zagrebu.
30Vranković, A., Đuričić, I., Bašić, F. 1984: Oštećenje šumskih tala ledoizvalama na nekim metamorfitima Kalnika. Simpozij: "Oštećenja zemljišta i problemi njegove za-štite". Varaždin 12.-14. listopada 1983. Zemljište i biljka, Vol. 33, No.2, Beograd.
31Vranković, A. 1984: Osnovna pedološ-ka karta Hrvatske, list Senj 4. Projektni savjet za izradu Pedološke karte Hrvatske, Zagreb.
32Prilog određivanju koncentracije naprezanja metodom konačnih elemenata, doktorska disertacija, Zagreb, 1984.
33Određivanje faktora koncentracije naprezanja metodom konačnih elemenata, Zbornik radova Skupa o konstruiranju, C3-I-1/7, Zagreb, 1984.
34Vranković, A. 1985: Pedološka karta NPŠO Rab, M 1:5000, tisak: Litokarton Osijek, Zagreb.
35Martinović, J., Vranković, A. 1985: Primjena fotointerpretacije u izradi karte ekotopa. Bilten za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju JAZU, vol. 6, 30-45, Zagreb.
36Martinović, J., Miko, S., Pernar, N., Kastmuler, Ž., Vranković, A., Prohić, E. 1985: Neke pedološke i geokemijske značajke N.P. "Mljet". Simpozij "Prirodne značajke i druš-tvena valorizacija otoka Mljeta. Pomena, otok Mljet 4.-10. rujna, Ekološke monografije (6): 87-105, Zagreb.
37Vranković, A., Bašić, F. 1985: Pedološ-komeliorativna istraživanja radi osnivanja šumskog rasadnika "Zbjegovača", (Studija). Fond. dokumentacije Šumarije Kutina.
38Vranković, A. 1985: Osnovna pedološka karta Hrvatske, list Zadar 1 i Zadar 2, (Primorski dio). Projektni savjet za izradu Pedološke karte Hrvatske, Zagreb.
39Andrija Vranković, 1986: Nastavno-pokusni šumski objekt »Velika«. GŠP vol. P2 s. 297
40Meštrović, Š., Vranković, A., Kalle, M. 1986: Ekološka studija okoliša brane "Zeralda" u Alžiru. Fond. dokumentacije Građev. instituta Hrvatske, Zagreb.
41Vranković, A., Pernar, N., Novak-Agbaba, S. 1986: Hidropedološki izvještaj za šumu Repaš. Fond dokument. "Elektroprojekt" Zagreb, s. 1-7.
42Martinović, J., Vranković, A. 1986: Zagađenost tla teškim metalima i zaštita izvorišta Klokota. Zbornik radova stručnonaučnog skupa: "Savremene tehnologije prečišćavanja otpadnih voda i zaštita rijeka Une, Sane i Korane", s. 100-113, Cazin, BiH.
43Neki aspekti rješavanja djelomično aksijalnosimetričnih problema metodom konačnih elemenata, Zbornik radova XVII. jugoslavenskog kongresa teorijske i primijenjene mehanike, C 2, Zadar, 1986, 143-148.
44Martinović, J., Vranković, A., Vrbek, B., Krga, M. 1987: Subakvalna tla Plitvičkih jezera. Zemljište i biljka 36/3: 167-175, Beograd.
45Vranković, A. 1987: Tlozaštitna uloga šume. Šum. enc., sv. 3, LZ Zgb.
46Prpić, B., Rauš, Đ., Matić, S., Vranković, A. i dr. 1987: Studija hidrološke sanacije šume Repaš. ZIŠ, ŠF Zagreb, s. 1-54.
47Martinović, J., Vranković, A., Pernar, N, 1987: Pedološka studija područja općina Delnice, Čabar, Vrbovsko i Ogulin, (s Pedološ-kom kartom M 1:50000). Fond dok. Zavoda za prostorno planiranje i zaštitu čovjekove okoline Rijeka, s. 1-30.
48Vranković, A., Sever, S., Horvat, D., Pernar, N. 1988: Prilog poznavanju rada bubnjastog sjekača na pripremi tla za pošumljavanje. Savjetovanje. "Šume Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima", s. 207-208, Drvenik.
49Prpić, B., Martinović, A., Vukelić, J., Bašić, F. 1988: Waldshaden und belastung der waldboden in der Croatien, (Propadanje šume i opterećenje šumskih tala u Hrvatskoj). Bodenshutz-Kongres Arge - Alp und Alpe - Adria: 73-80, München.
50Vranković, A., Martinović, J., Pernar, N. 1988: Klasifikacija pogodnosti tla za višestruku funkciju šume. Jubilarni VIII. kongres JDPZ, Zbornik radova: 117-120, Cetinje.
51Faktor sigurnosti protiv neadaptacije za ploču s eliptičnim otvorom, Zbornik radova XVIII. jugoslavenskog kongresa teorijske i primijenjene mehanike, C1-20, Vrnjačka Banja, 1988, 77-80.
52Vranković, A., Bašić, F. 1989: Neki rezultati pedoloških istraživanja u poremećenim ekosustavima hrasta lužnjaka u Hrvatskoj. Glasnik za šum. pokuse 25:25-52, Zagreb.
53Sever, S., Vranković, A., Knežević, I. 1989: Yugoslav experience in studying the vehiclesoil sistem, (Jugoslavenska iskustva u proučavanju sustava vozilotlo). Proceedings of the Seminar on the Impact of Mechanization of forest organizations to the soil, Published by the Ministry of Agriculture, Bruxeles, Belgium, with Economic Commission for Europe, Food and Agriculture Organization, International Labour Organization, Joint Committee on Forest Technology, Management and Training, International union of Forest Research Organization, 225-234, Louvainla-Neuve (Belgium).
54Sever, S., Vranković, A. 1989: FAO/ECE/ILO Seminar o utjecaju mehaniziranja šumskih radova na tlo. Mehanizacija šumarstva 14/11-12:218- 222, Zagreb.
55Elasto-plastično ponašanje grede podvrgnute cikličkom opterećenju, Zbornik radova 6. jugoslavenskog simpozija o plastičnosti, Opatija, 1989, 29-35.
56Jakob Martinović, Andrija Vranković, Nikola Pernar, 1990: Neke pedološke karakteristike fitoklimatskih područja Velebita. GŠP vol. 26 s. 319
57Martinović, J., Vranković, A., Pernar, N. 1990: Neke pedološke karakteristike fitoklimatskih područja Velebita. Glasnik za šum. pokuse (26): 319-329.
58Bašić, F., Vranković, A., Butorac, A. 1990: Dynamic of redox potential in Hydromorphic soils of disturbed pedunculate oak ecosistems in Croatia. The 14th International Congres of Soil Science, Kyoto, Japan, s. 30-45.
59Plastični shakedown u konstrukcijama podvrgnutim cikličkim promjenama temperature, Zbornik radova XI. jugoslavenskog kongresa teorijske i primijenjene mehanike, C1-17, Ohrid, 1990, 85-90.
60Vranković, A., Martinović, J., Pernar, N. 1991: Neki pokazatelji ekoloških promjena tla u NP Plitvička jezera. ANUBiH, knj 15: 133-143, Sarajevo.
61Vranković, A., Martinović, J., Pernar, N. 1991: Pedološka karta Šumskogospodarske jedinice Slatinske prigorske šume, M 1: 25000. Fond dokum. "Hrvatskih šuma" Osnova gospodarenja UŠ Našice.
62Martinović, J., Vranković, A., Pernar, N. 1991: Uloga tla u zaštiti Plitvičkih jezera. Radovi ŠIJ 26(2), 1991., s. 141-153, Zagreb.
63Andrija Vranković, Nikola Pernar, 1993: Oštećenja šumskog tla izvlačenjem drva i njegova regeneracija. GŠP vol. P4 s. 281
64Martinović, J., Vranković, A., Ricov, Š., Pernar, N. 1993: Analiza kvalitet komposta Jankomir (J.P. Zrinjevac-Zagreb). Gospodarstvo i okoliš (2): 75-77, Zagreb.
65Vidaček, Ž., Racz, Bašić, F. (Coordinatorst) and Cooperation and Contribution: Bogunović, M., Bićanić, V., Grbavac, V., Vranković, A. and al. 1993: The State Current Activities an Future Plans for Soil Monitoring Systems in Croatia. Workshop presentation of Harmonization od Soil Conservation Monitoring Systems. September 14-17. Budapest, p. 1-10.
66Martinović, J., Vranković, A., Glavaš, M., Pernar, N. 1993: Ekološki utjecaj na stanje gradskog zelenila u Zagrebu. Ibid., (3), s. 151-155.
67Vranković, A., Pernar, N. 1993: Oštećenja šumskog tla izvlačenjem drva iz šume i njegova regeneracija. Glasnik za šum. pokuse. Poseb. izd. 4, s. 281-288.
68Branimir Prpić, Andrija Vranković, Đuro Rauš, Slavko Matić, Ankica Pranjić, Šime Meštrović, 1994: Utjecaj ekoloških i gospodarskih činilaca na sušenje hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici Kalje šumskog gospodarstva Sisak. GŠP vol. 30 s. 361
69Vranković, A., Pernar, N., Martinović, J., Ricov, Š. 1994: Prilog poznavanju ekoloških odnosa u zagrebačkom gradskom raslinstvu. Agronomski glasnik 1-2, Zagreb 1994., s. 193-217.
70Ledić, A., Martinović, I., Ricov, S., Vranković, A. 1994: Kompostiranje gradskog otpada u funkciji gospodarenja tlima zagrebačkog područja. Gospodarstvo i okoliš, III. Simpozij "Gospodarenje otpadom", Zagreb, s. 100-112.
71Vranković, A., 1994: Tla NP "Risnjak", (s Martinović, J. i Pernar, N.). Zbornik radova "40 god. NP "Risnjak" 1953.-1993." Uprava NP "Risnjak", Crni Lug 1994., s. 131-136.
72Prpić, B., Vranković, A., Rauš, Đ., Matić, S., Pranjić, A., Meštrović, Š. 1994: Utjecaj ekoloških i gospodarskih činilaca na su-šenje hrasta lužnjaka u GJ Kalje, ŠG Sisak. Glasnik za šum. pokuse 30, Zagreb, s. 361-419.
73Vranković, A., Pernar, N. 1995: Pedološ-ki uvjeti "Zelenog hrasta" u Ravnim kotarima. Fond. dokum. poduzeća "Parkovi i nasadi", Zadar.
74Mayer, B., Vranković, A., Martinović, J. 1996. Pedološka karta države Hrvatske (s dopunskom legendom i komentarom za šumskoekološke i šumsko proizvodne prosudbe i planiranje u šumarstvu (M 1:300.000). ŠIJ, Zagreb.
75Martinović, J., Vranković, A. 1996: Stanje tala u okolici Savskog Marofa. Fond dokumen. EKONERNG, Zagreb.
76Martinović, J., Vranković, A. 1996: Hrvatsko tloznanstvo i prijedlog za njegovo promaknuće. Hortikultura 1-4, Zagreb, s. 33-40.
77Jelavić, V., Dolenec, S., Martinović, J., Vranković, A. i dr. 1997: Calculation and Mapping of Critical Thresholds in Europe: Status Report 1997/63-65, Coordination center for effects Bilthoven, Netherlands.
78Martinović, J., Vranković, A. 1997: Baza podataka o hrvatskim tlima. Sv. I. Republika Hrvatska - Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, Zagreb.
79Martinović, J., Vranković, A. 1997: Pedološke značajke i kvaliteta tla u okolišu T.E. Jertovac. Fond dokum. EKONERG d.o.o., Zagreb.
80Martinović, J., Vranković, A., Pernar, N. 1997: Studija tala šireg područja u okolišu potencijalnih T.E. Lukovo Šugarje i Obrovac. Fond dokumentacije EKONERG d.o.o., Zagreb.
81Martinović, J., Vranković, A., 1997: Stojbinska (Land) baza podataka šireg područja Županije Zagrebačke, (I. i II. dio). Fond dokum. ZGO u Zagrebu.
82Jelavić, V., Martinović, J., Šatalić, S., Vranković, A. i dr. 1998: Razvoj metoda za kartiranje kritičnog opterećenja s primjenom na ekosustavu Gorskoga kotara. EKONERG HOLDING, d.o.o., Zagreb.
83Martinović, J., Vranković, A., Pernar, N., Vrbek, B.: Baza podataka o hrvatskim tlima. Sv. II. (1998.), Sv. III. (1999.). Republika Hrvatska - Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, Zagreb.
84Jelavić, V., Martinović, J., Vranković, A., Šatalić, S. 1998: Vrijednosti kritičnih opterećenja šumskog ekosustava sumporom i dušikom na području zapadne Hrvatske - Prvi rezultati. HAZU: Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama. Zbornik, Zagreb, s. 279-287.
85Jelavić, V., Fijan-Parlov, S., Martinović, J., Vranković, A. i dr. 1999: Kartiranje kritičnog taloženja "kiselih" sastojaka atmosfere za šumski ekosustav dijela sjeverozapadne Hrvatske. EKONERG HOLDING d.o.o., Zagreb.
86Martinović, J., Vranković, A. 1999: Strategija i zaštita tla. Projekt "Strategija zaštite okoliša". Fond dokum. Državne uprave za za-štitu prirode i okoliša Hrvatske, Zagreb.
87Medvedović, J., Martinović, J., Vranković, A., 2003: Temeljne odrednice šumskih ekosustava u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.249 pdf
88Pernar, N., D. Bakšić, A. Vranković, 2003: Značajke tla na eruptivu Senjske Drage. Š.L. 13, s.* pdf
89Martinović, J., A. Vranković, 2007: Tloznanstveno promišljanje o integralnom gospodarenju Hrvatskim šumama . Š.L. 7-8, s.375 PDF

nedeterminirano:
90Škorić, A., Vranković, A., Sertić, J.: Pedol. karta i studija tala ŠG područja "Risovac" i "Šadrvan" u Lici. Ibid.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠN, s. XII, 186, 533, 566.
 *** PŠH 1846-1976., s. 1, 47, 53, 57, 420.
 *** HŠD 1846-1996., s. 282, 285, 295.
 *** ŠIM, s. 54, 153, 170, 178.
 Rauš, Đ., Vukelić, J.: Bibliogr. radova istraživača ZIŠ-a Šum. fak. u Zagrebu za razdoblje 1986-1990. Glasnik za šum pokuse 28, Zagreb 1992., s. 279-316.
 *** Zbornik o A. Levakoviću. HAZU, Centar za znanstv. rad Vinkovci 1992., s. 177, 193.
 *** ŠIB, s. 30, 33, 34, 55, 56, 70.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj. HAZU, Centar za znanst. rad Vinkovci, Vinkovci-Zagreb 1996., s. 497, 523, 531, 532, 534, 540, 545.
 *** SŠN, sv. 2, s. 208, 219, 221, 280-281, 629, 690; sv. 4, s. 4, 83, 98, 110, 111.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PERNAR, Nikola: Mr. sc. Andrija Vranković (24.11.1930.-04.7.2022.), ŠL 9-10/2022, s.466 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM