HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12012
ime V., Nikola
zvanje
zanimanje     
dr. strojarstva i brodogradnje, dipl. ing., sveuč. profesor.
      izvanredni profesor predmeta Mehanika krutih i deformabilnih tijela na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

                                                                IZBOR      (knjiga5/12012)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1970.
diplomirao1971.
magistrirao1976.
doktorirao1984.
djelovao FSB, ŠF Zagreb

 Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu. Diplomirao je 1971. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Poslijediplomski studij također je pohađao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (usmjerenje Teorija konstrukcija), a završio ga je obranom magistarskog rada 1976. Doktorsku disertaciju obranio je 1984. godine na istom fakultetu.
 Nakon diplomiranja zaposlio se na Fakultetu strojarstva i brodogradnje kao asistent na Katedri za mehaniku i nauku o čvrstoći. U znanstveno-nastavno zvanje znanstvenog asistenta izabran je 1978. godine, a u zvanje docenta 1985. godine, u zvanje izvanrednog profesora 1992. godine (sve za znanstvenu disciplinu Mehanika krutih i deformabilnih tijela). U znanstvenoistraživačko zvanje znanstvenog asistenta izabran je 1978. godine, u zvanje znanstvenog suradnika 1985. godine, dok je u zvanje višega znanstvenog suradnika izabran početkom 1990. Nastavnu djelatnost započeo je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, gdje je kao asistent držao vježbe iz gotovo svih kolegija znanstvene discipline Mehanika krutih i deformabilnih tijela. Na poslijediplomskom studiju FSB-a uveo je novi kolegij Varijacione metode, koji predaje od škol. god. 1987/88. dok otprije predaje kolegij Metoda konačnih elemenata u nekoliko usmjerenja poslijediplomskog studija. Uz nastavni rad na FSB-u surađivao je u nastavi mehanike na mnogim fakultetima u zemlji.
 Od 1978.-79. na Šumarskom odjelu Šum. fakulteta u Zagrebu neprekidno predaje mehaniku I i II. Na dodiplomskom i poslijediplom. studiju Fakulteta strojarstva i brodogradnje uveo je nove predmete dinamika mehaničkih sustava i varijacijske metode. Znanstvena mu je djelatnost usmjerena ponajprije na numeričku mehaniku, iz koje je objavio više od dvadeset znanstvenih radova u zemlji i svijetu.
 Posebno treba istaknuti da je dr. Nikola Vranković nosilac kolegija Mehanika i Nauka o čvrstoći na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu neprekidno od škol. god.1978/79. Osim toga, voditelj je i član mnogih komisija za ocjenu i obranu magistarskih radova i doktorskih disertacija.

Od samog početka rada na FSB-u uz nastavne obveze neprekidno aktivno sudjeluje u organiziranom znanstvenoistraživačkom radu. Objavio je više znanstvenih radova na znanstvenim skupovima i kongresima na kojima je sudjelovao. Više puta boravio je na seminarima Internacionalnog centra za mehaniku CISM u Udinama (Italija). Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje obavljao je dužnost voditelja Katedre za mehaniku i nauku o čvrstoći (1981-1987), bio je član mnogih komisija Savjeta i Znanstveno- nastavnog vijeća, a sada je zamjenik predstojnika Zavoda za meh. konstrukcije. U Društvu za mehaniku Hrvatske obavljao je dužnost tajnika (1979-1983).

 *** SŠN, sv. 2, s. 368, 419; sv. 3., s. 156, 189-190.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM