HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12014
ime V., Pavle
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva.
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12014)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1962.
diplomirao21. 1. 1963.
magistrirao1973.Šumarski fakultet u Zagrebu
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Osijek

1963

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Antuna i Smilje. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio geometar, a majka domaćica. I osnovnu i srednju školu završio je u Osijeku. Maturirao je na Gimnaziji "I.L. Ribar" 1958. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 21.1.1963. Na istom fakultetu upisao je i poslijediplomski studij iz ekonomike i organizacije proizvodnje u šumarstvu. God. 1973. obranio je magistarski rad pod naslovom "Ekonomski elementi mehaniziranog i animalnog transporta oblovine u uvjetima čistih sječa mekih listača podravskopodunav. bazena".
 Svoju uspješnu šumarsku karijeru otpočeo je u Šumariji Osijek. Od 1964. do 1968. na dužnosti je revirnika, od 1968. do 1971. referenta za uzgoj šuma, a od 1971. do 1977. upravitelja Šumarije Osijek. God. 1977. postavljen je na radno mjesto direktora osječkog gospodarstva, a 1991., osnivanjem JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, postavljen je za upravitelja UŠ Osijek.
 Uz uobičajene organizacijskotehničke poslove posebno se bavio problematikom gospodarenja brzorastućim vrstama drveća (topolarstvo), naročito u odnosu na proširenu reprodukciju. S tog je područja objavio samostalno i u suradnji nekoliko zapaženih radova. Preuzevši gospodarenje čuvenim beljskim lovištima bivšeg LŠG "Jelen" od, tijekom Domovinskog rata degradiranog lovišta, u tijeku pet minulih godina uspio je obnoviti fondove jelenske divljači i lovno - tehnič-ku opremljenost lovišta.
 Član je HŠD i predsjednik Hrvatske nacionalne komisije za topolu. Sudjelovao je na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, posebno onima vezanim uz topolarstvo.
 Nosilac je više nagrada i odlikovanja za doprinos šumarskoj struci i društvu te Spomenice Domovinskog rata.

1Zapošljavanje i životne prilike radnika zaposlenih u šumama jugoistočne Slavonije. Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoist. Slavonije. JAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci - Slavonski Brod 1974., s. 305-326.
2Ekonomske efektivnosti mehaniziranog i ručnog bušenja jama za duboku sadnju topola, (sa J. Sikorom). "Topola" br. 109., 1976.
3Radnik u šumarstvu Slavonije u prošlosti i danas. Referat na struč. savjetovanju posvećeno radniku u šumarstvu, Našice 17. lipnja 1977.
4Predlažemo doradu kriterija za osnivanje šum.-gospodarskih područja. Savjetovanje o primjeni nekih odredbi Zakona o šumama, Zagreb 20. travnja 1978. Šum. list 6-7, 1978., s. 245-247.
5Bilanciranje uspješnosti gospodarenja plantažnog oblika uzgoja euroameričkih topola u uvjetima ŠG Osijek. Savjetovanje o stanju i mogućnostima razvoja topolarstva. Novi Sad, 8. i 9. X. 1979. "Topola" 1979., s. 123-124.
6Uzgoj brzorastućih vrsta drveća kao jedno od razvojnih komponenti Slavonije i Baranje. Treći znanstv. sabor Slavonije i Baranje, JAZU, Vukovar 29. i 30.X. 1980.
7Stručno putovanje od Imira do Izmita. "Topola", 1981., s. 129-130.
8An example of logging and exploitation of poplar plantation in Drava and Danube bottomland. Working Party on Logging an Utilization of the International poplar Commission of FAO, Casale Monferrato Italy, 6.-10. septemore 1982, "Topola" 1983., pp. 137-138.
9Proširena biološka reprodukcija, posebno intenzivno gospodarenje brzorastućim vrstama drva, kao jedna od razvojnih mogućnosti SŠGO "Slav. šuma". Savjetovanje "Projekcija razvoja SŠGO "Slav. šuma" do 2.000-te godine, Đakovo 1984.
1016-to zasjedanje Zajedničkog FAO/ ECE/ILO komiteta za tehn. rada i obuku u šumarstvu. Oesterbeek, Nizozemska 2-5.VI.1986. "Slav. šuma" 1986.
11Razvoj topolarstva u Jugoslaviji od 1985. do 1988.g., (sa Herpkom, I.). 18. zasjedanje Me-đunarodne komisije za topolu, Peking od 5. do 14.IX.1988. "Topola" 1989.
12Osamnaesto zasjedanje Međunarodne komisije za topolu, (s Herpka, I.). Ibid.
13Topolarstvo NR Kine, (s Herpka, I.). Ibid.
14Razvoj topolarstva u Hrvatskoj. "Topola" 1989., s. 149-150.
1518-ta sjednica Zajedničkog FAO/ECE /ILO komiteta za tehnologiju, gospodarenje i obuku u šumarstvu. München od 2. do 4. srpnja 1990. "Slavonska šuma" 1990.
16Temeljnica snagama UNPROFOR-a za upoznavanje s povijesnim, demografskim i teritorijalnim činjenicama Baranje, (sa suradnicima). Općina Beli Manastir, svibnja 1992.
17Narušenost lovnogospodarskog sustava i njegova revitalizacija, (sa Tucak, Z.). Znanstvenostručni skup "Obnova i razvoj istočne Hrvatske", Bizovačke toplice, lipnja 1992.
1819. zasjedanje Zajedničkog FAO/ ECE/ILO komiteta za tehnologiju, gospodarenje i obuku u šumarstvu. Croce di Magara, od 29.IX-2.X.1992. "Hrvatske šume" 1992.
19Ovisnost fizioloških osobina osjetila njuha pasmina domaćih gonića o biološkim supstratima u određenom staništu te o drugim unutarnjim i vanjskim faktorima, (sa suradnicima). Simpozij "Znanstveni pristup lovnoj kinologiji", Osijek 2-5.XII.1992.
20ZAŠTITA I OČUVANJE EUROPSKIH ŠUMA; MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA; JAVNO PODUZEĆE »HRVATSKE ŠUME« p.o. ZAGREB, Zagreb 1993. BIB
21Šumarstvo istočne Hrvatske u Domovinskom ratu. Stručni skup "Istina Hrvatske Slavonije i Baranje protiv laži". Dom HV u Osijeku, 2.X.1993.
22Zaštita i očuvanje europskih šuma, (sa suradn.). "Time", Đakovo 1993.
23Šumarstvo i prerada drva u R. Hrvatskoj. FAO projekt TCP/CRO/ 2351, Zagreb 1994.
24Hrvatsko šumarstvo u Domovinskom ratu. Savjetovanje "Hrv. šumarstvo u ratu i obnovi domovine", Kinkovo 29.IX.1994.
25Ekološka i društvena pitanja u uzgoju i korištenju topola i vrba, (sa suradnicima). 20. zasjedanje Međunarodne komisije za topolu, Budimpešta 1996.
26Baranjski jelen opet za ponos i diku. LV 8-9, 1998., s. 22-23.
27Jeleni u Baranji ponovo riču bez straha. LV 11, 1998., s. 32-33.
28Povezivanje Podunavlja s Jadranom putem djelatnosti šumarstva i lovstva. Okrugli stol "Gospodarsko povezivanje Podunavlja s Jadranom", Osijek 3.VI.1999.
29Kajba, D., Bogdan, S., Vratarić, P., 1999: Uspijevanje klonova bijele vrbe (Salix alba L.) u mješovitoj kulturi s crnom johom (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) na tresetno-glejnom tipu tla u Podravini. Š.L. 11-12, s.523 pdf
30Vratarić, P., Kajba, D., 2000: Izvješće sa 21. Sjednice International Poplar Commission/FAO. Š.L. 11-12, s.739 PDF
31Vratarić, P., Tarnaj, I., 2002: Lovstvo u državnim šumama kao nositelj transfera rasplodnog materijala jelena običnog (Cervus elaphus) i divlje svinje (Sus scrofa). Š.L. 11-12, s.617 pdf
32Kajba, D., Vratarić, P., Pfeifer, D., 2004: Izvješće s International Conference on the future of poplar culture/FAO (Rim, 12 – 15. 11. 2003). Š.L. 3-4, s.187 PDF
33Joso Vukelić, Nikola Pernor, Pavle Vratarić, 2005: Dinamične promjene staništa i šumskoga pokrova u poplavnom području Podunavlja. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 40
34Branimir Prpić, Pavle Vratarić, Zvonko Seletković, 2005: Utjecaj snage rijeke na postanak i opstanak poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 168
35Pavle Vratarić, Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, Darko Getz, 2005: Lovno gospodarenje u poplavnim šumama. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 352
36Vratarić, P., D. Kajba, 2005: 22. sjednica međunarodne komisije za topolu IPC/FAO i stručni posjet šumarskim organizacijama Čilea i Argentine. Š.L. 1-2, s.113 pdf
37POPLAVNE ŠUME U HRVATSKOJ; AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI; HRVATSKE ŠUME d.o.o; GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, ZAGREB 2005. BIB
38Vratarić, Pavle, 2006: Znanstvena monografija “Poplavne šume u Hrvatskoj” – Floodplain Forests in Croatia. Š.L. 3-4, s.141 PDF
39Vratarić, Pavle, 2011: Dragutin Bedžula, (1931–2011). Š.L. 3-4, s.207 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1978., s. 229, 245; 1995., s. 59; 1999., s. 266, 508.
 *** Zbornik o A. Levakoviću. Vinkovci 1992., s. 178, 194.
 *** Ljetopis "HŠ", 1993., s. 37.
 *** ŠIB, s. 17, 70.
 *** HŠD 1846-1996., s. 304.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 5, 59; 1996., s. 52.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 628.
 *** Časop. "HŠ" 21-22, 1998., s. 36; br. 23, 1998., s. 28; br. 34, 1999., s. 5, 8-10.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM