HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12017
ime VRBANIĆ, Mijo
zvanje
zanimanje     
kr. zemaljski šum. nadzornik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12017)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen3. 12. 1839.Otočac
umro30. 8. 1896.Zagreb
dodatne listepredsjednici HŠD Otac mu je bio učitelj. U Otočcu je završio pučku školu, a gimnaziju je polazio u Senju i Zagrebu. Kao krajiški stipendist školovao se od 1857. do 1859. na Šum. zavodu u Mariabrunnu kod Beča.
 Dana 11.8.1859. imenovan je šum. vježbenikom pri Šum. ravnateljstvu u Zagrebu i ubrzo premješten u Korenicu. Krajem 1859. imenovan je okružnim šumarom u Krasnom, gdje je radio do 1860. Nakon polo-ženog državnog ispita, imenovan je 1861. šumarom kod Otočke krajiške pukovnije, gdje je obavljao mjerničkotaksatorske poslove. Od 1870. bio je šum. mjernik i taksator kod Kr. šum. prihodarskog ureda u Fužinama, gdje je imenovan nadšumarom.
 Nakon razvojačenja Vojne krajine i osnivanja krajiških imov. općina, imenovan je 1873. kr. zemaljskim šum. nadzornikom. Od 1894. do smrti djelovao je u istom svojstvu pri tada osnovanom Šum. odsjeku Zemaljske vlade u Zagrebu.
 Mijo Vrbanić pripada generaciji istaknutih hrvatskih šum. stručnjaka školovanih u Mariabrunnu, koji su djelovali u drugoj polovini XIX. stoljeća. To je djelovanje za vrijeme Vojne krajine bilo pretežito na području Like (tada Gornje Krajine), a nakon razvojačenja Krajine, kao zem. šum. nadzornik utjecao je na valjano gospodarenje i čuvanje šuma imovnih općina, ali i na sveukupnu šumarsku djelatnost tadašnje kontinentalne Hrvatske.
 Bio je dugogodišnji član povjerenstva za šum. državne ispite. Sudjelovao je u raspravama i radu Odbora za preustrojstvo Križevačkog učilišta (1877., 1884.). God. 1877. sastavio je prvu osnovu gospodarenja za gradske šume Medvednice.
 Svoj je doprinos dao i na polju šum. literature. Objavljivao je stručne rasprave i članke u raznim novinama. U Šum. listu objavio je desetak priloga (1887.-1892.). "Hrvatski šum. koledar" izdavao je 17 godina, namijenjen šumarima, lugarima, drvotršcima i prijateljima šumarstva.
 U HSŠD djelovao je od obnove društva 1876. do smrti 1896. Bio je tajnik, predsjednik (1877.-1883.) i od 1887. I. društveni podpredsjednik. U Zlatnu knjigu utemeljitelja upisan je 1884. Bio je i urednik Šum. lista od 1877. do 1880. te od 1887. do 1891. God. 1884. dovršio je redakciju nacrta Zakona o šumama, 1889. uključen je u aktivnosti oko izgradnje društvenog doma, a 1894. na izradi društvenih pravila. HSŠD predstavljao je na Međunarodnom šum. kongresu u Beču (1890.), zatim na Jubilarnoj gosp.-šum. izložbi u Zagrebu (1891.) te kao član izaslanstava za podnošenje prijedloga Zemalj. vladi, odnosno hrvatskom banu. God. 1896. izabran je za počasnog člana, što je zaslužio druš- tvenim radom i "promicanjem šumarskih prilika u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji uobće".
 Bio je i vrijedan član Obćeg hrv. društva za gojenje lova i ribarstva u Zagrebu.

1Vrbanić Mijo, tajnik, 1877: Stanje družtvene blagajne.. Š.L. 2, s.131 PDF
2Što razumijevamo pod glavnicom u obće, a napose pako u šumarstvu?. Šum. list 1888., s. 37-38.
3Razpravlja M. Vrbanić, 1889: Kojih se načela valja držati pri provedbi radnja oko uredjenja šuma ?. Š.L. 7, s.287 PDF
4Vrbanić Mijo, 1890: 40-godišnjica kr. šumarnika Antuna Soretića. Š.L. 12, s.529 PDF
5Piše Mijo Vrbanić, kr. vlad. šumarski nadzornik., 1892: III. ustrojstvo imovnih obćina u bivšoj hrv.-slavon. vojnoj Krajini.. Š.L. 3, s.104 PDF

nedeterminirano:
6VAŽNIJI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1879., s. 158, 176, 178; 1880., s. 145; 1882., s. 221, 229, 234; 1890., s. 371; 1896., s. 449; 1897., s. 581, 582; 1901., s. 50; 1992., s. 77.
 *** Hrvatski šum. koledar: 1882., 1884., 1885. ŠL 1882., s. 108-109; 1884., s. 100; 1885., s. 86.
 Partaš, I.: K 25. god. službovanja Mije Vrbanića. ŠL 1884., s. 174-176.
 Uredništvo: Mijo Vrbanić. In memoriam. ŠL 1896., s. 377-378.
 Osobne viesti: Mijo Vrbanić. In memoriam. ŠL 1896., s. 425-426; LRV 10, 1896., s. 116.
 Nenadić, Đ.: Dr. J. Vrbanić. In memoriam. ŠL 1930., s. 46-47.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 128, 172, 227, 255.
 *** ŠN, s. 29; SŠN 2, ŠF 1998., s. 36.
 *** PŠH 1846-1976., s. 9, 10, 138, 191, 321, 336, 351, 353, 355-357, 360, 371, 410.
 *** ŠE 2, 1983., s. 84.
 *** HŠD 1846-1996., s. 7, 11, 13, 32, 37-39, 41, 43, 52, 53, 55, 57, 60, 66, 69, 72, 73, 75, 77, 80, 82, 85, 89, 177.
 Mrkobrad, M.: Što će šumari ostaviti u miraz novim zaštitarima. Časopis "HŠ" br. 29, Zagreb 1999., s. 11-13.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ***: K 25-godišnjici službovanja kr. šum. nadzor, kr. Mije Vrbanića, ŠL 4/1884, s.174 PDF
 ***: † Mijo Vrbanić, ŠL 9-10/1896, s.377 PDF
 ***: † Mijo Vrbanić. — Imenovanja, ŠL 9-10/1896, s.425 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM