HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12018
ime V., Boris
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12018)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1964.Zagreb
srednje obr.1968.Zagreb
diplomirao29. 11. 1975.ŠF Zagreb
magistrirao12. 2. 1990.ŠF Zagreb
doktorirao30. 9. 2002.ŠF Zagreb
karijera1. 4. 1976.Geološki institut Zagreb
1. 10. 1977.Šumarski institut Jastrebarsko
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti, planinari

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva  Boris Vrbek rođen je u Zagrebu 25. rujna. 1949. godine od oca Tome i majke Vjekoslave. Školovao se u Zagrebu, osnovnu školu završio 1964. a na II. gimnaziji maturirao 1968. godine. Upisao je Šumarski fakultet i diplomirao na šumsko gospodarskom odjelu 29. 11. 1975. Zaposlio se 01. 04. 1976. u Geološkom institutu u Zagrebu, kao suradnik za istraživanje krša i krških fenomena, a nakon toga 01. 10. 1977. zaposlio se u Šumarskom institutu, Jastrebarsko u Odjelu za tipologiju šuma, Zagreb. Upisao je poslijediplomski studij iz pedologije koji završava 12. 02.1990. Tijekom studija na Šumarskom fakultetu boravio je po dva mjeseca pri razmjeni studenata na praksi u šumarstvu u Škotskoj, Njemačkoj i Poljskoj.
  Viši znanstveni asistent postaje 30. 09. 2002. godine. U znanstveno zvanje znanstveni suradnik izabran je 23. ožujka 2004. godine, a za višeg znanstvenog suradnika 30. 12. 2008 godine. Od 01. siječnja 2005. do danas je pročelnik Odjela za ekologiju i uzgajanje šuma. U Upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske upisan je pod matičnim brojem 053295. Član je Hrvatskog šumarskog društva, Hrvatskog ekološkog društva, Hrvatskog biološkog društva. Član suradnik je Akademije šumarskih znanosti od 13.06.2005. godine i član Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije od 02.06.2006.godine. Voditelj je projekta pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa pod nazivom „Šumska staništa u uvjetima izloženosti štetnim utjecajima i klimatskim promjenama”. Sudjeluje u znanstvenoistraživačkom radu kao suradnik na nekoliko projekata. Sudjeluje u radu COST FP 0601 projekta (FORMAN) Član je Uređivačkog odbora časopisa „Radovi”.
  Znanstvena aktivnost
Program poslijediplomskog obrazovanja za znanstveno usavršavanje iz područja Uzgajanje šuma pristupnik je završio na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranom magistarske teze naslova: “Izrada pedološke karte 1:25000 s posebnom ulogom nagiba u gospodarskoj jedinici Macelj”. 12. veljaće 1990. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Utjecaj padalina na kemijski sastav tekuće faze tala šumske zajednice hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum roboris, Anić 1956 ex. Rauš 1969) u sjeverozapadnoj Hrvatskoj" obranio je 30. 09. 2002. na Šumarskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademski stupanj doktora znanosti u području biotehničkih znanosti, polje šumarstvo. Pristupnik je 23. ožujka 2004. izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje biotehničkih znanosti, znanstveno polje Šumarstvo, znanstvena grana Uzgajanje šuma. Do sada je kao autor ili koautor objavio ukupno 55 znanstvena rada, i to: 4 znanstvena rada iz skupine a1, 30 znanstvena rada iz skupine a2, 4 znanstvena rada iz skupine a3, 2 znanstvena rada u međunarodnim i nacionalnim časopisima koji nisu indeksirani u skupinama a1, a2 i a3, te 15 znanstvena rada recenzirana i objavljena u Zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa. Sudjelovao je na 21 međunarodna i 19 nacionalnih znanstvenih skupova.
 POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH RADOVA
 
1. Znanstveni radovi iz skupine a1

1.1. Novotny, V., M. Benko & B. Vrbek, 1999: THE DEVELOPMENT OF STRUCTURAL ELEMENTS OF FLOODPLAIN FORESTS (Genisto eletae Quercetum roboris Ht. 1938) IN SLAVONIA. Ekologia-Bratislava. 18 (Suppl1): 47-58. CC Accession Number 283PF-0007
1.2. Dubravac, T., D. Vuletić & B. Vrbek, 2004: NATURAL REFORESTATION AND FUTURE OF BEECH AND FIR FORESTS IN THE "RISNJAK" NATIONAL PARK. Periodicum Biologorum, 107, (1): 73-79. SCI Accession Number 20053092138
1.3. Dubravac T., J. Čavlović, V. Roth, B. Vrbek, V. Novotny & S. Dekanić, 2007: THE STRUCTURE AND POSSIBILITY OF NATURAL REGENERATION IN MANAGED AND NON-MANAGED BEECH AND FIR FORESTS IN CROATIA, Periodicum Biologorum, 109, (1): 21-27. SCI Accession Number 20073053701
1.4. Pernek, M., I. Pilaš, B. Vrbek, M. Benko, B. Hrašovec & J. Milković, 2008: FORECASTING THE IMPACT OF THE GYPSY MOTH ON LOWLAND HARDWOOD FORESTS BY ANALYZING THE CYCLICAL PATTERN OF POPULATION AND CLIMATE DATA SERIES. Forest Ecology & Management. 255 (5-6): 1740-1748. CC Accession Number 2008-282WK-0040
 
2. Znanstveni radovi iz skupine a 2

2.1. Cestar, D., V. Hren, Z. Kovačević, J. Martinović, K. Bezak, A. Krznar, V. Lindić, B. Vrbek & V. Krejči, 1982: PRIRODNI ŠUMSKI REZERVAT "MEDVEĐAK". Šumarski institut, Jastrebarsko, Radovi br. 50: 1-40. CAB Accession Number 940603529.
2.2. Cestar, D., V. Hren, J. Martinović, Z. Kovačević, Z. Pelcer, K. Bezak, V. Krejči, A. Krznar, V. Lindić, J. Medvedović & B. Vrbek, 1983: PRIRODNI ŠUMSKI REZERVAT "ČORKOVA UVALA-ČUDINKA". Šumarski institut, Jastrebarsko, Radovi br. 53: 1-44. CAB Accession Number 940603538.
2.3. Cestar, D., V. Hren, J. Martinović, Z. Kovačević, Z. Pelcer, K. Bezak, V. Krejči, A. Krznar, V. Lindić, J. Medvedović & B. Vrbek, 1984: PRIRODNI ŠUMSKI REZERVAT "KIK-VISIBABA". Šumarski institut, Jastrebarsko, Radovi br. 58: 1-40. CAB Accession Number 940603538.
2.4. Vrbek, B. & M. Gašparac, 1992: NOVI NALAZI IMISIJE TEŠKIH METALA U NACIONALNOM PARKU "RISNJAK". Rad. Šumar. inst. 27 (1): 65-75. CAB Accession Number 940618544.
2.5. Vrbek, B., M. Vrbek & J. Vukelić, 1991: ZAKISELJAVANJE I NAKUPLJANJE PB, CU I ZN U JELOVIM ZAJEDNICAMA NACIONALNOG PARKA "RISNJAK". Šumar.list. vol. 115(3-5): 163-172. CAB Accession Number 950620394.
2.6. Vrbek, B. 1992: METODA PEDOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA U PROJEKTU EKONOMSKO-EKOLOŠKE VALENCIJE TIPOVA ŠUMA (EEVTŠ). Rad. Šumar. inst. 27 (1): 65-75. CAB Accession Number 960602104.
2.7. Vrbek, B. 1992: PRAĆENJE DEPOZICIJE TALOŽENIH TVARI U ZAJEDNICI HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA GRABA NA PODRUČJU UPRAVE ŠUMA BJELOVAR. Rad. Šumar. inst. 28 (1-2): 129-145. CAB Accession Number 960605151.
2.8. Krejči, V. & B. Vrbek, 1995: RAZDIOBA OBORINA U ZAJEDNICI HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA GRABA NA PODRUČJU ČESME UTJECANA STAROŠĆU I VRSTOM DRVEĆA. Šumarski list br. 9-10, CXIX: 317-322. CAB Accession Number 970604399.
2.9. Mayer, B. & B. Vrbek, 1995: STRUCTURE OF SOIL COVER ON DOLOMITES OF SAMOBOR AND ŽUMBERAK HILLS. Acta Bot. Croat. 54:141-149. CAB Accession Number 981910094.
2.10. Vrbek, B. & V. Lindić, 1997: PEDOLOŠKE OSOBINE STANIŠTA DALMATINSKOG CRNOG BORA NA JUGOZAPADNIM PADINAMA BIOKOVA. Rad. Šumar. inst.32 (2): 73-85. CAB Accession Number 990603931.
2.11. Vrbek, B. 1990: IZRADA PEDOLOŠKE KARTE 1:25 000, S POSEBNOM ULOGOM NAGIBA U ŠUMSKO GOSPODARSKOJ JEDINICI MACELJ. Radovi, Vol. 25, (2): 385-418. CAB Accession Number 990604517.
2.12. Vrbek, B. 1998: LIZIMETRIJSKA ISTRAŽIVANJA KVALITETE VODE U TLU NEKIH ŠUMSKIH ZAJEDNICA. Rad. Šumar. inst. 33(1): 59-72. CAB Accession Number 990605990.
2.13. Medvedović, J., J. Milković, J. B. Vrbek, I. Pilaš, I. Seletković, N. Potočić & D. Novosel, 1998: MOTRENJE STANJA ŠUME BUKVE I JELE NA POKUSNOJ PLOHI "SLJEME". Rad. Šumar. inst. 33(2): 31-49. CAB Accession Number 990610665
2.14. Pilaš, I. & B. Vrbek, 1998: HIDROPEDOLOŠKA ANALIZA TALA I KRETANJE RAZINE PODZEMNIH VODA NA PODRUČJU NIZINSKIH ŠUMA POKUPSKOG BAZENA. Rad. Šumar. inst. 33(2): 5-17. CAB Accession Number 991910579
 
2.15. Vrbek, B. & I. Pilaš, 2000: PEDOEKOLOŠKE ZNAČAJKE ŠUME ŽUTICA. Rad. Šumar. inst. 35(1): 13-36. CAB Accession Number 20003009163
2.16. Vrbek, B. & I. Pilaš, 2001: SADRŽAJ TEŠKIH KOVINA (Pb, Cu, Zn i Cd) U KALCIKAMBISOLU NA POŠUMLJENIM POVRŠINAMA KRŠA HRVATSKE. Rad. Šumar. inst. 36(2): 139-150. CAB Accession Number 20023141194
2.17. Pilaš, I. & B. Vrbek, 2002: VLAŽNOST I VODOZRAČNI ODNOSI U TLU NA STANIŠTIMA IZVAN POPLAVNE ZONE ŠUME ŽUTICA. Rad. Šumar. Inst. 37(1): 85-99. CAB Accession Number: 20033001833
2.18. Vrbek, B. 2003: SVOJSTVA TALA ŠUME HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA GRABA (Carpino betul-Quercetum roboris Ht 1938) POKUPSKOG BAZENA, ČESME I REPAŠA. Rad Šumar. Inst. 38(2) 177-194. CAB Accession Number: 20043054019
2.19. Vrbek, B. & I. Pilaš, 2004: TEŠKE KOVINE (Pb, Cu i Zn) U TLU ŠUME HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA GRABA (Carpino betul-Quercetum roboris Anić 1956/emed. Rauš 1969) SJEVEROZAPADNE HRVATSKE. Rad. Šumar. Inst. 39: 2, 169-184. CAB Accession Number: 20053060484
2.20 Vrbek, B., I. Pilaš & T. Dubravac, 2005: PRAĆENJE KVALITETE VODE U ŠUMI HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA GRABA PROTOČNIM LIZIMETRIMA. Šumarski list, 129: Suplement, 165-185. CAB Accession Number: 20063161676
2.21 Vrbek, B. 2005: UTJECAJ POSOLICE NA ŠUMU I TLO OTOKA KORČULE. Šumarski list br. 3-4 CXXIX: 143-149. CAB Accession Number: 20053094642
2.22. Vrbek, B. 2005: KVALITETA PADALINA I OTOPINE TLA NACIONALNIH PARKOVA „PLITVIČKA JEZERA“,"SJEVERNI VELEBIT“ I „RISNJAK“. Rad. Šumar. inst. 40: 1, 19-30. CAB Accession Number: 20063024345
2.23. Vrbek, B. 2005: LIZIMETRIJSKA PEDOLOGIJA KAO METODA ISTAŽIVANJA KVALITETE PROCJEDNIH VODA ŠUMSKIH TALA HRVATSKE. Šumarski list 129: 7/8, 397-407. CAB Accession Number: 20053176505
2.24. Vrbek, B., I. Pilaš, N. Potočić, I. Seletković & M. Pernek, 2006: FOREST CROWN CONDITION AND MONITORING DEPOSITED MATTER IN GORSKI KOTAR AREA IN CROATIA. Lesn.Čas.–Forestry Journal, 52: 1/2, 127-135. CAB Accession Number: 20073297274
2.25. Vrbek, B., I. Pilaš, N. Potočić & I. Seletković, 2006: ISTRAŽIVANJA RAZINA PODZEMNIH VODA, UNOSA TEŠKIH METALA I OŠTEĆENOSTI KROŠANJA U ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA HRVATSKE. Rad. Šumar. Inst. Izvanredno izdanje 9, 159-180. CAB Accession Number: 20073157497
2.26. Dubravac, T., B. Vrbek, N. Potočić & Z. Lalić, 2006: PRIRODNA OBNOVA U SASTOJINAMA ALEPSKOG BORA (Pinus halepensis Mill.) NAKON POŽARA Rad. Šumar. Inst. Izvanredno izdanje 9, 37-51. CAB Accession Number: 20073157486
2.27. Perković, I., N. Pernar, B. Vrbek, D. Bakšić, I. Pilaš & M. Presečan 2007: UTJECAJ KULTURE OBIČNE SMREKE NA TLO. Rad.-Šumar. Inst. Jastrebarsko 42 (2) str 95-107. CAB Accession Number: 20083029514
2.28. Vrbek, B. & I. Pilaš, 2007: PRILOG POZNAVANJU TALA ŠTIROVAČE NA VELEBITU. Rad.-Šumar Inst. Jastrebarsko 42: 2, str. 155-166. CAB Accession Number: 20083029518
2.29. Pilaš, I., N. Lukić, B. Vrbek, T. Dubravac & V. Roth, 2007: THE EFFECT OF GROUNDWATER DECREASE ON SHORT AND LONG TERM VARIATIONS OF RADIAL GROWTH AND DIEBACK OF MATURE PEDUNCULATE OAK (Quercus Robur L.) STAND. Ekologia Bratislava. 26: 2; 122-131. CAB Accession Number: 20073198454
2.30. Potočić, N., T. Ćosić, I. Pilaš, I. Seletković & B. Vrbek, 2007: DINAMIKA DUŠIKA I FOSFORA U IGLICAMA OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) RAZLIČITOG STUPNJA OSUTOSTI KROŠANJA. Rad. Šum. Inst. 42: 2,109-125. CAB Accession Number: 20083029515
 
3. Znanstveni radovi iz skupine a3

3.1. Poštenjak, K., A. Krznar, S. Dolenec & B. Vrbek, 1996: EVALUATING OF FOREST ON KARST. ACCORDING TO MANAGEMENT OBJECTIVES IN DISTRICT OF IMOTSKI. Mitteilungen der Forstichen Versuchs-und Forschungsanstat Baden-Württemberg 79100 Freiburg im Breisgau, p. 202-215. ISSN 0178-3165.
3.2. Medvedović, J., V. Krejči & B. Vrbek, 1999: DIE ÖKOLOGISCH-WIRTSCHAFTLICHEN TYPEN VON SCHWARZFÖHRENWÄLDERN IN KROATIEN. Kongres der Ostalpin-Dinarischen Gesellschaft für Vegetationskunde Wien vom 4-8. Juli 1997, Wiss. Mitt. Niederosterr. Landmuseum, 12; p. 77-87, St. Pölten.
3.3. Dubravac, T., D. Barčić, Ž. Španjol, B. Vrbek, V. Roth & S. Dekanić, 2006: NATURAL REFORESTATION OF ALEPPO PINE (Pinus halepensis Mill.) STANDS AFTER FOREST FIRE. Forest Ecology and Management 234S (2006) S180-S207.
3.4. Vrbek B. & I. Pilaš, 2007: HEAVY METALS IN SOIL SOLUTION OF LOWLAND OAK FOREST IN CROATIA. In Biogeochemistry of trace elements: Environmental protection remediation and humn health, pp 15-16, Editors: Yongguan Zhu, Nicholas Lepp, Ravi Naidu, Tsinghua University press, Peking. ISBN 978-7-302-15627-7.
 
4. Znanstveni radovi objavljeni u međunarodnim i nacionalnim znanstvenim časopisima, a nisu indeksirani u skupinama a1, a2 i a3

4.1. Vrbek, B. & N. Buzjak, 2004: CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE CONTENT OF HEAVY METALS (Pb, Cu, Zn) IN SPELEOLOGICAL OBJECTS IN THE RISNJAK NATIONAL PARK (CROATIA). Acta Carsologica 32/2, Ljubljana.
4.2. Dubravac, T., V. Krejči; B. Vrbek, V. Roth, N. Lukić & Ž. Galić, 2004: RAZVOJ STRUCTURE I MOGUĆNOSTI PRIRODNE OBNOVE U ŠUMSKOM REZERVATU “MEDVEĐAK” UNUTAR N.P. PLITVIČKA JEZERA. Works of the Forestry University of Sarajevo No. 1, 2004 (11-33).
 
5. Znanstveni radovi recenzirani i objavljeni u Zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa

5.1. Vrbek, B. 1991: PRIMJENA KARTE NAGIBA TERENA KOD IZDVAJANJA FORMI DISTRIČNIH KAMBISOLA NA MACELJSKIM PJEŠĆENJACIMA. ANUBIH. Posebna izdanja, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, knjiga 15, str. 301-311 "Zemljište kao prirodni resurs i faktor razvoja", (u spomen na akademika M. Ćirića), Sarajevo.
5.2. Vukelić, J., B. Vrbek & M. Rukavina, 1993: ŠUMSKA VEGETACIJA I TLA PARK ŠUME TRAKOŠĆAN. Zbornik priopćenja četvrtog kongresa biologa Hrvatske. Zbornik sažetaka, str. 324-326, Hrvatsko biološko društvo, Zagreb. ISBN 953-6241-00-5
5.3. Benko, M., A. Krznar & B. Vrbek, 1994: NOVI PRISTUP ISTRAŽIVANJIMA NACIONALNIH PARKOVA. (New approach of National Parks researches). Simpozij 45 godina N.P. "Paklenica" 19-22 listopad 1994, paklenički zbornik i, str. 343-247, Starigrad-Paklenica.
5.4. Ananić, M., R. Belušić, B. Biondić, A. Butigan, A. Krznar, V. Kušan, V. Lindić, J. Lončarić, P. Lovrić, S. Lovrić, D. Singer & B. Vrbek, 1994: USPOSTAVA GEOGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA NACIONALNI PARK "RISNJAK" KAO DIJELA PROGRAMA ZAŠTIČENIH PODRUČJA HRVATSKE. Zbornik radova 40 godina Nacionalnog park "Risnjak" (1953-1993), str. 112-115, Crni Lug.
5.5. Gradečki, M., V. Krejči, K. Poštenjak & B. Vrbek, 1995: EKOLOŠKO GOSPODARSKE I NEKE DRUGE OSOBINE JELE SA BIOKOVA. Ekološke monografije 4, str. 285-292, Prirodoslovna istraživanja Biokovskog područja, Zbornik radova sa Kongresa održanog 11-16. listopada 1993. u Makarskoj, Zagreb.
5.6. Vrbek, B., M. Benko & V. Krejči, 1995: PROIZVODNOST TALA NACIONALNOG PARKA "MLJET". Simpozij, Prirodne značajke i društvena valorizacija otoka Mljeta. Pomena, otok Mljet 4.-10. rujna. Ekološke monografije 6, str. 321-328, Zagreb.
5.7. Krznar, A., D. Vuletić, V. Lindić, B. Vrbek, R. Križanec, V. Viličić, V. Krejči, K. Poštenjak, M. Benko, M. Gradečki & T. Littvay, 1996: VREDNOVANJE ŠTETA I GUBITAKA HRASTA LUŽNJAKA U EKOLOŠKO-GOSPODARSKOM TIPU II-G-10. Hrvatsko šumarsko društvo. Skrb za hrvatske šume od 1846. Do 1996. Zaštita šuma i pridobivanje drva, knjiga 2, str. 283-396, Zagreb.
5.8. Bilandžija, J., V. Lindić & B. Vrbek, 1996: SADRŽAJ TEŠKIH KOVINA U SASTOJINAMA MEDUNCA I CERA I CRNOG BORA. Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, knjiga 1, str. 385-390, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb.
5.9. Vrbek, B. 1999: METODA PRAĆENJA TALOŽNIH TVARI U ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA. Drugi hrvatski znanstveno-stručni skup Zaštita zraka (2; Šibenik) Zbornik radova, str. 560-564.
5.10. Vrbek, M. & B. Vrbek, 2001: PRILOG POZNAVANJU PEDOLOŠKIH UVJETA U KOJIMA RASTE Pulsatilla Nigricans STROCK NA ŽUMBERKU (HRVATSKA). Hrvatsko tloznanstveno društvo. Kongres Gospodarenje i zaštita tla za buduće generacije, Brijuni 3-7, srpanj 2001, Zbornik sažetaka, str. 95-97, Zagreb.
5.11. Pilaš, I. & B. Vrbek 2001: ISTRAŽIVANJE UTJECAJA HIDROLOŠKIH PROMJENA I HIDROTEHNIČKIH ZAHVATA NA TJEDNU DINAMIKU RADIJALNOG PRIRASTA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) u VAROŠKOM LUGU. Znanost u potrajnom gospodarenju, znanstvena knjiga, str. 388-394. Zagreb
5.12. Vrbek, B., I. Pilaš, V. Šojat & N. Magdić, 2004: UTJECAJ KISELIH KIŠA NAŠUMU I TLO U NACIONALNOM PARKU PLITVIČKA JEZERA. Plitvički bilten br 6. Radovi N.P. Plitvička jezera 2004 str 141-154.
5.13. Dubravac, T., V. Krejči & B. Vrbek, 2004: STANJE STRUKTURE I MOGUĆNOST OBNOVE ČISTIH BUKOVIH SASTOJINA U ŠUMSKOM REZERVATU MEDVEĐAK, Plitvički bilten br 6. Radovi N.P. Plitvička jezera 179-200.
5.14. Vrbek, B. & I. Pilaš, 2007: TLA NACIONALNOG PARKA "KRKA". Zbornik radova (Simpozij Rijeka Krka i Nacionalni park Krka: prirodna i kulturna baština, zaštita i održivi razvitak. Šibenik 5. – 8. listopada 2005, urednik Drago Marguš – Šibenik: Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2007. Str. 949-979 ISBN 987-953-7406-01-6
5.15. Potočić, N., T. Čosić, D. Kajba, M. Pečina, B. Vrbek, I. Seletković & J. Medak, 2007: RAZLIKE U ODZIVU DESET KLONOVA TOPOLA NA GNOJIDBU I KLIMATSKE PRILIKE PRI NISKOJ RAZINI PODZEMNE VODE. 2. hrvatski botanički kongres; Knjiga sažetaka / Britvec, Mihaela ; Škvorc, Željko (ur.).Zagreb : Hrvatsko Botaničko Društvo, 2007. 142-142
 
SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA
 
1. Sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima


1.1. Naziv skupa: IAH 21st Congress Karst Hydrogeology and Karst Environment protection
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Guilin, China, 10-15 October 1988.
Priopćenje: Vrbek, B.: SOME CHARACTERISTICS OF SILT OF SUBTERRANEAN SYSTEM OF DJULA-MEDVEDICA IN OGULIN YUGOSLAVIA
Karst Hidrogeology and Karst Environment protection Vol. XXI part 1, 299-304

1.2. Naziv skupa: Expertentagung der gemeinsamen Arbeitsgruppe Bodenschutz Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Rotholz, Austria,16 - 17 studeni 1989.
Priopćenje: Vrbek, B.: EINIGE CHARACTERISTIKA DES SCHLAMMES IM UNTERIRDISCHEN SYSTEM VON ĐULA-MEDVEDICA IN OGULIN
Kurztassungen der Referate anlässlich der Expertentagung der gemeinsamen Arbeitsgruppe Bodenschutz: 135-143, Bayerisches Staatministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, München

1.3. Naziv skupa: Expertentagung der gemeinsamen Arbeitsgruppe Bodenschutz Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Ljubljana 18-19 studeni 1990
Priopćenje: Vrbek, B.: BEITRAG ZUR FORSCHUNG DER AZIDIFIKATION DES A-HORIZONTES DER WALDBöDEN IN TANNENWALDGESELLSCHAFTEN (Abies Alba MILL.) IM NATIONALPARK "RISNJAK" DES GEBITES GORSKI KOTAR
Referat: 86-94

1.4. Naziv skupa: 100 years IUFRO, Berlin-Eberswalde,
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Berlin 31 August-4 Septembar 1992.
Priopćenje: Vrbek, B., V. Lindić, & A. Krznar,: FORESTRY TYPOLOGY IN CROATIAN FORESTRY
Proceedings: 311-315

1.5. Naziv skupa: 6. IUFRO-Tannensymposium,
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1992
Priopćenje: Bezak, K., V. Krejči & Vrbek, B.: FIR DECLINE FOLLOWED BY CHANGES OF VITALITY AND INCREMENT OF BEECH AND FIR FOREST IN THE 1961-1990 PERIOD
Zbornik radova: 191-203, Zagreb.

1.6. Naziv skupa: Lisimetertagung im dienste des Grundwasserschutzes
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: 16 und 17 April 1996. Irdning, Austria
Priopćenje: Vrbek, B.: SMALL LYSIMETERS MONITORING IN A FOREST OF PEDUNCULATE OAK AND COMMON HORNBEAM IN NORTH-WEST CROATIA
Abstract: 105-108,

1.7. Naziv skupa: XIII International symposium of Biospeleology
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Marrakesh 20-27April 1997.
Priopćenje: Vrbek, B.: HEAVY METALS CONTENT OF SEDIMENT IN LUKINA JAMA PIT ON THE MOUNTAIN VELEBIT, CROATIA
Abstract: 87-87

1.8. Naziv skupa: 16th World Congress of Soil Science
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Montpellier, 20-26. 08. 1998.
Priopćenje: Mayer, B., B. Vrbek, & G. Bušić,: SOIL COVER STRUCTURE ON DOLOMITES OF NORTH-WEST CROATIA
Poster br. 2566, Abstract: 320-320

1.9. Naziv skupa: COST E6, Eurosilva forest treephysiology research, workshop: Root-Soil interactions in trees
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Gozd Martuljek Slovenia 1998.
Priopćenje: Vrbek, B.: CATION AND ANION COMPOUNDS IN LYSIMETER WATERS OF PEDUNCULATE OAK AND COMMON HORNBEAM COMMUNITY ON THE NORTH-WEST CROATIA
Abstract: 38--39

1.10. Naziv skupa: 6 th International karstological school, Classical karst,
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Trenta, June-July 1998 Slovenia
Priopćenje: Vrbek, B.: HEAVY METALS CONTENT IN SEDIMENT OF CAVES AND PITS IN CROATIA
Abstract: 64-65.
 
1.11. Naziv skupa: III. Delavnica Javne gozdarske službe z mednarodno udeležbo Raziskave nižinskih hrastov gozdov
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Murska Sobota, 12-13 Oktober 1999, Slovenija
Priopćenje: Gračan, J., B. Vrbek & I. Pilaš,: MONITORING PODZEMNIH VODA U ŠUMAMA HRASTA LUŽNJAKA U HRVATSKOJ.
Zbornik posvetovanja:85-85

1.12. Naziv skupa: IUFRO Improvement of wood Quality and genetic diversity of oak
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: 20-25 May, 2000, Zagreb
Priopćenje: Pilaš, I., B. Vrbek & Đ. Kauzlarić,: THE GROUND WATER REGIME-A DECISIVE FACTOR OF PEDUNCULATE OAK STABILITY
Zbornik: 43-44, Zagreb

1.13. Naziv skupa: 17th World Congres of Soil science
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: 14-21 August, 2002, Bangkok, Thailand
Priopćenje: Vrbek, B., I. Pilaš & D. Novosel,: HEAVY METALS IN FOREST SOILS IN THE MEDITERRANEAN KARST OF CROATIA.
Abstact, Volume IV, Symposia: 37-52

1.14. Naziv skupa: II. Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije “Strategija razvoja domaće proizvodnje”
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Bihać, 28.-30. rujan 2004, Bosna i Hercegovina
Priopćenje: Dubravac, T., V. Krejči, B. Vrbek, V. Roth, N. Lukić, & Ž. Galić,: STRUCTURE DEVELOPMENT AND POSSIBILITY OF NATURAL REFORESTATION IN THE "MEDVJEĐAK" FOREST RESERVATION WITHIN THE PLITVICE LAKES NATIONAL PARK.
Abstract: 129-129,

1.15. Naziv skupa: Eurosoil 2004.
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Freiburg, 04.-12. 09. 2004
Priopćenje: Pilaš, I. & B. Vrbek,: SPATIAL ANALYSIS OF GROUNDWATER REGIME IN LOWLAND FOREST AREAS IN CROATIA USING GRASS GIS
Abstract: 447-448.

1.16. Naziv skupa: Eurosoil 2004.
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Freiburg, Germany, 04.-12. 09. 2004.
Priopćenje: Vrbek, B.& I. Pilaš,: HEAVY METALS IN OAK FOREST ECOSYSTEM IN CROATIA
Abstract: 377-377.

1.17. Naziv skupa: 11. Lisimetertagung im dienste des „Lysimetrie im wetzwerk der dynamik won Ökosyszem
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Irdning, Austria, 5 - 6 April 2005.
Priopćenje: Vrbek, B.: LYSIMETER RESEARCHES IN PEDUNCLED OAK FOREST OF NORTHWEST CROATIA
Abstract: 225-226.

1.18. Naziv skupa: XXII IUFRO World Congess.
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Brisbane, Australia, 8-13 August 2005.
Priopćenje: Vrbek, B., M. Benko, D. Vuletić, T. Littvay & T. Dubravac, T.: DEPOSITION MONITORING IN FOREST ECOSYSTEMS IN CROATIA,
Abstract: 90-90

1.19. Naziv skupa: Climate Changes - Forest Ecosystems and Landscape
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Zvolen, Slovačka, 19-22 October, 2005.
Priopćenje: Vrbek B., I. Pilaš, T. Dubravac, N. Potočić, I. Seletković & M. Pernek,: FOREST CROWN CONDITION AND MONITORING DEPOSITED MATTER IN GORSKI KOTAR AREA IN CROATIA,
Abstract: 112-112

1.20. Naziv skupa: World Congress of Soil Science
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Philadelphia, USA, July 9-15, 2006.
Priopćenje: Vrbek, B.: MEDITERANEAN FOREST SOILS OF CROATIA
Abstract: 323-323
 
1.21. Naziv skupa: Kongres of Biogeochemistry of trace elements: Environmental protection remediation and humn health
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Peking 2007..
Priopćenje: Vrbek, B. & I. Pilaš: HEAVY METALS IN SOIL SOLUTION OF LOWLAND OAK FOREST IN CROATIA
Abstract: 15-16
 
2. Sudjelovanje na nacionalnim znanstvenim skupovima


2.1. Naziv skupa: Savjetovanje u povodu 40-godišnjice osnutka i rada N.P. "Risnjak"
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Crni Lug, 16. - 17. rujan 1993.
Priopćenje: Vrbek, B., M. Vrbek. J. Vukelć & M. Gašparac,: REZULTATI ISTRAŽIVANJA UNOSA TEŠKIH METALA (Pb, Cu, Zn)
Zbornik radova “40 godina Nacionalnog parka “Risnjak” 1953.-1993.” J.P. Uprava N.P. “Risnjak” Crni Lug. Str. 140-142

2.2. Naziv skupa: Savjetovanje u povodu 40-godišnjice osnutka i rada N.P. "Risnjak"
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Crni Lug, 16. - 17. rujan 1993.
Priopćenje: Ananić, M., , R. Belušić B. Biondić, A. Butigan, A. Krznar, V. Kušan, V. Lindić, J. Lončarić, P. Lovrić, S. Lovrić, D. Singer & B. Vrbek,: USPOSTAVA GEOGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA NACIONALNI PARK "RISNJAK"KAO DIJELA PROGRAMA ZAŠTIČENIH PODRUČJA HRVATSKE. Zbornik radova “40 godina Nacionalnog parka “Risnjak” 1953.-1993.” J.P. Uprava N.P. “Risnjak” Crni Lug. Str. 112-115

2.3. Naziv skupa: Znanstveni simpozij "Flora i vegetacija Hrvatske " u povodu 100 godišnjice rođenja Akademika Ive Pevaleka
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Koprivnica-Novigrad Podravski, 20-22 svibanj 1993
Priopćenje: Lindić, V., B. Vrbek & J. Medvedović,: EKOLOŠKO-GOSPODARSKI TIPOVI ŠUMA SREDNJE PODRAVINE. Zbornik radova 81-83

2.4. Naziv skupa: prirodoslovna istraživanja biokovskog područja
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Makarska, 11- 16 listopad 1993
Priopćenje: Lindić, V. & B. Vrbek,: PRILOG POZNAVANJU EKOLOŠKIH PRILIKA STANIŠPTA CRNOG BORA NA JUŽNIM OBRONCIMA BIOKOVA. Knjiga sažetaka 72-72,

2.5. Naziv skupa: Simpozij 45 godina N.P. "Paklenica"
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Starigrad-Paklenica, 19-22 listopad 1994.
Priopćenje: Benko, M., A. Krznar & B. Vrbek,: NOVI PRISTUP ISTRAŽIVANJIMA NACIONALNIH PARKOVA. Paklenički zbornik I: 343-247

2.6. Naziv skupa: «Prirodne značajke i društvena valorizacija otoka Mljeta»
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Pomena, otok Mljet, 04-10. rujan 1995.
Priopćenje: Vrbek, B., M. Benko & V. Krejči,: PROIZVODNOST ŠUMSKIH TALA NACIONALNOG PARKA “MLJET”. Zbornik: Mljet - prirodne značajke i društvena valorizacija otoka Mljeta. Ekološke monografije, 6:321-328.

2.7. Naziv skupa: Znanstveni skup povodom 150. obljetnice Hrvatskog šumarskog društva "Skrb za hrvatske šume 1846-1996",
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Zagreb, Hrvatsko šumarsko društvo, 1998. Priopćenje: Bilandžija, J., B. Vrbek & V. Lindić,: SADRŽAJ TEŠKIHKOVINA U SASTOJINAMA MEDUNCA I CERA. Zaštita šuma i pridobivanje drva, knjiga 1: 385-390.

2.8. Naziv skupa: Drugi hrvatski znanstveno-stručni skup Zaštita zraka
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Šibenik, 22 – 25. rujan 1999.
Priopćenje: Vrbek, B.: METODA PRAĆENJA TALOŽNIH TVARI U ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA. Zbornik radova str 560-564.

2.9. Naziv skupa: 7. Hrvatski biološki kongres
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Hvar, 24-29 rujan 2000.
Priopćenje: Vrbek, B. & Pilaš, I.: PRAĆENJE TALOŽENIH TVARI U NACIONALNIM PARKOVIMA U HRVATSKOJ. Zbornik, 234-235

2.10. Naziv skupa: 7. Hrvatski biološki kongres
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Hvar, 24-29 rujan 2000.
Priopćenje: Vrbek, B. & I. Pilaš,: STRUKTURA ZEMLJIŠNOG POKRIVAČA ŠUME ŽUTICE. Zbornik, 236-237
 
2.11. Naziv skupa: IX Kongres Hrvatskog tloznanstvenog društva “Gospodarenje i zaštita tla za buduće generacije”
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Brijuni, 03. - 07. srpanj 2001.
Priopćenje: Vrbek, B. & I. Pilaš,: LIZIMETRIJSKI MONITORING U NACIONALNIM PARKOVIMA U HRVATSKOJ. Zbornik sažetaka: 65-66

2.12. Naziv skupa: IX Kongres Hrvatskog tloznanstvenog društva “Gospodarenje i zaštita tla za buduće generacije”
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Brijuni, 03. do 07. srpanj 2001.
Priopćenje: Potočić, N.; T. Čosić, D. Kajba, M. Pećina, B. Vrbek, I. Seletković, & J. Medak,: RAZLIKE U ODZIVU DESET KLONOVA TOPOLA NA GNOJIDBU I KLIMATSKE PRILIKE PRI NISKOJ RAZINI PODZEMNE VODE. Zbornik sažetaka: 142-142

2.13. Naziv skupa: I Hrvatska konferencija Ekoinženjerstvo
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Plitvička jezera, 22.-24. listopad 2002.
Priopćenje: Pilaš, I., B. Vrbek & D. Novosel,: UTJECAJ REŽIMA VODE U TLU NA SMJENU ŠUMSKIH ZAJEDNICA I DEGRADACIJU STANIŠTA HRASTA LUŽNJAKA U DIJELU ŠUME ŽUTICA. Knjiga sažetaka, 191-191. (Poster)

2.14. Naziv skupa: Protuerozijska i zaštitna uloga šume i postupci njezina održavanja i unapređenja
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Zagreb od 24. do 25 studeni 2004.
Priopćenje: Vrbek, B., I. Pilaš & T. Dubravac: PRAĆENJE KVALITETE VODE U ŠUMI HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA GRABA PROTOČNIM LIZIMETRIMA U TLU. Knjiga sažetaka: 27-27

2.15. Naziv skupa: Simpozij rijeka Krka i Nacionalni park “Krka”,
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Šibenik, 5-8. listopad 2005.
Priopćenje: Vrbek, B. & I. Pilaš,: TLA NACIONALNOG PARKA "KRKA". Knjiga sažetaka: 33-34

2.16. Naziv skupa: "Šumarstvo na pragu EU“
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Stubičke toplice, 24-25 studeni 2005.
Priopćenje: Vrbek, B., I. Pilaš & Z. Lisjak,: UTJECAJ EKSPLOATACIJE AMFIBOLSKIH STIJENA NA ŠUMU I TLO OKOLICE VETOVA. Zbornik sažetaka: 60-60

2.17. Naziv skupa: X kongres Hrvatskog tloznanstvenog društva „Uloge tla u okolišu“
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Šibenik, 14-17. lipanj 2006.
Priopćenje: Bogunović, M., Vidaček, Ž., Bašić, F., Romić, D., Husnjak, S., Vrbek, B., Pernar, N. & Romić, M.: STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA TLOZNANSTVA U HRVATSKOJ. Zbornik sažetaka, 33-33.

2.18. Naziv skupa: X kongres Hrvatskog tloznanstvenog društva „Uloge tla u okolišu“
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Šibenik 14-17. lipanj 2006.
Priopćenje: Pilaš, I., N. Potočić, I. Seletković & B. Vrbek.: METODA PRAĆENJA UZLAZNOG TRANSPORTA VODE I TVARI KROZ STABLO ANALIZOM FLUKTUACIJA DEBLA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.),. Zbornik sažetaka, 156-156.

2.19. Naziv skupa: 9 hrvatski biološki kongres
Mjesto i vrijeme održavanja skupa: Rovinj, 23-29. rujan 2006.
Priopćenje: Vrbek, B., I. Pilaš & T. Dubravac,: TLA CRNIKINIH ŠUMA ISTRE I KVARNERA Zbornik sažetaka, 409-410.

1Vrbek, B., Vrbek, M. i Vukelić, J., 1991: Zakiseljavanje tla i nakupljanje Pb, Cu i Zn u jelovim zajednicama Nacionalnog parka »Risnjak«. Š.L. 3-5, s.163 PDF
2Krejči, V., Vrbek, B., 1995: Razdioba oborina u zajednici hrasta lužnjaka i običnoga graba na području sliva Česme utjecana starošću i vrstom drveća. Š.L. 9-10, s.317 pdf
3Vrbek, B., 2005: Utjecaj posolice na šumsko tlo i vegetaciju otoka Korčule. Š.L. 3-4, s.143 pdf
4Boris Vrbek, 2005: Lizimetrijska pedologija kao metoda istraživanja kvalitete procjednih voda šumskih tala Hrvatske. Š.L. 7-8, s.397 pdf
5Boris Vrbek, Ivan Pilaš, Tomislav Dubravac, 2005: Praćenje kvalitete vode u šumi hrasta lužnjaka i običnoga graba protočnim lizimetrima. Š.L. 13, s.* pdf
6Ivan Pilaš, Tihomira Gojmerac, Boris Vrbek, Tomislav Dubravac, 2005: Unaprjeđenje monitoringa podzemnih voda u nizinskim šumskim ekosustavima Hrvatske korištenjem GIS-a i geostatistike.. Š.L. 13, s.* pdf
7Dubravac, T., V. Krejči, B. Vrbek, 2006: Struktura i razvoj 161 godinu stare smrekove kulture. Š.L. 5-6, s.219 pdf
8Jakovljević, T., K. Berković, G. Tartari, B. Vrbek, J. Vorkapić-Furač, 2009: Atmosferska taloženja u šumskim ekosustavima Europe i istraživanje novih metoda određivanja fosfora i amonijakalnog dušika u okviru ICP Forests programa. Š.L. 5-6, s.267 pdf
9Perić, S., J. Medak, I. Pilaš, B. Vrbek, M. Tijardović, 2009: Prvi rezultati istraživanja mogućnosti revitalizacije kamenoloma Očura i autohtonim vrstama drveća i grmlja. Š.L. 5-6, s.309 pdf
10Nikola Pernar, Boris Vrbek, Darko Bakšić, 2011: Tlo. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 130
11Pekeč, S., B. Vrbek, S. Orlović, B. Kovačević, 2011: Proizvodni potencijal crne topole (Sekcija Aigeiros Duby) na eugleju. Š.L. 1-2, s.29 pdf
12Vrbek, B., I. Pilaš, 2011: Istraživanje promjena nekih kemijskih i fizikalnih osobina u tlu pod šumom bora i bagrema na području Đurđevačkih pijesaka. Š.L. 13, s.* pdf
13Boris Vrbek, 2013: Nikola Pernar, Darko Bakšić i Ivan Perković: Terenska i laboratorijska istraživanja tla – priručnik za uzorkovanje i analizu. Š.L. 5-6, s.338 PDF
14Boris Vrbek, 2013: METODA IZRADBE MONOLITA ŠUMSKIH TALA PRIMJENOM EPOKSIDNE SMOLE. Š.L. 11-12, s.609 pdf
15Darko Bakšić, Nikola Pernar, Ivan Perković, Boris Vrbek, Vibor Roje, 2015: RASPODJELA ZEMNOALKALIJSKIH I ALKALIJSKIH KOVINA (Ca, Mg, K, Na) U ŠUMSKOM TLU PARKA PRIRODE MEDVEDNICA. Š.L. 1-2, s.7 pdf
 
16Boris Vrbek, 2011: MEĐUNARODNA GODINA ŠUMA U SVJETLU 50-GODIŠNJE USKE SURADNJE HRVATSKE ŠUMARSKE ZNANOSTI I STRUKE. Š.L. 13, s.* pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠIM, s. 33, 50, 54, 119, 123, 137-138, 178.
 Frković, A. (urednik): Zbornik radova 40 god. NP "Risnjak" (1953-1993.), Crni Lug 1994.
 *** ŠIB, s. 1-4, 13, 27, 30, 33, 38, 57-59, 70.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 56.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj. Vinkovci-Zagreb 1996.
 Maričević, I.: Kazalo autora... Šum. lista 1976.-1995. ŠL 1997., s. 189.
 Klepac, D.: Iz šum. povij. Gorskoga kotara... Zagreb 1997., s. 213, 233.
 *** SŠN 2, s. 635, 694.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM