HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12020
ime VRDOLJAK, Žarko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     


lokacija

rođen22. 5. 1924.Velika Gorica
apsolvirao1949.
diplomirao2. 3. 1950. Sin Stjepana i Josipe r. Pavletić. Hrvat. Potječe iz činovničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Splitu 1934.g., a Drž. klasičnu gimnaziju 1942. Sudionik je NOB-a od 1941.g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1948.-49. na Šum. odjelu, a diplomirao je 2.3.1950.
 Iste godine zaposlio se u Institutu za pošumljavanje i melioraciju krša Split, u zvanju asistenta. Od 1951. radio je u Institutu za eksperimentalno šumarstvo JAZU, Šumsko pokusna stanica Split, najprije u zvanju asistenta, a od 1956. u zvanju stručnog suradnika. Od 1957. radio je u Institutu za šumarska i lovna istraživanja Hrvatske - Zagreb, Pokusna stanica Split, u zvanju stručnog suradnika, a 1961.g., izabran je u zvanje znanstvenog suradnika. Iste godine prelazi na mjesto direktora u Šum. školu za krš u Splitu. Od 1963. g. radio je u Ministarstvu poljopriv. Repub. Alžir, Direkcija šuma, kao tehnički savjetnik. God. 1966. šumarski je inspektor NO Kotara Split. Od 1967. bio je direktor ŠG Split, a od 1975. do umirovljenja 1980.g. radio je u Privr. komori za Dalmaciju u Splitu.
 Zalagao se za unapređenje šumarstva na kršu.
 Sudjelovao je na kongresu Komisije FAO za šumarstvo Medite rana i bio na praksi u Italiji.
 Objavio je 30-ak znanstvenih i stručnih radova i izradio 20-ak elaborata, programa i projekata. Bio je suradnik Šum. lista (1954.-1991.) i član Redakcijskog odbora (Split) od 1975. godine.
 Bio je član Savjeta za šumarstvo i drvnu industriju Privredne komore SRH i Privredne komore SFRJ od 1969. do 1973. ; predsjednik Grupacije za šumarstvo Privredne komore za Dalmaciju od 1969. do 1975. god., predsjednik Šum. društva Dalmacije (1980.-83.) i počasni je član Saveza ITŠIDI Hrvatske, 1976. Član je HŠD.
 Primio je zlatnu plaketu i povelju Saveza ITŠDI Hrvatske 1976. god. i priznanje HŠD za višegodišnji rad na dobrobit šumarske struke 1997. Odlikovan je državnim Ordenom zasluga za narod, Ordenom bratstva i jedinstva i Medaljom za hrabrost.

1Vrdoljak ing. Žarko, 1954: Nekoliko napomena za uzgoj rašeljke. Š.L. 7, s.333 PDF
2Vrdoljak ing. Žarko., 1954: Primjer podizanja vrijednosti medunčevih šikara pomoću cedra (Fourchy-Lemps). Š.L. 7, s.339 PDF
3Ing. Žarko Vrdoljak, 1956: O mogućnosti uzgoja eukalipta u našem Primorju. Š.L. 5-6, s.143 PDF
4Vrdoljak Ž., Jedlovski D., 1965: Šumarstvo Dalmacije u periodu 1945—1965. g.. Š.L. 11-12, s.499 PDF
5Vrdoljak Ž., 1967: Istraživanja o uzgoju sadnica košćele i rašeljke. Š.L. 5-6, s.232 PDF
6Ž. Vrdoljak, 1977: Bolji dani za šume na Kršu.. Š.L. 8-9, s.394 PDF
7Vrdoljak, Ž., 1979: ANTE RADOVČIĆ. Š.L. 7-8, s.399 PDF
8Vrdoljak, Ž., 1980: Suvremena kretanja u šumarstvu d preradi drva u Dalmaciji. Š.L. 9-10, s.437 PDF
9Vrdoljak, Ž., Topić, V., 1990: Korištenje degradiranih šumskih površina na kršu za potrebe stočarstva. Š.L. 1-2, s.71 PDF
10Vrdoljak, Ž., 1991: PETAR ZIANI, dipl. inž. šum. (1906—1990). Š.L. 1-2, s.98 PDF
11Vrdoljak, Ž., 1996: Park šuma Marjan, razvoj, sadašnje stanje i smjernice za budući tretman. Š.L. 7-8, s.307 pdf
12Vlado Topić, Oleg Antonić, Željko Španjol, Žarko Vrdoljak, 2000: Regression models for estimating biomass of resprouted pubescent oak (Quercus pubescens Willd.), italian oak (Quercus frainetto Ten.) and Holm oak (Quercus ilex L.). GŠP vol. 37 s. 123
13Vrdoljak, Ž., 2002: Oleg Vrtačnik (1926 - 2002). Š.L. 5-6, s.354 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠN, s. 338, 363, 564.
 Klepac, D.: Uređivanje šuma. Zagreb 1965., s. 328.
 *** ŠL 1976., s. 367; 1997., s. 332; 1999., s. 596.
 *** PŠH 1846 - 1976., s. 21, 67, 77, 169, 174, 184, 420.
 *** ŠIM, s. 119, 173, 178.
 *** HŠD 1846-1996., s. 299, 302, 402, 403.
 Marićević, I.: Kazalo autora... Šum. lista 1976.-1995. ŠL 1997., s. 183, 189.
 *** SŠN 2, ŠF. Zagreb 1998., s. 687.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 TOPIĆ, Vlado: Žarko Vrdoljak, (1924 – 2004), ŠL 1-2/2005, s.128 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM