HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12074
ime V., Joso
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      redoviti profesor šumarske fitocenologije


lokacija

apsolvirao1978.
diplomirao16. 3. 1979.
magistrirao1984.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao6. 2. 1990.Šumarski fakultet u Zagrebu
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za ekologiju i uzgajanje šuma
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

2010

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva Osnovnu školu završio je u Krasnu, a Kemijsku tehničku u Zagrebu. Studirao je na Šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1977.-78., a diplomirao je na Šum. odjelu 16.3.1979.
 Poslije diplomiranja radio je dvije godine u Službi za uređivanje šuma ŠG Sisak, a potom jednu školsku godinu u Odgojno - obrazovnom centru za šumarstvo u Karlovcu, kao predavač stručnih predmeta.
 Od 1.9.1981. zaposlen je na Šum. fakultetu u Zagrebu u svojstvu asistenta, od 1990. docenta, od 1993. izvanrednoga, a od 1997. god. redovitoga profesora za predmet šumarska fitocenologija.
 Magistrirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu iz područa Uredivanja šuma 1984. godine, a disertaciju pod naslovom "Šumske zajednice i staništa hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) u sjeverozapadnoj Hrvatskoj" obranio je 6.2.1990. godine. Tijekom 1985., 1986. i 1990. godine boravio je godinu dana na specijalizaciji: u Botaničkom institutu u Grazu, na Sveučilištu za kulturu tla u Beču, na šumarskim fakultetima u Mšnchenu i Freiburgu, te WWF institutu u Rasttatu. Osim toga u više navrata posjećivao je razne znanstvene, nastavne i stručne ustanove u inozemstvu, od čega izdvajamo jednotjedne posjete Šumarskoj akademiji u Firenzi 1984. i 1994., Visokoj šumarskoj školi u Zvolenu 1988. i 1995., Visokoj šumarskoj školi u Zšrichu 1989., šumarskim fakultetima u Brnu 1995., Sopronu 1996., Tartuu 1998. i Helsinkiju 1990. godine. Na Šumarskom fakultetu nositelj je predmeta šumarska fitocenologija na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju, te još dvaju predmeta na poslijediplomskom studiju. Voditelj je poslijediplomskoga specijalističkoga studija fitocenologija i pedologija, a fitocenologiju predaje i na dodiplomskom studiju Agronomskog fakulteta i poslijediplomskom studiju na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Glavni je urednik Glasnika za šumske pokuse i urednik područja Šumski ekosustavi u Šumarskom listu. Redoviti je član Akademije šumarskih znanosti u Zagrebu i više društvenih i strukovnih udruga, među kojima se ističe Savjet Centra za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima, Međunarodno istočnoalpsko društvo za proučavanje vegetacije, Sekcija za proučavanje i zaštitu tla u okviru zajednice Alpe-Jadran, Nacionalna komisija za topolu, Hrvatsko ekološko društvo, Hrvatsko biološko društvo i Hrvatsko šumarsko društvo. Sudjelovao je na više od četrdeset znanstvenih i stručnih skupova i ekskurzija u zemlji i inozemstvu. Dosada je objavio jedan sveučilišni udžbenik, više od 80 znanstvenih i stručnih radova, 3 bibliografije, te više različitih stručnih prikaza, mišljenja i elaborata. Od 1993. do 1996. godine bio je pomoćnik ministra za poljoprivredu i šumarstvo, od 1996. godine prodekan je Šumarskog odsjeka, a od 1998. godine dekan na Šumarskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu. Član je Nacionalnoga vijeća za visoku naobrazbu, a za znanstvenoistraživački rad 1997. godine odlikovan je od strane predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovica.

1A supplement to the research on the sessileflowered oak and black pea phytocenosis (Lathyro-Quercetum petreae Horvat /1938/ 1958) in northwest Croatia. Ann. Forest. 16/2: 23-38, 1990.
2Šumska vegetacija Nacionalnog parka "Risnjak" (suautor Đ. Rauš). In: Bilten III. kongresa ekologa Jugoslavije, knjiga 2: 239-252, 1984.
3Joso Vukelić, 1985: Doprinos fotointerpretacijske analize vegetacijiskom istraživanju šumskih zajednica nacionalnog parka »Risnjak«. GŠP vol. 23 s. 95
4Doprinos fotointerpretacijske analize vegetacijskom istraživanju šumskih zajednica Nacionalnog parka "Risnjak". Glas. šum. pokuse 23: 95-140, 1985.
5Rauš, Đ. i Vukelić, J., 1985: Flora i vegetacija značajnog krajolika ZA VRATNICE. Š.L. 1-2, s.17 PDF
6Vukelić, J., 1985: O primjeni fotointerpretacije pri kartiranju šumske vegetacije. Š.L. 5-6, s.235 PDF
7Đuro Rauš, Joso Vukelić, 1986: Bibliografija radova istraživača Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1981—1985.. GŠP vol. P2 s. 329
8Rauš, Đ. i Vukelić, J., 1986: Vegetacijske i strukturne osobine fitocenoze o-bične breze (Betula pendula Roth.) na Psunju. Š.L. 5-6, s.177 PDF
9Đuro Rauš, Zvonko Seletković, Joso Vukelić, Milan Glavaš, 1987: Ekološko-vegetacijske osobine i stabilnost specijalnog rezervata šumske vegetacije »Stupnički lug« pored Zagreba. GŠP vol. P3 s. 255
10Đuro Rauš, Joso Vukelić, 1987: Dodatak bibliografiji radova istraživača Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1981—1985. GŠP vol. P3 s. 477
11Ekološkovegetacijske osobine i stabilnost specijalnog rezervata šumske vegetacije "Stupnički lug" pored Zagreba (suautori Đ. Rauš, Z. Seletković i M. Glavaš). Glas. šum. pokuse, pos. izd. 3: 255-268, 1987.
12Prilog istraživanjima rasprostranjenosti i vegetacijske strukture nekih fitocenoza obične smreke (Picea excelsa Link.) u sjevernom Velebitu (suautor J. Tomljanović). Glas. šum. pokuse 26: 227-242, 1988.
13Synekologischvegetative Eigenschaften der Rotbuche (Fagus sylvatica L.) im pannonischen Gebiet Kroatiens (suautor Đ. Rauš). In: 3. IUFRO-Buchensymposium, pp. 127-141, Zvolen, 1988.
14Joso VUKELIĆ, 1988: Mogućnost elološke karakterizacija i usporedbe šumskih staništa na temelju indikatorske vrijednosti flornog sastava. Š.L. 3-4, s.125 PDF
15Rauš, Đ., Vukelić, J. i Španjol, Ž., 1988: Bagremove šume kao ispaša za pčele. Š.L. 7-8, s.351 PDF
16Intensität des Tannensterbens (Abies alba Mill.) in verschiedenen Waldphytozoenosen des Nationalparks "Risnjak" (suautor Đ. Rauš). In: 5. IUFRO Tannensymposium, pp. 309-319, Zvolen, 1989.
17Rezultati komparativnih istraživanja šumske vegetacije na podrucju sušenja hrasta lužnjaka (suautor Đ. Rauš). Glas. šum. pokuse 25: 53-66, 1989.
18Characterization and comparation of forest habitats with some phytocenoses of Gorski Kotar (Croatia) based on the index value of their floristic composition. Period. biol. 91/1: 174-175, 1989.
19Vukelić, J. i Lukić, N., 1989: Savjetovanje »Šume Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima«, Drvenik - Zaključci.. Š.L. 1-2, s.75 PDF
20Đuro Rauš, Joso Vukelić, Željko Španjol, 1990: Prijedlog za zaštitu nekih šumskih objekata u okolini Krasna Polja u sjevernom Velebitu (zavičajnom mjestu akademika Milana Anića). GŠP vol. 26 s. 173
21Joso Vukelić, Jurica Tomljanović, 1990: Prilog istraživanjima rasprostranjenosti i vegetacijske strukture nekih fitocenoza obične smreke (Picea excelsa Link.) u sjevernom Velebitu. GŠP vol. 26 s. 227
22Vukelić, J., Španjol, Ž., 1990: Fitocenološki karakter čistih sastojina obične breze (Betula pendula Roth) u području panonskih šuma bukve i jele (Fagetum croaticum boréale alrettosum Horv.) na Papuku. Š.L. 9-10, s.357 PDF
23Joso Vukelić, 1991: Šumske zajednice i staništa hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) u gorju sjeverozapadne Hrvatske. GŠP vol. 27 s. 1
24Šumske zajednice i staništa hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) u gorju sjeverozapadne Hrvatske. Glas. šum. pokuse 27: 1-82, 1991.
25Šumske zajednice i tla park šume Trakošćan (suautori B. Vrbek i M. Rukavina). Radovi šumarskog instituta Jastrebarsko 26/2: 155-173, 1991.
26Spiraea salicifolia L. in Croatian forests (suautor Đ. Rauš). Acta Bot. Croat. 50: 107-113, 1991.
27Vrbek, B., Vrbek, M. i Vukelić, J., 1991: Zakiseljavanje tla i nakupljanje Pb, Cu i Zn u jelovim zajednicama Nacionalnog parka »Risnjak«. Š.L. 3-5, s.163 PDF
28Đuro Rauš, Ivo Trinajstić, Joso Vukelić, Juraj Medvedović, 1992: Biljni svijet hrvatskih šuma. Šume u Hrvatskoj, s. 33
29Ivo Trinajstić, Đuro Rauš, Joso Vukelić, Juraj Medvedović, 1992: Vegetacijska karta šumskih zajednica Hrvatske. Šume u Hrvatskoj, s. 79
30Đuro Rauš, Šime Meštrović, Ivo Trinajstić, Joso Vukelić, Željko Španjol, 1992: Zaštićeni prirodni objekti u hrvatskim šumama. Šume u Hrvatskoj, s. 197
31Oskar Piškorić, Joso Vukelić, 1992: Pregled povijesti hrvatskih šuma i šumarstva. Šume u Hrvatskoj, s. 273
32Đuro Rauš, Joso Vukelić, 1992: Bibliografija radova istraživača Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1986—1990. GŠP vol. 28 s. 279
33A supplement to the Research on Fir Forests in North Velebit. In: 6. IUFRO-Tannensymposium, pp. 143-152, Zagreb, 1992.
34Biljni svijet hrvatskih šuma (suautori Đ. Rauš, I. Trinajstić i J. Medvedović). In: Rauš, Đ. (ed.), Šume u Hrvatskoj, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i "Hrvatske šume", p.o. Zagreb, pp. 33-77, Zagreb, 1992.
35Zaštićeni prirodni objekti u hrvatskim šumama (suautori Đ. Rauš, Š. Meštrović, I. Trinajstić i Ž. Španjol). In: Rauš, Đ. (ed.), Šume u Hrvatskoj, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i "Hrvatske šume", p.o. Zagreb, pp. 197-222, Zagreb, 1992.
36Pregled povijesti hrvatskih šuma i šumarstva (suautor O. Piškoric). In: Rauš, Đ. (ed.), Šume u Hrvatskoj, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i "Hrvatske šume", p.o. Zagreb, pp. 273-290, Zagreb, 1992.
37Vukelić, J., 1992: Šumska vegetacija poplavnog područja i kontaktnih zona Gornje Rajne u Njemačkoj i problematika njene zaštite. Š.L. 1-2, s.27 PDF
38Vukelić, J., 1992: Nekoliko prijedloga za promidžbu Hrvatske šumarske struke. Š.L. 11-12, s.570 PDF
39ZAŠTITA I OČUVANJE EUROPSKIH ŠUMA; MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA; JAVNO PODUZEĆE »HRVATSKE ŠUME« p.o. ZAGREB, Zagreb 1993. BIB
40Joso Vukelić, Nikola Pernar, Zvonko Seletković, 1993: Ekološko-vegetacijska analiza pridolaska i rasprostranjenosti šumskih sastojina u istočnom Kalniku. GŠP vol. P4 s. 45
41Joso Vukelić, Đuro Rauš, 1993: Fitocenološki aspekt sušenja šuma u Turopoljskom lugu. GŠP vol. 29 s. 275
42Đuro Rauš, Joso Vukelić, 1993: Šumska vegetacija u području utjecaja HE »Novo Virje«. GŠP vol. P4 s. 391
43Zaštita i očuvanje europskih šuma (suautori M. Harapin, P. Vratarić i V. Bičanić). Studija, 55 pp., Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, Zagreb, 1993.
44Fitocenološki aspekt sušenja šuma u Turopoljskom lugu (suautor Đ. Rauš). Glas. šum. pokuse 29: 275-294, 1993.
45Ekološkovegetacijska analiza pridolaska i rasprostranjenosti šumskih sastojina u istočnom Kalniku (suautori N. Pernar i Z. Seletković). Glas. šum. pokuse, pos. izd. 4: 45-58, 1993.
46Šumska vegetacija u području utjecaja HE "Novo Virje" (suautor Đ. Rauš). Glas. šum. pokuse, pos. izd. 4: 391-404, 1993.
47Đuro Rauš, Joso Vukelić, Željko Španjol, Tatjana Đuričić, 1994: Istraživanja sukcesije crnikovih šuma na trajnoj pokusnoj plohi (br. 36) na Rabu. GŠP vol. 31 s. 93
48Đuro Rauš, Joso Vukelić, 1994: Program za gospodarenje šumama nastavno - pokusnoga šumskog objekta Rab 1986 - 2005. GŠP vol. 30 s. 421
49Vegetacijske i šumskouzgojne značajke specijalnog rezervata šumske vegetacije "Bablji Zub-Ponikve" na Medvednici (suautor M. Oršanić). In: Simpozij - Pevalek, Flora i vegetacija Hrvatske, pp. 141-151, Koprivnica-Zagreb, 1994.
50O nekim odnosima izmedu kemijskih svojstava tla i sastava prizemnog rašća u bukovim šumama istočnoga Kalnika (suautor N. Pernar). In: Simpozij - Pevalek, Flora i vegetacija Hrvatske, pp. 71-78, Koprivnica-Zagreb, 1994.
51Rezultati istraživanja unosa teških metala (Pb, Cu, Zn) u Nacionalnom parku "Risnjak" (suautori B. Vrbek, M. Vrbek i M. Gašparac). In: Zbornik radova 40 godina Nacionalnog parka "Risnjak", pp. 140-142, Crni Lug, 1994.
52Istraživanje sukcesije crnikovih šuma na trajnoj pokusnoj plohi (br. 36) na Rabu (suautori Đ. Rauš, Ž. Španjol i T. Đuričić). Glas. šum. pokuse 31: 93-134, 1994.
53Der Urwald Čorkova Uvala - ein Modell fšr den multifunktionalen Buchen/Tannen - Plenterwald (suautori B. Prpić i Z. Seletković). In: 7. IUFRO Tannensymposium, pp. 250-256, Altensteig, 1994.
54Šume brežuljaka, brda i gorja. In: Rauš, Đ. (ed.), Silvae nostrae Croaticae. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, pp. 89-108, Zagreb, 1994.
55Prpić, B., Seletković, Z., Vukelić, J., 1994: Primjena dosadašnjih sustavnih istraživanja propadanja šuma kod procjene kemijske opterećenosti susjednih poljoprivrednih prostora Hrvatske. Š.L. 9-10, s.283 pdf
56SILVAE NOSTRAE CROATIAE; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, ZAGREB 1994. BIB
57Synoekologische Charakterisierung und syntaxonomische Einordnung von Carpinion-Gesellschaften Nordkroatiens. Phytocoenologia 19/4: 519-546, Berlin-Stuttgart, 1991.
58Vukelić, J., 1995: Provedba Zakona o lovu. Š.L. 9-10, s.293 PDF
59Joso Vukelić, Željko Španjol, 1996: Zaštićeni objekti hrasta lužnjaka u hrvatskoj. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 307
60Zaštičeni objekti hrasta lužnjaka u Hrvatskoj. In: Klepac, D. (ed.), Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i "Hrvatske šume", p.o. Zagreb, pp. 307-329, Zagreb, 1996.
61Fitocenološka usporedba dinarskih i panonskih bukovojelovih šuma (Abieti-Fagetum s.l.) u Hrvatskoj (suautor D. Baričević). In: Mayer, B. (ed.), Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, pp. 87-96, Zagreb, 1996.
62Fitocenološki odnosi acidofilnih šuma hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i u nekim europskim područjima (suautor D. Baričević). In: Mayer, B. (ed.), Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski institut, Jastrebarsko, pp. 79-86, Zagreb, 1996.
63Vukelić, J., 1996: Josip Dundović dipl. inž. šum. Š.L. 7-8, s.364 PDF
64Dieback of Pedunculate Oak from the Ekological-Vegetative Aspect (suautori I. Tikvić, Z. Seletković i D. Baričević). In: IUFRO-Conference "Proceedings Advances in Research in Intermediate Oak Stends", pp. 213-222, Freiburg, 1997.
65Lowland Forest of Croatia (suautor Đ. Rauš). In: Europian Forest Institut, Springer Verlag, Berlin, 1997.
66Gospodarenje šumama i šumskim prostorom na području grada Zagreba i Zagrebačke županije (suautori S. Matić i Š. Meštrović). In: Studija, 213 pp., Šumarski fakultet Zagreb, 1997.
67Vukelić, J., Španjol, Ž., Baričević, D., 1997: Prof. dr. Đuro Rauš, (1930-1997). Š.L. 9-10, s.567 PDF
68Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj (suautor Đ. Rauš). Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Zagreb, 310 pp, 1998.
69Sukcesija šumskih zajednica na području sušenja hrasta lužnjaka u Hrvatskoj (suautor D. Baričević). In: Zbornik Medunarodne konferencije Održivo gospodarsko korištenje nizinskih rijeka i zaštita prirode i okoliša, pp. 23-37, Zagreb, 1998.
70NASTAVNO-POKUSNI ŠUMSKI OBJEKTI ŠUMARSKOGA FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU; ŠUMARSKI FAKULTET, Zagreb 1998. BIB
71Vukelić, J., Gračan, J., Orešković, Ž., 1998: Dr. sc. Petar Rastovski (22. 4. 1944. - 10. 2. 1998.).. Š.L. 1-2, s.120 PDF
72ŠUMARSKA FITOCENOLOGIJA I ŠUMSKE ZAJEDNICI U HRVATSKOJ; Šumarski fakultet Zagreb, Zagreb 1998. BIB
73Joso Vukelić, Dario Baričević, 1999: Forest vegetation in the City of Zagreb and the Zagreb County. GŠP vol. 36 s. 103
74Succession in riparian forests of the Croatian Danube region (suautori D. Kajba i D. Baričević). In: Report of 5th EUFORGEN Populus nigra Network meeting, Kiev, IPGRI, Roma, 1999. Vegetacijske i druge značajke zaštićenog dijela "Slatinskih podravskih šuma" (suautori D. Baričević i Z. Perković). Šum. list 123 (7-8): 287-299, 1999.
75Succession and sylvicultural treatments in riparian forests of the Croatian Podunavlje region (suautori S. Matić i I. Anić). In: Ekologia (Bratislava) 18/1: 39-46, 1999.
76Pedological vegetative relationship under a disturbed water regime in the forests of penduculate oak in Central Croatia (suautori N. Pernar i M. Oršanić). In: Ekologia (Bratislava) 18/1: 133-142, 1999.
77Jakovac, H., Vukelić, J., 1999: Obilježavanje 100. obljetnice šumarske i 50. obljetnice drvnotehnološke sveučilišne nastave u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.45 PDF
78Vukelić, J., Baričević, D., Perković, Z., 1999: Vegetacijske i druge značajke zaštićenog dijela "Slatinskih podravskih šuma". Š.L. 7-8, s.287 pdf
79Joso Vukelić, Dario Baričević, 2000: Development of vegetation in localities of pedunculate oak dieback in Croatia. GŠP vol. 37 s. 277
80Krapinec, K., Vukelić, J., Grubešić, M., 2000: Prilog poznavanju brštenja širokolisne zelenike (Phyllirea latifolia L.) divljih preživača na otoku Rabu. Š.L. 5-6, s.285 pdf
81Vukelić, J., 2000: Dodjela počasnog zvanja i titule professor emeritus Prof. dr. sc. Dr. h. c. Branimir Prpiću. Š.L. 7-8, s.428 PDF
82Joso Vukelić, Dario Baričević, 2001: Šumske zajednice obične jele u Hrvatskoj. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 162
83Željko Španjol, Joso Vukelić, 2001: Zaštićeni objekti obične jele u Hrvatskoj. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 197
84Branimir Prpić, Slavko Matić, Joso Vukelić, Zvonko Seletković, 2001: Bukovo-jelove prašume hrvatskih dinarida. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 479
85OBIČNA JELA (Abies alba Mili.) U HRVATSKOJ ; AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI; "HRVATSKE ŠUME", p. o. ZAGREB, ZAGREB 2001. BIB
86Vukelić, J., Baričević, D., 2002: Novije fitocenološke spoznaje o bukovim šumama u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.439 pdf
87Joso Vukelić, Dario Baričević, 2003: Šumske zajednice obične bukve u Hrvatskoj. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 87
88Željko Španjol, Joso Vukelić, 2003: Zaštićeni objekti obične bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 124
89Vukelić, J., Baričević, D., Drvenkar, D., 2003: Fitocenološke karakteristike bukovih šuma u Samoborskom gorju. Š.L. 11-12, s.531 pdf
90Pernar, N., Vukelić, J., Bakšić, D., Baričević, D., 2004: Prilog poznavanju geneze i svojstava tla ritskog područja sjeveroistočne Baranje. Š.L. 5-6, s.223 pdf
91Joso Vukelić, 2005: Uvod. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 11
92Joso Vukelić, Nikola Pernor, Pavle Vratarić, 2005: Dinamične promjene staništa i šumskoga pokrova u poplavnom području Podunavlja. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 40
93Joso Vukelić, Dario Baričević, 2005: Šumska vegetacija poplavnih područja. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 102
94Željko Španjol, Joso Vukelić, 2005: Zaštićeni prirodni objekti šumske vegetacije u poplavnim područjima Hrvatske. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 122
95Vukelić, J., 2005: Aktualna problematika u hrvatskom šumarstvu. Š.L. 3-4, s.187 PDF
96ŠUME I ŠUMARSTVO SJEVERNOGA VELEBITA; HRVATSKE ŠUME d.o.o. ZAGREB; UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SENJ, Senj — Zagreb 2005. BIB
97POPLAVNE ŠUME U HRVATSKOJ; AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI; HRVATSKE ŠUME d.o.o; GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, ZAGREB 2005. BIB
98Joso Vukelić, Dario Baričević, Stjepan Mikac, Miroslav Rukavina, Dalibor Tomljanović, 2006: Karta šumske vegetacije sjevernoga Velebita. GŠP vol. P5 s. 139
99Dario Baričević, Joso Vukelić, Nikola Pernar, Darko Bakšić, 2006: Acidotermofilne zajednice hrasta kitnjaka u šumskoj vegetaciji Požeškoga gorja. GŠP vol. P5 s. 151
100Nikola Pernar, Darko Bakšić, Joso Vukelić, Dario Baričević, 2006: Organska tvar tla šumskoga ekosustava Bilogore. GŠP vol. P5 s. 213
101Vukelić, Joso, 2006: Iskustva i preporuke nakon godinu dana Šumarskoga muzeja u Krasnu. Š.L. 7-8, s.365 PDF
102Vukelić, J., D. Racić, D. Baričević, 2006: Šuma jele i crnoga graba (Ostryo-Abietetum /Fukarek 1963/Trinajstić 1983) u Vinodolskom zaleđu. Š.L. 9-10, s.387 pdf
103Vukelić, J., D. Baričević, Z. List, M. Šango, 2006: Prilog fitocenološkim istraživanjima šuma crne johe (Alnus glutinosa Geartn) u Podravini*. Š.L. 11-12, s.479 pdf
104Vukelić, J., 2006: Osnivanje novih dislociranih studija šumarstva u Hrvatskoj . Š.L. 11-12, s.553 PDF
105Vukelić, J., D. Baričević, 2007: Nomenklaturno-sintaksonomsko određenje panonskih bukovo-jelovih šuma (Abieti-Fagetum “pannonicum”) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.407 pdf
106Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj; Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb 2008. BIB
107Joso Vukelić, Dario Baričević, Irena Šapić, Sonja Kuzmanić, 2009: Phytoeoenological characteristics of beech forests on the southern slopes of Medvednica mt.. GŠP vol. 43 s. 49
108Anić,I., J. Vukelić, S. Mikac, D. Bakšić, D. Ugarković, 2009: Utjecaj globalnih klimatskih promjena na ekološku nišu obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.135 pdf
109Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU; Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb 2009. BIB
110Vukelić,J., A.Alegro, V.Šegota, 2010: Altimontanska-subalpska smrekova šuma s obrubljenim gladcem (Laserpitio krapfii-Piceetum abietis ass. nova) na sjevernom Velebitu (Hrvatska). Š.L. 5-6, s.211 pdf
111Vukelić, J., A. Alegro, V. Šegota, I. Šapić, 2010: Nomenklaturno-fitocenološka revizija asocijacije Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975 nom. illeg. u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.559 pdf
112Joso Vukelić, Antun Alegro, Dario Baričević, Vedran Šegota, Irena Šapić, 2011: Phylocoenoses of common spruce (Picea abies (L.) Karsten) in the altimontane and subalpine belt of Croatia. GŠP vol. 44 s. 29
113Joso Vukelić, Ivo Trinajstić, Dario Baričević, 2011: Šumska vegetacija hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 193
114Željko Španjol, Joso Vukelić, Roman Rosavec, Damir Barčić, 2011: Zaštićeni prirodni objekti šumske vegetacije u sredozemnom području Hrvatske. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 215
115Šumska vegetacija Hrvatske; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb 2012. BIB
116Joso VUKELIĆ, Dario BARIČEVIĆ, Irena ŠAPIĆ, 2012: Submontansko-subpanonske bukove šume sjeverne Hrvatske. Š.L. 9-10, s.445 pdf
117Joso Vukelić, 2013: Mr. sc. Milan Presečan, dipl. ing. šum.. Š.L. 1-2, s.97 PDF
118Igor Poljak, Marilena Idžojtić, Irena Šapić, Joso Vukelić, Marko Zebec, 2014: VARIJABILNOST POPULACIJA BIJELE (Alnus incana /L./ Moench) I CRNE JOHE (A. glutinosa /L./ Gaertn.) NA PODRUČJU MURE I DRAVE PREMA MORFOLOŠKIM OBILJEŽJIMA LISTOVA. Š.L. 1-2, s.7 pdf
119Joso Vukelić, 2017: PROF. DR. SC. DAVORIN KAJBA – DOBITNIK GODIŠNJE DRŽAVNE NAGRADE ZA ZNANOST ZA 2015. GODINU. Š.L. 1-2, s.85 PDF
120Igor POLJAK, Marilena IDŽOJTIĆ, Irena ŠAPIĆ, Patrik KORIJAN, Joso VUKELIĆ, 2018: RAZNOLIKOST I STRUKTURIRANOST HRVATSKIH KONTINENTALNIH I ALPSKO-DINARSKIH POPULACIJA BIJELE JOHE (Alnus incana /L./ Moench subsp. incana): GEOGRAFSKA I OKOLIŠNA IZOLACIJA KAO UZROK FENOTIPSKE DIVERGENCIJE. Š.L. 1-2, s.19 pdf
121Joso Vukelić, Dario Baričević, Igor Poljak, Mario Vrček, Irena Šapić, 2018: FITOCENOLOŠKA ANALIZA ŠUMA BIJELE JOHE (Alnus incana /L./ Moench supsp. incana) U HRVATSKOJ. Š.L. 3-4, s.123 pdf
122Ivana Plišo Vusić, Irena Šapić, Joso Vukelić, 2019: Prepoznavanje i kartiranje šumskih staništa Natura 2000 u Hrvatskoj (I) – 91E0*, aluvijalne šume s crnom johom Alnus glutinosa i običnim jasenom Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Š.L. 5-6, s.255 pdf
123Joso Vukelić, Irena Šapić, Giacomo Mei, Igor Poljak, Ivana Plišo Vusić, Marko Orešković, 2019: Šume crne johe (tip 91E0* Natura 2000, tip E.2.1.9. NKS) u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Š.L. 7-8, s.295 pdf
124Ivana Plišo Vusić, Irena Šapić, Joso Vukelić, 2019: Prepoznavanje i kartiranje šumskih staništa Natura 2000 u Hrvatskoj (II) – 91F0, poplavne šume s vrstama Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia; 91L0, hrastovo-grabove šume ilirskoga područja. Š.L. 9-10, s.461 pdf
125Igor Poljak, Joso Vukelić, Antonio Vidaković, Marijan Vuković, Marilena Idžojtić, 2020: Varijabilnost populacija običnoga bora (Pinus sylvestris L.) na području sjeverozapadnoga dijela Male Kapele prema morfološkim obilježjima iglica i češera. Š.L. 11-12, s.539 pdf
126Jasnica Medak, Ivana Sirovica, Joso Vukelić, 2023: Tipologija šumskih čistina. Š.L. 3-4, s.147 pdf

nedeterminirano:
127ZNAČAJNIJI RADOVI
128Common spruce monocultures in the mountainous region of Pannonian Croatia (suautori M. Oršanić i N. Pernar). International workshop on Spruce monocultures in central Europe - problems and prospects, EFI, Brno (u tisku).
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 Ivančević, V.: Povodom disertacija Milana Glavaša i Jose Vukelića na Šum. fakultetu u Zagrebu. ŠL 1990., s. 412-415.
 *** Ljetopis "HŠ", 1993., s. 2.
 *** ŠIB, s. 17, 53, 55, 59, 70
 *** HŠD 1846-1996., s. 362, 371, 373-376, 381, 383, 384, 387.
 Prpić, B.: Prof. dr. sc. Joso Vukelić, dipl. inž. šum. Odlikovanje. ŠL 1997., s. 314.
 Ivančević, V.: Velebitski bot. vrt. Zagreb-Senj 1997.
 Maričević, I.: Kazalo autora... Šum. lista... ŠL 1997., s. 189.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara... Zagreb 1997., s. 154, 233.
 Prpić, B.: Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj. Prof. dr. sc. Joso Vukelić i prof. dr. sc. Đuro Rauš. ŠL 1998., s. 472-474, (prikaz knjige).
 *** SŠN, sv. 2, s. 201, 208, 213, 223, 282-285, 633, 647, 653, 668, 677, 679, 696; sv. 3, s. 92, 330, 332; sv. 4., s. 87, 103, 105, 110, 111.
 *** Časop. "HŠ" 24, 1998, s. 7-8; 28, 1999., s. 3, 5, 6.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PRPIĆ, Branimir: Prof. dr. sc. Joso Vukelić, ŠL 5-6/1997, s.314 PDF
 BARIČEVIĆ, Dario: Prof. dr. sc. Joso Vukelić professor emeritus Sveučilišta u Zagarebu, ŠL 11-12/2020, s.610 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM