HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12103
ime V., Dijana
prije
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12103)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1986.
diplomirala5. 3. 1987.ŠF Zagreb
magistrirala2. 10. 1996.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirala9. 7. 2002.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 9. 1987.Šumarski institut Jastrebarsko
11. 5. 2010.Hrvatski šumarski institutravnateljica
trenutno, od31. 7. 2018.Hrvatski šumarski institut

član HŠD ogranak
Zagreb

2010

Hrvatski šumarski institut

diplomirani inženjer šumarstva Dijana Vuletić je rođena u Sisku 12. kolovoza 1964. godine. Osnovno i srednje obrazovanje stječe u Zagrebu, te upisuje studij šumarstva na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Diplomski rad brani 5. ožujka 1987. godine iz kolegija Parkiranje i oblikovanje prostora kod prof.dr. Šime Meštrovića.
 U Hrvatskom šumarskom institutu (prije Šumarskom institutu, Jastrebarsko) zaposlena je od 1. rujna 1987. godine, prvo u Odjelu za tipologiju šuma do 31. prosinca 1996. godine, a zatim od 1. siječnja 1997. do 1. rujna 2009. u Odjelu za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku kada je imenovana za Predstojnicu Zavoda za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe (EFISEE), te od 11. svibnja 2010. obnaša funkciju vršiteljice dužnosti ravnatelja Hrvatskog šumarskog instituta, sada u drugom mandatu (2014-2018).
Uže se specijalizira za područje ekonomike šuma i šumarske politike, te se bavi istraživanjima šteta u šumskim ekosustavima i njihovim vrednovanjem, kao i cjelokupnim vrednovanjem svih usluga šuma. Školske godine 1988/89. upisuje poslijediplomski studij iz područja Znanstvene ekonomike i organizacije šumarstva na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručni ispit za šumarskog inženjera položila je 14. listopada 1988. godine pri Samoupravnoj interesnoj zajednici šumarstva i drvne industrije Zagreb.
Prvi puta je izabrana u zvanje “stručni suradnik” 15. siječnja 1990. godine i upisana u registar istraživača pri Ministarstvu znanosti i tehnologije pod matičnim brojem 155300, a danas radi u svojstvu znanstvenog savjetnika-trajno.
Magistrirala 2. listopada 1996, a Disertaciju brani 9. srpnja 2002. godine na Šumarskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 Članica je Hrvatskog šumarskog društva, Hrvatskog društva za biotehnologiju i glavni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Šumarstvo jugoistočne Europe – SEEFOR, član Uredništva časopisa Radovi Hrvatskog šumarskog instituta i član Uredničkog odbora časopisa Šumarski list.
Također je aktivni član Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne industrije, te radi u Odboru za upis. Održala je nekoliko stručnih predavanja za članove Komore kao i za zaposlenike Šumarske savjetodavne službe.
Vodila je više domaćih i međunarodnih projekata. Za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa vodila je projekt: "Značaj i vrednovanje socijalnih usluga šuma". U sklopu programa Znanstveno-istraživačke djelatnosti koju financiraju Hrvatske šume d.o.o. vodila je više projekata kao što je "Utvrđivanje vrijednosti i mogućnosti korištenja ostalih proizvoda i usluga šuma" za područje UŠP Karlovac.
Kao koordinator je vodila aktivnosti međunarodnog projekta INTERREG IIIB CADSES - CARBON-PRO na području Hrvatske kojim je uspostavljena stanica za praćenje kruženja ugljika koja kontinuirano radi od 2007. godine.
Od 1.veljače 2010. godine radi na projektu RoK-FOR, CSA FP7-REGIONS-2009-1, kao voditelj tima ispred Hrvatskog šumarskog instituta koji ujedno koordinira rad regionalnog klastera sastavljenog od dva znanstvena instituta (iz Hrvatske i Srbije), lokalne uprave (Grada Vinkovci) i predstavnika poduzetništva (Šumska biomasa d.o.o.).
Suradnica je na ERASMUS+ projektu CIA2SFM - Institucionalna suradnja za razvoj programa cjeloživotnog obrazovanja u području potrajnog gospodarenja šumama.
Vodila Projekte za ZIR HŠ d.o.o.: METODOLOGIJA ZA PROCJENU ŠTETA NA ŠUMSKIM SASTOJINAMA MEDITERANA UZROKOVANIH VELIKIM PRIRODNIM NEPOGODAMA (POŽARI, VJETAR), MJERE SANACIJE I GOSPODARSKE MJERE ZA UMANJIVANJE RIZIKA (2014) i EKOLOŠKO KLIMATSKI UVJETI (ILI PROMJENE) I PROBLEM OBNOVE ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA U SPAČVANSKOM BAZENU (2014-2016).
Koordinirala rad IPA Adriatic projekta, Jadranska Modelna šuma (2012-2015), te IPA HOLISTIC projekta (2014-2017)
Suradnica je na OBZOR2020 projektima MySustainableForest (2017-2021) i ROSEWWOD (2018-2020).
Do sada je, samostalno ili u suautorstvu, objavila 80-tak znanstvenih i stručnih radova, te surađivala na nekoliko poglavlja u knjigama.

1Gajdek, D. 1989: Vrijednost šteta nastalih pri sjeći i izvlačenju konjskom spregom. (Evaluation Of Damage Caused By Cutting And Horse-Drawn Skidding). Rad. Šumar. inst. 80: 95-116, Jastrebarsko. Scientific paper, UDK 630.33
2Krznar, A., Gajdek, D., Dolenec, S. 1989: Problematika vrednovanja šteta i neki rezultati. (evaluation of damage and some results). Rad. Šumar. inst. 80:139-161, Jastrebarsko. Scientific paper, UDK 630.33
3Krznar, A., Dolenec, S., Gajdek, D. 1989: Definiranje ekonomskog kriterija utvrđivanja objektivnih uvjeta privređivanja šumsko-gospodarskih podrueja. (Defining Of Economic Criteria For Determining The Objective Conditions Of The Forest Managements Revenues) Rad. Šumar. inst. 80: 163-190, Jastrebarsko. Scientific paper, UDK 630.64
4Krznar, A., Szirovicza, L., Dolenec, S., Vuletić, D. 1993: Utjecaj ozljeda stabala na neke njihove fenotipske osobitosti. (Influence Of Tree Injuries On Some Phenotype Properties). Rad. Šumar. inst. 28: 193-206, Jastrebarsko. UDK 630.6:630.1
5Krznar, A., Dolenec, S., Gajdek, D. 1990: Utvrđivanje i analiza nekih oboljenja koja utječu na radnu sposobnost šumskih radnika. (Determination Of Duration Of Working Ability For Work With Power Saw And In Mechanization). Rad. Šumar. inst. Vol.25 Br.1:183-200, Jastrebarsko. Scientific paper, UDK 630.3:613.6
6Krznar, A., Dolenec, S., Gajdek, D., Sabadi, R. 1990: Cost Studies in Croatian Forestry. (studija troškova u šumastvu hrvatske). Proceedings of IUFRO 1990, S:3:04, XIX World Congress, 84-99, Montreal, Canada.
7Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., Dolenec, S., Gajdek, D. 1990: Problems Of Transition Of Forestry And Forest Industries From Planned To Market Oriented Model - Stuctural Changes Requirements & Optimization. (Problemi prijelaza šumarstva i drvnoprerađivačkog sektora iz planskog u tržišni model - zahtjevi za strukturalnim promjenama i optimizacija). Proceedings of IUFRO 1990, S:3:04, Subject Area, XIX World Congress,190-197, Montreal, Canada.
8Martinović, J., Medvedović, J., Krznar, A., Krejči, V., Vrbek, B., Bilandžija, J., Benko, M., Lindić, V., Vuletić, D., Dolenec, S., Littvay, T., Novotny, V., Dubravac, T., Viličić, V., 1993: Tipologija jučer, danas, sutra.(Typology Yesterday, Today And Tomorrow) Znanstveno savjetovanje, Znanstvenoistraživački rad i razvoj šumarstva Hrvatske, Stubičke toplice.
9Dolenec, S., Krznar, A., Vuletić, D. 1993: Prikaz metode za utvrđivanje i praćenje promjena u šumskim staništima nastalih uporabom u turističke i rekreacijske svrhe. (Presentation Of Method For Determination And Monitoring Of Changes On Forest Sites Caused By Tourist And Recreational Utility). Rad. Šumar. inst. 28: 247-253, Jastrebarsko. Professioanl paper, UDK 630.11:630.9
10Krznar, A. i Vuletić, D. 1995: Model For Determination Of Forest Ecosystem Changes And Losses. (Model za utvrđivanje promjena i ocjenu gubitaka u šumskim ekosustavima). Proceedings of the Seminar and Summer School "Large-scale Forestry Scenario Models": Experiences and Requirements 6, Joensuu, Finland.
11Krznar, A., Vuletić, D., Lindić, V., Vrbek, B., Križanec, R., Viličić, V., Krejči, V., Poštenjak, K., Benko, M., Gradečki, M., Littvay, T., 1996: Vrednovanje šteta i gubitaka hrasta lužnjaka u ekološko gospodarskom tipu II-G-10 – Evaluating Of Damages And Losses Of Common Oak In EMFT II-G-10 Hrvatsko šumarsko društvo, Skrb za hrvatske šume od 1846. do 1996. Zaštita šuma i pridobivanje drva, Knjiga 2: 381-396. Zagreb. Scientific paper UDK 630*:652.54:630*653]:582.632.2
12Vuletić, D., Krznar, A., Szirovicza, L., 1998: Criteria For Evaluation Of Stand Vitality And Exposure To Pressures, Kriteriji vrednovanja vitaliteta sastojina i njihove izloženosti pritiscima, AISF-EFI International Conference on Forest Management in Designated Conservation & Recreation Areas, Florence 7-11 October, University of Padua Press, pp: 185-195, Padua, Italy.
13Vuletić, D., 1999: Prilog pozdavanju sortimentne strukture hrasta lužnjaka (Quercus robur L) u EGT-U II-G-10, Contribution To Knowledge Of The Assortment Structure Of Pedunculate Oak (Quercus robur , L) In The Ecological-Management Forest Type (EGT) II-G-10, Rad. Šumar. inst. 34 (2): 5-22, Jastrebarsko. Scientific paper UDK: 630*859.001
14Vuletić, D., 2000: Regression Models For Assessment Of Assortments Volume Development Of The Pedunculate Oak (Quercus robur L.), Regresijski modeli za procjenu razvoja obujma sortimenata hrasta lužnjaka, Oak 2000- Poster Abstracts: 51-52, Zagreb.
15Benko, M. , Novotny, V., Vuletić, D., 2000: An Analysis Of The Pedunculate Oak Tree, Type II-G-10, Analiza stabla hrasta lužnjaka tipa II-G-10, Oak 2000 - Poster Abstracts: 15-16, Zagreb.
16Krznar, A., Lindić, V., Vuletić, D., 2000: Metodologija vrednovanja korisnosti turističko-rekreacijskih usluga šuma, Methodology For Evaluating The Usfulness Of Tourist-Recreational Benefits Of Forest, , Rad. Šumar. inst. 35 (1):
17Vuletić, D., Dubravac, T., Benko, M., 2000: The Evaluation Results Of The Benefits Of Tourism And Recreational Forestry Functions, Rezultati vrednovanja korisnosti turističke i rekreacijske funkcije šuma, XXI IUFRO World Congress, Forest and Ocietiy: The Role of Research, 7-12. August 2000. Kuala Lumpur, Poster Abstracts vol.3., pp:325, Malaysia.
18Vuletić, D, Vrbek, B., Novotny, V., 2000: The Evaluation Results Of The Benefits Of The Health And Landscape Forests Functions, Rezultati vrednovanja koristnosti zdravstvene i krajobrazne funkcije šume, XXI IUFRO World Congress, Forest and Ocietiy: The Role of Research, 7-12. August 2000. Kuala Lumpur, Presented Poster, Malaysia.
19Vuletić D., 2000: Ekološki i biološki parametri u cjelovitom vrednovanju šuma (Ecological And Biological Parameters In Integral Forest Evaluation), Proceedings, VII Biological Congress Hvar 24-29.9.2000., Hrvatsko biološko društvo, Zagreb.
20Dubravac, T., Krejči, V., Vuletić, D., 2000: The Dynamics Of The Vertical Development Of Tree Crowns And Trunks In Homogeneous And Mixed Pedunculate Oak Stands In Croatia. (Dinamika vertikalnoga razvoja krošanja i deblovine u čistim i mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka u hrvatskoj). Poster abstracts Vol.3, 13-14, XXI IUFRO World Congress, 7-12 August, Kuala Lumpur, Malaysia.
21Vuletić D., 2001: Effect Of Mechanical Damage To Trees On Assortment Quality Of Pedunculed Oak (Quercus robur,L.), Rad. Šumar. inst. 36 (1): 15-32, Jastrebarsko
22Vuletić, D., 2001: Rezultati vrednovanja socijalnih usluga gospodarskih šuma otoka Mljeta, Evaluating Results For Social Services Of Managed Forests On Island Of Mljet, Znanstvena knjiga “Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama”, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski institut, Jastrebarsko, pp.579:586, Zagreb.
23Benko, M., Novotny, V., Vuletić, D., 2001: Modeliranje mješovitih sastojina hrasta lužnjaka u EGT-u II-G-10, Modeling Of Mixed Stands Of Common Oak In EMFT II-G-10, Znanstvena knjiga “Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama”, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski institut, Jastrebarsko, pp.395:406, ZagreB.
24Dubravac, T., Vuletić, D., 2004: Aktivna i pasivna zaštita šuma – primjer NP Risnjak, Active Or Pasive Forest Protection - Example Of The National Park "Risnjak“, Proceedings of Biological congress, Zagreb.
25Vuletić, D., Sabadi, R., Paladinić, E., 2004: Prva procjena ukupne gospodarske vrijednosti šuma hrvatske, (First Assessment of the Total Economic Value of Croatian Forests), Rad. Šumar. inst. 39(1):79-98, Jastrebarsko.
26Posavec S., Vuletić, D., 2004: Vision Of Forestry Development In Croatia Through National Forest Policy And Strategy, (Vizija razvoja šumarstva kroz nacionalnu politiku i strategiju), Forest in Transition II, Chalanges in Strengthening of Capacities for Forest Policy Development in Countries with Economies in Transition, 211-222United Nations University, Hong Kong.
27Dijana Vuletić, Rudolf Sabadi, 2005: Mathematical-statistical approximation of the dispersion of the time series of annual gross fellings in the national forests - The examples of Croatia, Switzerland, Germany and France. GŠP vol. 41 s. 135
28Sabadi, R., Vuletić, D., Gračan. J. 2005: Poglavlje - Chapter 17. Croatia, pp:249-262, u knjizi – in the book: Valuing Mediteranean Forests – Towards Total Economic Value, pp:1-406, Edited by M. Merlo and L. Croitoru, CABI Publishing, Wallingford, UK.
29Dubravac, T., Vuletić, D., Vrbek, B. 2005: Prirodna obnova i budućnost bukovih i jelovih šuma u np risnjak, Natural Reforestation And Future Of Beech And Fir Forests In The Np Risnjak, Periodicum Bilogorum Vol. 107, No.1, 73-79, 2005UDC 57:61, CODEN PDBIAD ISSN 0031-5362
30Vuletić, D., Paladinić, E. 2005: Krajobrazne i turističke vrijednosti šuma NP Krka, Landscape And Tourist Values Of NP Krka, Rijeka Krka i NP Krka, Knjiga sažetaka - Proceedings: Nacionalni park Krka, pp 52-52. Šibenik.
31Vuletić, D., Vencl, V., Szirovicza, L., Paladinić, E. 2005: Rezultati ispitivanja sklonosti turista ka boravku u šumi i odnosa prema ekološkim i socijalnim uslugama šuma, Results Of Investigation Of Tourist Preferences For Visiting Forests And Their Attitude Towards Ecological And Social Forest Services, Šumarstvo na pragu EU, Forestry on thresthold of EU, Šumarski institut, Jastrebarsko, pp.44-45, Zagreb.
32Motik, D., Posavec, S., Vuletić, D. 2005: Chapter Croatia in Economic Integration Of Urban Consumers Demand And Rural Forestry Production, Forest Sector Enterpreneurship In Europe: Country Studies (COST E 30), Acta Silv. Lign. Hung. Special Edition, Vol. 1., pp 103-145., Sopron.
33Vuletić D., Sabadi, R. 2005 : Matematičko-statistička aproksimacija disperzije vremenskih nizova godišnjih bruto sječa u nacionalnim šumama – primjer Hrvatske, Švicarske, Njemačke i Francuske (Mathematical-Statistical Approximation Of The Dispersion Of The Time Series Of Annual Gross Fellings In The National Forests – The Examples Of Croatia, Switzerland, Germany And France), Glas.šum.pokuse, Vol. 40, pp 135:175, Šumarski fakultet, Zagreb.
34Dubravac, T., Vrbek, B., Benko, M., Vuletić, D., Littvay, T., 2005: Results Of Fifty Years Of Monitoring The Growth And Development Of A 161 Year Old Norway Spruce Culture // The International Forestry Review /Uredili Innes L. John, Ivor K. Edvards, David J. Wilford. Brisbane, Str. 46-47.
35Vrbek, B., Benko, M., Vuletić, D., Littvay, T., Dubravac, T., 2005: Deposition monitoring in forest ecosystems in Croatia // The International Forestry Review /uredili Innes L. John, Ivor K. Edvards, David J. Wilford. Brisbane, Str. 90-90.
36Vuletić, D., R. Sabadi, 2005: Da li se i kako naše šumarstvo i šumska industrija oporavlja od posljedica Domovinskog rata?. Š.L. 11-12, s.597 pdf
37Avdibegović, M., Vuletić, D., Krilašević, E., 2006: Karakteristike posjetitelja i razlozi posjeta šumskim područjima u kantonu Sarajevo, Characteristics Of The Visitors And Their Reasons For Visiting Forest Areas Of Sarajevo Canton, Rad.Šumar.inst.Jastrebar. 41 (1-2): 65-72, Jastrebarsko.
38Vuletić, D., Vondra, V., Szirovicza, L., Paladinić, E., 2006: Rezultati ispitivanja sklonosti turista za boravak u šumi i odnos prema ekološkim i socijalnim uslugama šuma, A Survey Of Tourist Preferences For Forest And Attitudes Towards Ecological And Social Forest Services, Rad.Šumar.inst.Jastrebar. 41 (1-2): 83-90, Jastrebrsko.
39Krznar, A., Vuletić, D., 2006: Razvojna tipološka istraživanja – znanstvena logistika intenzivnog potrajnog gospodarenja i suzbijanja propadanja šuma, Typological Development Research – Scientific Logistics Of Intensive Sustainable Management, Rad.Šumar.inst.Jastrebar. 41 (1-2): 155-164, Jastrebarsko.
40Dubravac, T., Dekanić, S., Vuletić, D., 2006.: Stanje šume bukve i jele u Nacionalnom parku "Risnjak" – aktivna ili pasivna zaštita? The Condition of Beech and Fir Forests in National Park "Risnjak" – Active or Passive Protection? Zbornik radova, Međunarodna naučna konferencija: "Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja", Jahorina – Tjenište, Bosna i Hercegovina, 191-203.
41Avdibegović, M., Vuletić, D., Krilašević, E., Selmanagić, A., 2006.: Šumska rekreacija u Bosni i Hercegovini sa osvrtom na stanje u Hrvatskoj. Forest Recreation in B&H With Overview on Croatian Situation. Zbornik radova, Međunarodna naučna konferencija: "Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja", Jahorina – Tjenište, Bosna i Hercegovina, 451-459.
42Paladinić, E., Vuletić, D., 2006: Modeliranje sortimentne strukture dubećih stabala bukve, Modelling Of Standing Beech Trees Assortiment Structure, Rad.Šumar.inst. Izvanredno izdanje 9: 279-296, Jastrebarsko.
43Vuletić, D., Paladinić, E., Petrač, G., 2006: Rezultati ankete o sporednim proizvodime (SŠP) i ne drvo proizvodnim uslugama šuma, Rezults Of A Questionnaire On Secondary Forest Products And Non-Wood Forest Products And Benefits, Rad.Šumar.inst. Izvanredno izdanje 9: 329-336, Jastrebarsko.
44Marjanović, H., Benndorf, A., Indir, K., Paladinić, E., Peressotti, A., Schwaiger, H., Vuletić, D., (2007): CO2 and forests in Croatia, Chapter 6 in Local Strategies For Land Use Management According To Kyoto Protocol, pp: 121-129, Edit. Alessandro Peressotti, Universitaria Udinese, Udine.
45Ostrogović, M.Z., Marjanović, H., Balenović, I., Paladinić, E., Indir, K., Vuletić, D., Benko, M., (2008): Unutarsezonska dinamika debljinskog prirasta pojedinih vrsta drveća unutar odabrane sastojine hrasta lužnjaka, Within-seasonal dynamics of diameter increment of some tree species in a selected stand of pedunculate oak, Sažeci sa Znanstvenog savjetovanja Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim uvjetima, Zagreb, 24-25.9.2008, pp31-32, HAZU, Zagreb.
46Marjanović, H., Alberti, G., Paladinić, E., Indir, K., Delle Vedove, G., Peressotti, A., Vuletić, D., (2008): Godinu dana od osnivanja istraživačke stanice za intenzivno praćenje kruženja ugljika u lužnjakovoj sastojini - Što smo naučili?, One year since the establishment of a research station for intensive monitoring of carbon cycle in a pedunculate oak stand – What have we learnt?, Sažeci sa Znanstvenog savjetovanja Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim uvjetima, Zagreb, 24-25.9.2008, pp54-55, HAZU, Zagreb.
47Balenović, I., Marjanović, H., Alberti, G., Ostrogović, M.Z., Delle Vedove, G., Peressotti, A., Vuletić, D., (2008): Prvi rezultati izmjere respiracije tla u sastojini hrasta lužnjaka pokupskog bazena, Initial results of soil respiration measuements in a pedunculate oak stand in the Pokupsko basin, Sažeci sa Znanstvenog savjetovanja Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim uvjetima, Zagreb, 24-25.9.2008, pp56-57, HAZU, Zagreb.
48Paladinić, E., Vuletić, D., Marjanović, H., Indir, K., (2008): Procjena utjecaja sušnih razdoblja na pokranu atmosferskog ugljika u mladim sastojinama hrasta lužnjaka primjenom Co2Fix simulatora, Evaluation of effects of dry periods on atmospheric carbon storage in young stands of pedunculate oak using CO2Fix simulator, Sažeci sa Znanstvenog savjetovanja Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim uvjetima, Zagreb, 24-25.9.2008, pp59-60, HAZU, Zagreb.
49Paladinić, E., Vuletić, D., Posavec, S., 2008: Pregled stanja privatnog šumoposjeda u Republici Hrvatskoj, Review of the state of private forest ownership in the Republic of Croatia, Rad.Šumar.inst.Jastrebar. Vol.43, br.1. pp:1-74, Jastrebarsko.
50Vuletić, D., Ištok, I., Paladinić, E., (2009): Croatian Forestry Policy and Strategy – Process or Static Document?, Proceedings of the 10th IUFRO International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, Bosnia and Herzegovina, May 7-9, 2008, Sarajevo, pp:65-72, Faculty of Forestry University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
51Tyrväinen, L., Buchecker, M., Degenhardt, B., Vuletić, D., (2009): Part I, Chapter 2, Evaluating the economic and social benefits of forest recreation and nature tourism, in European Forest Recretion and tourism, Handbook, Edt. Bell, Simpson, Tyrväinen, Sievänen and Pröbstl, Taylor & Francis,London & New York.
52Vuletic, D., (2009): Book review - Scenarios on Forst Management in Czech Republic, Hungary, Poland and Ukraine, Schellaas, M.-J., et al, 2004, European Forest Institute – Research Report 17, Forest Policy and Economics 11, pp 76-79, Elsevier Science B.V.
53Vuletić, D., Krajter, S., 2009: Forest policy changes and actual needs of decision makers in Croatia, Change in governance as collective learning process: management, politics and ethics in forestry / Buttoud, G. (ur.). - Nancy : AgroParis Techh-ENGREF Labotaroty of Forest Policy , 2009. 189-190.
54Vuletić D., Krajter S., Kiš K., Posavec S., Avdibegović M., Blagojević D., Marić B., Paladinić E. (2009) Conflicts Between Forestry and Nature Protection – Case Studies of two Nature Parks, Periodicum Bilogorum, Vol 11 No 4, 467-47, Zagreb.
55Paladinić E., Vuletić E., Martinić I., Marjanović H., Indir K. (2009) Forest Biomass and sequestered carbon estimation according to main tree components on the forest stand scale, Periodicum Bilogorum, Vol 11 No 4, 459-466, Zagreb.
56Vuletić D., Benko M., Dubravac T., Krajter S., Novotny V. (2009) Review of Nonmarket Forest Goods and Services Evaluation Methods Condensed title: Nonmarket Evaluation Methods, Periodicum Bilogorum, Vol 11 No 4, 515-521, Zagreb.
57Vuletić,D., S. Krajter, M. Mrazek,A. Ćorić, 2009: Nedrvni šumski proizvodi i usluge – koristimo li ih dovoljno?. Š.L. 3-4, s.173 pdf
58SEEFOR South-east European Forestry; Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko 2010. BIB
59Vuletić D., Stojanovska M., Avdibegović M., Nevenić R., Petrović N., Posavec S., Haska H., Peri L., Blagojević D. (2010) Forest-Related Conflicts in the Sout-East European Region: Regional aspects and Case studies in Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia and Serbia, EFI Proceedings No. 58, pp: 117-130, EFI, Joensuu, Finland.
60Avdibegović, M., N. Petrović, D. Nonić, S. Posavec, B. Marić, D. Vuletić, 2010: Spremnost privatnih šumoposjednika u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini na suradnju pri izgradnji i održavanju šumskih cesta. Š.L. 1-2, s.55 pdf
61Tomićević, J., M. A. Shannon, D. Vuletić, 2010: Razvoj lokalnih kapaciteta za sudjelovanje u upravljanju zaštićenim područjem Nacionalnog parka Tara. Š.L. 9-10, s.503 pdf
62Petar Jurjević, Branimir Prpić, Dijana Vuletić, Hranislav Jakovac, Stjepan Posavec, 2011: Procjena vrijednosti općekorisnih funkcija sredozemnih šuma primjenom šumarskih ekoloških i klasičnih ekonomskih načela. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 516
63Stevanov,M., M. Böcher, M. Krott, S. Orlović, D. Vuletić, S. Krajter, 2011: Analitički model resornoga istraživanja kao znanstveno utemeljenoga savjetovanja sudionika u političkom procesu - Analiza znanstveno-istraživačke djelatnosti Instituta za nizinsko šumarstvo i okoliš iz Novog Sada. Š.L. 9-10, s.449 pdf
64Marjanović,H., M. Z. Ostrogović, G. Alberti, I. Balenović, E. Paladinić, K. Indir, A. Peressotti, D. Vuletić, 2011: Dinamika ugljika u mlađim sastojinama hrasta lužnjaka tijekom dvije vegetacije. Š.L. 13, s.* pdf
65Vuletić, D., S. Krajter, O. Vlainić, 2011: Pregled stavova lokalnog stanovništva i korisnika o nedrvnim proizvodima i uslugama šuma. Š.L. 13, s.* pdf
66Ante P. B. Krpan, Željko Tomašić, Željko Zečić, Dijana Vuletić, 2015: BIOPROIZVODNOST AMORFE (Amorpha fruticosa L.) U JEDNOGODIŠNJOJ, DVOGODIŠNJOJ I ČETVEROGODIŠNJOJ OPHODNJI. Š.L. 3-4, s.123 pdf
67Silvija Krajter OSTOIĆ, Dijana VULETIĆ, 2016: ULOGA INFORMIRANOSTI U POZNAVANJU PROBLEMATIKE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA. Š.L. 5-6, s.215 pdf
68Dijana Vuletić, 2016: LJILJANA KEČA, NENAD KEČA, MILICA MARČETA: NEDRVNI ŠUMSKI PROIZVODI – SOCIO-EKONOMSKI I EKOLOŠKI ASPEKTI. Š.L. 11-12, s.617 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 56, (GajdekVuletić).
 *** ŠIB, s. 7, 8, 29, 30, 53, 70.
 *** HŠŽ Leksikona, knj. 2 (G-K), Zagreb 1997., s. 2, (Gajdek).
 *** SŠN 2, s. 637, 698.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM