HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1211
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1211)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Dragana i Ane rođ. Polić. Osnovnu školu završio je u Sungeru. Nakon toga položio je interni ispit za poslovođu za iskorištavanje šuma. Od 1960. do 1992. bio je poslovođa na iskorištavanju šuma Šumarije Mrkopalj. Glavninu radnog vijeka proveo je kao otpremnik kamiona. Za uspješan rad u šum. struci dodijeljena mu je 1975. god. Medalja rada. U mirovinu otišao je 1992. Živi u Sungeru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM