HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1213
ime K., Luka
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1213)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1950. sa 13 godina prethodno priznatog staža, a 1974. radio je kao lugar u Šumariji Đurđevac, ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM