HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12169
ime ZLATARIĆ, Boris
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, sveuč. predavač
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12169)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen20. 2. 1917.Karlovac
apsolvirao1940.
diplomirao20. 3. 1944.
umro15. 7. 1954.Zagreb Sin Janka i Marije r. Županac. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio pekar, a majka domaćica. Školovao se u Karlovcu. Osnovnu školu završio je 1928., a maturirao je na realnoj gimnaziji 1936. Iste godine upisao se na Šum. odjel Poljoprivr.-šum. fakulteta u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1939.-40., a zbog zabrane polaganja ispita diplomirao je 20.3.1944. Od 1941. do 1944. surađivao je s NOP-om, a nakon diplomiranja sudjeluje u NOB-i.
 Od 1946. radio je kao šum. referent u šumarijama Karlovac i Vrginmost (sada Gvozd) te, kao referent, u Planskoj komisiji Općine Karlovac i NR Hrvatske.
 Od 1947. radi kao asistent na Poljoprivr.-šum. fakultetu u Zagrebu, u Zavodu za uzgajanje šuma, gdje u kratkom vremenu postaje stručnjak na polju uzgajanja šuma, dendrologije i šum. fitocenologije. Škol.g. 1949.-50. imenovan je honorarnim nastavnikom za predmet dendrologija, koji je predavao na ŠG i DI odsjeku do smrti 1954. godine.
 Kao znanstvenika posebno su ga zanimali problemi iz šum. genetike i oplemenjivanja šumskoga drveća, kasnije zasebne šum. discipline, pa je na preporuku poznatoga danskoga genetičara dr. S. Larsena 1953. boravio u Danskoj i Švedskoj na specijalizaciji iz toga područja.
 Znanstveni i stručni radovi, koje je objavio za vrijeme djelovanja na fakultetu, značajni su prilozi u oblasti uzgajanja šuma, od kojih se nekoliko njih odnosi na rasprostranjenost i biološka svojstva šum. drveća. Svoje je radove objavljivao pretežito u Šum. listu (1948.-1953.), u kojem je zabilježeno i nekoliko njegovih kraćih recenzija. Radio je i na doktorskoj disertaciji "Forme nizinskog brijesta, njihovo rasprostranjenje i šumsko - uzgojno značenje kod nas" koju, zbog bolesti, nije dovršio.
 Cijeneći njegov znanstveni i nastavni rad Fakultetsko vijeće izabralo ga je sveuč. predavačem.
 Djelovao je kao član fakultetskih odbora i povjerenstava. Za vrijeme II. svj. rata bio je član podmlatka HŠD. Od 1948. do 1952. bio je član Upravnog odbora Šum. društva Hrvatske, na dužnosti knjižničara, a 1952. bio je član Redakcijskog odbora Šum. lista. U Šum. klubu Karlovac 1953. održao je predavanje o šumarstvu nordijskih zemalja.
 Prerana smrt prekinula je stvaralački uspon dipl. ing. Borisa Zlatarića i time osiromašila hrvatsku šumarsku znanost i hrvatsko šumarstvo. Sahranjen je u rodnom gradu Karlovcu.
 (Za kompletiranje podataka zahvaljujemo supruzi Jovanki i kćerki Dunji Zlatarić iz Zagreba.)

1B. Zlatarić, 1948: Ing. M. Krstić: Važnije bolesti šumskih biljaka u rasadnicima. Š.L. 5-6, s.191 PDF
2B. Zlatarić, 1948: Ing. Ciril Jeglič: Kako prepoznamo golo drevje. Š.L. 7, s.248 PDF
3B. Zlatarić, 1948: Ščerbinovski: Sezonske pojave u prirodi. Š.L. 7, s.248 PDF
4B. Zlatarić, 1948: Jedan specijalni način prirodnog pomlađivanja smreke. Š.L. 9-10, s.322 PDF
5Ing. B. Zlatarić, 1949: Uloga šumarstva u borbi za povećani i stabilan prinos poljoprivrednih kultura u SSSR-u. Š.L. 1-2, s.25 PDF
6B. Zlatarić, 1949: W. G. Sheat, Propagation of trees shrubs and conifers. Š.L. 6-7, s.255 PDF
7Ing. B. Zlatarić, 1949: Problem klasifikacije stabala u sastojini. Š.L. 10-11, s.325 PDF
8Uzgajanje šuma. Mali šum.-tehn. priruč-nik II. Zagreb 1949., s. 440-494.
9Pošumljavanje krša. Ibid., s. 494-508.
10Još jedan podatak o rasprostranjenju breze cretuše kod nas. Biološki glasnik, Sarajevo 1950.
11ing. B. Zlatarić, 1950: Neka osnovna pitanja sjemenarske politike u šumarstvu. Š.L. 11, s.427 PDF
12B. Zlatarić, 1950: Fukarek: Raširenje poljskog ili lučkog jasena. Š.L. 11, s.457 PDF
13B. Zlatarić, 1950: Panov: O fiziološkoj zrelosti bora kod nas. Š.L. 11, s.458 PDF
14B. Zlatarić, 1950: Internacionalni botanički kongres u Stockholmu. Š.L. 11, s.464 PDF
15Ing. B. Zlatarić., 1952: Efekti promjene fotoperiodizma kod bijelog duda, bagrema i provenijencije crnog bora. Š.L. 7, s.229 PDF
16Šumarstvo Danske. Ibid., s. 425-427.
17Boris Zlatarić, 1953: Neki taksacioni elementi jele i bukve u odnosu na ekologiju i razdiobu Šuma na Risnjaku. GŠP vol. 11 s. 111
18Neki taksacijski elementi jele i bukve u odnosu na ekologiju i razdiobu šuma na Risnjaku. Glasnik za šum. pokuse br. 11, Zagreb 1953., s. 111-162.
19Ing. B. Zlatarić, 1953: Neke savremene metode razmnožavanja domaćih topola. Š.L. 6, s.255 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠL 1941., s. 188, 196, 253, 254; 1943., s. 25; 1944., s. 198; 1954., s. 135; 1955., s. 520, 532.
 Anić, M.: Ing. Boris Zlatarić. In memoriam. ŠL 1954., s. 402-403.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. II, Zagreb 1957., s. 27, 40, 74, 241, 264, 436.
 *** ŠN, s. 161, 200, 360, 382, 535.
 *** PŠH 1846-1976., s. 23, 43, 66, 75, 84, 420.
 Perić, N.: Svi rakovački maturanti. Karlovac 1995., s. 32, 231, (Borislav).
 *** HŠD 1846-1996., s. 248, 249, 251.
 *** SŠN 2, 1998 s. 205, 286, 480, 685.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 M. A: Zlatarić ing. Boris, ŠL 8/1954, s.402 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM