HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID12226
ime Ž., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12226)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1953.
diplomirao27. 3. 1954.

 Sin Ivana i Margarete r. Šparenblek. Slovenske narodnosti i dr-žavljanstva, rimokatolik. Otac mu je bio majstor, zaposlen u državnoj slu-žbi, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Velikoj Kikindi (Vojvodina) 1934. Pohađao je Realnu gimnaziju (1934.-1941.) u Mariboru, a maturirao poslije rata na Večernjoj gimnaziji u Mariboru škol.g. 1947.-48.
 Studirao je na Poljoprivrednošum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1952.-53. na Šumarskom odjelu, Biološki odsjek i diplomirao 27.3.1954.
 Za vrijeme II. svj. rata radio je dvije godine na pilani i poljoprivrednom dobru kao radnik, a zatim radi u građevnom poduzeću "Konstruktor" Maribor, kao pomoćnik intendanta za prehranu radnika (27.6.1947.-5.10.1948.). Na studenskoj praksi bio je mjesec dana u Šumskoj upravi Bohinj (1950.), a nakon diplomiranja radi kao taksator u GG Maribor, Odjelu za uređivanje šuma (1.4.1954.-31.7.1955.). Na mjestu taksatora radio je i u ONO, Uprava za šumarstvo (1.9.1955.-28.2.1957.). Nakon toga gotovo četiri godine radio je u Šumarskom poslovnom savezu Maribor, područje uzgajanje privatnih šuma (1.3.1957.-30.4.1961.). Od 1.5.1961. do 21.2.1965. radio je u Kmetijskom zavodu Maribor, gdje je, uz ostalo, kao projektant sudjelovao s agronomima kod prostornog planiranja. Nakon toga radi u Kmetijskom pospeševalnom in kontrolnom zavodu Maribor (1.IV.-31.XII.-1965.). Dugi niz godina (1.1.1966.-31.12.1980.) bio je zaposlen u Agrokombinatu Maribor, Odjel za šumarstvo, gdje je bio predstojnik za uzgajanje šuma.
 Od početka 1981. do 1983. radio je u GG Maribor, TOZD gozdarstva Ruše, gdje je bio referent za uzgajanje šuma na lijevoj obali Drave. Od 1983. do 20.7.1990., kad odlazi u mirovinu bio je u istom poduzeću voditelj novoustanovljenog Odsjeka "Zeleni pojas" grada Maribora. U njegovom osnivanju sudjelovao je od samoga početka.
 Dipl. ing. Ivan Žnidaršič uveo je prirodne šumskouzgojne sisteme. Surađivao je sa Šum. institutom u Ljubljani, izlučivao sjemenske sastojine, osnovao je plantažu oraha na zapuštenim poljopr. površinama, a na obalama vodotoka nasade topola. Kraće vrijeme bio je zadužen za zdravstveni pregled rasadnika.
 Uvijek je obavljao pionirski posao. Izradio je osnovne uređajne elaborate za dio Pohorja, Kozjaka, Slovenskih Gorica i Dravskog Polja. Uveo je njegu šuma na osnovi ekosustava šumskih zajednica. U tome je primjenjivao šumsko postupno gospodarenje, grupni preborni uzgoj i slobodnu tehniku na osnovi njege, gdje se strogo uzimalo u obzir stanište. Uveo je zeleni pojas grada Maribora. U povjerenstvima u kojima je radio zagovarao je ekološki smjer šumskog prostora i okoliša, npr. u pogledu prirodnog ure-đenja vodotoka. Dugo je godina bio vodič na šumskostručnim ekskurzijama.
 Pisao je stručnopopularne članke i objavljivao ih ponajviše u mariborskom dnevniku "Večer".
 Dugogodišnji je član DIT šumarstva Maribor.
 Kao umirovljenik živi u Mariboru i dalje pomalo radeći u svojoj struci. Pet godina bio je predsjednik komisije za očuvanje prirode i uređenje okoliša pri Turističkom savezu Maribor, a kasnije njezin član. Pri ZDIT Maribor član je komisije za ure-đenje okoliša i očuvanje prirode.
 Sudjelovao je na simpoziju Univerze u Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odjel za šumarstvo (1996.). Izradio je i nekoliko ekspertiza i studija te objavio nekoliko članaka.

1Kmečki borov gozd, (brošura). DIT Gozd. in les. ind. LRS, 1961., s. 1-16.
2Znak kakovosti za gozd. GozdV. 9, 1990., s. 437-442.
3Predsoja vplivov na gozd in gozdni prostor autoceste Slivnica-Pesnica, (stručna publikacija) za potrebe DARS-a (Družba za AC Slo). URBIS d.o.o., Maribor 1996.
4Za kakovosten gozd v Slovenskih Goricah. Zbornik Tematska št. 2. i kvaliteta v gozdarstvu, Biol. fakulteta 1996., s. 161-174.
5Prostorska dokumentacija za odsek autoceste Fram-Hajdina za fazu: proučitev in primerjava izdelanih variant ter predlog najustrejnejše variante. U djelu: "Študija ranjivosti območja Dravskoga polja" (suradnik), URBIS d.o.o. Maribor 1998.

 *** ŠN, s. 367.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 689.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM