HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12231
ime ŽUMER, Alojz
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski i drvnoindustrijski stručnjak, znanstveni savjetnik, član SAZU
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12231)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen26. 6. 1899.Železniki /Slovenija/
apsolvirao1921.
diplomirao16. 4. 1922.
umro27. 11. 1978.Ljubljana

 Sin Matije i Marije r. Čemažar. Otac mu je bio samostalni obrtnik - kovač, a majka domaćica. Slovenske narodnosti, rimokatolik. Osnovnu je školu polazio u rodnom mjestu, a završio ju je u Škofjoj Loki 1909. godine. Na gimnaziji u Kranju maturirao je 6.3.1917. i odmah je poslan na Soški front. Po raspadu Austrougarske ratovao je u Koruškoj (1918.-1919.)., a u jesen 1919. nastavio je studij na Gospodarsko-šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1920.-21. na Šum. odsjeku i diplomirao 16.4.1922.
 Službovao je pri šumskoj upravi u Bohinjskoj Bistrici (1923.-1924.), zatim pri komisiji za agrarne operacije Pokrajinske uprave za Sloveniju. God. 1926. imenovan je za direktora Gozdnolesnoga (škofijskoga) posjeda Gornji Grad sa sjedištem u Nazarju. Pod njegovim vodstvom to se poduzeće razvilo u jedno od najvećih DI poduzeća u Sloveniji. Tridesetih godina uspostavio je poslovne veze sa zemljama Sjeverne Afrike i Bliskog Istoka. U vrijeme svjetske krize (1926. -1936.) organizirao je privatne šumovlasnike u proizvodne zadruge koje su pod njegovim vodstvom ustanovile središnju izvoznu centralu "Marad". Za vrijeme II. svj. rata bio je protjeran u Ljubljanu. Svo vrijeme od proljeća 1942. bio je u zatvorima, u logorima i na oslobo-đenom području Gorenjske.
 Poslije rata imenovan je načelnikom Drvnog odsjeka u Ministarstvu za šumarstvo Slovenije, od 1947. ustrojio je i vodio Odjel za drvno gos -podarstvo u Inštitutu za gozdarstvo in lesarstvo Slovenije, a od 1961. radi u Industrijskom birou u Ljubljani. U mirovinu odlazi 1965. godine.
 Vrlo je plodan stručni i znanstveni djelatnik s više od 250 radova. Kao najznačajniju ističemo studiju o šumskoprivrednim područjima u specifičnim uvjetima u Sloveniji (1947.), koja je postala osnova slovenskoga sustava i politike gospodarenja šumom i drvom. Pripomenut ćemo da je objavio tri knjige iz drvne industrije i "Delež gozdov v slovenskom prostoru" (1976.) iz šumarstva. Napisao je i velik broj terminoloških rasprava.
 Sudjelovao je na znanstvenom skupu FAO u Ženevi (1957.) i Bratislavi (1957.). Za uspjehe u znanstvenom radu primio je nagradu "Boris Kidrič" (1968.) i više drugih priznanja.
 Dipl. ing. Alojz Žumer jedan je od najvećih šumara i drvaraca u Sloveniji.
 Bio je član SAZU i ZITGLI.
 (Podatke nam je ljubazno pomogla prikupiti njegova kći Jeromen Alojzija, na čemu joj zahvaljujemo.)

1Naši gozdovi in žage. Delavska zbornica v Ljubljani, 1938.
2Historiat Marada, GozdV. 1, 1941.
3Oris razvoja lesne industrije v Sloveniji. Ministarstvo za gozdarstvo in lesno ind. Ljubljanja 1946.
4The insolation and Hardboard Industry in Yugoslavia. FAO/ECE, Geneve 1957.
5Bukovina kao industrijska sirovina, (referat). Bratislava 1957.
6Ekonomska utemeljitev finalne predelave lesa v LRS. Inštitut za gozdno in lesno gospodar. v Ljubljani, 1959.
7Rekonstrukcija primarne lesne industrije. Ibid. 1960.
8Verwertung der schwachen Laubholzsortimente. Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1960.
9Dve tezi o gozdnogospodarskih območjih. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo v Ljubljani, 1962.
10Sto let gozdnega gospodarstva na slovenskem. GozdV. 10, 1975.
11Delež gozdov v slovenskem prostoru. Inštitut ... v Ljubljani 1976.
12Tehnološkoekonomska problematika in smernice nadaljnjega razvoja industrijske predelave drobnega lesa v SR Sloveniji. Ibid., 1980. i dr.

nedeterminirano:
13VAŽNIJI RADOVI

 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 153.
 *** ŠN, ŠF Zagreb, s. 353.
 Cigler, M: Inž. Lojze Žumer - 75 letnik, Logaški razgledi, 1974., s. 283-285.
 Adamič, F.: Lojze Žumer, u Naši znameniti tehniki, Nova proizvodnja, br. 6-7, Ljubljana 1975.
 *** Družinski arhiv kćerke Lonte Žumer-Jeromen, Ljubljana, Slovenčeva 109A:
 *** Nova proizvodnja, 5-6, 1976.
 J. D.: Alojzij Žumer, 1980 Mohorjev koledar, s. 93-94.
 Leb, A.: In memoriam Alojzija Žumra, Les 1-2, Ljubljana 1979.
 Dolenc, J.: Portret L.Ž. MK 1980, s. 93-94
 *** ŠE 3, Zagreb 1987., s. 661.
 *** SŠN 2, ŠF Zagreb 1998., s. 681.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM