HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID12233
ime ŽUPAN, Josip - Joso
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga5/12233)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1. 1. 1902.Lički Ribnik
apsolvirao1924.
diplomirao13. 10. 1924.
karijera16. 7. 1926.Zagreb
umro29. 1. 1983. U rodnom mjestu je završio osnovnu školu, a na gimnaziji je maturirao u Gospiću.
 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1923.-24., a diplomirao je na Šumarskom odjelu 13.10.1924. godine.
 Prvo zaposlenje dobio je 16.7.1926. u Direkciji šuma Zagreb, a zatim u Ogulinu, pa kao upravitelj šumarija u Škarama, Rudopolju i Rajiću (Novska). Od 1936. do 1941. god. inspektor je Direkcije šuma Sušak. U vrijeme II. svj. rata od 1941. do 1945. radio je u Mostaru pa u Sremskoj Mitrovici. Nakon rata radi na području Slavonije u Našicama, Valpovu, Osijeku i Belišću - na poslovima u šumarstvu i DI. God. 1951. radi u DIP "Ogulin", a od 1952. u Šumariji Novi Vinodolski, radeći na svim teh. poslovima i na uzgoju šuma. Krajem 1955. god. postaje upraviteljem Šumarije Krasno, gdje intenzivira uzgoj i izgradnju šumskih cesta, "Zavižanske ceste". Od 1965. do 1968. radi na mjestu rukovodioca komercijalnog odjela ŠG Senj, odakle nakon 36 godina radnog staža odlazi u mirovinu.
 Intenzivno je pratio stranu stručnu literaturu, posebno na njemačkom jeziku.
 Bio je član JŠU i odbornik Udruženja jugosl. šumara akademičara.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 6, 43, 100, 153.
 *** ŠL 1939., s. 597, br. 8-9 (prilog JŠU); 1941., s. 153; 1942., s. 270; 1943., s. 267.
 *** ŠN, s. 354; SŠN 2, 1998., s. 682.
 Ivančević, V.: Josipu Županu (u spomen). ŠL 9-10, 1983., s. 469-470.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 5, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 IVANČEVIĆ, Vicko: U spomen Josipu ŽUPANU, ŠL 9-10/1983, s.469 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM